Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. - M.P.2021.1048 - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

Monitor Polski

M.P.2021.1048

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687 oraz z 2020 r. poz. 2320) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (M.P. poz. 431) w załączniku w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład SKW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Gabinet Szefa SKW;

2) Zarząd I;

3) Zarząd II;

4) Zarząd III;

5) Zarząd IV;

6) Zarząd V;

7) Zarząd VI;

8) Centrum Kontrwywiadowczej Osłony Wojsk Sojuszniczych;

9) Biuro I;

10) Biuro II;

11) Biuro III;

12) Biuro IV;

13) Biuro V;

14) Biuro Kadr;

15) Biuro Administracyjne;

16) Biuro Prawne;

17) Zespół Audytu Wewnętrznego;

18) Inspektorat SKW w Białymstoku;

19) Inspektorat SKW w Gdyni;

20) Inspektorat SKW w Krakowie;

21) Inspektorat SKW w Lublinie;

22) Inspektorat SKW w Poznaniu;

23) Inspektorat SKW w Warszawie.".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.