Monitor Polski

M.P.2018.694

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego (M.P. poz. 385, z 2009 r. poz. 65, z 2012 r. poz. 481 oraz z 2016 r. poz. 426) w załączniku w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład SWW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Gabinet Szefa;

2) Departament I;

3) Departament II;

4) Departament III;

5) Departament IV;

6) Departament V;

7) Departament VI;

8) Biuro Ochrony i Osłony;

9) Biuro Finansowo-Logistyczne;

10) Biuro Kadr;

11) Biuro Prawne;

12) Biuro Ewidencji i Archiwum;

13) Centrum Kształcenia;

14) Zespół Audytu Wewnętrznego.

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.