§ 2. - Nadanie statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

Monitor Polski

M.P.2008.44.385

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego (M. P. Nr 75, poz. 757 oraz z 2007 r. Nr 43, poz. 506).