Nadanie statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

Monitor Polski

M.P.2008.44.385

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarządza się, co następuje:
Służbie Wywiadu Wojskowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego (M. P. Nr 75, poz. 757 oraz z 2007 r. Nr 43, poz. 506).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO

§  1.  1
1. 
Służba Wywiadu Wojskowego, zwana dalej "SWW", działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym niniejszego statutu, oraz innych obowiązujących przepisów ustawowych, zawierających zadania dla SWW.
2. 
Szef Służby Wywiadu Wojskowego, zwany dalej "Szefem SWW", kieruje podległą służbą, wydając zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne i polecenia.
§  1a.  2
1. 
Szef SWW kieruje SWW bezpośrednio lub przez swoich zastępców oraz dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych SWW.
2. 
Szefa SWW, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca, działający w ramach udzielonych mu przez Szefa SWW pełnomocnictw.
3. 
Szef SWW może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i pracowników SWW do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu
§  2. 
1.  3
 W skład SWW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)
Gabinet Szefa;
2)
Departament I;
3)
Departament II;
4)
Departament III;
5)
Departament IV;
6)
Departament V;
7)
Biuro Ochrony i Osłony;
8)
Biuro Finansowo-Logistyczne;
9)
Biuro Kadr;
10)
Biuro Prawne;
11)
Biuro Ewidencji i Archiwum;
12)
Centrum Kształcenia;
13)
Zespół Audytu Wewnętrznego.
2.  4
 Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych SWW określają regulaminy organizacyjne tych jednostek.
3.  5
 Spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi SWW rozstrzyga Szef SWW.
§  3. 
Szef SWW może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 lipca 2012 r. (M.P.12.481) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
2 Załącznik § 1a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 3 lipca 2012 r. (M.P.12.481) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
3 Załącznik § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 maja 2016 r. (M.P.2016.426) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2016 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 czerwca 2018 r. (M.P.2018.694) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 października 2020 r. (M.P.2020.986) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 listopada 2020 r.

4 Załącznik § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 3 lipca 2012 r. (M.P.12.481) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
5 Załącznik § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia z dnia 3 lipca 2012 r. (M.P.12.481) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 2012 r.