Monitor Polski

M.P.2016.827

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. poz. 443 oraz z 2015 r. poz. 812) w załączniku w § 2:
1) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) Akademia Dyplomatyczna MSZ;";

2) uchyla się pkt 20a.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.