Monitor Polski

M.P.2016.827

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.
§  1. W zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. poz. 443 oraz z 2015 r. poz. 812) w załączniku w § 2:
1) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) Akademia Dyplomatyczna MSZ;";

2) uchyla się pkt 20a.