Monitor Polski

M.P.2012.443

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Spraw Zagranicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M. P. Nr 81, poz. 1023 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 843 i Nr 90, poz. 1050).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

§  1.  1  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Zagranicznych właściwego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98) do spraw objętych działami:
1) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
2) sprawy zagraniczne.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;
2) Departament Ameryki;
3) Departament Azji i Pacyfiku;
4) 2  (uchylony);
5) Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;
6) Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;
7) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;
8) Departament Konsularny;
9) Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka;
10) Departament Polityki Bezpieczeństwa;
11) Departament Polityki Europejskiej;
12) Departament Prawno-Traktatowy;
13) Departament Prawa Unii Europejskiej;
14) Departament Strategii Polityki Zagranicznej;
15) Departament Wschodni;
16) Departament Współpracy Ekonomicznej;
17) Departament Współpracy Rozwojowej;
18) Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
18a) 3  Akademia Dyplomatyczna MSZ;
19) Biuro Administracji;
20) Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją;
20a) 4  (uchylony);
21) Biuro Dyrektora Generalnego;
22) Biuro Dyrektora Politycznego;
23) Biuro Finansów;
24) Biuro Informatyki i Telekomunikacji;
25) 5  (uchylony);
25a) 6  Biuro Inwestycji;
26) Biuro Kontroli i Audytu;
26a) 7  Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;
27) Biuro Rzecznika Prasowego MSZ;
28) Biuro Spraw Osobowych;
29) 8  (uchylony);
30) Inspektorat Służby Zagranicznej;
31) Protokół Dyplomatyczny;
32) Sekretariat Ministra;
33) samodzielne stanowisko - Dyrektor Polityczny;
34) samodzielne stanowisko - Rzecznik Prasowy MSZ.
§  3.  Obsługę zadań Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie działu sprawy zagraniczne zapewniają w szczególności:
1) Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;
2) Departament Ameryki;
3) Departament Azji i Pacyfiku;
4) 9  (uchylony);
5) Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;
6) Departament Konsularny;
7) Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka;
8) Departament Polityki Bezpieczeństwa;
9) Departament Polityki Europejskiej;
10) Departament Prawno-Traktatowy;
11) Departament Wschodni;
12) Departament Współpracy Ekonomicznej;
13) Departament Współpracy Rozwojowej;
14) Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.
§  4.  Obsługę zadań Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewniają w szczególności:
1) Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;
2) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;
3) Departament Prawa Unii Europejskiej.
1 Załącznik § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 128 z dnia 30 września 2016 r. (M.P.2016.943) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.

2 Załącznik § 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.
3 Załącznik § 2 pkt 18a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 108 z dnia 23 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.827) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2016 r.
4 Załącznik § 2 pkt 20a uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 108 z dnia 23 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.827) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2016 r.
5 Załącznik § 2 pkt 25 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.
6 Załącznik § 2 pkt 25a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.
7 Załącznik § 2 pkt 26a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 81 z dnia 8 września 2015 r. (M.P.2015.812) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 września 2015 r.
8 Załącznik § 2 pkt 29 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 128 z dnia 30 września 2016 r. (M.P.2016.943) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2016 r.
9 Załącznik § 3 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.