Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.2012.443

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Spraw Zagranicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M. P. Nr 81, poz. 1023 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 843 i Nr 90, poz. 1050).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

§  1.  1
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Zagranicznych właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469), do spraw objętych działem sprawy zagraniczne.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;
2)
Departament Ameryki;
3)
Departament Azji i Pacyfiku;
4) 2
 (uchylony);
5)
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;
6) 3
 (uchylony);
7) 4
 (uchylony);
8)
Departament Konsularny;
9)
Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka;
10)
Departament Polityki Bezpieczeństwa;
11)
Departament Polityki Europejskiej;
12)
Departament Prawno-Traktatowy;
13) 5
 (uchylony);
14)
Departament Strategii Polityki Zagranicznej;
15)
Departament Wschodni;
16)
Departament Współpracy Ekonomicznej;
17)
Departament Współpracy Rozwojowej;
18)
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
18a) 6
 Akademia Dyplomatyczna;
19)
Biuro Administracji;
20)
Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją;
20a) 7
 (uchylony);
21)
Biuro Dyrektora Generalnego;
22)
Biuro Dyrektora Politycznego;
23)
Biuro Finansów;
24)
Biuro Informatyki i Telekomunikacji;
25) 8
 (uchylony);
25a) 9
 Biuro Inwestycji;
26)
Biuro Kontroli i Audytu;
261) 10
 Biuro Ministra;
26a) 11
 Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;
26b) 12
 Biuro do spraw organizacji Przewodnictwa Polski w OBWE;
27)
Biuro Rzecznika Prasowego MSZ;
28)
Biuro Spraw Osobowych;
28a) 13
 Biuro Szefa Służby Zagranicznej;
29) 14
 (uchylony);
30)
Inspektorat Służby Zagranicznej;
31)
Protokół Dyplomatyczny;
32) 15
 (uchylony);
33)
samodzielne stanowisko - Dyrektor Polityczny;
34)
samodzielne stanowisko - Rzecznik Prasowy MSZ.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie działu sprawy zagraniczne zapewniają w szczególności:
1)
Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;
2)
Departament Ameryki;
3)
Departament Azji i Pacyfiku;
4) 16
 (uchylony);
5)
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;
6)
Departament Konsularny;
7)
Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka;
8)
Departament Polityki Bezpieczeństwa;
9)
Departament Polityki Europejskiej;
10)
Departament Prawno-Traktatowy;
10a) 17
 Departament Strategii Polityki Zagranicznej;
11)
Departament Wschodni;
12)
Departament Współpracy Ekonomicznej;
13)
Departament Współpracy Rozwojowej;
14)
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.
§  4.  18
 (uchylony)
1 Załącznik § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 128 z dnia 30 września 2016 r. (M.P.2016.943) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 45 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (M.P.2020.345) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 159 z dnia 7 października 2020 r. (M.P.2020.919) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.

2 Załącznik § 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.
3 Załącznik § 2 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 45 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (M.P.2020.345) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2020 r.
4 Załącznik § 2 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 45 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (M.P.2020.345) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2020 r.
5 Załącznik § 2 pkt 13 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 45 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (M.P.2020.345) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2020 r.
6 Załącznik § 2 pkt 18a:

- dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 108 z dnia 23 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.827) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 91 z dnia 6 lipca 2021 r. (M.P.2021.614) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lipca 2021 r.

7 Załącznik § 2 pkt 20a uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 108 z dnia 23 sierpnia 2016 r. (M.P.2016.827) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2016 r.
8 Załącznik § 2 pkt 25 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.
9 Załącznik § 2 pkt 25a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.
10 § 2 pkt 261 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 159 z dnia 7 października 2020 r. (M.P.2020.919) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.
11 Załącznik § 2 pkt 26a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 81 z dnia 8 września 2015 r. (M.P.2015.812) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 września 2015 r.
12 Załącznik § 2 pkt 26b dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 91 z dnia 6 lipca 2021 r. (M.P.2021.614) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lipca 2021 r.
13 Załącznik § 2 pkt 28a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 91 z dnia 6 lipca 2021 r. (M.P.2021.614) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lipca 2021 r.
14 Załącznik § 2 pkt 29 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 128 z dnia 30 września 2016 r. (M.P.2016.943) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2016 r.
15 § 2 pkt 32 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 159 z dnia 7 października 2020 r. (M.P.2020.919) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2020 r.
16 Załącznik § 3 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.410) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 maja 2019 r.
17 Załącznik § 3 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 45 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (M.P.2020.345) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2020 r.
18 Załącznik § 4 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 45 z dnia 9 kwietnia 2020 r. (M.P.2020.345) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2020 r.