Zm.: zarządzenie w sprawie ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1991.18.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 maja 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa (Monitor Polski Nr 43, poz. 334) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku gdy aktualna stopa procentowa przekracza 40%, do ustalania należności przyjmuje się stopę procentową w wysokości 40%.",

b)
dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3,
2)
w § 3 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.",

3)
w § 4 w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.",

4)
w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organ założycielski zalicza wpłaty rat należności, łącznie z opłatami dodatkowymi, na rachunek dochodów budżetowych - dział 97 "Różne rozliczenia", rozdział 9716 "Prywatyzacja", § 18 "Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub mienia komunalnego".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepis § 1 pkt 4 ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów budżetowych za okres od dnia 1 stycznia 1991 r.