§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1991.18.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1991 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa (Monitor Polski Nr 43, poz. 334) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku gdy aktualna stopa procentowa przekracza 40%, do ustalania należności przyjmuje się stopę procentową w wysokości 40%.",

b)
dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3,
2)
w § 3 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.",

3)
w § 4 w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.",

4)
w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organ założycielski zalicza wpłaty rat należności, łącznie z opłatami dodatkowymi, na rachunek dochodów budżetowych - dział 97 "Różne rozliczenia", rozdział 9716 "Prywatyzacja", § 18 "Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub mienia komunalnego".