Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.51.298

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1996 r.

USTAWA
z dnia 13 lipca 1990 r.
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Przepisy ogólne

Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego polega na udostępnieniu osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa, na udostępnieniu osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa lub sprzedaży przedsiębiorstwa. W tym celu przedsiębiorstwo państwowe może być przekształcone w spółkę lub zlikwidowane na zasadach określonych ustawą.

Sejm ustala corocznie podstawowe kierunki prywatyzacji. Ustaleń tych Sejm dokonuje w załączniku do ustawy budżetowej.

 

1.
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
2.
Prywatyzacja przedsiębiorstw i spółek, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Ministrów.
3.
Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu handlowego, z wyłączeniem art. 310 i art. 379 § 2, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego artykułu.
4.
Składy rad nadzorczych i statuty spółek, o których mowa w ust. 1, wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działania spółki, przy czym przynajmniej połowa reprezentantów Skarbu Państwa w składzie rady nadzorczej jest powoływana spośród kandydatów przedstawionych przez właściwego ministra. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, właściwość poszczególnych ministrów.
5.
Zarząd w spółkach, o których mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
6.
Przepis ust. 4 nie narusza wynikających z niniejszej ustawy uprawnień pracowników do udziału w radzie nadzorczej.

Przepisy ustawy o statucie, akcjach, kapitale akcyjnym, radzie nadzorczej i walnym zgromadzeniu stosuje się odpowiednio do umowy, udziałów, kapitału zakładowego, rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) 3
(skreślony).
2)
udostępnieniu akcji - rozumie się przez to w szczególności sprzedaż akcji, zbycie praw z akcji, ich obciążenie lub oddanie w dzierżawę,
3)
zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa państwowego - rozumie się przez to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który może stanowić odrębne przedsiębiorstwo, a w szczególności zakład, sklep i punkt usługowy.

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę

1.
Minister Przekształceń Własnościowych może przekształcić przedsiębiorstwo państwowe w spółkę:
1)
na wspólny wniosek dyrektora przedsiębiorstwa i rady pracowniczej, złożony po zasięgnięciu opinii ogólnego zebrania pracowników (delegatów) oraz opinii organu założycielskiego,
2)
na wniosek organu założycielskiego, złożony za zgodą dyrektora przedsiębiorstwa i rady pracowniczej po zasięgnięciu opinii ogólnego zebrania pracowników (delegatów).
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: ocenę ekonomiczno-finansową przekształconego przedsiębiorstwa, projekt aktu założycielskiego spółki przewidzianego przepisami Kodeksu handlowego oraz projektowany zakres preferencji dla pracowników przedsiębiorstwa przy nabywaniu od Skarbu Państwa akcji w spółce.
3.
Minister Przekształceń Własnościowych może odmówić przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę ze względu na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa lub ważny interes państwa.
4.
Odmowa przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę powinna być udzielona w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia wniosku i oprócz uzasadnienia zawierać wykaz warunków, których spełnienie umożliwia przekształcenie, lub termin, w którym sprawa przekształcenia będzie mogła być ponownie rozpatrywana. Od tej odmowy służy sprzeciw w trybie określonym w art. 61 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201, z 1989 r. Nr 10, poz. 57 i Nr 20, poz. 107 oraz z 1990 r. Nr 17, poz. 99).
1.
Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Przekształceń Własnościowych, może zarządzić przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. W tym przypadku przepisów art. 5 nie stosuje się.
2.
Minister Przekształceń Własnościowych występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego oraz organu założycielskiego. Brak opinii w ciągu jednego miesiąca uważa się za niezgłoszenie zastrzeżeń.
3.
Czynności związane z prywatyzacją wykonuje Minister Przekształceń Własnościowych.

Do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego stosuje się przepisy Kodeksu handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

1.
Spółka powołana w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pozostaje jednoosobową spółką Skarbu Państwa do chwili udostępnienia akcji osobom trzecim.
2.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa.
3.
Na spółkę przechodzą, z mocy ustawy, uprawnienia i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa wynikające z decyzji administracyjnych.
1.
Pracownicy przekształconego przedsiębiorstwa stają się z mocy prawa pracownikami spółki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Stosunek pracy pracownika, zatrudnionego na podstawie powołania, ustaje z mocy prawa z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek odwołania. Zatrudnienie tego pracownika w spółce następuje na warunkach uzgodnionych przez strony.
3.
Dyrektorowi przekształconego przedsiębiorstwa nie przysługuje odprawa przewidziana ustawą o przedsiębiorstwach państwowych, jeżeli dyrektor ten zostaje zatrudniony jako członek zarządu spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa.
4.
Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem przedsiębiorstwa odpowiada spółka.

Skarb Państwa reprezentuje, w odniesieniu do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego:

1)
Minister Skarbu Państwa,
2)
Agencja Prywatyzacji, o ile na podstawie przepisów odrębnych została upoważniona do dokonania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego.

Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego staje się bilansem otwarcia spółki, przy czym suma funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa staje się kapitałem własnym spółki. Statut spółki określa część kapitału własnego tworzącego kapitał akcyjny oraz część kapitału własnego tworzącego kapitał zapasowy.

1.
Zarząd spółki niezwłocznie po ustaleniu statutu składa wniosek o wpisanie spółki do rejestru handlowego.
2.
Wykreślenie przekształconego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych następuje z urzędu z chwilą wpisania spółki do rejestru handlowego.

Do spółek powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych, w których Skarb Państwa posiada wszystkie akcje, stosuje się przepisy art. 14-16.

(uchylony).

(uchylony).

Spółka powstała zgodnie z ustawą może być jednoosobowym założycielem spółki akcyjnej.

1.
W spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego powołuje się radę nadzorczą. Pracownicy spółki wybierają jedną trzecią składu rady nadzorczej.
2.
Postanowienia statutu spółki o wyborze członków rady nadzorczej przez pracowników nie mogą być uchylone lub zmienione w okresie, gdy ponad połowa akcji pozostaje w ręku Skarbu Państwa, chyba że zgodę na to wyrazi większość członków rady nadzorczej wybranych przez pracowników.
3.
Do ochrony stosunku pracy pracowników spółki wybranych do rady nadzorczej stosuje się przepisy dotyczące ochrony członków rad pracowniczych przedsiębiorstw państwowych.
4.
Wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (art. 379 § 3-5 Kodeksu handlowego) może dotyczyć tylko tej części rady, która nie jest wybierana przez pracowników.

Udostępnienie akcji osobom trzecim

1.
Zbywanie i obciążanie akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, a także obejmowanie akcji w takich spółkach, jeżeli Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, następuje na zasadach Kodeksu handlowego, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.
2.
Zbywanie nieodpłatne akcji wymaga zgody Rady Ministrów.
3. 7
Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji.
1. 8
Udostępnienie wszystkich akcji należących do Skarbu Państwa powinno nastąpić w ciągu dwóch lat od wpisania spółki do rejestru handlowego, chyba że Rada Ministrów albo, w przypadku gdy prywatyzacji dokonuje Agencja Prywatyzacji, Minister Skarbu Państwa ustali dłuższy termin.
2. 9
O podwyższeniu kapitału akcyjnego, w drodze emisji akcji, w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa postanawia Minister Przekształceń Własnościowych.

 

1.
Przed udostępnieniem akcji osobom trzecim Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji postanawia:
1)
o przeprowadzeniu analizy celem ustalenia stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa spółki, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń osób trzecich do tego majątku,
2)
o przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa spółki, celem ustalenia jego wartości oraz potrzeby wprowadzenia zmian organizacyjnych, ekonomicznych lub technicznych.
2.
Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji mogą odstąpić od przeprowadzenia analiz, o których mowa w ust. 1, jeżeli wycena wartości przedsiębiorstwa została dokonana przed przekształceniem, a udostępnienie akcji ma nastąpić bezpośrednio po przekształceniu.
3.
Minister Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia analiz ich finansowania oraz kwalifikacje wymagane od osób dokonujących analiz.

Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji może uzależnić udostępnienie osobom trzecim akcji od wprowadzenia w przedsiębiorstwie spółki zmian, o których mowa w art. 20 ust. 2.

1.
Przed udostępnieniem osobom trzecim akcji Minister Przekształceń Własnościowych, za zgodą Ministra Finansów, może za Skarb Państwa przejąć nieodpłatnie część lub całość długów spółki.
2.
O zamiarze przejęcia długów spółki Minister Przekształceń Własnościowych ogłasza, w sposób przewidziany dla ogłoszeń spółki, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w terminie nie krótszym niż dwa miesiące od dnia ogłoszenia.
3.
Wierzyciele, którzy w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2 nie wyrażają zgody na przejęcie ich długów, powinni być zaspokojeni lub zabezpieczeni przed przejęciem długów spółki. O przejęciu długów spółki Minister Przekształceń Własnościowych ogłasza w sposób przewidziany dla obwieszczeń spółki.
1.
Z zastrzeżeniem przepisów art. 24, akcje należące do Skarbu Państwa są zbywane w następującym trybie:
1)
w drodze przetargu,
2)
na podstawie oferty ogłoszonej publicznie,
3)
w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
2.
W szczególnych przypadkach Rada Ministrów może, na wniosek Ministra Przekształceń Własnościowych, zezwolić na inny niż określony w ust. 1 tryb zbycia akcji należących do Skarbu Państwa.
3.
Zbycie praw z akcji należących do Skarbu Państwa w innym niż określony w ust. 1 trybie lub bez zgody, o której mowa w ust. 2, jest nieważne.
4.
Minister Przekształceń Własnościowych w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozporządzenia, określi zasady finansowania udostępniania akcji Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw państwowych.
1.
Pracownikom przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w spółkę przysługuje prawo zakupu na zasadach preferencyjnych do 20% ogólnej liczby akcji tej spółki należących do Skarbu Państwa. Pracownicy zachowują prawo do nabywania i obejmowania dalszych akcji na zasadach ogólnych.
2.
Udostępnienie akcji pracownikom na zasadach preferencyjnych powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od chwili udostępnienia pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
3.
Uprawnienia pracowników do zakupu akcji na zasadach preferencyjnych wygasają po upływie roku od chwili udostępnienia tych akcji pracownikom.
4.
Akcje zbywane na zasadach preferencyjnych sprzedawane są pracownikom po cenie obniżonej o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych, obywateli polskich, oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży. Cena ta nie podlega zmianie w okresie, o którym mowa w ust. 3.
5.
Łączna wartość ulg przypadających pracownikom przedsiębiorstwa przekształconego w spółkę nie może przekroczyć iloczynu średniej wartości wynagrodzeń wypłaconych w gospodarce państwowej na jednego zatrudnionego w okresie 12 miesięcy poprzedzających wpisanie spółki do rejestru handlowego oraz liczby pracowników nabywających akcje.
6.
Liczbę akcji sprzedawanych na zasadach preferencyjnych poszczególnym grupom pracowników oraz warunki i terminy spłaty należności określi statut spółki, z uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 5.
7.
Z preferencyjnego zakupu akcji na warunkach przewidzianych dla pracowników mogą korzystać producenci rolni na trwale związani z przedsiębiorstwem poprzez kontraktację lub kooperację.
8.
Rada Ministrów określi rodzaje przedsiębiorstw, których akcje mogą być zakupywane na warunkach określonych w ust. 7.
1.
Sejm, na wniosek Rady Ministrów, podejmuje uchwały o emisji i wartości bonów prywatyzacyjnych służących do zapłaty za:
1)
nabycie praw z akcji powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych,
2)
nabycie tytułów uczestnictwa w instytucjach finansowych (towarzystwach inwestycji wspólnych) dysponujących akcjami powstałymi w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych,
3)
nabycie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części mienia przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 37.
2.
Bony prywatyzacyjne emitowane na podstawie ust. 1 są przydzielane nieodpłatnie w równej ilości wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałym w kraju.
3.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa terminy ważności bonów poszczególnych emisji, ich formę, zasady ich rozprowadzania i realizacji, a także zasady ograniczania oraz ewentualne zakazy zbywania bonów.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może postanowić również, że niektóre emisje bonów, o których mowa w art. 25, będą udostępnione na warunkach kredytowych.

1.
Na podstawie odrębnych przepisów zapłata za akcje nabywane od Skarbu Państwa może być dokonywana także w papierach wartościowych.
2.
Rada Ministrów, na wniosek Ministra Przekształceń Własnościowych, w drodze rozporządzenia, określa wymaganą formę zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa.
3.
Minister Przekształceń Własnościowych, za zgodą Ministra Finansów, może zezwolić nabywcom akcji będącym obywatelami polskimi na zapłatę za te akcje w ratach.

Agencja Prywatyzacji przekazuje prawa z akcji Ministrowi Skarbu Państwa, jeżeli akcje te nie zostały nabyte przez osoby trzecie w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu do ich udostępnienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1.;

Państwowe osoby prawne nie mogą, bez zgody Ministra Skarbu Państwa wyrażonej w porozumieniu z Ministrem Finansów, nabywać praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do przenoszenia praw z akcji i obejmowania akcji w spółce, której jedynym akcjonariuszem jest spółka z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa.

Art.
31.-36.  14 (skreślone).

Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego w drodze likwidacji

1.
Organ założycielski, za zgodą Ministra Przekształceń Własnościowych, może zlikwidować przedsiębiorstwo państwowe w celu:
1)
sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa,
2)
wniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia do spółki,
3)
oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa.
2.
Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa.
3.
Od decyzji, o której mowa w ust. 2, radzie pracowniczej oraz dyrektorowi przedsiębiorstwa przysługuje sprzeciw w trybie określonym w art. 61 ustawy wymienionej w art. 5 ust. 4.
1.
Likwidacja w celu oddania do odpłatnego korzystania mienia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 3, może nastąpić, jeżeli:
1)
wniosek o likwidację i oddanie mienia do odpłatnego korzystania został uchwalony przez radę pracowniczą po zasięgnięciu opinii ogólnego zebrania pracowników (delegatów),
2)
oddanie mienia następuje na rzecz spółki,
3)
do spółki przystąpiła większość pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa,
4)
wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że Minister Przekształceń Własnościowych postanowi inaczej,
5)
wysokość kapitału akcyjnego lub zakładowego nie będzie niższa niż 20% łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu likwidowanego przedsiębiorstwa.
2.
Likwidacja w celu oddania do odpłatnego korzystania może nastąpić z pominięciem warunków przewidzianych w ust. 1 pkt 3, jeżeli spółka spełniająca te warunki nie powstanie w ciągu 2 miesięcy od dnia uchwalenia przez radę pracowniczą wniosku o likwidację albo jeżeli wyrazi na to zgodę ogólne zebranie pracowników (delegatów).
1.
Oddanie mienia do odpłatnego korzystania następuje na podstawie umowy zawartej w imieniu Skarbu Państwa przez organ założycielski.
2.
W umowie, o której mowa w ust. 1, strony mogą postanowić, że po upływie czasu, na który została zawarta, korzystający ma prawo zakupić mienie, z którego korzysta. Przy określaniu ceny kupna uwzględnia się wartość dotychczasowych świadczeń z tytułu odpłatnego korzystania z mienia.
3.
Minister Finansów określi zasady ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

1.
Prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z umów, o których mowa w art. 39, wykonuje Minister Skarbu Państwa.
2.
Organ założycielski, który w imieniu Skarbu Państwa zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej zawarciu przekazuje Ministrowi Skarbu Państwa niezbędne dokumenty i informacje do wykonywania przez niego praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tej umowy.

 

1.
Mienie zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego lub zorganizowane części tego mienia organ założycielski zbywa lub oddaje do odpłatnego korzystania stosując odpowiednio przepisy art. 23, 26 i 39 ust. 3.
2.
Mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, którego organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405).

Do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, powstałych na zasadzie art. 37 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 pkt 1, a także do udostępniania akcji w takich spółkach stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 2 i 3.

Do zbycia zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa państwowego stosuje się odpowiednio przepisy o zbyciu przedsiębiorstwa.

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Za czynności notarialne związane z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę biuro notarialne pobiera stałą opłatę notarialną. Wysokość tej opłaty określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

1.
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 17
Przewidziane w ustawie kompetencje Ministra Skarbu Państwa, Agencji Prywatyzacji lub organu założycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego zarząd gminy albo zarząd związku komunalnego, z zastrzeżeniem kompetencji rady gminy albo zgromadzenia związku.
3. 18
Gmina albo związek komunalny może, na podstawie porozumienia z Agencją Prywatyzacji, przekazać prowadzenie czynności związanych z prywatyzacją przedsiębiorstwa komunalnego tej Agencji. Zawarcie porozumienia wymaga uchwały rady gminy albo zgromadzenia związku.

Przepisy art. 2a stosuje się również do spółek, których jedynym akcjonariuszem albo wspólnikiem jest Skarb Państwa, powstałych w trybie innym niż przewidziany w niniejszej ustawie.

Do zbycia należących do Skarbu Państwa wszelkich akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego mają zastosowanie przepisy art. 23.

 

1.
Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego, obejmowane w imieniu Skarbu Państwa w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w drodze ich likwidacji lub w innym trybie przez organy inne niż Minister Skarbu Państwa, podlegają niezwłocznemu przekazaniu temu ministrowi.
2.
Wraz z przekazaniem akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu Ministrowi Skarbu Państwa dokumenty i niezbędne do wykonywania praw z akcji lub udziałów informacje dotyczące poszczególnych spółek.
3.
W spółkach, o których mowa w ust. 1, kandydatów na reprezentujących Skarb Państwa członków rad nadzorczych, w okresie dwóch lat od objęcia praw z akcji lub udziałów, zgłasza Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z organami, które te prawa przekazały.

 

1.
Spółki, o których mowa w art. 2a, dostosują statuty lub umowy spółek do przepisów niniejszej ustawy - w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Składy władz spółek, o których mowa w ust. 1, powinny być powołane, na zasadach i w trybie określonych w art. 2a, po dostosowaniu statutów, o którym mowa w ust. 1 - nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, mandaty członków rad nadzorczych wygasają z mocy prawa.

(skreślony).

Rada Ministrów w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedłoży Sejmowi wniosek, o którym mowa w art. 2 ust. 1, na rok 1990.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326 i z 1990 r. Nr 17, poz. 98) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 207 po wyrazach "pracownicy spółki" dodaje się wyrazy "zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu",
2)
w art. 378 po wyrazach "pracownicy spółki" dodaje się wyrazy "zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu".
1.
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201, z 1989 r. Nr 10, poz. 57 i Nr 20, poz. 107 oraz z 1990 r. Nr 17, poz. 99) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po art. 252 dodaje się art. 253 w brzmieniu:

"Art. 253 Zarządzenie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych następuje w porozumieniu z Ministrem Przekształceń Własnościowych.";

2)
skreśla się art. 29;
3)
w art. 30:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz tryb likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu założenia spółki",
b)
w ust. 2 po wyrazach "po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego" dodaje się przecinek oraz wyrazy "w tym także likwidacji na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych";
4)
w art. 46 po wyrazach "organ założycielski" dodaje się wyrazy "zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298)".
2.
Nie zakończone postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa państwowego, wszczęte na podstawie art. 29 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, kontynuuje się na podstawie ustawy niniejszej.

W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Odprawa pieniężna nie przysługuje jednak pracownikowi:

1) uprawnionemu do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką,

2) który do dnia rozwiązania stosunku pracy przyjął propozycję zatrudnienia w zakładzie pracy przejmującym w całości lub w części mienie dotychczas zatrudniającego go zakładu albo w zakładzie pracy powstałym w wyniku takiego przejęcia,

3) który po rozwiązaniu stosunku pracy rozpoczyna działalność gospodarczą na własny rachunek lub w ramach spółki albo spółdzielni w związku z przejęciem określonych składników mienia ruchomego lub nieruchomego zakładu pracy; dotyczy to także pracownika, który w chwili rozwiązania stosunku pracy jest wspólnikiem w spółce lub członkiem spółdzielni dokonującej takiego przejęcia."

2)
art. 14 skreśla się.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 2 ust. 1:

- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz.U.94.133.685) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.

2 Art. 2a dodany przez art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
3 Art. 4 pkt 1 skreślony przez art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. (Dz.U.91.60.253) o spółkach z udziałem zagranicznym z dniem 4 lipca 1991 r.
4 Art. 10 zmieniony przez art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
5 Art. 14 uchylony przez art. 85 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94.121.591) z dniem 1 stycznia 1995 r.
6 Art. 15 uchylony przez art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. (Dz.U.91.111.480) o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie z dniem 2 stycznia 1992 r.
7 Art. 18 ust. 3 dodany przez art. 37 pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
8 Art. 19 ust. 1 zmieniony przez art. 37 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
9 Art. 19 ust. 2 zmieniony i według numeracji ustalonej przez art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. (Dz.U.91.60.253) o spółkach z udziałem zagranicznym z dniem 4 lipca 1991 r.
10 Art. 20 zmieniony przez art. 37 pkt 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
11 Art. 21 zmieniony przez art. 37 pkt 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
12 Art. 28 zmieniony przez art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
13 Art. 29 zmieniony przez art. 37 pkt 9 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
14 Art. 31-36 skreślone przez art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. (Dz.U.91.60.253) o spółkach z udziałem zagranicznym z dniem 4 lipca 1991 r.
15 Art. 40 zmieniony przez art. 37 pkt 10 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
16 Art. 41 zmieniony przez art. 36 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.96.90.405) z dniem 26 sierpnia 1996 r.
17 Art. 45 ust. 2 zmieniony przez art. 37 pkt 11 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
18 Art. 45 ust. 3 zmieniony przez art. 37 pkt 11 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
19 Art. 45a dodany przez art. 37 pkt 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
20 Art. 45b dodany przez art. 37 pkt 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
21 Art. 45c dodany przez art. 37 pkt 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
22 Art. 45d dodany przez art. 37 pkt 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 października 1996 r.
23 Art. 46 skreślony przez art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. (Dz.U.91.60.253) o spółkach z udziałem zagranicznym z dniem 4 lipca 1991 r.