Zasady ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1990.43.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 listopada 1990 r.
w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298) zarządza się, co następuje:
1.
Podstawę ustalenia należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa przez spółki, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298), zwanej dalej "ustawą", stanowi wartość przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa oddanych do odpłatnego korzystania, ustalona przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych.
2.
Ustalenia wartości przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa dokonuje organ założycielski. Organ założycielski może zlecić tę czynność podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w tym zakresie lub też akceptować wycenę przedsiębiorstwa albo zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa, dokonaną przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych, na podstawie zlecenia udzielonego przez przedsiębiorstwo.
3.
Wydatki dotyczące ustalenia wartości zalicza się do kosztów związanych z likwidacją przedsiębiorstwa lub do kosztów działalności przedsiębiorstwa.
1.
Łączna należność za korzystanie z mienia Skarbu Państwa, ustalona w umowach przewidujących przeniesienie na spółkę własności tego mienia, nie może być niższa od sumy:
1)
wartości przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 1,
2) 1
kwoty stanowiącej sumę rocznych opłat dodatkowych obliczonych przy zastosowaniu 1/2 wysokości oprocentowania kredytu refinansowego, o którym mowa w § 4 zarządzenia nr 1 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych (Dz.Urz.NBP Nr 1, poz. 2), zwanym dalej "aktualnym oprocentowaniem kredytu refinansowego".
2. 2
W przypadku gdy oprocentowanie kredytu refinansowego przekracza 40% do ustalania należności przyjmuje się oprocentowanie kredytu refinansowego w wysokości 40%.
3. 3
Podstawę naliczenia opłaty dodatkowej stanowi wartość netto przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa oddanych do odpłatnego korzystania, tj. ta część wartości określonej w ust. 1 pkt 1, która nie została spłacona przez spółkę w formie rat kapitałowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
1.
Roczną należność za korzystanie z mienia Skarbu Państwa, na zasadach przewidzianych w § 2, ustala się w wysokości co najmniej równej sumie:
1)
wartości przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa, podzielonej przez liczbę lat, na jaką została zawarta umowa - stanowiącej ratę kapitałową,
2) 4
rocznej opłaty dodatkowej ustalonej przy zastosowaniu 1/2 wysokości aktualnego oprocentowania kredytu refinansowego. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. 5
Przy aktualizacji rocznej opłaty dodatkowej, wynikającej ze zmiany oprocentowania kredytu refinansowego, uwzględnia się - w celu ustalenia wartości netto przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa - dokonane kwartalne spłaty rat kapitałowych.
 
1. 7
W umowach, które nie przewidują przeniesienia na spółkę własności przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa, roczna należność za korzystanie z mienia Skarbu Państwa nie może być niższa od kwoty obliczonej jako iloczyn 1/2 wysokości aktualnego oprocentowania kredytu refinansowego pomnożonej przez wartość przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 1. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Roczną należność, o której mowa w ust. 1, aktualizuje się stosownie do zmiany oprocentowania kredytu refinansowego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przy czym aktualizacja tej należności nie dotyczy dokonanych już wpłat kwartalnych.
W umowach, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, strony postanawiają, że roczna należność za korzystanie z mienia Skarbu Państwa jest ustalana według zasad określonych w § 3 lub w § 4.
1. 8
Roczna należność za korzystanie z mienia Skarbu Państwa jest wpłacana kwartalnie na rachunek właściwego organu założycielskiego, w terminach ustalonych w umowie, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
2. 9
Opłaty dodatkowe, naliczone dla należności ustalonych w § 3, mogą być wpłacane:
1)
w pierwszych 4 kwartałach obowiązywania umowy - w wysokości 1/3 opłaty dodatkowej ustalonej dla tego okresu,
2)
w następnych 4 kwartałach obowiązywania umowy - w wysokości 1/2 opłaty dodatkowej ustalonej dla tego okresu.

Różnica między kwotą opłat dodatkowych naliczonych dla tych okresów a kwotą opłat zapłaconych powiększa zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez organ założycielski, przy czym nie dokonuje się kapitalizacji opłat dodatkowych z tytułu czasowego odroczenia tych płatności.

3. 10
Zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa z tytułu czasowego odroczenia płatności opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 2, są spłacane kwartalnie, w równych ratach, do końca trwania umowy, poczynając od trzeciego roku obowiązywania umowy.
4. 11
Organ założycielski zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego zwalnia spółkę, na jej wniosek, z długu w wysokości odroczonej części opłat dodatkowych, z pierwszych ośmiu kwartałów obowiązywania umowy, z zachowaniem warunków określonych w ust. 5 i 6.
5. 12
Spółka może być zwolniona z długu wobec Skarbu Państwa w wysokości przypadających do spłaty w danym roku obowiązywania umowy odroczonych części opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 3, jeżeli wydatki spółki z zysku na finansowanie składników majątku trwałego wyniosły w tym okresie co najmniej 50% zysku netto. Kwota zwolnienia z długu nie może być wyższa niż wydatki z zysku na finansowanie składników majątku trwałego.
6. 13
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio, jeżeli w pierwszym lub drugim roku obowiązywania umowy albo za dwa lata łącznie wydatki spółki z zysku na finansowanie składników majątku trwałego wyniosły co najmniej 50% zysku netto. Zwolnienie z długu za pierwszy lub drugi rok albo za dwa lata łącznie w wysokości kwoty odroczonych części opłat dodatkowych zmniejsza zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa z tytułu odroczenia płatności opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 2.
7. 14
Jeżeli wpłata pierwszej opłaty dodatkowej dotyczy okresu dłuższego niż połowa kwartału, to wpłatę tę traktuje się jako pierwszą wpłatę kwartalną w rozumieniu przepisu ust. 2.
8. 15
Jeżeli wpłata pierwszej opłaty dodatkowej dotyczy okresu krótszego niż połowa kwartału, to wpłatę tę łączy się z następną opłatą za pełny kwartał. Opłatę tę (połączoną) traktuje się jako pierwszą wpłatę kwartalną w rozumieniu przepisu ust. 2.
9. 16
Dla celów wyliczenia opłaty dodatkowej przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 360 dni.
Organ założycielski podejmuje decyzje o zwolnieniu z wpłat, o których mowa w § 6 ust. 4, po upływie okresów trwania umowy, o których mowa w ust. 5 i 6. Kopię decyzji o zwolnieniu, o którym mowa w § 6 ust. 4, organ założycielski przekazuje urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę spółki.
1. 18
Organ założycielski w imieniu Skarbu Państwa wprowadza do swojej ewidencji wartość mienia pozostającego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych w wysokości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa. Łączną wartość tego mienia organ założycielski ujmuje na koncie "fundusz mienia zlikwidowanych jednostek".
2.
Wartość przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa oddanych spółkom do odpłatnego korzystania organ założycielski zalicza jako długoterminowe należności Skarbu Państwa. Organ założycielski koryguje wartość mienia oraz stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw o różnice wartości mienia między wartością przyjętą po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych a wartością przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa oddanych spółkom do odpłatnego korzystania.
3. 19
Organ założycielski zalicza wpłaty rat należności, łącznie z opłatami dodatkowymi, na rachunek dochodów budżetowych - dział 97 "Różne rozliczenia", rozdział 9716 "Prywatyzacja", § 33 <<Dochody z dzierżawy i leasingu>>.
4.
Organ założycielski zmniejsza długoterminowe należności Skarbu Państwa o wartość przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa, zwróconych przez spółki lub sprzedanych spółkom korzystającym z tego mienia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.

2 § 2 ust. 2:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 7 maja 1991 r. (M.P.91.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.

3 § 2 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 7 maja 1991 r. (M.P.91.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 1991 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 7 maja 1991 r. (M.P.91.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.

5 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.
7 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 7 maja 1991 r. (M.P.91.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.

8 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
9 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
10 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
11 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
12 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
13 § 6 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
14 § 6 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
15 § 6 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
16 § 6 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
17 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 13 maja 1993 r. (M.P.93.26.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1993 r.
18 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.
19 § 7 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 7 maja 1991 r. (M.P.91.18.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 maja 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 23 lutego 1996 r. (M.P.96.15.203) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 1996 r.