Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1972.9.66

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 26 stycznia 1972 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.

Na podstawie art. 52 ust. 3 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) oraz § 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 17, poz. 125) zarządza się, co następuje:
W § 6 zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych (Monitor Polski Nr 29, poz. 221) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do studentów 1 semestru I roku studiów. Liczba przyznanych na podstawie ust. 1 stypendiów nie może objąć więcej niż 10% studentów korzystających w szkole wyższej w danym roku szkolnym ze stypendiów pieniężnych zwyczajnych (całkowitych i częściowych), fundowanych i fundacji robotniczej."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.