§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych. - M.P.1972.9.66 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1972.9.66

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1972 r.
§  1.
W § 6 zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych (Monitor Polski Nr 29, poz. 221) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do studentów 1 semestru I roku studiów. Liczba przyznanych na podstawie ust. 1 stypendiów nie może objąć więcej niż 10% studentów korzystających w szkole wyższej w danym roku szkolnym ze stypendiów pieniężnych zwyczajnych (całkowitych i częściowych), fundowanych i fundacji robotniczej."