Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych. - M.P.1969.29.221 - OpenLEX

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1969.29.221

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 28 czerwca 1969 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.

Na podstawie art. 52 ust. 3 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) oraz § 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 17, poz. 125) zarządza się, co następuje:

Warunki przyznawania pomocy materialnej.

§  1.
Z pomocy stypendialnej może korzystać student, który:
1)
zachowuje postawę moralną i obywatelską godną studenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wywiązuje się w sposób nienaganny z podstawowych obowiązków studenta,
2)
wykazuje się dobrymi postępami w nauce, tj. przechodzi na wyższy semestr lub rok studiów w terminach określonych w regulaminie studiów, planach studiów lub wewnętrznych przepisach szkoły (łącznie z terminami przewidzianymi do składania egzaminów poprawkowych i posesyjnych),
3)
nie wykonuje stałej pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę,
4)
znajduje się w sytuacji materialnej uzasadniającej przyznanie pomocy stypendialnej.
§  2.
1.
Sytuację materialną studenta określa się na podstawie łącznego rocznego dochodu członków jego rodziny, żyjących we wspólnym gospodarstwie (w rodzinach chłopskich - na podstawie przychodu szacunkowego).
2.
Do dochodu wszystkich członków rodziny, o których mowa w ust. 2, zalicza się:
1)
obliczone za ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem podania o udzielenie pomocy materialnej przychody podlegające przepisom o podatku od wynagrodzeń, po potrąceniu tego podatku, oraz renty, emerytury, należności alimentacyjne i wartość deputatów w naturze,
2)
dochody podlegające przepisom o podatku dochodowym, po potrąceniu tego podatku, oraz szacunkową przychodowość gospodarstw rolnych - ustalone za ostatni rok podatkowy przed złożeniem podania o udzielenie pomocy materialnej.
3.
Podstawę obliczenia dochodu rodziny może stanowić okres krótszy niż 12 miesięcy, jeżeli zaistniały szczególne warunki mające trwały wpływ na sytuację materialną rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie trwałej zmiany sytuacji materialnej w okresie korzystania z pomocy materialnej.
4.
Sytuacja materialna studenta uzasadnia przyznanie mu pomocy stypendialnej, gdy łączny roczny dochód jego rodziny nie przekracza przy ubieganiu się o poszczególne rodzaje pomocy stypendialnej wymienionych niżej kwot przypadających na jednego członka rodziny:
Rodzaje pomocy stypendialnejDochód roczny w rodzinach
pracowniczychchłopskich (przychód szacunkowy)o dochodowości mieszanej
Stypendium zwyczajne:
całkowite 7.200 8.760 7.980
częściowe 9.60011.64010.620
Stypendium fundowane lub stypendium fundacji robotniczej10.80013.20012.000
Zasiłek dla studenta 1 semestru I roku studiów 9.60011.64010.620
Bezgotówkowe stypendium stołówkowe:
całkowite 8.40010.200 9.300
częściowe 9.60011.64010.620
Bezgotówkowe stypendium mieszkaniowe: 8.40010.200 9.300
całkowite
i częściowe

Przez dochodowość mieszaną rozumie się przychody podlegające podatkowi od wynagrodzeń lub podatkowi dochodowemu oraz przychód szacunkowy z gospodarstw rolnych, jeżeli jeden ze składników stanowi co najmniej 20% dochodowości ogólnej.

5.
Student korzystający z pomocy stypendialnej obowiązany jest zawiadomić szkołę wyższą, w razie gdy dochód jego rodziny przekroczył granicę określoną w ust. 4.
§  3.
Z pomocy materialnej nie może korzystać student, który po ukończeniu studiów wyższych na jednym z kierunków studiuje na innym kierunku. Ograniczenie to nie dotyczy jednak wypadków, w których ukończenie studiów wyższych:
1)
jest warunkiem przyjęcia na określony kierunek studiów,
2)
jest uznane przez ministra, sprawującego nadzór nad daną szkołą wyższą, za pożądany warunek przyjęcia na określony kierunek studiów.
§  4.
1.
Studentowi korzystającemu z pieniężnego stypendium może być równocześnie przyznane stypendium bezgotówkowe w następujących maksymalnych rozmiarach:
Przy pobieraniu stypendium pieniężnegoMożna jednocześnie przyznać bezgotówkowe stypendia:
zwyczajnego częściowego lub zasiłku na 1 semestrze I roku studiówstołówkowe całkowite i mieszkaniowe częściowe lub stołówkowe częściowe i mieszkaniowe całkowite
zwyczajnego całkowitego lub fundacji robotniczejstołówkowe całkowite bez mieszkaniowego lub stołówkowe częściowe i mieszkaniowe częściowe lub mieszkaniowe całkowite bez stołówkowego
fundowanegostołówkowe całkowite bez mieszkaniowego lub mieszkaniowe całkowite bez stołówkowego
2.
Studenci pobierający stypendia fundowane lub fundacji robotniczej mogą korzystać ze stypendiów stołówkowych lub mieszkaniowych, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w § 2.
3.
Studenci pobierający stypendia naukowe łącznie z innym pieniężnym stypendium mogą korzystać równocześnie z bezgotówkowych stypendiów stołówkowych i mieszkaniowych na zasadach określonych w ust. 1, w zależności od rodzaju otrzymywanego dodatkowo stypendium pieniężnego.
4.
Student nie korzystający z pieniężnej pomocy stypendialnej może korzystać ze stypendium stołówkowego i mieszkaniowego całkowitego lub częściowego, jeżeli odpowiada warunkom określonym w § 1 i 2.
§  5.
1.
Stypendium mieszkaniowe całkowite lub częściowe może być przyznane studentowi równocześnie ze stypendium stołówkowym i stypendium pieniężnym, jeżeli roczny dochód na jednego członka rodziny (§ 2 ust. 4) jest niższy niż 6.000 zł w rodzinie pracowniczej, 7.260 zł w rodzinie chłopskiej lub 6.600 zł w rodzinie o dochodowości mieszanej.
2.
Studenci inwalidzi, chorzy na gruźlicę i pełne sieroty mogą korzystać równocześnie z pieniężnego stypendium oraz całkowitego stypendium stołówkowego i całkowitego stypendium mieszkaniowego, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w § 2 ust. 4.
§  6.
1.
Studentowi wykazującemu się szczególną pilnością w nauce oraz nienaganną postawą moralną i obywatelską rektor może na wniosek dziekana, oparty na opinii rady wydziałowej do spraw młodzieży, przyznać na dany rok szkolny (semestr) jeden rodzaj pomocy stypendialnej bądź zwiększyć o jeden rodzaj przyznaną pomoc, jeżeli dochód na jednego członka rodziny studenta wprawdzie przekracza granice ustalone w § 2 ust. 4 oraz § 5 ust. 1, lecz jego rzeczywista sytuacja życiowa jest szczególnie trudna.
2. 1
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do studentów 1 semestru I roku studiów. Liczba przyznanych na podstawie ust. 1 stypendiów nie może objąć więcej niż 10% studentów korzystających w szkole wyższej w danym roku szkolnym ze stypendiów pieniężnych zwyczajnych (całkowitych i częściowych), fundowanych i fundacji robotniczej.
§  7.
Na kierunkach: matematyka i fizyka stypendia zwyczajne całkowite są wyższe na wszystkich latach o 100 zł miesięcznie.

Zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej.

§  8.
1.
Student lub kandydat na studia, ubiegający się o udzielenie mu pomocy materialnej w postaci stypendium zwyczajnego lub fundowanego, zasiłku dla studentów 1 semestru I roku studiów, zasiłku zwrotnego, bezgotówkowego stypendium stołówkowego lub mieszkaniowego albo o przyznanie mu uprawnienia do korzystania za ustaloną opłatą ze stołówki studenckiej lub zakwaterowania w domu studenckim, obowiązany jest przedstawić w ustalonym przez rektora terminie we właściwym dziekanacie podanie wraz z oświadczeniami o stanie rodzinnym i zaświadczeniami o wysokości zarobków lub innych dochodów poszczególnych członków rodziny, wydanymi przez zakłady pracy zatrudniające te osoby lub przez organy finansowe prezydiów właściwych rad narodowych - według ustalonych wzorów.
2.
Student ubiegający się o przyznanie mu stypendium zwyczajnego obowiązany jest przedstawić ponadto opinię społecznej komisji do spraw młodzieży studiującej, działającej przy prezydium powiatowej rady narodowej właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania studenta.
§  9.
1.
Stypendia zwyczajne i fundowane, stypendia stołówkowe i mieszkaniowe, zasiłki losowe i zwrotne oraz uprawnienia do korzystania za ustaloną opłatą ze stołówki studenckiej i zakwaterowania w domu studenckim przyznaje dziekan.
2.
Studentom 1 semestru I roku studiów zasiłki pieniężne, stypendia stołówkowe i mieszkaniowe oraz uprawnienia do korzystania za ustaloną opłatą ze stołówki studenckiej i z zakwaterowania w domu studenckim przyznaje w toku przyjmowania ich na studia wyższe organ decydujący o przyjęciu na studia, a w ciągu roku szkolnego - dziekan.
3.
Stypendia naukowe przyznaje rektor szkoły wyższej na podstawie konkursu w ramach ilościowych limitów stypendiów zatwierdzonych przez ministra, któremu podlega szkoła wyższa.
4.
Rektor może upoważnić radę mieszkańców domu studenckiego do przyznawania prawa do zamieszkania w domu studenckim lub korzystania ze stołówki studenckiej oraz bezgotówkowych stypendiów stołówkowych i mieszkaniowych.
§  10.
1.
Decyzje rektora i dziekana w sprawie przyznania pomocy materialnej wydawane są po zasięgnięciu opinii rady wydziałowej do spraw młodzieży.
2.
Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać zdanie grupy studenckiej (roku studiów).
3.
Ilekroć w dalszych przepisach mowa jest o opinii rady wydziałowej do spraw młodzieży, należy przez to rozumieć opinię podejmowaną w trybie określonym w ust. 2.
4.
Rada wydziałowa do spraw młodzieży dokonuje corocznie oceny postawy moralno-obywatelskiej i postępów w nauce studentów, którym przyznano stypendium w roku bieżącym lub w latach poprzednich, i na tej podstawie przedstawia dziekanowi wniosek o utrzymanie, zawieszenie lub cofnięcie otrzymywanej pomocy stypendialnej.
§  11.
1.
Konkurs na stypendia naukowe organizuje komisja konkursowa, powołana przez rektora szkoły wyższej spośród pracowników naukowo-dydaktycznych. W skład tej komisji wchodzi przedstawiciel rady szkoły do spraw młodzieży.
2.
O dopuszczenie do udziału w konkursie na stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci III roku i wyższych lat studiów z inicjatywy własnej lub z inicjatywy kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych szkoły.
3.
Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziałowej do spraw młodzieży przekazuje podanie studenta komisji konkursowej, dołączając pisemną opinię kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej. Do podania dziekan dołącza ponadto wykaz ocen i zaliczeń z ostatnich dwóch lat studiów oraz opinię o postawie moralnej i obywatelskiej studenta. Dodatkową opinię o kandydacie może przedstawić komisji konkursowej również rada uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich oraz zarządy uczelniane Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej.
4.
Komisja konkursowa kwalifikuje studentów odpowiadających warunkom konkursu i przedstawia wnioski rektorowi, który podejmuje decyzję.
§  12.
Listy osób, którym udzielono pomocy materialnej, podawane są do wiadomości studentów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
§  13.
Od decyzji dziekana i rady mieszkańców domu studenckiego przysługuje studentowi ubiegającemu się o pomoc materialną odwołanie do rektora. Radzie uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich oraz zarządom uczelnianym Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń co do decyzji dziekana. W takich wypadkach rozstrzyga rektor.

Okresy korzystania z pomocy materialnej.

§  14.
1.
Pomoc materialną przyznaje się na następujące okresy:
1)
zasiłek dla studentów 1 semestru I roku studiów - od 1 października do 28 lutego,
2)
stypendium zwyczajne (całkowite i częściowe):
a)
dla studentów 2 semestru I roku studiów - od 1 marca do końca studiów, z wyłączeniem miesięcy sierpnia i września,
b)
dla studentów II i wyższych lat studiów - od 1 października do końca studiów, z wyłączeniem miesięcy sierpnia i września,
3)
stypendium fundowane - od 1 stycznia do końca studiów, z wyłączeniem miesięcy sierpnia i września,
4)
stypendium naukowe - od 1 października lub później do końca studiów, z wyłączeniem miesięcy sierpnia i września,
5)
zasiłek zwrotny - na okres do jednego semestru (łącznie nie dłużej niż trzy semestry, tj. przez 15 miesięcy; w ciągu całego okresu studiów),
6)
bezgotówkowe stypendium stołówkowe i mieszkaniowe - od 1 października do 30 czerwca,
7)
uprawnienie do korzystania za ustaloną opłatą ze stołówki studenckiej lub z zakwaterowania w domu studenckim - od 1 października do 30 czerwca.
2.
W szkołach wyższych, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 września, pomoc materialną przyznaje się od dnia 1 września do końca studiów, z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia, z tym że:
1)
pieniężny zasiłek dla studentów 1 semestru I roku studiów przyznaje się na okres od 1 września do 31 stycznia,
2)
pieniężne stypendium zwyczajne dla studentów 2 semestru I roku studiów przyznaje się na okres od 1 lutego.
3.
Pomoc materialna może być udzielana również na okres krótszy niż określony w ust. 1 i 2.
4.
Studentom ostatniego roku studiów cztero i półletnich (dziewięciosemestralnych) i pięcio i półletnich (jedenastosemestralnych) przyznaje się:
1)
pieniężne stypendium (zwyczajne, fundowane, naukowe) - na okres do 31 marca,
2)
bezgotówkowe stypendium (stołówkowe i mieszkaniowe) - na okres do 28 lutego.
§  15.
1.
Studenci korzystający z pieniężnej pomocy stypendialnej, którym dziekan udzielił urlopu wskutek ciężkiej i długotrwałej choroby, mogą na wniosek rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich lub zarządu uczelnianego Związku Młodzieży Socjalistycznej albo Związku Młodzieży Wiejskiej na podstawie decyzji dziekana nadal otrzymywać stypendium zwyczajne lub naukowe, a za zgodą fundatora również fundowane lub fundacji robotniczej, nie dłużej jednak niż przez jeden rok szkolny, jeżeli nie przebywają w tym czasie w zamkniętym zakładzie służby zdrowia (szpitalu, sanatorium itp.) i jeżeli wymaga tego ich sytuacja materialna. Studentom przebywającym w zamkniętym zakładzie służby zdrowia dziekan może przyznać zasiłek losowy.
2.
Studentem chorym na gruźlicę, odbywającym leczenie sanatoryjne, mogą być przyznawane zasiłki losowe w wysokości 750 zł rocznie, a jeżeli są sierotami lub półsierotami - w wysokości 1.500 zł rocznie. Zasiłki powinny być wypłacane w trzech ratach kwartalnych odpowiednio po 250 lub po 500 zł.
3.
Student, który powrócił na ten sam semestr z urlopu dziekańskiego udzielonego mu w roku poprzednim do końca trwania semestru na skutek długotrwałej choroby lub wypadku losowego, ma prawo do ubiegania się o pomoc materialną na zasadach ogólnych.
§  16.
1.
Studentom ostatniego roku studiów, którzy zgodnie z regulaminem studiów zobowiązani są do złożenia egzaminów dyplomowych po dniu 31 marca lub po dniu 31 lipca albo którym przedłużono terminy składania tych egzaminów zgodnie z regulaminem studiów i zarządzeniami ministrów, którym podlegają szkoły wyższe, rektorzy mogą na wniosek dziekanów przyznać pieniężne zasiłki zwrotne, jeżeli korzystali oni z pieniężnych stypendiów zwyczajnych lub naukowych.
2.
Studentom określonym w ust. 1, którzy pobierali stypendia fundowane lub stypendia fundacji robotniczej, mogą być za zgodą fundatorów wypłacane nadal stypendia w okresie wymienionym w ust. 1, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
3.
Do studentów, którzy uzyskali zezwolenie na powtórzenie ostatniego roku studiów, stosuje się odpowiednio przepisy § 15 ust. 1 i 2.
4.
Studentom akademii medycznych na kierunkach stomatologicznym i farmaceutycznym wypłaca się stypendia pieniężne za cały okres zdawania egzaminów dyplomowych zgodnie z regulaminem studiów, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym pobierający stypendium przesłuchał wykłady i uzyskał zaliczenie ćwiczeń ostatniego roku studiów.
§  17.
1.
Dziekani obowiązani są informować o uzyskanych przez studenta wyróżnieniach i nagrodach, o dacie uzyskania dyplomu, niezaliczeniu semestru, wymierzonych karach dyscyplinarnych, przeniesieniu do innej szkoły lub skreśleniu z listy słuchaczy szkoły wyższej:
1)
właściwą społeczną komisję do spraw młodzieży studiującej, działającą przy prezydium powiatowej rady narodowej - w odniesieniu do studentów pobierających stypendia zwyczajne,
2)
jednostki fundujące - w odniesieniu do studentów pobierających stypendia fundowane lub stypendia fundacji robotniczej.
2.
Dziekani obowiązani są ponadto przekazywać do wiadomości komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, odpisy zaświadczeń o przyjęciu w poczet słuchaczy szkoły wyższej osób mających stałe miejsce zamieszkania na terenie działania właściwej powiatowej rady narodowej.
§  18.
1.
Studentom inwalidom, chorym na gruźlicę i pełnym sierotom rektor może na wniosek rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich lub zarządu uczelnianego Związku Młodzieży Wiejskiej albo Związku Młodzieży Socjalistycznej przyznać stypendium pieniężne, stołówkowe i mieszkaniowe również na okres, na jaki pomoc stypendialna nie jest przyznawana, jeżeli tego wymaga sytuacja materialna studenta.
2.
Studenci nie wymienieni w ust. 1 mogą korzystać ze stypendiów stołówkowych lub mieszkaniowych przez okres dłuższy niż określony w § 14 tylko w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych wypadkach na podstawie decyzji rektora.
§  19.
1.
Stypendia pieniężne, zasiłki dla studentów 1 semestru I roku studiów i zasiłki zwrotne wypłacane są w dniach od 5 do 12 każdego miesiąca.
2.
Studentom wyjeżdżającym w czerwcu na obozy letnie można wypłacić w czerwcu także stypendia i zasiłki (ust. 1) przysługujące za miesiąc lipiec.

Cofanie i zawieszanie pomocy materialnej.

§  20.
1.
Cofnięcie stypendium fundowanego, fundacji robotniczej lub naukowego następuje, jeżeli student:
1)
nie zaliczył semestru bądź nie uzyskał wpisu warunkowego na semestr następny w terminach określonych w regulaminach studiów (łącznie z terminami przewidzianymi do składania egzaminów poprawkowych i posesyjnych),
2)
korzysta z urlopu udzielonego przez dziekana, a nie zachodzą okoliczności określone w § 15 ust. 1 lub 3,
3)
został zawieszony w prawach studenta orzeczeniem komisji dyscyplinarnej (na czas tego zawieszenia),
4)
nie zachowuje właściwej postawy moralnej i obywatelskiej,
5)
przyjął stałą pracę zarobkową na podstawie umowy o pracę,
6)
został skreślony z listy studentów.
2.
Cofnięcie stypendium naukowego może nastąpić również w wypadku, gdy student przestanie osiągać w obranym kierunku studiów wyniki, które uzasadniały przyznanie tego rodzaju stypendium.
3.
Cofnięcie stypendium zwyczajnego następuje w wypadkach określonych w ust. 1, a także wtedy, gdy student przestał odpowiadać warunkom określonym w § 1 pkt 4 i w § 2.
4.
Studentowi można cofnąć stypendium mieszkaniowe, jeżeli nie przestrzega regulaminu domu studenckiego, a w szczególności nie wykazuje właściwego stosunku do mienia społecznego.
§  21.
1.
W razie wszczęcia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego dziekan zawiesza wypłatę stypendium pieniężnego do czasu wydania orzeczenia dyscyplinarnego.
2.
W wyjątkowych wypadkach dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziałowej do spraw młodzieży może zarządzić dalsze wypłacanie studentowi stypendium zwyczajnego częściowego zamiast dotychczas wypłacanego stypendium.
3.
W razie umorzenia postępowania dyscyplinarnego lub wydania orzeczenia o braku winy studenta, student otrzymuje stypendium albo jego wyrównanie za okres, w którym zawieszona była wypłata stypendium lub w którym stypendium było obniżone.
§  22.
1.
Studenci ostatniego roku studiów, którzy w terminach ustalonych regulaminem studiów nie przystąpili do egzaminów dyplomowych lub złożyli je z wynikiem niedostatecznym, a w akademiach medycznych nie uzyskali w terminie ustalonym regulaminem studiów dyplomu, tracą prawo do wszelkiej pomocy materialnej, choćby następnie uzyskali zgodę władz szkoły na zdawanie egzaminu w dodatkowo wyznaczonym terminie.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy stypendystów, którzy nie przystąpili do egzaminów dyplomowych z powodu choroby, udokumentowanej świadectwem lekarskim, lub z powodu ciężkiego wypadku losowego. Do tych studentów mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 15 ust. 1-3.
3.
Zasiłki pieniężne dla studentów 1 semestru I roku studiów powinny być wstrzymane w każdej chwili, gdy zostanie stwierdzone, że student zaniedbuje się w wykonywaniu swoich obowiązków, a w szczególności gdy nie uczęszcza na zajęcia lub nie składa obowiązujących go prac.
§  23.
1.
Przepisy § 20-22 stosuje się odpowiednio do studentów pobierających stypendia stołówkowe i mieszkaniowe.
2.
Studenci pobierający stypendia stołówkowe lub mieszkaniowe zachowują prawo do tych stypendiów w okresie ustalonym w regulaminie studiów dla uzupełnienia zaległości.
3.
Jeżeli jest to uzasadnione szczególnie trudną sytuacją materialną lub rodzinną studenta, może mu być przyznane w okresie powtarzania roku lub semestru studiów stypendium stołówkowe albo mieszkaniowe. Do studentów ostatniego roku studiów przepis ten stosuje się tylko w wypadkach, gdy powtarzają oni rok lub semestr studiów z powodu choroby udokumentowanej świadectwem lekarskim albo z powodu ciężkiego wypadku losowego.
§  24.
1.
Stypendia fundowane i fundacji robotniczej zawiesza lub cofa dziekan w porozumieniu z jednostką fundującą lub na jej wniosek.
2.
Stypendia naukowe cofa rektor na wniosek dziekana.
3.
Stypendia zwyczajne, stołówkowe i mieszkaniowe, zasiłki zwrotne oraz uprawnienie do korzystania za ustaloną opłatą ze stołówki studenckiej i z zakwaterowania w domu studenckim cofa dziekan.
4.
Przepisy § 9 ust. 4, § 10 i § 13 stosuje się odpowiednio.
5.
O cofnięciu stypendium zwyczajnego dziekan zawiadamia właściwą komisję społeczną do spraw młodzieży studiującej, działającą przy prezydium powiatowej rady narodowej, podając równocześnie motywy tej decyzji.

Warunki korzystania ze stołówek studenckich.

§  25.
1.
Ze stołówek studenckich mogą korzystać studenci, którzy nie mają możności żywienia się w domu rodzinnym i którym przyznane zastało stypendium stołówkowe lub uprawnienie do korzystania za ustaloną opłatą ze stołówki studenckiej.
2.
Studenci ubiegający się o przyznanie im prawa do korzystania ze stołówki dietetycznej przedstawiają zaświadczenie lekarskie.
3.
Ze stołówki półsanatoryjnej mogą korzystać tylko mieszkańcy półsanatorium.
4.
Studenci nie posiadający uprawnień do pomocy stypendialnej (§ 1 i 2) mogą korzystać z wyżywienia w ramach pomocy rzeczowej za ustaloną opłatą, jeżeli pozwala na to przepustowość stołówek studenckich.
§  26.
1.
Wysokość stypendiów stołówkowych kształtuje się w zależności od ilości i rodzajów posiłków objętych pomocą stypendialną i wynosi miesięcznie:
Śniadania złObiady

Kolacje

Razem

w stołówce zwykłej:106226109441
stypendium całkowite
stypendium częściowe106-109215
stypendium częściowe106226-332
stypendium częściowe-226109335
w stołówce dietetycznej:121262133516
stypendium całkowite
stypendium częściowe121-133254
stypendium częściowe121262-383
stypendium częściowe-262133395
2.
Przy jednym posiłku stypendium stołówkowe częściowe nie może przekraczać w stołówce zwykłej 226 zł miesięcznie, a w stołówce dietetycznej - 262 zł miesięcznie. Wysokość stypendium stołówkowego na śniadania i kolacje może być zróżnicowana, lecz łącznie nie może przekraczać w stołówce zwykłej - 215 zł, a w stołówce dietetycznej - 254 zł miesięcznie.
3.
W stołówce półsanatoryjnej stypendium stołówkowe całkowite wynosi 701 zł i obejmuje wszystkie trzy posiłki dziennie.
§  27.
1.
Ceny posiłków dla studentów, którym przyznane zostały stypendia stołówkowe, wynoszą w abonamencie ulgowym w stołówce zwykłej, dietetycznej i półsanatoryjnej: śniadanie 2,20 zł, obiad 4,30 zł, kolacja 2,30 zł. Ceny śniadań i kolacji mogą być zróżnicowane, lecz łącznie nie mogą wynieść więcej niż 4,50 zł.
2.
Ceny posiłków dla studentów, którym została przyznana pomoc rzeczowa w postaci prawa do korzystania ze stołówki studenckiej za ustaloną opłatą, wynoszą: śniadania 4,45 zł, obiad 9,50 zł, kolacja 4,55 zł.
§  28.
1.
Studenci przebywający w półsanatoriach studenckich, a nie mający uprawnień do stypendiów stołówkowych, pokrywają 50% faktycznych kosztów całodziennego wyżywienia, z tym że przy obliczaniu wysokości tych opłat od dziennego kosztu surowca (25,85 zł) odejmuje się kwotę 1,50 zł.
2.
W stołówkach półsanatoryjnych studenci, zarówno otrzymujący stypendia stołówkowe, jak i nie otrzymujący tych stypendiów, obowiązani są korzystać z całodziennego wyżywienia, tj. z trzech posiłków dziennie.
3.
Studenci przebywający w półsanatoriach studenckich, którym przyznane zostały stypendia pieniężne i stołówkowe, obowiązani są co miesiąc przy odbiorze stypendium pieniężnego uiszczać od razu dopłatę za codzienne pełne, tj. trzyposiłkowe, wyżywienie za cały miesiąc.
§  29.
1.
Studenci korzystają z wyżywienia w stołówce studenckiej na podstawie abonamentu miesięcznego.
2.
Należność za abonament student wpłaca w terminie od dnia 5 do 15 każdego miesiąca.
3.
Przyznanie bezgotówkowego stypendium stołówkowego w formie imiennego bonu stypendialnego uprawnia studenta do nabywania ulgowego abonamentu stołówkowego na posiłki określone w stołówkowym bonie stypendialnym.

Warunki korzystania z zakwaterowania w domu studenckim.

§  30.
1.
Prawo do zamieszkania w domu studenckim może być przyznane studentowi, zameldowanemu na stały pobyt w miejscowości, z której czas dojazdu publicznym środkiem lokomocji do szkoły wyższej i z powrotem przekracza 2 godziny, lub studentowi nie mającemu możliwości codziennego dojazdu do szkoły oraz w innych wyjątkowych uzasadnionych wypadkach, jeżeli pozwala na to ilość miejsc w domach studenckich.
2.
Z bezgotówkowych stypendiów mieszkaniowych mogą korzystać wyłącznie studenci, którym przyznano prawo do zamieszkania w domu studenckim.
§  31.
1.
Opłata za miejsce w domu studenckim wynosi 120 zł miesięcznie.
2.
Należność za miejsce w domu studenckim student wpłaca z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
3.
Student otrzymujący całkowite stypendium mieszkaniowe nie uiszcza żadnych opłat za miejsce w domu studenckim. Student otrzymujący częściowe stypendium mieszkaniowe opłaca za miejsce w domu studenckim 60 zł miesięcznie.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do studentów zamieszkujących w półsanatoriach studenckich.
§  32.
1.
W szkołach wyższych, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 września, miejsce w domu studenckim przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września do 30 czerwca.
2.
W wyjątkowych wypadkach, gdy jest to uzasadnione tokiem studiów lub szczególnymi warunkami osobistymi studenta, dziekan może studentowi zezwolić na korzystanie z domu studenckiego przez cały okres wakacji letnich, tj. od 1 lipca do 30 września.
§  33.
1.
Student traci prawo do zajmowania miejsca w domu studenckim przed upływem okresu, na jaki mu je przydzielono, jeżeli:
1)
uzyskał urlop dziekański w związku ze skierowaniem go na powtarzanie roku (semestru) studiów; nie dotyczy to studentów inwalidów lub pełnych sierot oraz studentów, którzy uzyskali urlopy dziekańskie w związku z wypadkiem losowym,
2)
został skreślony z listy studentów,
3)
nie przestrzega regulaminu mieszkańca domu studenckiego, a w szczególności jeżeli nie wykazuje właściwego stosunku do mienia społecznego.
2.
W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentowi dziekan, po zasięgnięciu opinii wydziałowej rady do spraw młodzieży, może cofnąć studentowi prawo zajmowania miejsca w domu studenckim.
§  34.
Student, któremu cofnięto stypendium mieszkaniowe, a nie odebrano prawa do zamieszkiwania w domu studenckim, uiszcza opłatę za miejsce w domu studenckim w pełnej wysokości, tj. 120 zł miesięcznie.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  35.
Tryb przyznawania nagród wyróżniającym się w nauce studentom ustala regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  36.
Przepisy dotyczące stypendiów pieniężnych (z wyjątkiem stypendiów naukowych) i pieniężnych zasiłków dla studentów 1 semestru I roku studiów oraz przepisy dotyczące stypendiów bezgotówkowych nie mają zastosowania do studentów wyższych szkół morskich.
§  37.
Traci moc zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 1964 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych oraz warunków korzystania z domów i stołówek studenckich (Monitor Polski Nr 61, poz. 283).
§  38.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1969 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących stypendiów fundacji robotniczej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

ZAŁĄCZNIK

RAMOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD STUDENTOM WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ W NAUCE

1.
Nagrody przyznaje rektor na wniosek dziekana, oparty na opinii rady wydziałowej do spraw młodzieży.
2.
Kandydatami do nagród mogą być studenci, z wyjątkiem studentów pobierających stypendia naukowe, którzy:
1)
wykazują się nienaganną postawą moralną i obywatelską,
2)
uzyskają w terminie ustalonym regulaminem studiów (bez egzaminów poprawkowych i komisyjnych) wszystkie przewidziane planem studiów zaliczenia i złożą egzaminy sesyjne i posesyjne (z poprzedniej sesji) ze średnią oceną co najmniej dobrą (4).
3.
Studenci pobierający stypendium naukowe mogą otrzymać tylko nagrodę za ukończenie studiów z wyróżnieniem.
4.
Nagrody przyznaje się najlepszym spośród kandydatów wymienionych w ust. 2. Liczba nagrodzonych nie może przekraczać od 10 do 20% studentów danego roku studiów.
5.
Nagroda nie może być przyznana za semestr (rok) powtarzany.
6.
Po ukończeniu ostatniego semestru (roku) studiów nagrody przyznaje się najlepszym spośród tych studentów, którzy złożą ze średnią oceną co najmniej dobrą (4) egzaminy i prace dyplomowe w pierwszym terminie. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7.
Nagrody przyznawane są w wysokości 300, 500 i 750 zł. Limity i wysokość nagród ustalone dla poszczególnych szkół (§ 41 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych - Dz. U. Nr 17, poz. 125) powinny przewidywać dla studiów technicznych, rolniczo-leśnych, medycznych, matematyczno-przyrodniczych i eksperymentalnych uniwersyteckich stawki 500 i 750 zł, dla innych studiów - stawki 300 i 500 zł.
8.
Nagrody w najniższej przewidzianej dla danej szkoły wysokości przyznawane są:
1)
studentom po pierwszym semestrze studiów,
2)
studentom kontynuującym studia z opóźnieniem (którzy powtarzali jakikolwiek rok lub semestr studiów).
9.
Nagrody w wysokości wyższej przyznawane są począwszy od drugiego semestru studiów studentom kontynuującym studia bez opóźnień. Nagrodę taką można jednak przyznać, jeżeli opóźnienie wynikło z powodu ciężkiego wypadku losowego.
10.
Na wydziałach (latach studiów), na których nie ma zimowej sesji egzaminacyjnej, przyznaje się nagrody roczne w wysokości odpowiadającej sumie nagród przyznawanych w systemie studiów semestralnych.
11.
Studenci, którzy uzyskali w terminie ustalonym w planie studiów dyplom z wyróżnieniem, otrzymują nagrodę w wysokości 3 tys. zł.
12.
Nazwiska studentów, którym zostały przyznane nagrody, ogłaszane są na uroczystościach szkolnych oraz podawane do wiadomości ogółowi studentów przez wywieszanie listy nagrodzonych w przeznaczonym na to miejscu. Przyznanie nagrody powinno być ponadto odnotowane w indeksie studenta.
1 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 stycznia 1972 r. (M.P.72.9.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lutego 1972 r.