Zm.: zarządzenie w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.

Monitor Polski

M.P.1994.49.408

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 31 sierpnia 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.

Na podstawie art. 32 § 1a ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 i Nr 71, poz. 313) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej (Monitor Polski Nr 21, poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w pkt 1 wyrazy "3,5 miliarda złotych, nie mniej jednak niż równowartość 125.000 ECU" zastępuje się wyrazami "10 miliardów złotych, nie mniej jednak niż równowartość 360.000 ECU",
2)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kapitał netto, określony w załączniku nr 1 do zarządzenia, dla podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, o którym mowa w § 3 pkt 2, nie może być mniejszy niż 500 milionów złotych, a dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, o których mowa w § 3 pkt 1 oraz w § 3 pkt 3, nie może być mniejszy niż 1,5 miliarda złotych."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że podmioty prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie, które otrzymały zezwolenie przed dniem jego wejścia w życie, obowiązane są dostosować się do wymogów w nim określonych do dnia 31 marca 1995 r.