Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.58.239 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1998 r.

USTAWA
z dnia 22 marca 1991 r.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. *

.................................................

(utracił moc).

.................................................

§  1-4.
(...).
§  5. 2
(utracił moc).

.................................................

§  1.
Na listę maklerów lub na listę doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi może być wpisana osoba fizyczna, która:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2)
korzysta z pełni praw publicznych,
3)
nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa, o których mowa w rozdziale 9,
4)
zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Maklerów Papierów Wartościowych lub Doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

.................................................

§  1.
Skreślenie z list, o których mowa w art. 14 § 1, następuje:
1)
(...),
2) 3
w razie niewykonywania zawodu maklera lub doradcy przez 5 kolejnych lat,

.................................................

(utracił moc) 4

.................................................

(utracił moc).

* Ustawa została uchylona przez art. 191 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754) z dniem 4 stycznia 1998 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 7 i 8, art. 5 § 5, art. 16 § 1 pkt 2, rozdziału 8, art. 120.
1 Art. 2 pkt 7 i 8:

- obowiązują na podstawie art. 191 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754).

- utraciły moc na podstawie art. 157 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.97.139.933) z dniem 21 lutego 1998 r.

2 Z dniem 4 kwietnia 1998 r. art. 5 § 5 utracił moc na podstawie art. 191 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754).
3 Z dniem 4 października 1999 r. 16 § 1 pkt 2 traci moc na podstawie art. 191 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754).
4 Rozdział 8:

- obowiązuje na podstawie art. 191 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754).

- utracił moc na podstawie art. 157 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.97.139.933) z dniem 21 lutego 1998 r.

5 Art. 120:

- obowiązuje na podstawie art. 191 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754), w części dotyczącej działalności, o której mowa w rozdziale 8.

- utracił moc na podstawie art. 157 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.97.139.933) z dniem 21 lutego 1998 r.