§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.

Monitor Polski

M.P.1994.49.408

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 1994 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że podmioty prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie, które otrzymały zezwolenie przed dniem jego wejścia w życie, obowiązane są dostosować się do wymogów w nim określonych do dnia 31 marca 1995 r.