Określenie minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.

Monitor Polski

M.P.1994.21.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 1998 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 17 marca 1994 r.
w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej. *

Na podstawie art. 32 § 1a ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155 i Nr 103, poz. 447, z 1993 r. Nr 44, poz. 202 oraz z 1994 r. Dz. U. Nr 4, poz. 17) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa:
1)
minimalną wartość środków własnych w zależności od zakresu zezwolenia oraz rozmiarów działalności podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie,
2)
maksymalną wysokość kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.
Środki własne, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowią:
1)
suma wkładów wspólników spółki cywilnej,
2)
suma wkładów wspólników spółki jawnej,
3)
suma wkładów wspólników spółki komandytowej,
4)
kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
5)
w pełni opłacona część kapitału akcyjnego spółki akcyjnej,
6)
kapitał (fundusz) na działalność maklerską wydzielony z funduszy własnych podstawowych banku, określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego - w przypadku prowadzenia działalności maklerskiej przez bank,
6a) 1
w odniesieniu do banków prowadzących działalność maklerską wyłącznie w zakresie przechowywania papierów wartościowych na zlecenie uprawnionego oraz rejestrowania stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania lub prowadzących działalność w zakresie przechowywania papierów wartościowych na zlecenie uprawnionego oraz rejestrowania stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania poza wydzieloną organizacyjnie i finansowo działalnością maklerską - fundusze własne banków określone ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703),
7)
w odniesieniu do innych podmiotów - środki wydzielone dla prowadzenia przedsiębiorstwa maklerskiego.
Środki własne podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie powinny wynosić nie mniej niż:
1)
2.000.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności w zakresie:
a)
oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie,
b)
nabywania lub sprzedaży papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie,
c)
nabywania papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek celem dalszej odsprzedaży,
d)
zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
e)
przechowywania papierów wartościowych na zlecenie uprawnionego oraz rejestrowania stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
2)
170.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na zawodowym doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
3)
170.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności wyłącznie w zakresie przyjmowania zleceń nabywania lub sprzedaży papierów wartościowych bez prawa prowadzenia rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych,
4)
1.500.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub w przypadku prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych i zawodowym doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
5)
3.000.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności wymienionej w pkt 1 oraz zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie uprawnionego.
Bank, o którym mowa w § 2 pkt 6a, zobowiązany jest posiadać środki własne w wysokości nie mniejszej niż 50.000.000 zł.
1.
Przy określaniu zakresu zezwolenia dla podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie stopa zabezpieczenia określona w załączniku nr 1 do zarządzenia nie może wynosić mniej niż 8%, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności maklerskiej stopa zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może wynosić mniej niż 14%.
3. 4
Kapitał netto podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, określony w ust. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia, powinien wynosić nie mniej niż:
1)
150.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 3 pkt 1, 4, 5,
2)
20.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 3 pkt 2,
3)
50.000 zł - w przypadku prowadzenia działalności określonej w § 3 pkt 3.
1.
Maksymalny poziom zaangażowania podmiotu prowadzącego działalność maklerską w zakresie nabywania lub sprzedaży papierów wartościowych we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie, ustala się jako osiemdziesięciokrotność bieżącego kapitału netto w pierwszym roku działalności, stukrotność bieżącego kapitału netto w drugim roku działalności oraz studwudziestokrotność bieżącego kapitału netto w trzecim roku i następnych latach działalności.
2.
Sposób obliczania bieżącego poziomu zaangażowania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. 5
Przepisy ust. 1 i 2 oraz § 4, 6, 6a dotyczą także działalności maklerskiej prowadzonej w ramach wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo biur maklerskich banków.
Dla potrzeb ustalenia dopuszczalnej wielkości stopy zabezpieczenia oraz maksymalnego poziomu zaangażowania za początek okresu prowadzenia działalności maklerskiej uważa się:
1)
w przypadku podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, powstałego w wyniku wydzielenia działalności maklerskiej przez bank - termin rozpoczęcia działalności maklerskiej przez ten bank,
2)
w przypadku podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie - termin rozpoczęcia działalności maklerskiej przez podmiot łączący się, posiadający w chwili łączenia największy z łączących się podmiotów kapitał własny.
1. 7
Podmiot prowadzący działalność maklerską jest obowiązany na koniec każdego dnia roboczego ustalić wartość kapitału netto, stopę zabezpieczenia oraz maksymalny i bieżący poziom zaangażowania według stanu na dzień poprzedni. Wartość bieżąca kapitału netto, stopa zabezpieczenia oraz maksymalny i bieżący poziom zaangażowania według stanu na koniec ostatniego dnia roboczego tygodnia są ustalane do końca pierwszego dnia roboczego następnego tygodnia.
2.
Podmiot prowadzący działalność maklerską obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Komisję Papierów Wartościowych o każdorazowym niedotrzymaniu wymaganej wysokości kapitału netto, stopy zabezpieczenia, a także o przekroczeniu maksymalnego poziomu zaangażowania.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie zobowiązany jest do wyliczenia, raz w miesiącu według stanu na ostatni dzień roboczy danego miesiąca, stopy bezpieczeństwa, będącej stosunkiem kapitału (funduszu) własnego do kwoty stanowiącej sumę nie pokrytej straty z lat ubiegłych i straty z bieżącej działalności; tak obliczona stopa bezpieczeństwa nie może być mniejsza niż 1,1.
Zasady wyceny instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2 lit. c) załącznika nr 1 do zarządzenia, oraz instrumentów finansowych klientów określają odrębne przepisy.
Wysokość środków własnych podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie nie może stanowić mniej niż jedna trzecia wartości zaciągniętych przez ten podmiot kredytów, pożyczek, udzielonych gwarancji i poręczeń oraz wyemitowanych przez niego dłużnych papierów wartościowych. Przepis ten nie dotyczy banków prowadzących działalność maklerską.
Do banków, w związku z prowadzoną przez nie działalnością, o której mowa w § 2 pkt 6a, nie stosuje się przepisów § 3, 4-6, 6a i 7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  12 SPOSÓB OBLICZANIA STOPY ZABEZPIECZENIA

1. Stopa zabezpieczenia jest obliczana następująco:

(kapitał netto : zobowiązania łączne) x 100%.

2. Kapitał netto równa się sumie kapitału (funduszu) własnego oraz, za zgodą Komisji Papierów Wartościowych, zobowiązań podporządkowanych, pomniejszonej o:

a) wartość udzielonych pożyczek, gwarancji, poręczeń, kaucji i zabezpieczeń,

b) wartość aktywów o niskiej płynności,

c) wartość instrumentów finansowych będących własnością podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, przemnożoną przez odpowiadające im wagi.

3. 1) Zobowiązaniami podporządkowanymi są zobowiązania, których okres wymagalności, w momencie ich powstania, jest dłuższy niż trzy lata i co do których wierzyciel zobowiązał się nieodwołalnie do tego, aby w razie otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, jego roszczenia zostały zaspokojone w ostatniej kolejności.

2) Umowa pożyczki, w wyniku której powstają zobowiązania podporządkowane, nie może przewidywać zabezpieczeń zwrotu pożyczki udzielonych przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, ani dopuszczać możliwości odstąpienia od niej przed upływem okresu wymagalności.

3) Wielkość zobowiązań podporządkowanych uwzględnianych w rachunku kapitału netto i zobowiązań łącznych nie może być wyższa niż:

a) 2/3 wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, o której mowa w pkt 2, gdy okres jej wymagalności, ustalony w dniu prowadzenia obliczeń, jest dłuższy od jednego roku, lecz jest równy bądź krótszy niż dwa lata,

b) 1/3 wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, gdy okres jej wymagalności, ustalony w dniu prowadzenia obliczeń, jest równy bądź krótszy od jednego roku.

4. 1) Zobowiązania łączne równają się zobowiązaniom ogółem powiększonym o wartość papierów wartościowych zdeponowanych na rachunkach zabezpieczających, o których mowa w § 5 ust. 5 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Monitor Polski Nr 35, poz. 420), oraz pomniejszonym o pożyczki zabezpieczone, zobowiązania wobec akcjonariuszy (udziałowców) powstałe w wyniku objęcia i opłacenia przez nich akcji (udziałów) oraz, za zgodą Komisji Papierów Wartościowych, o zobowiązania podporządkowane.

2) Do ustalenia wartości papierów wartościowych zdeponowanych na rachunkach zabezpieczających stosuje się zasady wyceny papierów wartościowych klientów określone w odrębnych przepisach.

3) Przez pożyczki zabezpieczone należy rozumieć pożyczki, dla których zostało prawnie ustalone zabezpieczenie (poręczenie) na majątku strony trzeciej (poręczyciela), obejmujące całą sumę pożyczki.

4) W przypadku zobowiązań wynikających z transakcji giełdowych oraz transakcji zawartych w regulowanym pozagiełdowym wtórnym publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszcza się pomniejszenie zobowiązań łącznych o wielkość zobowiązań z tytułu transakcji kupna zawartych z danym podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, do wysokości należności z tytułu transakcji sprzedaży, zawartych z tym samym podmiotem.

5. Kapitał (fundusz) własny określany jest według zasad ustalonych w odrębnych przepisach.

6. Aktywa o niskiej płynności to:

a) środki trwałe, z zastrzeżeniem ust. 7,

b) wartości niematerialne i prawne,

c) rozliczenia międzyokresowe czynne,

d) należności przeterminowane, sporne lub dochodzone na drodze sądowej nie objęte rezerwami,

e) weksle, z wyjątkiem sytuacji, gdy są to weksle własne wystawiane przez bank lub weksle, w stosunku do których bank pełni rolę indosanta, akceptanta lub poręczyciela do wysokości poręczenia.

7. 1) Do środków trwałych, o których mowa w ust. 6 lit. a), nie zalicza się środków trwałych posiadanych na podstawie umów najmu lub dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a zaliczanych do majątku podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie.

2) W przypadku zespołów komputerowych zaliczanych do środków trwałych suma kapitału (funduszu) własnego oraz zobowiązań podporządkowanych, o których mowa w ust. 3, zostaje pomniejszona o wartość tych zespołów przemnożoną przez odpowiadającą im wagę 0.4.

8. 1) Poniższym instrumentom finansowym odpowiadają następujące wagi:

a) akcjom notowanym na giełdzie 0.4,

b) świadectwom udziałowym notowanym na giełdzie 0.4,

c) akcjom i obligacjom, nabytym w ramach gwarantowania emisji publicznych 0.5,

d) obligacjom notowanym na giełdzie, zabezpieczonym całkowicie, wyemitowanym przez podmioty inne niż Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski 0.2,

e) obligacjom notowanym na giełdzie, zabezpieczonym częściowo albo nie zabezpieczonym, wyemitowanym przez podmioty inne niż Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski 0.4,

f) dłużnym papierom wartościowym wyemitowanym przez Skarb Państwa 0.1,

g) dłużnym papierom wartościowym wyemitowanym przez Narodowy Bank Polski 0.1,

h) akcjom, notowanym we wtórnym regulowanym pozagiełdowym obrocie publicznym 0.6,

i) świadectwom udziałowym notowanym we wtórnym pozagiełdowym obrocie publicznym 0.6,

j) obligacjom notowanym we wtórnym regulowanym pozagiełdowym obrocie publicznym 0.5,

k) innym akcjom 1.0,

l) innym obligacjom 1.0,

ł) innym instrumentom finansowym 1.0.

2) Wagi, o których mowa w pkt 1, mają zastosowanie do instrumentów finansowych nabytych we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach: wykonywania funkcji specjalisty na podstawie umowy zawartej z emitentem, gwarantowania emisji oraz organizowania obrotu przy jednoczesnym wystawieniu ceny kupna i ceny sprzedaży tego samego papieru wartościowego; do instrumentów finansowych nabytych w innych celach stosuje się wagę 1.0, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, wobec których stosuje się wagi, o których mowa w pkt 1 lit. f) i g).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  13 SPOSÓB OBLICZANIA BIEŻĄCEGO POZIOMU ZAANGAŻOWANIA

Bieżący poziom zaangażowania jest obliczany według następującej formuły:

n k

Σ (pi x mi) + Σ dj

i=1 j=1

przy czym:

pi = wartość i-tego instrumentu finansowego,

mi = liczba i-tego instrumentu finansowego klientów, z wyjątkiem instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu, zewidencjonowanych w rejestrze ich właścicieli,

dj = środki pieniężne j-tego klienta,

j = 1...k - klienci,

i = 1...n - walory.

*Z dniem 4 stycznia 1998 r. zarządzenie zachowuje moc w części niesprzecznej z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754), nie dłużej jednak niż do dnia 5 stycznia 1999 r. - zobacz art. 190 powołanej ustawy.

Występujące w tekście wartości pieniężne zostały podane po ich przeliczeniu zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386).

1 § 2 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
3 § 3a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
4 § 4 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 1994 r. (M.P.94.49.408) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.

5 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
6 § 5a dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
7 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
8 § 6a dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
9 § 6b dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
10 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
11 § 7a dodany przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
12 Załącznik 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.
13 Załącznik 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r. (M.P.97.5.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1997 r.