§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.

Monitor Polski

M.P.1994.49.408

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 1994 r.
§  1.
W zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej (Monitor Polski Nr 21, poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w pkt 1 wyrazy "3,5 miliarda złotych, nie mniej jednak niż równowartość 125.000 ECU" zastępuje się wyrazami "10 miliardów złotych, nie mniej jednak niż równowartość 360.000 ECU",
2)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kapitał netto, określony w załączniku nr 1 do zarządzenia, dla podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, o którym mowa w § 3 pkt 2, nie może być mniejszy niż 500 milionów złotych, a dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, o których mowa w § 3 pkt 1 oraz w § 3 pkt 3, nie może być mniejszy niż 1,5 miliarda złotych."