Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2013.329

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. Nr 96, poz. 1056, z późn. zm.1)) w § 8 uchyla się pkt 18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2008 r. Nr 11, poz. 120, Nr 42, poz. 379 i Nr 83, poz. 737, z 2009 r. Nr 11, poz. 137, Nr 16, poz. 198, Nr 24, poz. 321 i Nr 71, poz. 907, z 2010 r. Nr 49, poz. 660 i Nr 62, poz. 817, z 2011 r. Nr 39, poz. 445 i Nr 112, poz. 1144 oraz z 2012 r. poz. 86.