Nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2015.338 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 139
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
1.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "Kancelarią", zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministra - Członka Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej oraz Szefa Służby Cywilnej.
2.
Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.
1.
Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów.
2.
Kancelaria wykonuje powierzone zadania pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej "Szefem Kancelarii".
Kancelarią kieruje Szef Kancelarii przy pomocy: Sekretarza Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, Dyrektora Generalnego Kancelarii oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.
1.
Szef Kancelarii wyznacza swojego zastępcę i określa jego zadania.
2.
Zastępca Szefa Kancelarii wykonuje zadania Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska Szefa Kancelarii, do czasu jego obsadzenia.
Szef Kancelarii może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, określając: skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.
Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 oraz inne osoby będące pracownikami Kancelarii do:
1)
załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji;
2)
wykonywania w jego imieniu zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.
1.
W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów.
2.
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Prezesa Rady Ministrów określa Prezes Rady Ministrów.
W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;
2)
Centrum Informacyjne Rządu;
3)
Departament Analiz Strategicznych;
4)
Departament Komitetu Rady Ministrów;
5)
Departament Kontroli i Nadzoru;
6)
Departament Prawny;
6a) 1
Departament Oceny Skutków Regulacji;
7)
Departament Rady Ministrów;
8)
Departament Spraw Obywatelskich;
9)
Departament Służby Cywilnej;
10)
(uchylony);
11)
Departament Spraw Zagranicznych;
12)
Biuro Budżetowo-Finansowe;
13)
Biuro Dyrektora Generalnego;
14)
Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
15)
Biuro Ochrony;
16) 2
(uchylony);
17)
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania;
18)
(uchylony).
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Kancelarii oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii na wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii.
Traci moc zarządzenie nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. Nr 75, poz. 1050, z późn. zm.).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 8 pkt 6a zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 94 z dnia 30 września 2015 r. (M.P.2015.919) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 października 2015 r.
2 § 8 pkt 16 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 94 z dnia 30 września 2015 r. (M.P.2015.919) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 października 2015 r.