Zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

Monitor Polski

M.P.1990.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.

UCHWAŁA Nr 11
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 1990 r.
w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Prezes Narodowego Banku Polskiego ustala kurs złotego w stosunku do walut wymienialnych, uwzględniając:
1)
poziom rezerw dewizowych systemu bankowego,
2)
zmiany zachodzące we wzajemnych relacjach walut na międzynarodowym rynku walutowym,
3)
kształtowanie się bilansu płatniczego państwa,
4)
zobowiązania międzynarodowe państwa,
5)
ceny walut na rynku dewizowym działającym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441).
Kurs, o którym mowa w § 1, jest ustalany w stosunku do koszyka walut zawierającego waluty wymienialne, których udział w obrotach bieżących bilansu płatniczego jest nie mniejszy niż 1%.
Prezes Narodowego Banku Polskiego, stosownie do odpowiednich porozumień międzypaństwowych, ustala kurs złotego w stosunku do walut państw, z którymi dokonuje się rozliczeń w trybie płatności niehandlowych.
Minister Finansów i Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą współdziałają z Prezesem Narodowego Banku Polskiego przy ustalaniu poziomu kursu i jego zmianach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.