Zasady sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych 1953 i 1954 r. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1956.40.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 22 marca 1956 r.
w sprawie zasad sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych 1953 i 1954 r. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie § 27 uchwały nr 269 Prezydium Rządu z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie spółdzielni mieszkaniowych i zadań spółdzielczości w zakresie budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr A-59, poz. 792) na wniosek Centralnego Związku Spółdzielczego zarządza się, co następuje:
1.
Celem dokonania rozliczeń z centralami spółdzielni z tytułu pożyczek udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym z funduszów spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego na sfinansowanie inwestycji prowadzonych w ramach planów inwestycyjnych 1953 r. i 1954 r. oraz dostosowania zasad sfinansowania tych inwestycji do przepisów uchwały nr 269 Prezydium Rządu z dnia 8 moja 1954 r. w sprawie spółdzielni mieszkaniowych i zadań spółdzielczości w zakresie budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr A-59, poz. 792) - Bank Inwestycyjny na wniosek Centralnego Związku Spółdzielczego udzieli spółdzielniom kredytu długoterminowego dla dokonania konwersji pożyczek uzyskanych z funduszów spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
2.
Środki z udzielonego przez Bank Inwestycyjny kredytu zarachowane zostaną na rachunki funduszów spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego właściwych central spółdzielni jako zwrot pożyczek udzielonych z tych funduszów spółdzielniom (ust. 1). Środki te zostaną odprowadzone przez Bank Inwestycyjny na rzecz central spółdzielni w miarę spłaty kredytu przez spółdzielnie.
1.
Kredyt, o którym mowa w § 1 ust. 1. nie może przekraczać 70% rzeczywistych kosztów budowy, a okres spłaty tego kredytu nie może przekraczać 15 lat dla spółdzielni zrzeszających robotników oraz 10 lat dla pozostałych spółdzielni.
2.
W przypadkach gdy spółdzielnia uzyskała pożyczkę od centrali spółdzielni w wysokości przekraczającej 70% kosztów budowy bądź też gdy ustalone zostały dłuższe okresy spłat od przewidzianych uchwałą wymienioną w § 1 ust. 1 - Minister Gospodarki Komunalnej może na wniosek Centralnego Związku Spółdzielczego wyrazić zgodę na skonwertowanie pożyczki do wysokości 85% rzeczywistych kosztów budowy oraz na przedłużenie okresu spłaty do 20 lat.
3.
Warunki spłaty kredytu określone zostaną zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 1955 r. w sprawie warunków udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu bankowego dla spółdzielni mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 300).
1.
W przypadku gdy ogólna suma pożyczek udzielonych spółdzielni przez centrale spółdzielni przekroczyła 85% rzeczywistych kosztów budowy poniesionych w latach 1953 i 1954, konwersja pożyczek udzielonych przez te centrale może być przeprowadzona jedynie pod warunkiem, że spółdzielnia dokona jednorazowej spłaty części pożyczek w takiej wysokości, aby środki własne spółdzielni wynosiły co najmniej 15% wartości rzeczywistych kosztów budowy. Przepis § 2 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie.
2.
Rzeczywiste koszty budowy niezbędne dla określenia stosunku wkładu własnego spółdzielni do pożyczki centrali spółdzielni ustali Centralny Związek Spółdzielczy w terminie 80 dni od daty wejścia w życie zarządzenia.
O ile spłata części pożyczek przewidziana w § 3 ust. 1 nie zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia, całość pożyczek udzielonych przez centrale spółdzielni staje się natychmiast wymagalna.
1. 1
Spółdzielnie, które kontynuują program budowy rozpoczęty w latach 1953 i 1954 przy pomocy środków z funduszów spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, obowiązane są uzupełnić środki własne do wysokości 30% kosztów programu budowy na 1955 r. w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia oraz w zakresie kosztów programu na 1956 r. w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną objęte przez Bank Inwestycyjny konwersją (§ 1 ust. 1).
Centralny Związek Spółdzielczy prześle Bankowi Inwestycyjnemu w terminie do dnia 30 czerwca 1956 r. szczegółowy wykaz pożyczek udzielonych spółdzielniom przez centrale spółdzielni z podziałem na środki użyte dla sfinansowania działalności inwestycyjnej w latach 1953 i 1954 oraz na środki użyte dla sfinansowania działalności inwestycyjnej w roku 1955 z podaniem warunków spłaty oraz ustaleń, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz w terminie do dnia 30 kwietnia 1957 r. uzupełniający wykaz pożyczek udzielonych spółdzielniom przez centrale spółdzielni na sfinansowanie działalności inwestycyjnej roku 1956 - celem udzielenia kredytu w trybie określonym w § 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 października 1956 r. (M.P.56.101.1172) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 grudnia 1956 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 października 1956 r. (M.P.56.101.1172) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 grudnia 1956 r.