Zasady premiowania pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych służby inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.51.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.

UCHWAŁA Nr 212
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 1969 r.
w sprawie zasad premiowania pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych służby inwestycyjnej.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
Zasady premiowania określone w uchwale stosuje się do pracowników zatrudnionych w następujących jednostkach organizacyjnych służby inwestycyjnej:
1)
w przedsiębiorstwach w budowie,
2)
w zarządach inwestycji produkcyjnych,
3)
w zarządach inwestycji nieprodukcyjnych,
4)
w dyrekcjach inwestycji miejskich,
5)
w wojewódzkich zarządach inwestycji miejskich,
6)
w dyrekcjach budownictwa rolniczego i terenowych inspektoratach budownictwa rolniczego,
7)
w wojewódzkich zarządach wodnych melioracji oraz powiatowych inspektoratach wodnych melioracji.

Ustalenie i podział funduszu premiowego.

§  2.
1.
Fundusz premiowy w kwocie bezwzględnej dla danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, w ramach planowanego rocznego funduszu płac, ustala dyrektor (kierownik) jednostki bezpośrednio nadrzędnej (przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej) w zależności od charakteru, rodzaju i zakresu zadań przypadających do wykonania przez daną jednostkę organizacyjną.
2.
Fundusz premiowy ustalony zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć 35% funduszu płac zasadniczych pracowników danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej. Ustalenie wyższego funduszu premiowego wymaga zgody Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.
§  3.
1.
W ramach planowanego funduszu premiowego dla danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, ustalonego zgodnie z § 2, dyrektor (kierownik) jednostki nadrzędnej (przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej):
1)
może pozostawić do swej dyspozycji rezerwę w wysokości do 5% funduszu premiowego z przeznaczeniem na premie za zrealizowanie zadań zleconych dodatkowo do wykonania w ciągu roku oraz na premie za szczególne osiągnięcia,
2)
wydziela kwotę funduszu premiowego na premie kwartalne dla dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, jego zastępców oraz głównego księgowego,
3)
wydziela na wniosek dyrektora (kierownika) danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej kwotę nie przekraczającą 15% miesięcznych płac zasadniczych pracowników uprawnionych do premiowania za terminowe sporządzenie bilansu.
2.
Funduszem premiowym pozostałym po wydzieleniu kwot, o których mowa w ust. 1, dysponuje dyrektor (kierownik) danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej z przeznaczeniem na premie dla pozostałych pracowników uprawnionych do premiowania.

Zasady i warunki wypłaty premii dla dyrektora, jego zastępców oraz głównego księgowego.

§  4.
1.
Dyrektor (kierownik) jednostki bezpośrednio nadrzędnej (przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej) dokonuje podziału wydzielonej kwoty funduszu premiowego (§ 3 ust. 1 pkt 2) na kwartały, wyznacza zadania, których wykonanie stanowi podstawę wypłaty premii dla dyrektora jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, jego zastępców i głównego księgowego, oraz określa - w ramach kwartalnego funduszu premiowego - w kwotach bezwzględnych wysokość premii przysługującej za wykonanie każdego z tych zadań. Zadania oraz wysokość premii za ich wykonanie powinny być ustalone przed rozpoczęciem kwartału, w którym zadania mają być wykonane. Liczba zadań premiowych wyznaczonych na dany kwartał nie może przekraczać 3. Niewykonanie zadania w danym kwartale powoduje całkowitą utratę premii ustalonej za to zadanie.
2.
W zadaniach stanowiących podstawę wypłaty premii kwartalnej dla dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, jego zastępców oraz głównego księgowego (ust. 1) dyrektor jednostki bezpośrednio nadrzędnej (przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej) powinien uwzględnić w szczególności:
1)
terminowe opracowanie danych programowych niezbędnych do sporządzenia założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji,
2)
dotrzymanie terminu przygotowania i dostarczenia wykonawcom założeń techniczno-ekonomicznych lub projektu technicznego,
3)
terminowe opracowanie dokumentacji prawnej inwestycji,
4)
dotrzymanie terminu przekazania wykonawcy terenu pod plac budowy,
5)
zapewnienie wykonawstwa oraz terminowej dostawy maszyn i urządzeń dla zapewnienia wykonania inwestycji zgodnie z normatywnym (dyrektywnym) cyklem budowy,
6)
terminowe dokonanie odbioru obiektu,
7)
przygotowanie w terminie warunków do prawidłowej eksploatacji zadania inwestycyjnego (obiektu lub jego etapów), a w szczególności przygotowanie kadr łącznie z ich przeszkoleniem,
8)
dotrzymanie terminu rozliczenia inwestycji.

3. 1) Ustalając zadania i przysługujące kwoty premii za ich wykonanie w poszczególnych kwartałach, dyrektor (kierownik) jednostki bezpośrednio nadrzędnej (przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej) zobowiązany jest uwarunkować wypłatę całości premii za wykonanie wszystkich ustalonych zadań do wykonania w danym kwartale od dotrzymania terminu oddania do eksploatacji lub użytkowania ważnego obiektu inwestycyjnego lub terminu ukończenia ważnego etapu, którego termin zakończenia przypada w danym kwartale.

2) W razie niedotrzymania terminu oddania wyznaczonego obiektu do eksploatacji lub użytkowania (ukończenia etapu) w danym kwartale (pkt 1) i ustalenia nowego terminu oddania do eksploatacji lub użytkowania tego obiektu (ukończenia etapu) dyrektor (kierownik) jednostki bezpośrednio nadrzędnej (przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej) zobowiązany jest ponownie uwarunkować wypłatę całości premii za dany kwartał od dotrzymania wyznaczonego terminu.

4.
Dyrektor (kierownik) jednostki bezpośrednio nadrzędnej (przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej) zobowiązany jest pozbawić dyrektora (kierownika), jego zastępców oraz głównego księgowego jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej premii za okres 2 kwartałów, jeżeli z winy tej jednostki stwierdzono nieuzasadnione przekroczenie kosztów w stosunku do kosztów, które stanowiły podstawę przyjęcia inwestycji do finansowania. Pozbawienie premii następuje począwszy od tego kwartału, w którym ujawniono wymienione okoliczności.
5.
W razie zastosowania sankcji pozbawienia premii za niedotrzymanie terminu oddania obiektu do eksploatacji lub użytkowania (ust. 3) oraz sankcji za nieuzasadnione przekroczenie kosztów (ust. 4) należy odpowiednio stosować tabelę potrąceń, ustalonych w § 13 i § 14 ust. 2 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1969 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 33, poz. 244).
6.
Nie wypłacone premie ulegają przepadkowi.

Zasady i warunki wypłaty premii inspektorom nadzoru oraz pracownikom inżynieryjno-technicznym i ekonomicznym.

§  5.
1.
Fundusz premiowy, o którym mowa w § 3 ust. 2, dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej - po wydzieleniu nie więcej niż 10% tego funduszu na premie dla pracowników administracyjnych i obsługi za dobre wyniki pracy oraz na premie za zadania dodatkowe i szczególne osiągnięcia - dzieli na poszczególne kwartały, w zależności od liczby i ważności zadań przypadających do wykonania w danym kwartale.
2.
Zadania dla grupy lub poszczególnych pracowników (inspektorów nadzoru, pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, radców prawnych), przypadające im do wykonania w danym kwartale, ustala dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej oraz wyznacza w ramach kwartalnego funduszu premiowego (ust. 1) kwoty premii przypadającej za wykonanie poszczególnych zadań; dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej może uzależnić wypłatę całej premii od wykonania wszystkich wyznaczonych zadań. Liczba zadań premiowych wyznaczonych do wykonania w danym kwartale grupie lub poszczególnym pracownikom nie powinna przekroczyć 3.
3.
Przy ustalaniu zadań przypadających do wykonania w danym kwartale przez pracowników, o których mowa w ust. 2, należy uwzględnić przede wszystkim zadania ustalone do wykonania zgodnie z § 4 ust. 2. Zadania powinny być ustalone w formie jednoznacznej w sposób umożliwiający kontrolę ich terminowej i prawidłowej realizacji. Zadania ustalone dla inspektorów nadzoru powinny zapewniać w szczególności: terminowe protokolarne przekazanie terenu pod plac budowy przedsiębiorstwom wykonawczym, prawidłową jakość realizowanej inwestycji, terminowe przygotowanie do końcowego odbioru obiektu dokumentów i materiałów, określonych przepisami szczegółowymi o odbiorach inwestycji.
4.
Dla każdego zadania kwotę premii należy zróżnicować w zależności od:
1)
preferencji poszczególnych zadań w danym okresie,
2)
trudności wykonania i złożoności danego zadania.
5.
Kwota funduszu premiowego ustalona za wykonanie zadania nie może być niższa niż 4% płac zasadniczych grupy lub poszczególnych pracowników, dla których ustalono dane zadanie.
§  6.
1.
Premie dla grupy pracowników lub poszczególnych pracowników (inspektorów nadzoru, pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych oraz radców prawnych) za wykonanie ustalonych zadań przyznaje dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej.
2.
Niewykonanie przez pracownika lub grupę pracowników zadania w danym kwartale powoduje całkowitą utratę premii ustalonej za to zadanie. Nie wypłacone pracownikom premie dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej może przeznaczyć na premie dla tych pracowników, którzy wyróżnili się w wykonywaniu swych zadań lub którym zlecono wykonanie zadań dodatkowych.

Wysokość premii indywidualnych.

§  7.
1.
Wysokość premii indywidualnych nie może przekraczać w okresie rozliczeniowym:
1)
80% wynagrodzenia zasadniczego - dla dyrektora (kierownika), jego zastępców, głównego księgowego, kierownika zespołu inspektorów nadzoru, głównego inspektora nadzoru,
2)
60% wynagrodzenia zasadniczego - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i inspektorów nadzoru,
3)
50% wynagrodzenia zasadniczego - dla pozostałych pracowników inżynieryjno-technicznych, ekonomicznych oraz radcy prawnego.
2.
Premie wypłacane z rezerwy funduszu premiowego i dyrektora jednostki nadrzędnej (§ 3 ust. 1 pkt 1) oraz z wydzielonej części funduszu premiowego do dyspozycji dyrektora jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej (§ 5 ust. 1) nie mogą spowodować przekroczenia wysokości premii indywidualnej określonej w ust. 1.
3.
Dla pracowników jednostek organizacyjnych służby inwestycyjnej, w których wysokość funduszu premiowego podwyższono ponad 35% funduszu płac zasadniczych zgodnie z § 2 ust. 2, wysokość premii indywidualnych określona w ust. 1 może być podniesiona za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.
§  8.
1.
Premie indywidualne wypłacane pracownikom finansowo-księgowym za terminowe sporządzenie bilansu (§ 3 ust. 1 pkt 3) nie mogą przekraczać 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
2.
Premie indywidualne pracowników administracyjnych i obsługi nie mogą przekraczać 25% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika i wypłacane są w ramach wydzielonej części funduszu premiowego zgodnie z § 5 ust. 1.
§  9.
Premie maszynistek zatrudnionych w maszynopisowniach wypłacane są na podstawie odrębnych przepisów.
§  10.
Szczegółowe zasady wypłaty premii określają regulaminy premiowania opracowane przez dyrekcję danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej w porozumieniu z radą zakładową. Regulaminy te podlegają zatwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przepisy końcowe.

§  11.
Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów centralnych) do:
1)
zawarcia z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych protokołów dodatkowych do układów zbiorowych pracy w oparciu o zasady określone w niniejszej uchwale,
2)
wprowadzenia w porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych zasad premiowania ustalonych w niniejszej uchwale dla jednostek organizacyjnych służby inwestycyjnej, w których układy zbiorowe pracy nie obowiązują.
§  12.
Wprowadzenie zasad premiowania określonych niniejszą uchwałą następuje w ramach planowanego funduszu płac, zatwierdzonego dla danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem skutków opodatkowania likwidowanych nagród wypłacanych dotychczas w ramach planowanego funduszu premiowego.
§  13.
1.
Ministrowie Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego oraz Przemysłu Chemicznego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz w uzgodnieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego mogą ustalić dla pracowników kopalń węgla, rud i surowców chemicznych, będących w budowie, odmienne zasady premiowania od ustalonych w uchwale.
2.
Uruchomienie funduszu premiowego dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów wodnych melioracji oraz powiatowych inspektoratów wodnych melioracji uzależnia się również od wykonania zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Upoważnia się Ministra Rolnictwa do wydania odpowiednich wytycznych w tej sprawie.
3.
Upoważnia się Ministra Obrony Narodowej do dostosowania w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac zasad premiowania określonych w uchwale do podległych jednostek organizacyjnych służby inwestycyjnej.
§  14.
Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym zastosowanie w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac przepisów niniejszej uchwały do pracowników jednostek organizacyjnych służby inwestycyjnej spółdzielczości.
§  15.
1.
W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc dotychczasowe przepisy.
2.
W szczególności tracą moc:
1)
§ 2 ust. 2 uchwały nr 302 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników służby inwestycyjnej oraz § 2, 3 i 4 załącznika do tej uchwały,
2)
§ 12 ust. 2 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 27 lipca 1965 r. w sprawie organizacji i zadań służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 234).
§  16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.