Rozdział 5 - Przepisy końcowe. - Zasady premiowania pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych służby inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.51.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.

V.

Przepisy końcowe.

§  11.
Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów centralnych) do:
1)
zawarcia z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych protokołów dodatkowych do układów zbiorowych pracy w oparciu o zasady określone w niniejszej uchwale,
2)
wprowadzenia w porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych zasad premiowania ustalonych w niniejszej uchwale dla jednostek organizacyjnych służby inwestycyjnej, w których układy zbiorowe pracy nie obowiązują.
§  12.
Wprowadzenie zasad premiowania określonych niniejszą uchwałą następuje w ramach planowanego funduszu płac, zatwierdzonego dla danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem skutków opodatkowania likwidowanych nagród wypłacanych dotychczas w ramach planowanego funduszu premiowego.
§  13.
1.
Ministrowie Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego oraz Przemysłu Chemicznego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz w uzgodnieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego mogą ustalić dla pracowników kopalń węgla, rud i surowców chemicznych, będących w budowie, odmienne zasady premiowania od ustalonych w uchwale.
2.
Uruchomienie funduszu premiowego dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów wodnych melioracji oraz powiatowych inspektoratów wodnych melioracji uzależnia się również od wykonania zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Upoważnia się Ministra Rolnictwa do wydania odpowiednich wytycznych w tej sprawie.
3.
Upoważnia się Ministra Obrony Narodowej do dostosowania w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac zasad premiowania określonych w uchwale do podległych jednostek organizacyjnych służby inwestycyjnej.
§  14.
Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym zastosowanie w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac przepisów niniejszej uchwały do pracowników jednostek organizacyjnych służby inwestycyjnej spółdzielczości.
§  15.
1.
W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc dotychczasowe przepisy.
2.
W szczególności tracą moc:
1)
§ 2 ust. 2 uchwały nr 302 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników służby inwestycyjnej oraz § 2, 3 i 4 załącznika do tej uchwały,
2)
§ 12 ust. 2 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 27 lipca 1965 r. w sprawie organizacji i zadań służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 234).
§  16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.