Rozdział 3 - Zasady i warunki wypłaty premii inspektorom nadzoru oraz pracownikom inżynieryjno-technicznym i ekonomicznym. - Zasady premiowania pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych służby inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.51.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.

III.

Zasady i warunki wypłaty premii inspektorom nadzoru oraz pracownikom inżynieryjno-technicznym i ekonomicznym.

§  5.
1.
Fundusz premiowy, o którym mowa w § 3 ust. 2, dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej - po wydzieleniu nie więcej niż 10% tego funduszu na premie dla pracowników administracyjnych i obsługi za dobre wyniki pracy oraz na premie za zadania dodatkowe i szczególne osiągnięcia - dzieli na poszczególne kwartały, w zależności od liczby i ważności zadań przypadających do wykonania w danym kwartale.
2.
Zadania dla grupy lub poszczególnych pracowników (inspektorów nadzoru, pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, radców prawnych), przypadające im do wykonania w danym kwartale, ustala dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej oraz wyznacza w ramach kwartalnego funduszu premiowego (ust. 1) kwoty premii przypadającej za wykonanie poszczególnych zadań; dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej może uzależnić wypłatę całej premii od wykonania wszystkich wyznaczonych zadań. Liczba zadań premiowych wyznaczonych do wykonania w danym kwartale grupie lub poszczególnym pracownikom nie powinna przekroczyć 3.
3.
Przy ustalaniu zadań przypadających do wykonania w danym kwartale przez pracowników, o których mowa w ust. 2, należy uwzględnić przede wszystkim zadania ustalone do wykonania zgodnie z § 4 ust. 2. Zadania powinny być ustalone w formie jednoznacznej w sposób umożliwiający kontrolę ich terminowej i prawidłowej realizacji. Zadania ustalone dla inspektorów nadzoru powinny zapewniać w szczególności: terminowe protokolarne przekazanie terenu pod plac budowy przedsiębiorstwom wykonawczym, prawidłową jakość realizowanej inwestycji, terminowe przygotowanie do końcowego odbioru obiektu dokumentów i materiałów, określonych przepisami szczegółowymi o odbiorach inwestycji.
4.
Dla każdego zadania kwotę premii należy zróżnicować w zależności od:
1)
preferencji poszczególnych zadań w danym okresie,
2)
trudności wykonania i złożoności danego zadania.
5.
Kwota funduszu premiowego ustalona za wykonanie zadania nie może być niższa niż 4% płac zasadniczych grupy lub poszczególnych pracowników, dla których ustalono dane zadanie.
§  6.
1.
Premie dla grupy pracowników lub poszczególnych pracowników (inspektorów nadzoru, pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych oraz radców prawnych) za wykonanie ustalonych zadań przyznaje dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej.
2.
Niewykonanie przez pracownika lub grupę pracowników zadania w danym kwartale powoduje całkowitą utratę premii ustalonej za to zadanie. Nie wypłacone pracownikom premie dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej może przeznaczyć na premie dla tych pracowników, którzy wyróżnili się w wykonywaniu swych zadań lub którym zlecono wykonanie zadań dodatkowych.