Rozdział 1 - Ustalenie i podział funduszu premiowego. - Zasady premiowania pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych służby inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.51.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.

I.

Ustalenie i podział funduszu premiowego.

§  2.
1.
Fundusz premiowy w kwocie bezwzględnej dla danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, w ramach planowanego rocznego funduszu płac, ustala dyrektor (kierownik) jednostki bezpośrednio nadrzędnej (przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej) w zależności od charakteru, rodzaju i zakresu zadań przypadających do wykonania przez daną jednostkę organizacyjną.
2.
Fundusz premiowy ustalony zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć 35% funduszu płac zasadniczych pracowników danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej. Ustalenie wyższego funduszu premiowego wymaga zgody Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.
§  3.
1.
W ramach planowanego funduszu premiowego dla danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, ustalonego zgodnie z § 2, dyrektor (kierownik) jednostki nadrzędnej (przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej):
1)
może pozostawić do swej dyspozycji rezerwę w wysokości do 5% funduszu premiowego z przeznaczeniem na premie za zrealizowanie zadań zleconych dodatkowo do wykonania w ciągu roku oraz na premie za szczególne osiągnięcia,
2)
wydziela kwotę funduszu premiowego na premie kwartalne dla dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej, jego zastępców oraz głównego księgowego,
3)
wydziela na wniosek dyrektora (kierownika) danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej kwotę nie przekraczającą 15% miesięcznych płac zasadniczych pracowników uprawnionych do premiowania za terminowe sporządzenie bilansu.
2.
Funduszem premiowym pozostałym po wydzieleniu kwot, o których mowa w ust. 1, dysponuje dyrektor (kierownik) danej jednostki organizacyjnej służby inwestycyjnej z przeznaczeniem na premie dla pozostałych pracowników uprawnionych do premiowania.