Monitor Polski

M.P.2018.996

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczące ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DLA TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE USTALANIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

grafika

Załącznik Nr  1

WZÓR

Obwieszczenie

...................... Komisji Wyborczej w .............................

(nazwa) (miejscowość)

z dnia ............... 2018 r.

o obsadzeniu mandatów radnych

.......................................................................

(nazwa rady - sejmiku województwa)

bez głosowania

w okręgu wyborczym nr ...

wzór

Załącznik Nr  2

WZÓR

Obwieszczenie

....................... Komisji Wyborczej w .................................

(nazwa) (miejscowość)

z dnia ........................... 2018 r.

o nieprzeprowadzeniu wyborów

do ....................................................................

(nazwa rady - sejmiku województwa)

w okręgu wyborczym nr ...

wzór

Załącznik Nr  3

WZÓR

Uchwała

....................... Komisji Wyborczej w .......................................

(nazwa) (miejscowość)

z dnia .............................. 2018 r.

o nieprzeprowadzaniu bezpośrednich wyborów

...........................................................................................................

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta - nazwa gminy lub miasta)*)

w dniu 21 października 2018 r.

wzór

Załącznik Nr  4

WZÓR

Uchwała

....................... Komisji Wyborczej w .......................................

(nazwa) (miejscowość)

z dnia .............................. 2018 r.

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata

na ............................................................................................................

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta - nazwa gminy lub miasta)*)

wzór

Załącznik Nr  5

WZÓR

Uchwała

....................... Komisji Wyborczej w .......................................

(nazwa) (miejscowość)

z dnia .............................. 2018 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

.............................................................................................................

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta - nazwa gminy lub miasta)*)

w dniu 4 listopada 2018 r.

wzór

Załącznik Nr  6

WZÓR

Uchwała

....................... Komisji Wyborczej w .......................................

(nazwa) (miejscowość)

z dnia .............................. 2018 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

...........................................................................................................

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta - nazwa gminy lub miasta)*)

w dniu 4 listopada 2018 r.

tylko na jednego kandydata

wzór