Włączenie kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Lider" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Monitor Polski

M.P.2024.384

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Lider" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji wolnorynkowej "Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Lider" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI WOLNORYNKOWEJ "ZARZĄDZANIE PROCESAMI I ZESPOŁAMI W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA Z WYKORZYSTANIEM METODYKI LEAN MANAGEMENT - POZIOM LEAN LIDER" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji wolnorynkowej
Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Lider

2. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji wolnorynkowej

7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

3. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji wolnorynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Zarządzanie procesami i zespołami w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki Lean Management - Poziom Lean Lider":

1) wykazuje się wiedzą z zarządzania zmianą w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

2) posługuje się wiedzą i stosuje metody zarządzania procesem i zespołami oparte na bezpośredniej obserwacji procesów oraz ustrukturyzowanych rozmów z członkami zespołu;

3) posługuje się wiedzą z zakresu mapowania procesów i stosuje techniki mapowania procesów (schemat blokowy, diagram przepływu flow chart, mapa strumienia wartości (Value Stream Map - VSM), wizyta w procesie gemba walk);

4) posługuje się wiedzą z zakresu możliwości wykorzystania wybranych narzędzi Lean Management dostosowanych do specyfiki funkcjonowania podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia: technika przezbrajania urządzeń i procesów SMED (Single Minute Exchange cf Die), program umiejętności przełożonych w zakresie instruowania podwładnych (Training Within Industry - TW1), praca standaryzowana, system ssący, karta usprawnień w oparciu o cykl ciągłego doskonalenia Deminga (Plan - Do - Check - Act - PDCA);

5) organizuje pracę zespołów przez wykorzystanie metody zarządzania 6S (sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina + bezpieczeństwo - Scfety), dostosowaną do specyfiki podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia;

6) organizuje pracę zespołów przez wykorzystanie narzędzi w postaci siatki spotkań operacyjnych, rozwiązywania problemów, analizy i wdrażania usprawnień oraz weryfikację adekwatności systemu spotkań i wskaźników do aktualnych potrzeb organizacji, dostosowując je do specyfiki podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia;

7) buduje zaangażowanie zespołu, zawierając kontrakty zespołowe;

8) zarządza kompetencjami w zespole, stosując narzędzie matrycy kompetencji;

9) wiąże cele strategiczne organizacji z celami operacyjnymi nadzorowanych zespołów oraz stosuje metody zarządzania przez cele dostosowane do specyfiki podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia;

10) wykorzystuje metody i techniki audytu do weryfikacji adekwatności, efektywności i skuteczności wdrożonych narzędzi i metod zarządzania Lean Management (siatki spotkań, zarządzania przez cele, metody zarządzania 6S).

Zestaw 1. Posługiwanie się wiedzą z zakresu zarządzania zmianą w procesach i zespołach podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zasady komunikacji i zarządzania zmianą w zespołach, z uwzględnieniem specyfiki podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia1) wymienia zasady komunikacji, z uwzględnieniem struktur organizacyjnych podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia;

2) charakteryzuje fazy konfliktu;

3) omawia fazy zarządzania zmianą;

4) charakteryzuje zachowania lidera w fazach zarządzania zmianą, z uwzględnieniem potencjalnych obszarów oporu oraz konfliktu, wynikających ze specyfiki struktury zatrudnienia, demografii i organizacji podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia.

Stosuje techniki mapowania procesów1) opracowuje proces blokowy;

2) opracowuje diagram przepływu flow chart',

3) opracowuje mapę strumienia wartości (Value Stream Map - VSM).

Analizuje pracę zespołów medycznych i administracyjnych w miejscu jej wykonywania1) stosuje technikę wizyty w procesie gemba walk w zarządzaniu procesami z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania zespołów medycznych i administracyjnych występujących w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

2) stosuje technikę szkolenia w procesie gemba coaching w zarządzaniu zespołem, z uwzględnieniem specyfiki podmiotów działających w sekto rze ochrony zdrowia;

3) przedstawia wyniki analizy w oparciu o zastosowane techniki.

Charakteryzuje zasady stosowania wybranych narzędzi Lean Management, z uwzględnieniem specyfiki podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia i konieczności dostosowania tych narzędzi do specyfik działania wybranych podmiotów sektora (w szczególności podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, szpitala)1) omawia stosowanie narzędzi techniką przezbrajania urządzeń i procesów SMED w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

2) omawia stosowanie programu umiejętności przełożonych w zakresie instruowania podwładnych (Training Within Industry - TWI) w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

3) omawia stosowanie techniki pracy standaryzowanej w podmiotach działających sektorze ochrony zdrowia, z uwzględnieniem procedur medycznych;

4) omawia wykorzystanie systemu ssącego w procesach realizowanych w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

5) omawia system identyfikacji mamotrawstw (patogenów), zarządzania usprawnieniami i monitorowania efektów wdrażanych usprawnień, wykorzystując karty usprawnień oparte o cykl ciągłego doskonalenia Deminga PDCA, w wybranym podmiocie działającym w sektorze ochrony zdrowia;

6) omawia zakres, cel i zasady stosowania metody zarządzania 6S w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia.

Opisuje cele, korzyści, warunki i role w standaryzacji procesów w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia1) opisuje cele, korzyści i warunki stosowania pracy standaryzowanej w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

2) opisuje role pracowników zespołów medycznych - lekarzy, pielęgniarek, salowych itd. (praca zgodnie z obowiązującymi na stanowisku pracy standardami, udział w przygotowaniu usprawnień, zgłaszanie usprawnień);

3) opisuje role pracowników zespołów wsparcia - pracowników administracyjnych, personelu pomocniczego itd. (zgodnie z obowiązującymi na stanowisku pracy standardami, udział w przygotowaniu usprawnień, zgłaszanie usprawnień, ułatwianie pracy zespołom medycznym);

4) opisuje role liderów zespołów z uwzględnieniem struktur organizacyjnych charakterystycznych dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia (zgodnie z obowiązującymi na stanowisku pracy standardami, analizowanie zgłaszanych usprawnień, proponowanie usprawnień, tworzenie warunków do pracy, tworzenie i aktualizacja dokumentacji, szkolenia zespołów, audytowanie stosowania i adekwatności standardów pracy).

Zestaw 2. Budowanie efektywnych zespołów w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Buduje zaangażowanie zespołu przy wykorzystaniu kontraktów zespołowych1) charakteryzuje elementy kontraktu zespołowego (cele wynikające z oczekiwań pacjenta, cele wynikające z oczekiwań wybranego podmiotu działającego w sektorze ochrony zdrowia, wspólne cele z innymi zespołami w danym podmiocie, strukturę formalną funkcjonowania zespołu, odpowiedzialność i kompetencje w zespole, standardy pracy i zasady zachowań w zespole);

2) przygotowuje kontrakt wspólnie z zarządzanym zespołem.

Posługuje się modelem siatki spotkań komunikacyjnych adekwatnym dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia1) opisuje modelową strukturę i potencjalne różnice siatki spotkań komunikacyjnych w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

2) opisuje zakres, cel, zasady i różnice prowadzenia spotkań operacyjnych w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu działającego w sektorze ochrony zdrowia (medycznych i administracyjnych);

3) prowadzi dzienne spotkania operacyjne zgodnie ze strukturą spotkania opartą o wskaźniki, identyfikację problemów, planowanie zadań bieżących i satysfakcję zespołu;

4) opisuje zakres, cel, zasady i różnice prowadzenia spotkań rozwiązywania problemów w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu działającego w sektorze ochrony zdrowia (medycznych i administracyjnych);

5) prowadzi spotkania, których przedmiotem jest rozwiązywanie problemów zgodnie ze schematem fakty - przyczyny - rozwiązania;

6) opisuje zakres, cel, zasady prowadzenia spotkań usprawniania procesów w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu działającego w sektorze ochrony zdrowia (medycznych i administracyjnych);

7) prowadzi spotkania dotyczące usprawnień procesów;

8) opisuje zakres, cel i zasady prowadzenia okresowych spotkań weryfikujących adekwatność i skuteczność poszczególnych spotkań komunikacyjnych oraz stosowanych wskaźników;

9) prowadzi okresowe spotkania weryfikacyjne.

Zarządza kompetencjami w zespole1) charakteryzuj e elementy matrycy komp etencj i;

2) przygotowuje matrycę kompetencji oraz związany z nią plan szkoleń dla wybranego zespołu w podmiocie działającym w sektorze ochrony zdrowia;

3) na bieżąco, zgodnie z potrzebami zespołu aktualizuje matrycę kompetencji oraz związany z nią plan szkoleń dla wybranego zespołu w podmiocie działającym w sektorze ochrony zdrowia.

Zestaw 3. Stosowanie metody zarządzania przez cele w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Zarządza zespołem przez cele strategiczne i wartości organizacji1) omawia misję, wizję, cele strategiczne organizacji adekwatne dla podmiotu działającego w sektorze ochrony zdrowia;

2) analizuje związek celów operacyjnych podmiotu działającego w sektorze ochrony zdrowia z jego celami strategicznymi i wartościami.

Zarządza procesem przez cele dostosowane do specyfiki podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia1) wskazuje czynniki krytyczne procesów realizowanych w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu działającego w sektorze ochrony zdrowia (medycznych i administracyjnych);

2) określa miary oceny procesów adekwatne dla wskazanych czynników krytycznych;

3) opisuje zasady zastosowania wskazanych wcześniej miar oceny procesów w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu działającego w sektorze ochrony zdrowia.

Zestaw 4. Prowadzenie oceny okresowej wyników oraz audytu skuteczności poziomu zaawansowania Lean Management w organizacji
Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia poziom realizacji celów organizacji oraz kierunki usprawnień1) prowadzi okresowe spotkania dotyczące oceny osiąganych wyników;

2) analizuje poziom realizacji wyników zgodnie z wcześniej ustalonymi celami (analiza efektów i trendów);

3) ocenia poziom i efektywność wdrażanych usprawnień.

Ocenia poziom wykorzystania i adekwatność dla funkcj ono wania podmiotu działającego w systemie ochrony zdrowia wybranych elementów Lean Management1) ocenia efektywność spotkań okresowych (w szczególności dziennych) zgodnie z kartą audytową;

2) ocenia efektywność spotkań rozwiązywania problemów zgodnie z kartą audytową;

3) ocenia efektywność spotkań doskonalenia procesu zgodnie z kartą audytową;

4) ocenia funkcjonowanie metody zarządzania 6S zgodnie z kartą audytową;

5) ocenia adekwatność zestawu wskaźników stosowanych w organizacji zgodnie z kartą audytową;

6) weryfikuje skuteczność i adekwatność systemu oceny doskonałości Lean w organizacji zgodnie z kartą audytową.

4. Ramowe wymagania dotyczące metod przeprowadzania walidacji, osób przeprowadzających walidację oraz warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania walidacji

1. Weryfikacja

1.1. Metody

Weryfikacja składa się z części teoretycznej, po której następuje część praktyczna.

Część teoretyczna polega na przeprowadzeniu testu teoretycznego przy użyciu aplikacji komputerowej albo z wykorzystaniem formularza papierowego.

Część praktyczna składa się z:

1) obserwacji wdrażanych usprawnień w warunkach rzeczywistych. Miejsce i formę (w szczególności miejsce pracy osoby przystępującej do walidacji) wskazuje osoba podlegająca walidacji. Jeżeli warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalają na obserwację w warunkach rzeczywistych, weryfikacji dokonuje się przez analizę prezentacji, filmów lub zdjęć dokumentujących zaistnienie walidowanych zdarzeń lub czynności - w celu zweryfikowania umiejętności osoby przystępującej do walidacji w zakresie organizacji spotkań operacyjnych i spotkań analizy procesu oraz wdrażania usprawnień (komunikacja);

2) przedstawienia wdrażanych usprawnień (udokumentowany stan przed i po wdrożeniu usprawnienia, w szczególności zdjęcia, filmy, dokumenty) w formie prezentacji multimedialnej, z wykorzystaniem dedykowanych, wystandaryzowanych formularzy opisujących prezentowane usprawnienie - w celu zweryfikowania umiejętności osoby przystępującej do walidacji w zakresie zapewnienia warunków organizacyjno-formalnych, pozwalających na identyfikowanie i zbieranie informacji o występujących w procesie problemach, zbierania i analizy faktów oraz generowania i wdrażania pomysłów usprawniania procesu;

3) uzasadnienia merytorycznego i ekonomicznego proponowanych lub wdrażanych usprawnień, podlegającego ocenie komisji egzaminacyjnej (wywiad ustrukturyzowany) - w celu zweryfikowania umiejętności osoby przystępującej do walidacji w zakresie oceny usprawnień zgłaszanych przez podwładnych oraz wsparcia podwładnych w zapewnieniu jakości i kompletności informacji niezbędnych do przygotowania uzasadnienia;

4) fakultatywnej dyskusji z zaproszonymi gośćmi. W części praktycznej jest możliwe zaproszenie przez osobę przystępującą do walidacji gości i zadawanie przez nich tej osobie pytań dotyczących istoty wdrażanego usprawnienia oraz korzyści wynikających z jego wdrożenia. Gośćmi powinny być osoby zarządzające komórkami organizacyjnymi, w których dane usprawnienie przyniosło lub powinno przynieść wymierne korzyści, oraz osoby odpowiedzialne w organizacji za rozwój lub zapewnienie jakości (w szczególności przełożeni, osoby z kierownictwa podmiotu, szefowie komórek jakości). Liczba i dane personalne zaproszonych gości muszą zostać przed rozpoczęciem walidacji zaakceptowane przez instytucję certyfikującą w celu zapewnienia warunków do przeprowadzenia walidacji.

1.2. Zasoby kadrowe

Operator systemu egzaminacyjnego, który odpowiada za:

1) organizację testu teoretycznego oraz przygotowanie infrastruktury technicznej i lokalowej;

2) zapewnienie poufności danych;

3) w przypadku testu teoretycznego przeprowadzanego przy użyciu aplikacji komputerowej - przygotowanie formularza w postaci elektronicznej, dostępów do aplikacji egzaminacyjnej oraz, jeżeli występuje taka konieczność, udostępnienia komputera;

4) w przypadku testu teoretycznego przeprowadzanego z wykorzystaniem formularza papierowego - przygotowanie wydruków formularzy, dystrybucję i zbieranie wypełnionych formularzy testowych;

5) przekazanie wypełnionych przez osobę przystępującą do walidacji formularzy testowych członkom komisji egzaminacyjnej.

Komisja egzaminacyjna, składająca się z co najmniej 2 egzaminatorów, przy czym egzaminator może jednocześnie pełnić rolę operatora systemu egzaminacyjnego, która odpowiada za:

1) nadzór nad przebiegiem testu teoretycznego;

2) ocenę i stwierdzenie wyników testu teoretycznego oraz części praktycznej.

Wymagania wobec operatora systemu egzaminacyjnego:

1) wykształcenie średnie (co najmniej 4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji);

2) znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowej obsługi aplikacji służących do przeprowadzenia testu teoretycznego;

3) znajomość aspektów technicznych związanych z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego oraz kompatybilności przeglądarek internetowych z wykorzystywaną aplikacją komputerową do przeprowadzenia testu teoretycznego.

Wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej:

1) wykształcenie wyższe na kierunku w zakresie zarządzania (posiadanie kwalifikacji co najmniej na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich) lub wykształcenie wyższe na kierunku w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia (posiadanie kwalifikacji co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia), lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia;

2) posiadane co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie (w szczególności referencje, poświadczenia przeprowadzonych projektów, szkoleń itp. z okresu nie dłuższego niż 5 lat poprzedzających walidację) w zakresie prowadzenia szkoleń z metodyki Lean Management w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia;

3) posiadane doświadczenie w zakresie minimum dwóch wdrożeń metodyki Lean Management w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia, udokumentowane referencjami lub zaświadczeniami.

Wymagania w zakresie sposobu prowadzenia walidacji.

Oprócz spełnienia wymagań formalnych członkowie komisji egzaminacyjnej, przeprowadzając czynności walidacyjne, są obowiązani stosować:

1) zasadę zapobiegania konfliktowi interesów, która polega w szczególności na rozdzieleniu funkcji kształcenia od funkcji walidacji. Członek komisji egzaminacyjnej zaangażowany w przygotowanie osoby przystępującej do walidacji nie może jednocześnie uczestniczyć w ocenie efektów tego przygotowania;

2) wymóg zgodności kryteriów oceny efektów uczenia się oraz oceny dokumentacji potwierdzającej efekty uczenia (w szczególności obserwacji praktycznych, prezentacji) z kryteriami właściwymi dla wskazanej kwalifikacji;

3) wymóg stosowania metod weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji;

4) zasadę przejrzystości procesu walidacji przez uzasadnienie swojej decyzji na żądanie kandydata, który otrzymał negatywną ocenę walidacyjną.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne jej przeprowadzenia

Wyniki testu teoretycznego oraz kwalifikacje osoby przystępującej do walidacji weryfikuje komisja egzaminacyjna, wspierana przez operatora systemu egzaminacyjnego. Skład komisji egzaminacyjnej jest wyznaczany przez instytucję certyfikującą.

Część teoretyczna:

Test teoretyczny przy użyciu aplikacji komputerowej:

1) instytucja certyfikująca zapewnia dostęp kandydata do aplikacji obsługującej formularz testowy (każdy kandydat posiada odrębne konto umożliwiające identyfikację indywidualnych odpowiedzi) przez nadanie dostępów;

2) instytucja certyfikująca zapewnia obsadę stanowiska operatora systemu egzaminacyjnego, którego zadaniem jest przygotowanie i sprawdzenie infrastruktury technicznej (sprzęt, aplikacje do przeprowadzania testów) przed rozpoczęciem walidacji oraz wsparcie techniczne kandydata oraz komisji egzaminacyjnej;

3) instytucja certyfikująca potwierdza, przed rozpoczęciem testu teoretycznego, że kandydat posiada odpowiedni sprzęt, oprogramowanie oraz dostęp do aplikacji i formularza testowego (przeglądarka internetowa);

4) instytucja certyfikująca określa w warunkach walidacji, publikowanych na stronie internetowej instytucji certyfikującej, sposób zgłaszania i maksymalną liczbę gości zapraszanych przez osobę przystępującą do walidacji.

Test teoretyczny przy wykorzystaniu formularza papierowego:

1) instytucja certyfikująca zapewnia stanowisko umożliwiające wypełnienie i zebranie testów;

2) instytucja certyfikująca zapewnia obsługę procesu oceny testów przez komisję egzaminacyjną.

Część praktyczna:

1) instytucja certyfikująca zapewnia kompletność składu komisji egzaminacyjnej podczas walidacji oraz dostęp do pomieszczeń, w których będą prezentowane wdrożone usprawnienia;

2) instytucja certyfikująca przed terminem obserwacji wdrażanych usprawnień w warunkach rzeczywistych uzgadnia z osobą przystępującą do walidacji zasady dostępu (w szczególności godziny i czas obserwacji, warunki bezpieczeństwa, niezbędne formalności) do pomieszczeń, w których będą prezentowane wdrożone usprawnienia;

3) instytucja certyfikująca zapewnia infrastrukturę techniczną do prezentacji wdrażanych usprawnień oraz umożliwiającą prowadzenie dyskusji pomiędzy kandydatem i członkami komisji egzaminacyjnej oraz zadawania pytań przez zaproszonych gości odpowiednio:

- w przypadku sesji realizowanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - środki umożliwiające komunikację elektroniczną (możliwość komunikacji, prezentacji materiałów, filmów),

- w przypadku spotkań bezpośrednich - pomieszczenie wraz z infrastrukturą (w szczególności komputerem, rzutnikiem, tablicami demonstracyjnymi z arkuszami papieru, pisakami, kartkami samoprzylepnymi, nagłośnieniem),

- w przypadku spotkań wykorzystujących formę spotkań bezpośrednich i spotkań na odległość, gdzie część uczestników komunikuje się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - zarówno środki umożliwiające komunikację elektroniczną, jak i pomieszczenie z wyposażeniem;

4) instytucja certyfikująca jest obowiązana do udostępnienia na stronie internetowej instytucji certyfikującej wzorów wystandaryzowanych formularzy wymaganych w części praktycznej.

5. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (kwalifikacja pełna na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Minimum rok doświadczenia w realizacji zadań w podmiotach działających w sektorze ochrony zdrowia na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem, z uwzględnieniem różnych form zatrudnienia i współpracy. Realizacja zadań może zostać potwierdzona świadectwem pracy, zakresem obowiązków, umową określającą zakres zadań, referencjami lub innymi dokumentami jednoznacznie wskazującymi zakres i czas wykonywania zadań.

6. Inne, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunki uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej

Nie określa się

7. Okres ważności certyfikatu kwalifikacji wolnorynkowej

Bezterminowo

8. Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki kwalifikacji wolnorynkowej, dotyczące:

1) zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005);

2) zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

3) zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Nie określa się

9. Dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Nie określa się

10. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).