Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  25.  [Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK]
1.  Minister właściwy w drodze obwieszczenia informuje o włączeniu kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2.  Obwieszczenie zawiera informacje o:
1) nazwie kwalifikacji rynkowej;
2) nazwie dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej, a także okresie jego ważności i w razie potrzeby warunkach przedłużenia ważności;
3) poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji rynkowej oraz odniesieniu do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli ustanowiono Sektorowe Ramy Kwalifikacji w danym sektorze lub branży, zgodne z art. 21 ust. 6;
4) efektach uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej, zgodne z art. 21 ust. 6;
5) wymaganiach dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację;
6) w razie potrzeby, dodatkowych wymaganiach wynikających ze specyfiki danej kwalifikacji, dotyczących:
a) zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 2,
b) zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2,
c) zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1-3;
7) w razie potrzeby, dodatkowych warunkach, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1;
8) w razie potrzeby, warunkach, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w szczególności o wymaganym poziomie wykształcenia;
9) terminie dokonywania przeglądu kwalifikacji, o którym mowa w art. 27 ust. 1, nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
3.  Kwalifikację rynkową uznaje się za włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.
4.  Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o włączeniu danej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.