Art. 25. - [Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  25.  [Obwieszczenie o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK]
1. 
Minister właściwy w drodze obwieszczenia informuje o włączeniu kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2. 
Obwieszczenie zawiera informacje o:
1)
nazwie kwalifikacji rynkowej;
2)
nazwie dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej, a także okresie jego ważności i w razie potrzeby warunkach przedłużenia ważności;
3)
poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji rynkowej oraz odniesieniu do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli ustanowiono Sektorowe Ramy Kwalifikacji w danym sektorze lub branży, zgodne z art. 21 ust. 6;
4)
efektach uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej, zgodne z art. 21 ust. 6;
5)
wymaganiach dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację;
6)
w razie potrzeby, dodatkowych wymaganiach wynikających ze specyfiki danej kwalifikacji, dotyczących:
a)
zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 2,
b)
zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2,
c)
zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1-3;
7)
w razie potrzeby, dodatkowych warunkach, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1;
8)
w razie potrzeby, warunkach, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w szczególności o wymaganym poziomie wykształcenia;
9)
terminie dokonywania przeglądu kwalifikacji, o którym mowa w art. 27 ust. 1, nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
3. 
Kwalifikację rynkową uznaje się za włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o włączeniu danej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.