Art. 27. - [Przegląd kwalifikacji rynkowej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  27.  [Przegląd kwalifikacji rynkowej]
1. 
Minister właściwy w terminie, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9, dokonuje przeglądu kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Do przeglądu kwalifikacji rynkowej art. 19 stosuje się odpowiednio, z tym że specjaliści, o których mowa w art. 19 ust. 2, sporządzają sprawozdanie zawierające rekomendacje dotyczące przedłużenia funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej, modyfikacji tej kwalifikacji albo braku uzasadnienia dla jej nadawania.
3. 
W przypadkach uzasadnionych potrzebami społeczno-gospodarczymi lub na wniosek sektorowej rady do spraw kompetencji minister właściwy może dokonać przeglądu włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej w terminie innym, niż określony w art. 25 ust. 2 pkt 9.
4. 
W wyniku przeglądu minister właściwy:
1)
stwierdza, że dana kwalifikacja rynkowa funkcjonuje w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 2;
2)
w drodze obwieszczenia informuje o modyfikacji danej kwalifikacji rynkowej;
3)
w drodze obwieszczenia informuje o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji archiwalnej, jeżeli:
a)
w okresie trzech lat poprzedzających dokonanie przeglądu nie został wydany żaden dokument potwierdzający nadanie tej kwalifikacji lub
b)
ze względów społeczno-gospodarczych nadawanie kwalifikacji nie jest uzasadnione.
5. 
Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".