Art. 41. - [Decyzja uprawniająca do certyfikowania. Wymogi dotyczące podmiotów certyfikujących kwalifikacje rynkowe] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  41.  [Decyzja uprawniająca do certyfikowania. Wymogi dotyczące podmiotów certyfikujących kwalifikacje rynkowe]
1. 
Minister właściwy nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej:
1)
funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
2)
w odniesieniu do której na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została ogłoszona informacja, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 3.
2. 
Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:
1)
zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5;
2)
spełnia dodatkowe warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 7;
3)
nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
4)
nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.