Art. 41. - [Decyzja uprawniająca do certyfikowania. Wymogi dotyczące podmiotów certyfikujących kwalifikacje wolnorynkowe lub kwalifikacje sektorowe] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  41.  [Decyzja uprawniająca do certyfikowania. Wymogi dotyczące podmiotów certyfikujących kwalifikacje wolnorynkowe lub kwalifikacje sektorowe]
1.  75
 Minister właściwy nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej lub danej kwalifikacji sektorowej:
1)
funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
2) 76
 w odniesieniu do której na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została ogłoszona informacja, o której mowa w art. 26.
2.  77
 Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:
1) 78
 zapewnia warunki kadrowe, organizacyjne i materialne umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z ramowymi wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 4;
2) 79
 spełnia dodatkowe warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 9;
3) 80
 nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
4)
nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.
3.  81
 Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji sektorowej może wystąpić podmiot, o którym mowa w art. 15a, jeżeli:
1)
zapewnia warunki kadrowe, organizacyjne i materialne umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z ramowymi wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 4;
2)
spełnia dodatkowe warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 9;
3)
nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności statutowej lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
4)
nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile jest obowiązany do ich opłacania.
75 Art. 41 ust. 1 zmieniony przez art. 9 pkt 30 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
76 Art. 41 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 9 pkt 30 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
77 Art. 41 ust. 2 zmieniony przez art. 9 pkt 30 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
78 Art. 41 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 9 pkt 30 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
79 Art. 41 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 9 pkt 30 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
80 Art. 41 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 9 pkt 30 lit. b tiret czwarte ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
81 Art. 41 ust. 3 dodany przez art. 9 pkt 30 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.