Art. 64. - [Ewaluacja wewnętrzna instytucji certyfikującej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  64.  [Ewaluacja wewnętrzna instytucji certyfikującej]
1. 
Instytucja certyfikująca przeprowadza ewaluację wewnętrzną w odniesieniu do każdej kwalifikacji rynkowej, do której certyfikowania jest uprawniona, nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. 
Instytucja certyfikująca sporządza raport z ewaluacji wewnętrznej, który zawiera:
1)
analizę dokumentacji z przebiegu walidacji i certyfikowania;
2)
ocenę stosowanych metod walidacji pod względem ich zgodności z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5, oraz pod względem trafności stosowanych metod i kryteriów;
3)
informacje o działaniach w zakresie doskonalenia metod walidacji i certyfikowania;
4)
informacje o działaniach w zakresie doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości.
3. 
Raport z ewaluacji wewnętrznej instytucja certyfikująca niezwłocznie przekazuje do podmiotu, któremu powierzono wobec niej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.