Monitor Polski

M.P.2018.837

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650), zwanej dalej "ustawą", ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH - POZIOM PODSTAWOWY" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI
1Nazwa kwalifikacji rynkowejCertyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy
2Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowejCertyfikat
3Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowejBezterminowy
4Warunki przedłużenia ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowejPosiadacz kwalifikacji może ją odnawiać w przypadku pojawienia się nowej wersji sylabusa czy na nowszej wersji oprogramowania, ale dopuszczalne jest także uzyskanie dokładnie tej samej kwalifikacji, ale z inną, bardziej aktualną datą. W takim przypadku na certyfikacie będą zaznaczone wybrane, aktualne warianty czy daty uzyskania kwalifikacji, co sprzyja realizacji idei uczenia się przez całe życie
5Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowejDrugi poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
6Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowejSyntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową wykonuje samodzielnie czynności związane z podstawową obsługą komputera, wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, edytora tekstu oraz korzystaniem z sieci. Stosuje podstawowe pojęcia

Zestaw 1. Podstawy pracy z komputerem
Poszczególne efekty uczenia się

Posiadacz kwalifikacji:

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Posiadacz kwalifikacji:

Obsługuje komputer w zakresie podstawowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa- rozróżnia typy komputerów, podstawowe elementy składowe komputera i podstawowe urządzenia peryferyjne,

- rozróżnia podstawowe typy oprogramowania i systemy operacyjne,

- poprawnie włącza i wyłącza komputer,

- wyszukuje potrzebne informacje dotyczące obsługi komputera, korzystając z funkcji pomocy,

- wyjaśnia obowiązujące przepisy i zasady posiadania legalnego oprogramowania, rozróżnia typy licencji,

- stosuje procedury bezpiecznego logowania oraz wyjaśnia politykę i zasady bezpiecznych haseł,

- uzasadnia konieczność stosowania zapory (firewall) i podaje cel jej użycia,

- uzasadnia potrzebę archiwizacji danych na zewnętrznych nośnikach i potrzebę regularnego uaktualniania oprogramowania,

- definiuje pojęcie złośliwego oprogramowania i używa oprogramowania antywirusowego do skanowania komputera,

- wymienia zasady prawidłowego, ergonomicznego korzystania z komputera, uwzględniające ochronę zdrowia i środowiska oraz zasady dostosowania stanowiska komputerowego do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Wykonuje operacje na plikach i folderach oraz zarządza prostymi aplikacjami- wyjaśnia hierarchiczny schemat organizacji dysków, folderów i plików przez system operacyjny,

- identyfikuje popularne rodzaje plików, wyświetla właściwości plików i folderów, prawidłowo odczytuje rozmiary plików i folderów,

- wyszukuje pliki według podanych kryteriów, sortuje pliki według podanych kryteriów, tworzy foldery, kopiuje, przenosi pliki i foldery pomiędzy folderami i dyskami,

- rozróżnia główne typy urządzeń do przechowywania danych, kompresuje i dekompresuje pliki oraz foldery do wybranego miejsca na dysku,

- rozróżnia popularne ikony, obsługuje przykładowe okna programu, odczytuje i konfiguruje parametry dostępnych funkcji w panelu sterowania,

- uruchamia i zamyka prosty edytor tekstu, kopiuje, przenosi tekst pomiędzy dokumentami lub wewnątrz dokumentu,

- wkleja/wstawia zrzuty ekranowe do dokumentu, zapisuje dokument i nadaje mu właściwą nazwę,

- instaluje i odinstalowuje drukarki, drukuje dokument

Uzyskuje dostęp do sieci- wyjaśnia pojęcia związane z przeznaczeniem sieci, współdzieleniem, bezpiecznym udostępnianiem, przepustowością,

- wyjaśnia pojęcie Internetu i omawia podstawowe zastosowania Internetu, rozróżnia sposoby podłączenia do Internetu,

- wykonuje operację ściągania z sieci i wysyłania do sieci plików i zasobów,

- rozróżnia łącza internetowe, wybiera typ łącza internetowego i uzasadnia wybór,

- podłącza urządzenie do sieci bezprzewodowej

Zestaw 2. Podstawy pracy w sieci
Poszczególne efekty uczenia się

Posiadacz kwalifikacji:

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Posiadacz kwalifikacji:

Korzysta z zasobów Internetu- wyjaśnia pojęcia związane z Internetem, identyfikuje powszechnie znane domeny,

- rozpoznaje i charakteryzuje metody kontroli i zabezpieczeń podczas pracy z siecią, wypełnia, przesyła i resetuje formularz internetowy,

- modyfikuje ustawienia przeglądarki, gromadzi i zarządza linkami do stron przy użyciu zakładek/ulubionych,

- znalezione zasoby (pliki, teksty, obrazy) kopiuje do wskazanego miejsca, drukuje lub zapisuje na dysku,

- wyszukuje informacje za pomocą wyszukiwarki, korzystając z różnych kryteriów,

- wyjaśnia podstawowe zasady poszanowania praw autorskich podczas korzystania z dostępnych zasobów, określa sposoby publikacji i udostępniania treści przez użytkowników,

- wyjaśnia zasady obowiązujące w społeczności internetowej (wirtualnej),

- charakteryzuje sposoby ochrony przed negatywnymi skutkami korzystania z portali społecznościowych

Komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej- wyjaśnia pojęcia związane z komunikacją w sieci,

- wymienia zasady netykiety,

- przestrzega zasad dotyczących wysyłania załączników,

- wyjaśnia zagrożenia związane z niechcianą pocztą,

- tworzy, formatuje, wysyła wiadomości, odpowiada na otrzymane wiadomości, drukuje wiadomości, zarządza wiadomościami,

- zarządza programem pocztowym, wykorzystując zaawansowane funkcje takie jak autoresponder, podpis wiadomości,

- korzysta z książki adresatów, zarządza kalendarzem on-line

Zestaw 3. Przetwarzanie tekstów
Poszczególne efekty uczenia się

Posiadacz kwalifikacji:

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Posiadacz kwalifikacji:

Dostosowuje edytor tekstu do własnych preferencji- ustawia podstawowe opcje/preferencje dla aplikacji oraz edytowanego dokumentu,

- tworzy przy pomocy edytora tekstu dokument, zapisuje go na dysku z odpowiednią nazwą,

- porusza się pomiędzy otwartymi dokumentami,

- modyfikuje wyświetlanie dokumentu

Tworzy i formatuje dokumenty- wprowadza zadany tekst do dokumentu, formatuje czcionkę, formatuje akapit,

- wyszukuje frazy w dokumencie, używając funkcji "Znajdź" i zastępuje frazy innymi, korzystając z funkcji "Zastąp",

- kopiuje i przenosi tekst w dowolne miejsce, stosuje automatyczne dzielenie wyrazów,

- korzysta z tabulatorów w przygotowaniu tabelarycznym tekstu, stosuje automatyczne wypunktowanie i numerowanie,

- korzysta ze stylów przy formatowaniu tekstu

Wstawia i formatuje tabele, wykresy, obrazy- tworzy w dokumencie tabelę, wstawia dane do tabeli, edytuje dane w tabeli,

- formatuje tabelę, zmienia układ tabeli, wstawia obiekt graficzny w określone miejsce w dokumencie,

- kopiuje, przenosi obiekt wewnątrz dokumentu lub pomiędzy dokumentami, modyfikuje wstawiony obiekt

Przygotowuje listy i koperty z użyciem korespondencji seryjnej- przygotowuje dokument główny,

- wybiera adresatów (źródło danych) korespondencji seryjnej,

- łączy listę adresową z dokumentem, drukuje dokumenty w korespondencji seryjnej

Przygotowuje dokumenty do druku i je drukuje- wstawia do dokumentu podział strony,

- zmienia ustawienia strony,

- w nagłówku lub stopce dokumentu wstawia numery stron lub datę, lub pola systemowe,

- koryguje błędy w dokumencie przy pomocy słownika,

- podgląda wydruk dokumentu, drukuje dokument do pliku (PDF)

Zestaw 4. Arkusze kalkulacyjne
Poszczególne efekty uczenia się

Posiadacz kwalifikacji:

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Posiadacz kwalifikacji:

Dostosowuje arkusz kalkulacyjny do własnych preferencji- ustawia podstawowe opcje/preferencje w aplikacji,

- modyfikuje widok lub sposób wyświetlania arkusza,

- zapisuje skoroszyt na dysku w określonej lokalizacji, jako plik określonego typu,

- porusza się pomiędzy otwartymi skoroszytami,

- zaznacza elementy arkusza (wiersze, kolumny, blok komórek przyległych, odległych) lub modyfikuje elementy arkusza,

- blokuje wiersze lub/i kolumny,

- przełącza się pomiędzy arkuszami, wykonuje operacje na arkuszach

w tym: usuwa, przenosi, zmienia nazwę, dodaje

Wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego- wprowadza dane do poszczególnych komórek,

- modyfikuje istniejącą zawartość komórek, sortuje blok komórek według jednego kryterium,

- kopiuje i przenosi zawartość komórki lub bloku komórek w obrębie arkusza/arkuszy/skoroszytu/ kilku skoroszytów,

- automatycznie wypełnia komórki danymi na podstawie zawartości sąsiednich komórek, formatuje komórki zawierające liczby (w tym procenty), daty, teksty,

- zawija tekst w komórce, bloku komórek, zmienia wygląd zawartości komórki,

- kopiuje format komórki/ bloku komórek do innej komórki lub innego bloku komórek,

- modyfikuje wygląd komórki arkusza

Wykonuje podstawowe działania matematyczne i logiczne za pomocą arkusza- tworzy reguły przy użyciu odwołań do komórek i operatorów arytmetycznych,

- rozpoznaje i właściwie interpretuje podstawowe błędy związane z użyciem reguł,

- stosuje adresowanie względne i bezwzględne (absolutne) przy tworzeniu reguł,

- używa funkcji sumowania, obliczania średniej, wyznaczania minimum i maksimum, zliczania, liczenia niepustych, zaokrąglania,

- używa funkcji logicznej if (jeżeli)

Tworzy wykresy- tworzy wykresy różnego typu na podstawie danych zawartych w arkuszu,

- modyfikuje wykresy, dodaje, usuwa, edytuje tytuł wykresu, dodaje etykiety z danymi do wykresu,

- formatuje elementy wykresu

Formatuje i drukuje arkusz kalkulacyjny- zmienia wielkości marginesów strony, orientację strony, rozmiar papieru,

- rozmieszcza zawartość arkusza na określonej liczbie stron, dodaje, edytuje, usuwa tekst nagłówka i stopki arkusza,

- wstawia do nagłówka/stopki numery stron, datę, czas, nazwę pliku i arkusza, usuwa nagłówek/stopkę,

- sprawdza i poprawia arkusz pod względem rachunkowym i językowym, włącza i wyłącza wyświetlanie/drukowanie linii siatki, wyświetlanie/drukowanie nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy),

- stosuje automatyczne powtarzanie nagłówków kolumn i wierszy na każdej drukowanej stronie arkusza,

- podgląda wydruk arkusza,

- drukuje do pliku (PDF) zaznaczony blok komórek arkusza, cały arkusz, wskazany wykres, cały skoroszyt

7Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidacjęMetoda weryfikacji: egzamin testowy, realizowany na komputerze, odrębny dla każdego z 4 zestawów, składający się z zadań (poleceń) praktycznych oraz z pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią; łącznie co najmniej 32 pytania i zadania dla każdego zestawu, przy czym dla pierwszych dwóch zestawów liczba zadań (poleceń) nie powinna być mniejsza od 16, zaś dla trzeciego i czwartego zestawu powinny to być tylko i wyłącznie zadania (polecenia) realizowane na komputerze. Dla każdego zestawu istnieje co najmniej 8 różnych zbiorów pytań i zadań egzaminacyjnych dla każdej z obsługiwanych w ramach walidacji wersji systemu operacyjnego (dla 2 pierwszych zestawów) i wersji pakietu biurowego (dla 2 ostatnich zestawów), przy czym liczba obsługiwanych wersji pakietu biurowego powinna wynosić co najmniej 3, w tym Open Office i dwie wersje pakietu Microsoft Office. Norma zaliczenia dla każdego zestawu: 75% możliwych do uzyskania punktów. Nie wszystkie kryteria weryfikacji są sprawdzane na każdym egzaminie testowym. Pytania i zadania dobrane są w taki sposób, by rozkład pytań i zadań testowych był równomierny (proporcjonalny) w stosunku do poszczególnych umiejętności każdego z zestawów efektów uczenia się. Egzamin testowy jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający zaliczenie egzaminu w przypadku, gdy jedna umiejętności z zestawu efektów uczenia się nie została opanowana/zweryfikowana pozytywnie. Instytucja certyfikująca zapewnia zbiory pytań i zadań testowych dostosowane do różnych wersji oprogramowania, zarówno komercyjnego, jak i darmowego. Egzamin prowadzony jest zgodnie z procedurami instytucji certyfikującej jedynie w akredytowanych laboratoriach i jedynie przez certyfikowanych egzaminatorów. Instytucja certyfikująca może przeprowadzać walidacje we własnym zakresie. Przewidziano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i w specjalnych tyflolaboratoriach przystosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących. Akredytacja podmiotów przeprowadzających walidację następuje po audycie przeprowadzonym przez instytucję certyfikującą, jest wydawana na okres co najwyżej 3 lat kalendarzowych i może być corocznie wznawiana (reakredytacja). Warunki akredytacji określa instytucja certyfikująca; dotyczą one przede wszystkim odpowiednich warunków lokalowych, minimalnej konfiguracji sprzętowej i wskazanego, legalnego oprogramowania na stanowiskach
egzaminacyjnych. Certyfikacja egzaminatorów następuje po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z procedur egzaminacyjnych (odnawianym nie rzadziej niż co 3 lata), na szkolenie przyjmowani są kandydaci na egzaminatorów, posiadający Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy, lub jego wcześniejszy równoważnik, wydany przez instytucję certyfikującą, organizującą szkolenie. Instytucja certyfikująca i podmioty przeprowadzające walidację korzystają z internetowego systemu zarządzania egzaminami, rejestracji kandydatów i prowadzenia egzaminów. Konieczne jest przechowywanie plików egzaminacyjnych przez minimum 3 lata i dokumentacji egzaminacyjnej (elektronicznej), w tym rejestru wydanych certyfikatów - bezterminowo. Podmiot przeprowadzający walidację odpowiada za poprawność identyfikacji zdającego. W przypadku niezaliczenia egzaminu, możliwe są egzaminy poprawkowe, aczkolwiek nie w tym samym dniu, co egzamin pierwotny. Zdającemu przysługuje możliwość odwołania się od ustalonego wyniku egzaminu - wówczas praca przekazywana jest do oceny przez innego egzaminatora. W przypadku, gdy wynik ponownej oceny jest inny niż pierwotny, ostateczną decyzję podejmuje instytucja certyfikująca. Dopuszcza się wydawanie certyfikatów częściowych dla poszczególnych zestawów i dla każdej ich kombinacji, bez używania nazwy "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy"
8Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki danej kwalifikacji, dotyczące zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 2 ustawyNie określa się dodatkowych wymagań
9Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki danej kwalifikacji, dotyczące zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2 ustawyNie określa się dodatkowych wymagań
10Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki danej kwalifikacji, dotyczące zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1-3 ustawyNie określa się dodatkowych wymagań
11Dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1 ustawyNie określa się dodatkowych warunków
12Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w szczególności wymagany poziom wykształceniaUmiejętność pisania i czytania ze zrozumieniem oraz posługiwania się komputerem
13Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawyNie rzadziej niż raz na dziesięć lat
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).