Ustalenie wzoru karty skierowania poborowego do służby zastępczej.

Monitor Polski

M.P.1988.30.271

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 12 października 1988 r.
w sprawie ustalenia wzoru karty skierowania poborowego do służby zastępczej.

Na podstawie art. 205 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207) oraz w związku z uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie powierzenia Rządowi pełnienia obowiązków (Monitor Polski Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór karty skierowania poborowego do służby zastępczej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Karta skierowania poborowego do służby zastępczej

(Strona 1)

(Strona odwrotna)

Pouczenie

1. Poborowy wymieniony w karcie skierowania jest obowiązany ją przyjąć. W razie czasowej nieobecności poborowego, kartę jest obowiązany przyjąć dorosły domownik.

2. Poborowy jest obowiązany stawić się do odbycia służby zastępczej w terminie i miejscu określonym w karcie skierowania. Należy zabrać ze sobą niniejszą kartę, książeczkę wojskową dowód osobisty i dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

3. Niestawienie się poborowego do służby zastępczej w terminie i miejscu określonym w karcie skierowania może być usprawiedliwione tylko jego obłożną chorobą, stwierdzaną zaświadczeniem lekarskim zakładu społecznej służby zdrowia. W tym przypadku poborowy albo członek jego rodziny obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym zakład pracy, w którym ma odbywać tę służbę, dołączając zaświadczenie lekarskie.

4. Karty skierowania nie wolno przenosić, przewozić lub przesyłać za granicę ani też użyczać innej osobie do wykorzystania.

5. Poborowemu przysługuje bilet kredytowy z miejsca zamieszkania do miejsca stawienia się w zakładzie pracy.

6. O utracie (zagubieniu kradzieży itp.) karty skierowania należy niezwłocznie zawiadomić organ, który ją wystawił. Utrata lub nieprzyjęcie karty skierowania nie zwalnia poborowego od obowiązku stawienia się do odbycia służby w określonym w tej karcie terminie i miejscu.

7. Odmowa przyjęcia, zniszczenie lub pozbycie się karty skierowania przez poborowego bądź uniemożliwienie doręczenia mu takiej karty podlega karze aresztu do 3 miesięcy albo karze grzywny do 50.000 zł.

8. Niezgłoszenie się do służby zastępczej w określonym terminie i miejscu podlega karze pozbawienia wolności do 2 lat albo grzywny. Jeżeli sprawca nie zgłasza się do odbywania tej służby:

- przez czas dłuższy niż 14 dni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5,

- w celu trwałego uchylenia się od niej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.