Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł, 25 zł, 100 zł i 1000 zł, upamiętniających "Beatyfikację Jana Pawła II - 1 V 2011", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2011.28.308

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł, 25 zł, 100 zł i 1.000 zł, upamiętniających "Beatyfikację Jana Pawła II - 1 V 2011", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 1.000 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,
3)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 25 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia,
4)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia,
5)
wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia

- upamiętniających "Beatyfikację Jana Pawła II - 1 V 2011".

Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 28 kwietnia 2011 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ

Wartość1.000 zł
Cechy graficznestrona głównaCentralnie, na tle stylizowanego wizerunku rozety o ozdobnej ornamentyce, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. U dołu, półkolem, oznaczenie roku emisji: 2011 i, po oddzielającej gwiazdce, napis: 1.000 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany wizerunek Jana Pawła II, z prawą ręką uniesioną w geście pozdrowienia i z pastorałem w lewej ręce. Po lewej stronie, półkolem napis: BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II. Po prawej stronie, u góry, półkolem napis: 1 V 2011.
Brzeg (bok)gładki
Masa (w gramach)93,3
Średnica (w milimetrach)50,00
PróbaAu 999/1000
Wielkość emisji (w sztukach)500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ

Wartość100 zł
Cechy graficznestrona głównaCentralnie, na tle stylizowanego wizerunku rozety o ozdobnej ornamentyce, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. U dołu, półkolem, oznaczenie roku emisji: 2011 i, po oddzielającej gwiazdce, napis: 100 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany wizerunek Jana Pawła II ze złożonymi dłońmi, na tle stylizowanych promieni rozchodzących się w różnych kierunkach. Po lewej stronie półkolem napis: BEATYFIKACJA. Z prawej strony napis: Jana/Pawła II. U dołu, po prawej stronie, półkolem napis: 1 V 2011.
Brzeg (bok)gładki
Masa (w gramach)8,0
Średnica (w milimetrach)21,00
PróbaAu 900/1000
Wielkość emisji (w sztukach)8000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 25 ZŁ

Wartość25 zł
Cechy graficznestrona głównaWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod nim napis: 25 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany wizerunek twarzy Jana Pawła II. Pod nim półkolem napis: 1 V 2011. W otoku napis: BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II.
Brzeg (bok)gładki
Masa (w gramach)1,0
Średnica (w milimetrach)12,00
PróbaAu 900/1000
Wielkość emisji (w sztukach)10 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 20 ZŁ

Wartość20 zł
Cechy graficznestrona głównaCentralnie, stylizowany wizerunek postaci Jana Pawła II, wchodzącego po stopniach schodów, na tle stylizowanych promieni. U dołu, na tle fragmentu sylwetki papieża, napis: Totus/Tuus. Z lewej strony, u dołu, półkolem napis: 20 ZŁ. Po lewej stronie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nad orłem oznaczenie roku emisji: 2011. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany wizerunek Jana Pawła II, z rękoma uniesionymi w geście pozdrowienia, na tle stylizowanego fragmentu kuli ziemskiej. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II i, po oddzielającej gwiazdce, napis: 1 V 2011.
Brzeg (bok)gładki
Masa (w gramach)28,28
Średnica (w milimetrach) 38,61
PróbaAg 925/1000 oraz farba: różne odcienie bieli, niebieskiego
Wielkość emisji (w sztukach)80 000

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

Wartość2 zł
Cechy graficznestrona głównaWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-11, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany wizerunek popiersia Jana Pawła II, na tle stylizowanych promieni. U dołu, na wyodrębnionej płaszczyźnie, półkolem napis: BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II i, po oddzielającej gwiazdce, napis: 1 V 2011.
Brzeg (bok)Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach)8,15
Średnica (w milimetrach) 27,00
StopCuAl5Zn5Sn1
Wielkość emisji (w sztukach)1 000 000