Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1810 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  33.  [Ustalanie wzorów, wartości nominalnej banknotów i monet]
1.  Wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków pieniężnych, jak również terminy wprowadzenia ich do obiegu ustala Prezes NBP w drodze zarządzenia.
2.  Prezes NBP może wycofywać z obiegu określone znaki pieniężne. Po upływie terminu określonego przez Prezesa NBP znaki te przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wymianie w wyznaczonych przez Prezesa NBP bankach.