Monitor Polski

M.P.2018.967

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§  2.  Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz w miastach na prawach powiatu wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§  3.  Ustala się dla wyborów do rad dzielnic m.st. Warszawy wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§  4.  Ustala się dla wyborów do rad powiatów wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§  5.  Ustala się dla wyborów do sejmików województw:
1) wzór protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu/okręgu wyborczego), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
2) wzór protokołu z wyborów do sejmiku województwa wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§  6.  Ustala się wzór protokołu obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.
§  7.  Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
§  8.  Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat (art. 482 § 3 Kodeksu wyborczego), stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.
§  9.  Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku ponownego głosowania, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.
§  10.  Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku, gdy w ponownym głosowaniu kandydat wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze (art. 473 § 4 Kodeksu wyborczego), stanowiący załącznik nr 11 do uchwały.
§  11.  Ustala się wzory zaświadczeń o wyborze:
1) na radnego gminy, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały;
2) na radnego powiatu, stanowiący załącznik nr 13 do uchwały;
3) na radnego województwa, stanowiący załącznik nr 14 do uchwały;
4) na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 15 do uchwały.
§  12.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 933 oraz z 2015 r. poz. 923).
§  13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ/MIASTA*) W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ/MIASTA*) W GMINIE POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WYBORY DO RADY POWIATU

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (MIASTA NA PRAWACH POWIATU/OKRĘGU WYBORCZEGO)*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ/MIASTA/POWIATU/DZIELNICY M.ST. WARSZAWY/SEJMIKU WOJEWÓDZTWA*)

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

WYBORY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA*)

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA .............................................*)

(nazwa gminy/miasta*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

WYBORY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA*) .................................

(nazwa gminy/miasta*)

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA*) .................................................

(nazwa gminy/miasta*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

WYBORY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA*) ................................

(nazwa gminy/miasta*)

PONOWNE GŁOSOWANIE

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA*) ............................................

(nazwa gminy/miasta*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

WYBORY WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA*) .................................

(nazwa gminy/miasta*)

PONOWNE GŁOSOWANIE (Art. 473 § 4 Kodeksu wyborczego)

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA*) ....................................................

(nazwa gminy/miasta*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

wzór