Monitor Polski

M.P.2014.933

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast *

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się dla wyborów do rad gmin niebędących miastem na prawach powiatu wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§  2.  Ustala się dla wyborów do rad miast na prawach powiatu wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§  3.  Ustala się dla wyborów do rad dzielnic m.st. Warszawy wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§  4.  Ustala się dla wyborów do rad powiatów wzór protokołu z wyborów do rady wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§  5.  Ustala się dla wyborów do sejmików województw:
1) wzór protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu/okręgu wyborczego), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
2) wzór protokołu z wyborów do sejmiku województwa wraz z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§  6.  Ustala się wzór protokołu obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.
§  7.  Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
§  8.  Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku, gdy w dodatkowym terminie zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat (art. 482 § 3 Kodeksu wyborczego), stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.
§  9.  Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku ponownego głosowania, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.
§  10.  Ustala się wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku, gdy kandydat wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze (art. 473 § 4 Kodeksu wyborczego), stanowiący załącznik nr 11 do uchwały.
§  11.  Ustala się wzory zaświadczeń o wyborze:
1) na radnego gminy, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały;
2) na radnego powiatu, stanowiący załącznik nr 13 do uchwały;
3) na radnego województwa, stanowiący załącznik nr 14 do uchwały;
4) na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 15 do uchwały.
§  12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1  

WZÓR

wzór

Załącznik

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

WZÓR

wzór

Załącznik

WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  3  

WZÓR

wzór

Załącznik

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  4  

WZÓR

wzór

Załącznik

WYBORY DO RADY POWIATU

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  5  

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (MIASTA NA PRAWACH POWIATU/OKRĘGU WYBORCZEGO)*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6  6  

WZÓR

wzór

Załącznik

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

(nazwa gminy, miasta)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

(nazwa gminy, miasta)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

(nazwa gminy, miasta)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

(nazwa gminy, miasta)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

wzór

* Z dniem 31 stycznia 2018 r. nin. uchwała utraciła częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.2015.1438) przez art. 4 ustawy·z·dnia·11·stycznia·2018·r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych·(Dz.U.2018.130).
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 3 września 2015 r. (M.P.2015.923) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 3 września 2015 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 3 września 2015 r. (M.P.2015.923) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 3 września 2015 r.
3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 3 września 2015 r. (M.P.2015.923) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 3 września 2015 r.
4 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 3 września 2015 r. (M.P.2015.923) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 3 września 2015 r.
5 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 3 września 2015 r. (M.P.2015.923) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 3 września 2015 r.
6 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały z dnia 3 września 2015 r. (M.P.2015.923) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 3 września 2015 r.