Ustalenie wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1962.47.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 24 maja 1962 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych. *

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) oraz § 3, § 4 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218) ustala się, co następuje:
Wydziały szkół wyższych, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, uprawnione są do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora z określonych w wykazie głównych kierunków naukowych, pod warunkiem że temat rozprawy doktorskiej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przynajmniej przez jednego, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, samodzielnego pracownika nauki.
Wydziały szkół wyższych, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, uprawnione są do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i nadawania stopnia naukowego docenta z zakresu dyscypliny naukowej lub specjalności naukowej wchodzącej w skład głównych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem że temat rozprawy habilitacyjnej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przynajmniej przez jednego, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, profesora.
Tracą moc przepisy zarządzenia Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Oświaty oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 102, poz. 550) w zakresie wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

WYKAZ WYDZIAŁÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, KTÓRE UPRAWNIONE ZOSTAŁY DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

I. Uniwersytety.
1.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:
1) Wydział Filologiczny- doktora nauk humanistycznych,
2) Wydział Filozoficzno-Historyczny- doktora nauk humanistycznych,
3) Wydział Prawa- doktora nauk prawnych,
4) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii- doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

5) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi- doktora nauk przyrodniczych.
2.Uniwersytet Łódzki:
1) Wydział Filologiczny- doktora nauk humanistycznych,
2) Wydział Filozoficzno-Historyczny- doktora nauk humanistycznych,
3) Wydział Prawa- doktora nauk prawnych,
4) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii- doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

5) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi- doktora nauk przyrodniczych.
6) Wydział Ekonomiczny- doktora nauk ekonomicznych lub doktora

nauk humanistycznych

3.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
1) Wydział Humanistyczny- doktora nauk humanistycznych,
2) Wydział Prawa- doktora nauk prawnych,
3) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii- doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

4) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi- doktora nauk przyrodniczych.
4.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
1) Wydział Filologiczny- doktora nauk humanistycznych,
2) Wydział Filozoficzno-Historyczny- doktora nauk humanistycznych,
3) Wydział Prawa- doktora nauk prawnych,
4) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii- doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

5) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi- doktora nauk przyrodniczych.
5.Uniwersytet Warszawski:
1) Wydział Filologiczny- doktora nauk humanistycznych,
2) Wydział Pedagogiczny- doktora nauk humanistycznych,
3) Wydział Filozoficzny- doktora nauk humanistycznych,
4) Wydział Historyczny- doktora nauk humanistycznych,
5) Wydział Prawa- doktora nauk prawnych,
6) Wydział Ekonomii Politycznej- doktora nauk ekonomicznych,
7) Wydział Matematyki i Fizyki- doktora nauk matematyczno-fizycznych,
8) Wydział Chemii- doktora nauk przyrodniczych lub

doktora nauk matematyczno-fizycznych,

9) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi- doktora nauk przyrodniczych,
10) Wydział Geologiczny- doktora nauk przyrodniczych.
6.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
1) Wydział Humanistyczny- doktora nauk humanistycznych,
2) Wydział Prawa- doktora nauk prawnych,
3) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii- doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

4) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi- doktora nauk przyrodniczych.
7.Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta:
1) Wydział Filologiczny- doktora nauk humanistycznych,
2) Wydział Filozoficzno-Historyczny- doktora nauk humanistycznych,
3) Wydział Prawa- doktora nauk prawnych,
4) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii- doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

5) Wydział Nauk Przyrodniczych- doktora nauk przyrodniczych.
II. Wyższe szkoły techniczne.
1.Politechnika Gdańska:
1) Wydział Architektury- doktora nauk technicznych,
2) Wydział Budownictwa Lądowego- doktora nauk technicznych,
3) Wydział Budownictwa Wodnego- doktora nauk technicznych,
4) Wydział Budowy Okrętów- doktora nauk technicznych,
5) Wydział Chemiczny- doktora nauk technicznych,
6) Wydział Elektryczny- doktora nauk technicznych,
7) Wydział Maszynowy- doktora nauk technicznych.
8) Wydział Łączności- doktora nauk technicznych
2.Politechnika Krakowska:
1) Wydział Architektury- doktora nauk technicznych,
2) Wydział Budownictwa Lądowego- doktora nauk technicznych,
3) Wydział Mechaniczny- doktora nauk technicznych.
3.Politechnika Łódzka:
1) Wydział Chemiczny- doktora nauk technicznych,
2) Wydział Chemii Spożywczej- doktora nauk technicznych,
3) Wydział Elektryczny- doktora nauk technicznych,
4) Wydział Mechaniczny- doktora nauk technicznych,
5) Wydział Włókienniczy- doktora nauk technicznych.
6) Wydział Budownictwa Lądowego - doktora nauk technicznych
4.Politechnika Szczecińska:
1) Wydział Budownictwa Lądowego i Wodno-

Melioracyjnego,

- doktora nauk technicznych
2) Wydział Chemiczny- doktora nauk technicznych
5.Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach:
1) Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego- doktora nauk technicznych,
2) Wydział Chemiczny- doktora nauk technicznych,
3) Wydział Elektryczny- doktora nauk technicznych,
4) Wydział Górniczy- doktora nauk technicznych,
5) Wydział Mechaniczny- doktora nauk technicznych,
6) Wydział Mechaniczno-Energetyczny- doktora nauk technicznych.
7) Wydział Inżynierii Sanitarnej- doktora nauk technicznych";
6.Politechnika Warszawska:
1) Wydział Architektury- doktora nauk technicznych,
2) Wydział Chemiczny- doktora nauk technicznych,
3) Wydział Elektryczny- doktora nauk technicznych,
4) Wydział Geodezji i Kartografii- doktora nauk technicznych,
5) Wydział Inżynierii Budowlanej- doktora nauk technicznych,
6) Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej- doktora nauk technicznych,
7) Wydział Komunikacji- doktora nauk technicznych,
8) Wydział Łączności- doktora nauk technicznych,
9) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa- doktora nauk technicznych,
10) Wydział Mechaniczny Technologiczny- doktora nauk technicznych,
11) Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów- doktora nauk technicznych.
12) Wydział Mechaniki Precyzyjnej- doktora nauk technicznych
7.Politechnika Wrocławska:
1) Wydział Architektury- doktora nauk technicznych,
2) Wydział Budownictwa Lądowego- doktora nauk technicznych,
3) Wydział Chemiczny- doktora nauk technicznych,
4) Wydział Elektryczny- doktora nauk technicznych,
5) Wydział Łączności- doktora nauk technicznych,
6) Wydział Mechaniczny- doktora nauk technicznych.
8.Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
1) Wydział Ceramiczny- doktora nauk technicznych,
2) Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej- doktora nauk technicznych,
3) Wydział Geodezji Górniczej- doktora nauk technicznych,
4) Wydział Geologii Poszukiwawczej- doktora nauk technicznych,
5) Wydział Górniczy- doktora nauk technicznych,
6) Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych- doktora nauk technicznych,
7) Wydział Metalurgiczny- doktora nauk technicznych,
8) Wydział Odlewnictwa- doktora nauk technicznych.
9) Wydział Metali Nieżelaznych- doktora nauk technicznych
9.Politechnika Poznańska
1) Wydział Budowy Maszyn

2) Wydział Budownictwa Lądowego

- doktora nauk technicznych

- doktora nauk technicznych

10.Politechnika Częstochowska:

Wydział Metalurgiczny

- doktora nauk technicznych;
III. Wyższe szkoły rolnicze.
1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:
1) Wydział Rolniczy- doktora nauk rolniczych,
2) Wydział Hodowli Zwierząt- doktora nauk rolniczych,
3) Wydział Melioracji Wodnych- doktora nauk technicznych,
4) Wydział Ogrodniczy- doktora nauk rolniczych,
5) Wydział Ekonomiczno-Rolniczy- doktora nauk rolniczych,
6) Wydział Leśny- doktora nauk leśnych,
7) Wydział Weterynaryjny- doktora weterynarii.
2.Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie:
1) Wydział Rolniczy- doktora nauk rolniczych,
2) Wydział Zootechniczny- doktora nauk rolniczych.
3) Wydział Leśny- doktora nauk leśnych
3.Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie:
1) Wydział Rolniczy- doktora nauk rolniczych,
2) Wydział Weterynaryjny- doktora weterynarii.
4.Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie:
1) Wydział Rolniczy- doktora nauk rolniczych,
2) Wydział Rybacki- doktora nauk rolniczych lub doktora

nauk przyrodniczych.

3) Wydział Mleczarski- doktora nauk technicznych
5.Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu:
1) Wydział Rolniczy- doktora nauk rolniczych,
2) Wydział Hodowli Zwierząt- doktora nauk rolniczych,
3) Wydział Leśny- doktora nauk leśnych.
4) Wydział Ogrodniczy- doktora nauk rolniczych
5) Wydział Technologii Drewna- doktora nauk technicznych
6) Wydział Technologii Rolno-Spożywczej- doktora nauk technicznych
6.Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie:
Wydział Rolniczy- doktora nauk rolniczych.
7.Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu:
1) Wydział Rolniczy- doktora nauk rolniczych,
2) Wydział Zootechniczny- doktora nauk rolniczych,
3) Wydział Melioracji Wodnych- doktora nauk technicznych,
4) Wydział Weterynaryjny- doktora weterynarii.
IV. Wyższe szkoły ekonomiczne.
1.Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie:
1) Wydział Finansów i Statystyki- doktora nauk ekonomicznych,
2) Wydział Ekonomiki Produkcji- doktora nauk ekonomicznych,
3) Wydział Handlu- doktora nauk ekonomicznych,
4) Wydział Handlu Zagranicznego- doktora nauk ekonomicznych.
2.Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie:
Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego- doktora nauk ekonomicznych.
3.Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu:
Wydział Ogólno-Ekonomiczny- doktora nauk ekonomicznych.
4.Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach:
Wydział Przemysłu- doktora nauk ekonomicznych.
5.Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie:
Wydział Morski- doktora nauk ekonomicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 2

WYKAZ WYDZIAŁÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, KTÓRE UPRAWNIONE ZOSTAŁY DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOCENTA

I.

Uniwersytety.

1.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:
1)
Wydział Filologiczny,
2)
Wydział Filozoficzno-Historyczny,
3)
Wydział Prawa,
4)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
5)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
2.
Uniwersytet Łódzki:
1)
Wydział Filologiczny,
2)
Wydział Filozoficzno-Historyczny,
3)
Wydział Prawa,
4)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
5)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
3.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
1)
Wydział Humanistyczny,
2)
Wydział Prawa,
3)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
4)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
4.
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach:

1. Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego,

2. Wydział Chemiczny,

3. Wydział Elektryczny,

4. Wydział Górniczy,

5. Wydział Mechaniczny.

5.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
1)
Wydział Humanistyczny,
2)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
3)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
6.
Uniwersytet Warszawski:
1)
Wydział Filologiczny,
2)
Wydział Pedagogiczny,
3)
Wydział Filozoficzny,
4)
Wydział Historyczny,
5)
Wydział Prawa,
6)
Wydział Ekonomii Politycznej,
7)
Wydział Matematyki i Fizyki,
8)
Wydział Chemii,
9)
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
10)
Wydział Geologiczny.
7.
Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta:
1)
Wydział Filologiczny,
2)
Wydział Filozoficzno-Historyczny,
3)
Wydział Prawa,
4)
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,
5)
Wydział Nauk Przyrodniczych.

II.

Wyższe szkoły techniczne.

1.
Politechnika Gdańska:
1)
Wydział Architektury,
2)
Wydział Chemiczny.
2.
Politechnika Krakowska:
1)
Wydział Architektury,
2)
Wydział Budownictwa Lądowego,
3)
Wydział Mechaniczny.
3.
Politechnika Łódzka:
1)
Wydział Chemiczny,
2)
Wydział Elektryczny,
3)
Wydział Mechaniczny,
4)
Wydział Włókienniczy.
4.
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach:
1)
Wydział Chemiczny,
2)
Wydział Elektryczny,
3)
Wydział Górniczy,
4)
Wydział Mechaniczny.
5.
Politechnika Warszawska:
1)
Wydział Architektury,
2)
Wydział Chemiczny,
3)
Wydział Elektryczny,
4)
Wydział Geodezji i Kartografii,
5)
Wydział Inżynierii Budowlanej,
6)
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej,
7)
Wydział Komunikacji,
8)
Wydział Łączności,
9)
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
10)
Wydział Mechaniczny Technologiczny,
11)
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów.
6.
Politechnika Wrocławska:
1)
Wydział Architektury,
2)
Wydział Chemiczny,
3)
Wydział Łączności.
7.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
1)
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej,
2)
Wydział Geologii Poszukiwawczej,
3)
Wydział Górniczy,
4)
Wydział Metalurgiczny
5)
Wydział Ceramiczny.

III.

Wyższe szkoły rolnicze.

1.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:
1)
Wydział Leśny,
2)
Wydział Rolniczy,
3)
Wydział Weterynaryjny.
2.
Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie:
1)
Wydział Rolniczy,
2)
Wydział Zootechniczny.
3.
Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie:
1)
Wydział Rolniczy,
2)
Wydział Weterynaryjny.
4.
Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie:
1)
Wydział Rolniczy,
2)
Wydział Rybacki.
5.
Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu:
1)
Wydział Leśny,
2)
Wydział Rolniczy.
6.
Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu:
1)
Wydział Rolniczy,
2)
Wydział Weterynaryjny.
7.
Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie:

Wydział Rolniczy.

IV.

Wyższe szkoły ekonomiczne.

1.
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie:

Wydział Finansów i Statystyki.

2.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie:

Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego.

3.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu

Wydział Ogólno-Ekonomiczny.

4.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie

Wydział Morski.

* Z dniem 3 marca 1966 r. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz.U.59.35.218) przez § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych (Dz.U.66.8.54).
1 Załącznik Nr 1:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 21 stycznia 1963 r. (M.P.63.10.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lutego 1963 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 maja 1963 r. (M.P.63.46.229) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 czerwca 1963 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 lipca 1964 r. (M.P.64.56.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 sierpnia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 marca 1965 r. (M.P.65.17.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 1965 r.

2 Załącznik Nr 2:

-zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 21 stycznia 1963 r. (M.P.63.10.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lutego 1963 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 września 1963 r. (M.P.63.77.381) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 1963 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 lipca 1964 r. (M.P.64.56.266) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 sierpnia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 marca 1965 r. (M.P.65.17.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 marca 1965 r.