Szkolnictwo wyższe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.42.201 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1990 r.

USTAWA
z dnia 4 maja 1982 r.
o szkolnictwie wyższym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Zadania szkół wyższych i podstawy ich samorządności.

1.
Szkoły wyższe są państwowymi jednostkami organizacyjnymi, powołanymi do prowadzenia badań naukowych, kształcenia i socjalistycznego wychowania studentów zgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Szkoły wyższe są samorządnymi społecznościami nauczycieli akademickich, studentów i innych pracowników szkoły.
3.
Przepisy ustawy stosuje się do wyższych szkół niepaństwowych w granicach określonych w art.7.
1.
Szkoły wyższe uczestniczą w dziele wszechstronnego rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej oraz kształcą studentów, zgodnie z ideałami humanizmu i sprawiedliwości społecznej, na świadomych swych obowiązków i praw obywateli socjalistycznego państwa.
2.
Szkoły wyższe w swej działalności kierują się dobrem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
3.
Szkoły wyższe w swej działalności kierują się zasadami wolności nauki i sztuki. Zgodnie z tymi zasadami w szkołach wyższych jest rozwijana wielość kierunków naukowych i artystycznych przy poszanowaniu odrębności światopoglądowych.
1.
Szkoły wyższe w swej działalności zespalają badania naukowe, nauczanie i wychowanie młodzieży.
2.
Podstawowymi zadaniami szkoły wyższej są:
1)
kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów dla wszystkich dziedzin życia społecznego, a także rozwijanie w nich umiejętności samodzielnego myślenia oraz sprawnego i twórczego działania,
2)
prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie twórczości zawodowej i artystycznej,
3)
kształcenie pracowników nauki oraz przygotowanie ich do pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej,
4)
kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i aktywności społecznej, umiłowania prawdy i sprawiedliwości,
5)
kształcenie artystów oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy twórczej,
6)
pielęgnowanie, rozwijanie i upowszechnianie wszystkich form kultury narodowej,
7)
współudział w praktycznym stosowaniu nauki i sztuki w całokształcie życia społecznego i gospodarczego,
8)
realizacja idei uczelni otwartej i zapewnienie jej udziału w procesie stałej edukacji narodowej.
3.
Wyższe szkoły medyczne uczestniczą ponadto w sprawowaniu opieki zdrowotnej w ramach społecznego systemu ochrony zdrowia. Ustalają one we własnym zakresie proporcje między badaniami naukowymi, potrzebami kształcenia i działalnością w zakresie ochrony zdrowia, która nie może naruszać podstawowych funkcji szkoły.
1.
W zarządzaniu samorządną szkołą wyższą uczestniczy cała społeczność szkoły poprzez wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe.
2.
Szkoła wyższa ma w szczególności prawo do:
1)
uchwalania statutu szkoły,
2)
wyboru rektora, prorektorów, dziekanów, prodziekanów oraz organów kolegialnych,
3)
określania wewnętrznej struktury i organizacji szkoły na zasadach określonych w ustawie,
4)
ustalania planów i programów badań oraz kierunków i treści nauczania w granicach określonych w ustawie,
5)
nadawania stopni naukowych i występowania z wnioskami o nadanie tytułów naukowych, zgodnie z przepisami ustawowymi o stopniach i tytułach naukowych,
6)
ustalania limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów na zasadach określonych w ustawie,
7)
samodzielnego gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi w granicach określonych w przepisach prawa,
8)
powoływania na stanowiska w szkole wyższej osób posiadających odpowiednie kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie,
9)
nawiązywania i prowadzenia współpracy z zagranicznymi szkołami i placówkami naukowymi,
10)
nawiązywania i prowadzenia współpracy z innymi szkołami wyższymi oraz jednostkami naukowymi, gospodarczymi, kulturalnymi i administracyjnymi w kraju,
11)
prowadzenia działalności wydawniczej w formach organizacyjnych określonych statutem i dysponowania własną bazą poligraficzną,
12)
prowadzenia działalności socjalno-bytowej stosownie do potrzeb pracowników i studentów,
13)
tworzenia odpowiednich warunków do działalności organizacji studenckich, związkowych, społecznych, pracowniczych oraz samorządu studenckiego,
14)
prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej nie naruszającej zadań szkoły.
3.
Organy szkoły wyższej są właściwie we wszystkich sprawach dotyczących jej organizacji i działalności, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
4.
Decyzje wszystkich organów szkoły wyższej są jawne, z wyjątkiem decyzji w sprawach objętych przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
5.
Istotne decyzje dotyczące poszczególnych grup społeczności akademickiej są podejmowane po zasięgnięciu opinii tych grup lub ich wybieralnych przedstawicieli.
1.
W celu zapewnienia lepszej więzi szkół wyższych ze środowiskiem społecznym oraz gospodarką i kulturą regionu właściwe miejscowo wojewódzkie rady narodowe mogą, po zasięgnięciu opinii rektorów i senatów, powoływać spośród działaczy politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz pracowników nauki rady społeczne szkół wyższych regionu lub rady społeczne każdej z tych szkół. W pracach rad biorą udział rektorzy szkół wyższych.
2.
Rady społeczne szkół wyższych w szczególności:
1)
sprzyjają wykorzystywaniu potencjału szkół lub szkoły na rzecz społecznych, gospodarczych i kulturalnych potrzeb regionu,
2)
udzielają szkołom lub szkole pomocy w ich działalności.
3. 1
Zakres i tryb działania rad społecznych szkół wyższych określa Rada Ministrów.
1. 2
Minister Edukacji Narodowej realizuje politykę państwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego, koordynuje w tym zakresie działalność szkół wyższych oraz nadzoruje i kontroluje podległe szkoły wyższe. Uprawnienia Ministra Edukacji Narodowej w zakresie nadzoru i kontroli podległych szkół wyższych określają przepisy ustawowe. Uprawnienia Ministra Edukacji Narodowej w zakresie funkcjonowania i organizacji szkół wyższych oraz nadzoru i kontroli przysługują odpowiednio innym właściwym ministrom w stosunku do podległych im szkół wyższych.
2.
Organy szkoły wyższej oraz ciała kolegialne działające w niej na podstawie przepisów ustawy lub statutu szkoły są obowiązane na żądanie właściwego ministra udzielać wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących działalności szkoły.
3.
Organy szkoły wyższej są obowiązane do pełnego i terminowego wykonywania wniosków pokontrolnych, ustalonych przez właściwego ministra oraz ustawowo uprawnione organy kontroli.
4.
Właściwy minister, w drodze rozporządzenia, może przekazywać na czas określony organom szkół wyższych niektóre swoje uprawnienia wynikające z przepisów ustawowych.
1.
Przepisy ustawy dotyczą państwowych szkół wyższych, z wyjątkiem szkół wyższych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
2.
Państwowe wyższe szkoły teologiczne, ze względu na swą specyfikę, podlegają również władzom kościelnym.
3.
Przepisy ustawy dotyczą wyższych szkół niepaństwowych, o ile ich statuty, w związku z odrębnym charakterem tych szkół, nie stanowią inaczej.
4. 3
Przepisy ustawy nie dotyczą wyższych uczelni papieskich i wyższych seminariów duchownych.

Zasady tworzenia i działania szkół wyższych.

1.
Szkoły wyższe, zwane dalej ,,szkołami'', tworzy się, znosi, łączy i przekształca w drodze ustawy.
2.
Ustawa o utworzeniu szkoły określa jej nazwę, siedzibę, ogólny zakres działalności oraz naczelny lub centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad jej działalnością.
3.
Szkoła posiada osobowość prawną.
4.
Właściwe organy państwowe mogą podejmować decyzje dotyczące działalności szkół tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych.
1. 4
Szkoła działa na podstawie statutu szkoły. Minister Edukacji Narodowej ustala wzorcowy statut szkoły wyższej.
2.
Statut szkoły uchwala senat, po zasięgnięciu opinii kolegialnych organów jednostek organizacyjnych szkoły oraz organizacji politycznych i społecznych działających w szkole.
3.
Rektor przedstawia statut właściwemu ministrowi w ciągu miesiąca od dnia jego uchwalenia.
4.
Właściwy minister może zgłosić zastrzeżenia do statutu szkoły w terminie dwóch miesięcy od daty jego otrzymania.
5.
Właściwy minister w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania statutu szkoły zatwierdza statut, po sprawdzeniu jego zgodności z prawem i zasadami określonymi w statucie wzorcowym.
6.
Statut szkoły wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez właściwego ministra.
1.
Nauczanie w szkołach jest prowadzone w ramach kierunków studiów, które odpowiadają dziedzinom nauki, sztuki, specjalnościom naukowym, artystycznym i zawodowym.
2. 5
Nazwy kierunków studiów określa Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z właściwymi ministrami, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. 6
Podstawowym systemem studiów są studia dzienne. Szkoła może prowadzić studia wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne i podyplomowe lub inne w sytuacjach uzasadnionych potrzebami gospodarki narodowej. Zasady prowadzenia studiów eksternistycznych i podyplomowych określa Minister Edukacji Narodowej.
4.
Szkoły prowadzą także studia i kursy specjalne oraz, za zgodą właściwego ministra, studia typu uniwersytetu otwartego.
4a. 7
Szkoły wyższe, za zgodą i na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej, mogą prowadzić nauczanie także na poziomie podstawowym lub ponadpodstawowym.
5. 8
Jednostki organizacyjne szkół uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego mogą prowadzić studia doktoranckie.
6.
Kierunki działalności szkoły określa senat szkoły w myśl art. 57 ust. 1 pkt 2.

Szkoły mają prawo nadawania absolwentom tytułów zawodowych magistra, lekarza, inżyniera, magistra inżyniera i innych określonych na podstawie art. 93 ust. 2.

1.
Szkoła ma prawo nadawania tytułu doktora honoris causa na wniosek swojej jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. W szkole artystycznej z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa może wystąpić także jednostka organizacyjna uprawniona do przeprowadzania przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko docenta.
2.
Tytuł doktora honoris causa nadaje senat szkoły osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury i życia społecznego.
3. 9
Nadanie tytułu doktora honoris causa obywatelowi innego państwa następuje za zgodą Ministra Edukacji Narodowej, wyrażoną w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Wykłady w szkołach są otwarte, o ile statut szkoły nie stanowi inaczej.

Szkoła zapewnia swoim pracownikom i studentom wolność swobodnego wyrażania poglądów oraz zrzeszania się i odbywania zgromadzeń na zasadach określonych przez przepisy prawa.

1.
Szkoła prowadzi badania własne, a ponadto w ramach zawartych porozumień bierze udział w realizacji programów badawczych wspólnie z innymi szkołami i instytucjami oraz jednostkami gospodarki narodowej.
2.
Szkoła, w zakresie swojej działalności, może zawierać porozumienia i umowy z innymi szkołami i instytucjami oraz dysponować uzyskanymi w ich wyniku dochodami.
1.
Szkoła zapewnia swobodny obieg informacji naukowej i nieskrępowany dostęp do piśmiennictwa.
2.
Publikacja własnych wydawnictw szkoły, czasopism naukowych i fachowych oraz druków zwartych następuje na podstawie planu wydawniczego uchwalanego przez senat.
3.
Właściwy minister może dokonywać zmian w planie wydawniczym szkoły.
1.
Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie szkoły zapewnia rektor przy pomocy organów szkoły. Rektor wzywa na teren szkoły organy porządku publicznego, jeżeli nie może zapewnić przywrócenia naruszonego porządku publicznego.
2.
Teren szkoły określa rektor w porozumieniu z właściwym terenowym organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
3.
Organy porządku publicznego mogą wkroczyć na teren szkoły tylko na wezwanie rektora lub osoby przez niego upoważnionej. Jednakże w razie powstania nagłego zagrożenia życia ludzkiego lub katastrofy żywiołowej albo uzyskania wiadomości o popełnieniu przestępstwa organy te mogą same wkroczyć na teren szkoły, zawiadamiając o tym niezwłocznie rektora. Organy porządku publicznego powinny opuścić teren szkoły niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniły ich wkroczenie na teren szkoły.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1.
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej "Radą Główną", jest wybieralnym organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego, posiadającym uprawnienia stanowiące i opiniodawcze w zakresie przewidzianym w ustawie.
2.
W odniesieniu do poszczególnych rodzajów szkolnictwa wyższego działają ponadto: Rada Wyższego Szkolnictwa Medycznego, Rada Wyższego Szkolnictwa Artystycznego oraz Rada Wyższego Szkolnictwa Kultury Fizycznej.
3.
Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.
4. 10
Minister Edukacji Narodowej zapewnia obsługę administracyjną oraz środki niezbędne dla funkcjonowania Rady Głównej, a właściwi ministrowie - dla funkcjonowania rad, o których mowa w ust. 2.
1.
Kadencja Rady Głównej trwa trzy lata i rozpoczyna się z dniem 1 grudnia.
2. 11
W skład Rady Głównej wchodzą przedstawiciele szkół wyższych podległych: Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi - Kierownikowi Urzędu Gospodarki Morskiej oraz Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Sportu.
1.
Wyboru członków Rady Głównej dokonują senaty szkół. Z zastrzeżeniem ust. 2 każdy senat wybiera jednego członka Rady Głównej.
2. 12
Rada Główna może określić do dnia 30 czerwca ostatniego roku swojej kadencji szkoły, których senaty wybierają wspólnie jednego członka Rady Głównej. W razie bezczynności Rady Głównej w tym terminie, szkoły te może określić Minister Edukacji Narodowej.
3.
Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom zatrudnionym w szkołach na stanowiskach profesorów i docentów. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom pełniącym funkcje rektora, prorektora, dziekana lub dyrektora instytutu kierunkowego działającego poza wydziałem.
4. 13
Wyboru członków Rady Głównej dokonuje się do dnia 31 października ostatniego roku jej kadencji. O wyborze zawiadamia się Ministra Edukacji Narodowej.
5. 14
Minister Edukacji Narodowej przedstawia wybrane osoby Prezesowi Rady Ministrów, który dokonuje powołania na członków Rady Głównej. Minister Edukacji Narodowej może odmówić przedstawienia wybranej osoby Prezesowi Rady Ministrów, jeżeli przemawia za tym ważny interes społeczny, oraz wyznacza termin dokonania nowego wyboru.
6. 15
Jeżeli senat nie dokona wyboru członka Rady Głównej, powołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.
7. 16
W sprawie wymienionych w ust. 2, 5 i 6 Minister Edukacji Narodowej działa w porozumieniu z właściwymi ministrami w odniesieniu do nadzorowanych przez nich szkół.
1.
Rada Główna działa w pełnym składzie albo przez swoje organy.
2.
Organami Rady Głównej są:
1)
przewodniczący Rady Głównej,
2)
prezydium Rady Głównej.
3.
Skład prezydium Rady Głównej określa regulamin Rady Głównej.
1. 17
W posiedzeniach Rady Głównej uczestniczy Minister Edukacji Narodowej.
2.
W posiedzeniach Rady Głównej z głosem doradczym uczestniczy pięciu przedstawicieli nauczycieli akademickich nie posiadających biernego prawa wyborczego oraz po jednym przedstawicielu organizacji studenckich o zasięgu ogólnokrajowym.
3.
W posiedzeniach Rady Głównej uczestniczy przedstawiciel wyższego szkolnictwa wojskowego oraz przedstawiciel wyższego szkolnictwa resortu spraw wewnętrznych.
4.
W posiedzeniach Rady Głównej mogą uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów naukowych, z głosem doradczym.
5.
Przedstawicieli nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 2, wybierają reprezentanci tej grupy pracowników zasiadający w organach kolegialnych szkół wskazanych przez Radę Główną upływającej kadencji. Przepisy art. 20 ust. 2 i 4-7 stosuje się odpowiednio.
6.
Posiedzenia Rady Głównej zwoływane są co najmniej raz na pół roku.

 

1.
Rada Główna na wniosek Ministra Edukacji Narodowej ustala:
1)
główne kierunki badań naukowych, kształcenia i rozwoju kadry w obszarze szkolnictwa wyższego,
2)
projekty planów badań naukowych szkolnictwa wyższego; przy podejmowaniu uchwał w tym zakresie Rada Główna jest związana ustaleniami planów perspektywicznych, narodowych planów społeczno-gospodarczych i centralnych planów rocznych.
2.
Rada Główna opiniuje:
1)
projekty perspektywicznych i okresowych planów rozwoju szkolnictwa wyższego,
2)
zasady organizacji studiów,
3)
zasady i limity przyjęć na pierwszy rok studiów,
4)
zasady opracowywania planów studiów i ramowych programów nauczania,
5)
kierunki i zasady polityki kadrowej i socjalnej w szkolnictwie wyższym,
6)
zasady finansowania badań naukowych prowadzonych w szkołach oraz zasady współpracy szkół z innymi placówkami naukowymi w tym zakresie,
7)
projekty rozdziału środków finansowych pomiędzy szkoły,
8)
wnioski w sprawie tworzenia, znoszenia, łączenia i przekształcania szkół,
9)
zasady współpracy szkół z zagranicą,
10)
projekty aktów normatywnych dotyczących organizacji i funkcjonowania szkolnictwa wyższego, uchwalanych przez Sejm lub Radę Ministrów oraz wydawanych przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów niniejszej ustawy,
11)
inne sprawy przedstawiane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Rada Główna przesyła szkołom roczne sprawozdania ze swej działalności.

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, może uchylić uchwałę Rady Głównej, jeżeli narusza ona prawo lub ważny interes społeczny.

Do rad, o których mowa w art. 18 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 1, art. 20, 21, 22 ust. 1, 2 i 4-6, art. 23 ust. 2 oraz art. 25.

USTRÓJ I ADMINISTRACJA SZKOŁY.

Jednostki organizacyjne szkoły.

1.
Jednostki organizacyjne szkoły tworzy się, znosi, łączy i przekształca stosownie do potrzeb badawczych, artystycznych i dydaktyczno-wychowawczych oraz do jej możliwości kadrowych. Decyzje w tych sprawach podejmuje się po zasięgnięciu opinii pracowników zainteresowanych jednostek.
2.
Jeżeli statut szkoły nie stanowi inaczej, podstawową jednostką organizacyjną szkoły w zakresie działalności naukowej, artystycznej i dydaktyczno-wychowawczej związanej z głównymi kierunkami studiów jest wydział.
3.
Jednostki organizacyjne szkoły mogą być jednostkami wydziałowymi, pozawydziałowymi, międzywydziałowymi lub międzyuczelnianymi. Jednostki te mogą być powiązane organizacyjnie z jednostkami organizacyjnymi Polskiej Akademii Nauk, z innymi instytutami i placówkami naukowymi, oświatowymi, artystycznymi, a także z jednostkami gospodarczymi.
4.
Zamiejscowymi jednostkami organizacyjnymi szkoły mogą być filie, wydziały zamiejscowe i punkty konsultacyjne.
5.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa zasady współdziałania placówek akademii medycznych z placówkami służby zdrowia.

Statut szkoły określa wewnętrzną strukturę i organizację szkoły oraz rodzaj wchodzących w jej skład jednostek organizacyjnych. Statut może stanowić również o tworzeniu jednostek organizacyjnych nie przewidzianych w ustawie.

1.
Instytut kierunkowy organizuje i prowadzi pracę badawczą lub artystyczną oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą związaną z określonym kierunkiem studiów.
2.
Instytut specjalizacyjny organizuje i prowadzi pracę badawczą lub artystyczną oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą związaną z określoną grupą przedmiotów nauczania lub specjalizacji badawczych (artystycznych).
3.
Katedra organizuje i prowadzi pracę badawczą, artystyczną lub leczniczą oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą stanowiącą przedmiot wyodrębnionej dyscypliny naukowej.
4.
W ramach wydziału, instytutu lub katedry mogą być tworzone kliniki, zakłady, pracownie, laboratoria i inne jednostki organizacyjne.
1.
Wydział, jednostkę organizacyjną o charakterze pozawydziałowym lub międzywydziałowym, zamiejscową jednostkę organizacyjną oraz klinikę w akademii medycznej tworzy właściwy minister na wniosek rektora zaopiniowany przez senat.
2.
Jednostki organizacyjne o charakterze międzyuczelnianym tworzy właściwy minister na wniosek rektora szkoły będącej siedzibą jednostki, uzgodniony z zainteresowanymi rektorami. Wniosek wymaga zaopiniowania przez właściwe senaty. Jednostki te mogą być tworzone również z inicjatywy właściwego ministra, po zasięgnięciu opinii senatów właściwych szkół.
3.
Jednostki organizacyjne działające w ramach wydziału, z wyjątkiem zamiejscowych jednostek organizacyjnych oraz klinik w akademiach medycznych, tworzy rektor na wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez radę wydziału. Decyzje w tych sprawach podlegają zatwierdzeniu przez senat szkoły.

W szkole mogą być tworzone jednostki organizacyjne o charakterze doświadczalnym, gospodarczym lub usługowym, związane z jej działalnością podstawową. Jednostki te tworzy rektor w ramach posiadanych przez szkołę środków.

Właściwy minister, działając jako organ założycielski w rozumieniu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, może powołać przedsiębiorstwo określonej szkoły i ustalić dla niego zadania w zakresie realizacji zadań szkoły.

1.
Szkoła posiada bibliotekę główną. Biblioteka jest ogólnoszkolną jednostką organizacyjną działalności podstawowej o zadaniach usługowych, naukowych i dydaktycznych; pełni funkcję ośrodka informacji naukowej oraz funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej; jest ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i ogólnokrajowej sieci informacji naukowej.
2.
Bibliotekę główną tworzy się w trybie przewidzianym w art. 30 ust. 1.
3.
Szkoła może posiadać także inne biblioteki, które wspólnie z biblioteką główną tworzą jednolity system biblioteczno-informacyjny szkoły. Nadzór nad działalnością tego systemu sprawuje dyrektor biblioteki głównej w zakresie ustalonym w statucie szkoły.
4.
Biblioteki, o których mowa w ust. 3, tworzy się, przekształca i znosi w trybie przewidzianym przez statut szkoły.

Organy szkoły oraz zasady i tryb ich powoływania.

1.
Kolegialnymi organami szkoły są senat i rady wydziałów.
2.
Jednoosobowymi organami szkoły są rektor i dziekani.
3.
W szkołach jednowydziałowych nie powołuje się rady wydziału ani dziekana; ich funkcje spełniają odpowiednio senat i rektor.

Tryb powoływania na stanowiska obsadzane w drodze wyboru określa statut szkoły, przy zachowaniu następujących zasad:

1)
wszystkie głosowania wyborcze są tajne,
2)
każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej,
3)
wybór następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę głosów, chyba że statut wymaga większości kwalifikowanej,
4)
dla ważności wyborów konieczny jest udział w głosowaniu więcej niż połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut wymaga większej liczby uprawnionych.

Kadencja organów szkoły trwa 3 lata. Kadencja rozpoczyna się z dniem 1 września i kończy z dniem 31 sierpnia.

1.
W skład senatu wchodzą:
1)
rektor jako przewodniczący,
2)
prorektorzy,
3)
dziekani i dyrektorzy instytutów kierunkowych działających poza wydziałem,
4)
po jednym przedstawicielu rad wydziałów (instytutów działających poza wydziałem) będącym profesorem lub docentem; wybory dokonuje rada wydziału (rada instytutu),
5)
od dwóch do czterech przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
5a) 20
od dwóch do czterech przedstawicieli pracowników szkoły nie będących nauczycielami akademickimi,
5b) 21
od dwóch do czterech studentów,
6)
po jednym przedstawicielu delegowanym przez organy partii i stronnictw politycznych działających w szkole,
7)
dyrektor biblioteki głównej, o ile statut szkoły tak stanowi,
8)
kierownik studium wojskowego,
9) 22
po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na terenie szkoły,
10)
po jednym przedstawicielu organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym, działających na terenie szkoły,
11)
przewodniczący uczelnianego organu samorządu studenckiego.
2. 23
Tryb wyboru i odwoływania przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 5-5b określa statut szkoły.
3. 24
Skład senatu w 65-66% stanowią profesorowie i docenci. Jeżeli zgodnie z ust. 1 udział tej kategorii pracowników byłby mniejszy, odpowiedniemu zwiększeniu ulega udział w senacie przedstawicieli rad wydziałów; liczbę tych przedstawicieli określa statut szkoły.
4. 25
Jeżeli ze względu na liczbę zatrudnionych profesorów i docentów szkoła nie może zapewnić 65-66% ich udziału w senacie, skład senatu określa statut szkoły.

Przedstawiciele zasiadający w senacie, nie będący profesorami i docentami, mają prawo głosu we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych przepisami ustaw, a w szczególności spraw dotyczących:

1)
wniosków o nadanie stopni i tytułów naukowych,
2)
wniosków o powołanie na stanowiska profesorów.

W posiedzeniach senatu biorą udział z głosem doradczym: dyrektor administracyjny, kwestor oraz dyrektor biblioteki głównej, o ile nie jest członkiem senatu, a także przedstawiciel samorządu mieszkańców domów studenckich.

Skład senatu szkoły bezwydziałowej ustala jej statut zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

1.
Rektora wybiera senat.
2.
Kandydatów na rektora - od dwóch do czterech - wskazuje senat i przedstawia do dnia 30 kwietnia ostatniego roku swojej kadencji właściwemu ministrowi.
3.
Właściwy minister w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia kandydatów może zgłosić sprzeciw w sprawie kandydowania osoby lub osób wskazanych przez senat oraz wyznaczyć termin przedstawienia nowego lub nowych kandydatów na rektora.
4.
Wyboru rektora dokonuje się do dnia 31 maja ostatniego roku kadencji spośród co najmniej dwóch kandydatów wyłonionych zgodnie z ust. 2 i 3.
5.
Osobę wybraną w trybie określonym w ust. 4 powołuje do pełnienia funkcji rektora właściwy minister.
6.
Jeżeli senat nie przedstawi kandydatów zgodnie z ust. 2 i 3 lub nie dokona wyboru rektora, rektora powołuje właściwy minister.

Rektorem szkoły może być profesor albo docent ze stopniem doktora habilitowanego, a gdy szkoła zatrudnia więcej niż 10 profesorów - rektorem może być tylko profesor. Wymóg posiadania stopnia doktora habilitowanego nie dotyczy szkół artystycznych.

1.
Liczbę prorektorów szkoły określa statut szkoły.
2.
Prorektorem może być profesor lub docent.
3.
Prorektorów wybiera senat na wniosek rektora elekta przedstawiony za zgodą właściwego ministra. Przepisy art. 41 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
4.
Wybór każdego prorektora odbywa się osobno.
1.
W skład rady wydziału wchodzą:
1)
dziekan,
2)
prodziekan lub prodziekani,
3)
pozostali profesorowie i docenci zatrudnieni w wydziale,
4)
przedstawiciel studium wojskowego,
5)
dwaj przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich wybrani przez nich na ogólnym zebraniu,
5a) 26
jeden lub dwaj przedstawiciele zatrudnionych w wydziale pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, wybrani przez nich na ogólnym zebraniu,
5b) 27
dwaj przedstawiciele studentów wydziału,
6) 28
po jednym przedstawicielu delegowanym przez organy partii, stronnictw politycznych oraz związków zawodowych, działających w wydziale,
7)
po jednym przedstawicielu wydziałowych organów organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz przewodniczący wydziałowego organu samorządu studenckiego.
1a. 29
Liczbę przedstawicieli pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 5a, oraz tryb wyboru i odwoływania przedstawicieli studentów wymienionych w ust. 1 pkt 5b określa statut szkoły.
1b. 30
W sprawach dotyczących wniosków o nadanie stopni naukowych w skład rady wydziału wchodzą także doktorzy habilitowani zatrudnieni w wydziale.
2.
Przepis art. 38 stosuje się odpowiednio do rady wydziału.
3.
W posiedzeniach rady wydziału mają prawo brać udział z głosem doradczym emerytowani profesorowie i docenci.

Przepisy art. 44 stosuje się odpowiednio do składu rady instytutu kierunkowego działającego poza wydziałem.

Dziekanem może być wybrany profesor lub docent zatrudniony w wydziale.

1.
Dziekana wybiera rada wydziału.
2.
Kandydatów na dziekana - od dwóch do czterech - wskazuje rada wydziału i przedstawia rektorowi elektowi w terminie czternastu dni od dnia dokonania wyboru rektora elekta.
3.
Rektor elekt w uzgodnieniu z właściwym ministrem, w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia kandydatów może zgłosić sprzeciw w sprawie kandydowania osoby lub osób wskazanych przez radę wydziału i wyznaczyć termin przedstawienia nowego lub nowych kandydatów na dziekana.
4.
Wyboru dziekana dokonuje się do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji spośród co najmniej dwóch kandydatów wyłonionych zgodnie z ust. 2 i 3.
5.
Osobę wybraną w trybie określonym w ust. 4 powołuje do pełnienia funkcji dziekana rektor.
6.
Jeżeli rada wydziału nie przedstawi kandydatów zgodnie z ust. 2 i 3 lub nie dokona wyboru dziekana, dziekana powołuje rektor za zgodą właściwego ministra.
1.
Liczbę prodziekanów określa statut szkoły.
2.
Prodziekanem może być profesor lub docent.
3.
Prodziekanów wybiera rada wydziału na wniosek dziekana elekta przedstawiony za zgodą rektora elekta. Przepis art. 47 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Rektor, prorektorzy, dziekan i prodziekani mogą być wybrani na to samo stanowisko nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.

Dyrektora i zastępcę dyrektora instytutu kierunkowego działającego poza wydziałem wybiera rada instytutu. Przepisy art. 46-49 stosuje się odpowiednio.

1.
Dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów nie wymienionych w art. 50 oraz kierowników katedr, zakładów i klinik powołuje rektor spośród profesorów i docentów szkoły na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału (radę instytutu).
2.
Dyrektorów (kierowników) innych jednostek organizacyjnych szkoły oraz ich zastępców powołuje rektor.
1.
Skład rady bibliotecznej i tryb jej powoływania określa statut szkoły.
2.
Przewodniczącym rady bibliotecznej jest dyrektor biblioteki głównej, jeżeli statut szkoły nie stanowi inaczej.
1.
Dyrektora biblioteki głównej wybiera rada biblioteczna. Tryb dokonywania wyboru dyrektora biblioteki głównej określa statut szkoły.
2.
Dyrektor biblioteki głównej powinien mieć kwalifikacje starszego kustosza dyplomowanego lub kustosza dyplomowanego, a ponadto stopień naukowy oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w bibliotece naukowej na stanowisku kierowniczym. W wypadkach wyjątkowych na stanowisko dyrektora biblioteki głównej można wybrać osobę mającą kwalifikacje kustosza dyplomowanego, lecz nie mającą stopnia naukowego.

Statut szkoły określa wykaz stanowisk w szkole, które nie mogą być łączone.

Jeżeli osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego przestanie ją pełnić w czasie trwania kadencji, należy w ciągu miesiąca dokonać wyboru innej osoby na to stanowisko. Kadencja takiej osoby kończy się wówczas z upływem dnia, na który przypadałby koniec kadencji jej poprzednika.

Organy kolegialne i jednoosobowe szkoły pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji.

Kompetencje organów szkoły.

1.
Senat jako organ kolegialny szkoły w szczególności:
1)
uchwala statut szkoły i regulamin studiów,
2)
ustala ogólne kierunki działalności szkoły,
3)
opiniuje plany studiów oraz programy nauczania i wychowania,
4)
opiniuje projekty porozumień z innymi szkołami lub innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących prowadzenia wspólnej działalności,
5)
opiniuje plan rzeczowo-finansowy szkoły i rozpatruje sprawozdania z jego wykonania,
6)
przyjmuje roczne sprawozdania rektora z działalności szkoły,
7)
określa wielkość i zakres działalności gospodarczej lub usługowej szkoły,
8)
podejmuje na wniosek rektora lub z własnej inicjatywy uchwały zawierające opinie w innych sprawach dotyczących szkoły i jej działalności.
2.
Zadania wynikające z ust. 1 pkt 3 nie dotyczą ustalanych w odrębnym trybie planów i programów zajęć wojskowych oraz szkolenia obronnego.
3.
Szczegółowe kompetencje senatu określa statut szkoły.
1.
Rektor kieruje działalnością szkoły.
2.
Rektor w szczególności:
1)
reprezentuje szkołę na zewnątrz,
2)
zwołuje posiedzenia senatu i przewodniczy jego obradom, z wyjątkiem posiedzeń, na których ocenia się działalność rektora,
3)
jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły oraz przełożonym i opiekunem studentów.
4)
podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania szkoły, nie należące do zakresu działania innych jej organów,
5)
sprawuje nadzór bieżący nad administracją szkoły,
6)
zapewnia przestrzeganie prawa na terenie szkoły,
7)
działa na rzecz zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania szkoły,
8)
działa na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studentów i pracowników szkoły,
9)
podejmuje decyzje w sprawach współpracy szkoły z zagranicą,
10)
wyznacza zakres działania prorektorów,
11) 31
zatwierdza plany studiów oraz programy nauczania i wychowania,
12)
zawiera porozumienia z innymi szkołami lub instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących prowadzenia wspólnej działalności,
13)
ustala plan rzeczowo-finansowy szkoły,
14)
zapewnia należytą obsadę stanowisk nauczycieli akademickich i innych w szkole,
15)
przeprowadza okresowe oceny pracy jednostek organizacyjnych szkoły i zatrudnionej w nich kadry,
16)
sprawuje kontrolę nad działalnością jednostek organizacyjnych szkoły,
17)
decyduje w sprawach określonych w ustawie i statucie szkoły.
3. 32
W zarządzaniu szkołą rektor współdziała z uczelnianymi organami partii i stronnictw politycznych, związków zawodowych, organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz samorządu studenckiego. W sprawach dotyczących wychowania studentów rektor działa w porozumieniu z uczelnianymi organami partii i stronnictw politycznych, organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz samorządu studenckiego, a w sprawach dotyczących polityki kadrowej - w porozumieniu z uczelnianymi organami partii i stronnictw politycznych.
4.
Przy rektorze działa kolegium rektorskie jako organ opiniodawczo-doradczy rektora, do którego zadań należy opiniowanie spraw przedstawionych przez rektora.

W skład kolegium rektorskiego wchodzą:

1)
rektor jako przewodniczący,
2)
prorektorzy,
3) 33
kierownicy uczelnianych organów partii, stronnictw politycznych i związków zawodowych,
4)
dyrektor administracyjny.

Rada wydziału w szczególności:

1)
wybiera dziekana i prodziekanów,
2)
ustala ogólne kierunki działania wydziału,
3)
przedkłada wnioski w przedmiocie ustalenia kierunków studiów i specjalności oraz limitów przyjęć na kierunki studiów i specjalności,
4)
opiniuje projekty planów studiów oraz programów nauczania i wychowania,
5)
opiniuje wnioski dziekana dotyczące powierzania zajęć dydaktycznych osobom spoza szkoły,
6)
działa na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej wydziału,
7)
opiniuje wnioski w sprawie urlopów naukowych dla pracowników i kontroluje efektywność ich wykorzystania,
8)
zatwierdza roczne sprawozdania dziekana,
9)
decyduje w sprawach zastrzeżonych dla niej w ustawie i statucie szkoły.
1.
Dziekan kieruje wydziałem, a w szczególności:
1)
reprezentuje wydział na zewnątrz,
2)
przewodniczy obradom rady wydziału, z wyjątkiem posiedzeń, na których ocenia się działalność dziekana,
3)
jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów,
4)
podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, nie należące do zakresu działania innych organów,
5)
ustala szczegółowy plan zajęć prowadzonych przez wydział,
6)
sprawuje nadzór bieżący nad działalnością wydziału,
7)
dba o zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych studentów oraz o należyte traktowanie potrzeb pracowników,
8)
wyznacza zakres działalności prodziekanów,
9)
ustala projekty planów studiów oraz programów nauczania i wychowania,
10)
dba o należytą obsadę stanowisk nauczycieli akademickich i innych,
11)
dokonuje okresowych ocen jednostek organizacyjnych wydziału i zatrudnionej w nich kadry,
12)
sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,
13)
decyduje w sprawach zastrzeżonych dla niego w ustawie i statucie szkoły.
2.
Przepisy art. 58 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Przepisy dotyczące kompetencji i uprawnień rady wydziału oraz dziekana stosuje się odpowiednio do rad oraz dyrektorów instytutów kierunkowych działających poza wydziałem.

Zakres kompetencji rad i dyrektorów instytutów innych niż te, o których mowa w art. 61, oraz kierowników katedr, klinik, zakładów i innych jednostek organizacyjnych szkoły określa statut szkoły.

1.
Organami kierującymi biblioteką główną szkoły są rada biblioteczna i dyrektor biblioteki głównej.
2.
Rada biblioteczna współdziała z dyrektorem biblioteki głównej w kierowaniu biblioteką i związanym z nią systemem biblioteczno-informacyjnym, na zasadach określonych w statucie szkoły.
3.
Do kompetencji rady bibliotecznej należy:
1)
ustalanie kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej stosownie do potrzeb procesu badawczego i dydaktycznego szkoły,
2)
występowanie z wnioskami dotyczącymi struktury i organizacji biblioteki głównej oraz związanego z nią systemu biblioteczno-informacyjnego szkoły,
3)
czuwanie nad rozwojem kadry bibliotecznej i wypowiadanie się w sprawach obsady stanowisk bibliotekarskich,
4)
współudział w planowaniu i kontroli realizacji zadań bibliotek szkoły.
1.
Organ kolegialny wyższego stopnia uchyla uchwały organu kolegialnego niższego stopnia, sprzeczne z ustawą bądź statutem lub gdy godzą one w dobro szkoły.
2.
Organ jednoosobowy wyższego stopnia uchyla decyzje organów jednoosobowych niższego stopnia, sprzeczne z ustawą bądź statutem lub gdy godzą one w dobro szkoły.
3.
Organ jednoosobowy zawiesza wykonanie uchwał organu kolegialnego tego samego stopnia, sprzecznych z ustawą bądź statutem lub gdy godzą one w dobro szkoły, i kieruje je do ponownego rozpatrzenia przez ten sam organ kolegialny. W wypadku podtrzymania zawieszonej uchwały organ jednoosobowy kieruje sprawę do organu kolegialnego wyższego stopnia.
1.
Od decyzji organu jednoosobowego przysługuje odwołanie do organu jednoosobowego wyższego stopnia.
2.
Od decyzji organu kolegialnego przysługuje odwołanie do organu kolegialnego wyższego stopnia.

Posiedzenia organów kolegialnych szkoły zwołują ich przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/5 członków tych organów, jednak nie rzadziej niż cztery razy do roku.

1.
Uchwały organów kolegialnych szkoły zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu, o ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej.
2.
Uchwały senatu dotyczące przyjęcia i zmiany statutu szkoły zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

Senat szkoły, rady wydziałów oraz rady instytutów mogą powoływać w drodze wyboru komisje stałe i doraźne. Zadania i kompetencje tych komisji określają statut szkoły oraz uchwały o ich powołaniu.

Organy kolegialne szkoły mogą powoływać sądy koleżeńskie rozpatrujące sprawy związane z etyką zawodu nauczyciela akademickiego, które nie należą do właściwości komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich.

Administracja szkoły.

Administracja szkoły oparta jest na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, sprawowanego przez rektora szkoły przy pomocy prorektorów oraz dyrektora administracyjnego i kwestora.

Dyrektora administracyjnego szkoły, kwestora oraz kierowników jednostek organizacyjnych określonych w statucie powołuje rektor szkoły za zgodą senatu.

1.
Dyrektor administracyjny kieruje administracją szkoły i zarządza jej majątkiem w zakresie określonym przez przepisy prawa i statut szkoły.
2.
Dyrektor administracyjny jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych szkoły.
3.
Dyrektor administracyjny, z tytułu pełnionej funkcji, odpowiada przed rektorem szkoły i senatem.
1.
Kwestor pełni funkcje głównego księgowego szkoły.
2.
Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

Statut szkoły określa liczbę stanowisk zastępców dyrektora administracyjnego i zastępców kwestora, a także ich kompetencje i obowiązki.

Strukturę administracji szkoły określa statut szkoły.

Zakres czynności pracowników administracji szkoły ustala dyrektor administracyjny lub upoważnieni przez niego kierownicy jednostek administracyjnych, w ramach regulaminu organizacyjnego szkoły.

Administracja szkoły realizuje zadania szkoły w zakresie czynności administracyjnych, gospodarczych i finansowych.

Zasady finansowania działalności szkoły.

Szkoła prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

1.
Gospodarkę finansową szkoła prowadzi w sposób samorządny w ramach środków pochodzących z:
1)
dotacji z budżetu centralnego na finansowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej, kształcenia kadr naukowych, własne badania naukowe oraz zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i pracowników,
2) 34
(skreślony).
3) 35
(skreślony).
2.
Szkoła ma prawo do dysponowania środkami dewizowymi uzyskanymi:
1)
z przydziałów centralnych w planie dewizowym,
2)
w wyniku własnej działalności.
3.
Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 83 ust. 1, ustala udział szkoły we wpływach dewizowych określonych w ust. 2 pkt 2.
4.
Nie wykorzystane w danym roku budżetowym środki finansowe, w tym także dewizowe, pozostają w dyspozycji szkoły.
1.
Szkoła może przyjmować darowizny, zapisy i spadki pochodzenia krajowego, jak i zagranicznego.
2.
Decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia darowizny, zapisu lub spadku podejmuje senat szkoły.

Gospodarka finansowa szkoły jest prowadzona na podstawie planu rzeczowo-finansowego, ustalonego samodzielnie przez szkołę i określającego podział zadań i środków na poszczególne rodzaje działalności oraz pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne szkoły.

1.
Plan rzeczowo-finansowy szkoły, łącznie z planami finansowymi jednostek powiązanych organizacyjnie ze szkołą, ustala rektor, po zasięgnięciu opinii senatu. Rektor przedstawia senatowi do rozpatrzenia roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego szkoły.
2.
Tryb zatwierdzania bilansu szkoły regulują odrębne przepisy.
1.
Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkół.
2. 36
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, określa zasady finansowania w akademiach medycznych działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej, prowadzonej w ramach szkoły.

STUDIA I STUDENCI.

Studia.

1.
Do odbywania studiów w szkole może być dopuszczona jedynie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.
2.
Decydującym kryterium przyjęcia na studia jest merytoryczna ocena wiadomości, a także umiejętności lub uzdolnień artystycznych kandydata bądź też ocena jego sprawności fizycznej, o ile wymaga tego profil studiów.
3.
Przyjęcia na studia odbywają się w drodze egzaminów wstępnych. Zakres egzaminu wstępnego ustala właściwy minister w porozumieniu z Radą Główną.
4.
Rektor szkoły, po zasięgnięciu opinii senatu i odpowiednich rad wydziałów oraz w porozumieniu z Radą Główną, może zastosować szczególne postępowanie egzaminacyjne.
5.
Właściwy minister po zasięgnięciu opinii Rady Głównej oraz w porozumieniu z naczelnymi organami ogólnokrajowych organizacji młodzieżowych może określać inne warunki, które obok wyników egzaminu, uwzględniając losowe lub środowiskowe zróżnicowanie przygotowania kandydatów, mogą mieć wpływ na dopuszczenie do odbywania studiów.
6. 37
Ministrowie Edukacji Narodowej oraz Oświaty i Wychowania, w drodze rozporządzenia, określają zasady organizowania bezpłatnych form pomocy w przygotowaniu do egzaminów wstępnych na studia dla kandydatów, których uwarunkowania środowiskowe uzasadniają taką pomoc.
7. 38
W stosunku do laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z właściwymi ministrami i naczelnymi organami ogólnokrajowych organizacji młodzieżowych, określa związane z tymi olimpiadami zasady przyjmowania na studia, aż do zwolnienia z egzaminów wstępnych włącznie. Zwolnienie z egzaminu wstępnego nie obejmuje sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
8.
Ustalenia wynikające z ust. 3-5 podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na sześć miesięcy przed upływem terminu składania podań przez kandydatów na studia.

Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, określa warunki przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi i odbywania przez nie studiów.

1.
Przyjęcie na pierwszy rok studiów osoby, która rozpoczęła studia za granicą, odbywa się w drodze egzaminu wstępnego.
2.
O przyjęciu na wyższe lata studiów osoby, która rozpoczęła studia za granicą, decyduje rada wydziału, która może uzależnić przyjęcie takiej osoby od oceny jej wiedzy i kwalifikacji.
1.
Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe (instytutowe) komisje rekrutacyjne, powołane przez dziekana (dyrektora instytutu kierunkowego). Komisje te podejmują również decyzje w sprawie przyjęcia na studia.
2.
Wyniki egzaminów wstępnych są jawne.
3.
Od decyzji wydziałowej (instytutowej) komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej powołanej przez rektora.
1.
Przyjęcie w poczet studentów szkoły następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej treści:

"Świadomy obowiązków obywatela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ślubuję uroczyście:

- zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy dla dobra socjalistycznej Ojczyzny,

- dbać o godność studenta i dobre imię mojej szkoły,

- darzyć szacunkiem pracowników szkoły i przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,

- przestrzegać przepisów obowiązujących w szkole".

2.
Senat może uzupełnić ślubowanie o treści wynikające z tradycji szkoły.
3.
Do osób przyjętych na studia, a jeszcze nie immatrykulowanych, w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie roku lub semestru nie więcej niż raz w okresie studiów, chyba że przyczyną niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne szczególnie ważne przyczyny.

1.
Ramowy regulamin studiów ustala właściwy minister, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej oraz w porozumieniu z naczelnymi organami ogólnokrajowych organizacji studenckich.
2.
Regulamin studiów ustala senat szkoły w porozumieniu z uczelnianym samorządem studenckim.
1.
Student może przenieść się do innej szkoły za zgodą dziekana wydziału szkoły przyjmującej, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów porządkowych szkoły.
2.
Student może za zgodą właściwych dziekanów studiować poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolnej liczbie kierunków lub dowolne przedmioty także w różnych szkołach, o ile wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów.
3.
Studenci mogą studiować według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału (instytutu kierunkowego).
4.
Przepis ust. 2 nie narusza art. 84 ust. 2 i 3.

Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w wypadkach określonych w regulaminie studiów. Od decyzji wydanej w tej sprawie służy odwołanie do rektora szkoły.

1.
Absolwent szkoły otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Dyplom, oprócz określenia tytułu zawodowego, może zawierać także nazwę specjalności, tytuł pracy dyplomowej, jej ocenę oraz wyniki egzaminu końcowego.
2. 40
Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z właściwymi ministrami, określa rodzaje dyplomów i tytułów oraz wzory dyplomów nadawanych przez szkoły.
1.
Zasady uznawania dyplomów, stopni i tytułów naukowych uzyskanych za granicą za równorzędne z dyplomami, stopniami i tytułami naukowymi nadawanymi w kraju określają umowy międzynarodowe.
2. 41
W braku postanowień umów międzynarodowych dyplomy, stopnie i tytuły naukowe uzyskane za granicą mogą być na zasadzie wzajemności uznane, w drodze nostryfikacji, za równorzędne z dyplomami, stopniami i tytułami naukowymi nadawanymi w kraju. Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Radą Główną, w drodze rozporządzenia, określa zasady nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą.
1.
Rektor w uzgodnieniu z właściwym ministrem może określać zasady i kierunki studiów, na jakich można dopuścić kandydata do studiów w charakterze wolnego słuchacza.
2.
Rektor w uzgodnieniu z właściwym ministrem określa też zasady zaliczania przez dziekana zajęć dydaktycznych i przyjęcia wolnych słuchaczy w poczet studentów.
3.
Wolnym słuchaczem może być tylko osoba, która zdała egzamin wstępny na studia.

Prawa i obowiązki studenta.

Studenci, tworząc z pracownikami szkoły samorządną wspólnotę akademicką, współdecydują o sprawach szkoły i są współodpowiedzialni za wykonanie przez szkołę jej zadań.

Studenci mają prawo do:

1)
rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków szkoły oraz z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów szkoły.
2)
zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w szkole,
3)
zrzeszania się w organizacjach politycznych i społecznych na zasadach określonych w ustawie.
1.
Organy szkoły mają obowiązek zapewnienia warunków materialnych i socjalnych dla realizacji prawa do nauki.
2.
Studenci i ich nie pracujący współmałżonkowie oraz dzieci, określani dalej jako "rodziny studenckie", mają prawo do pomocy materialnej.
3. 42
Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz naczelnymi organami ogólnokrajowych organizacji studenckich, w drodze rozporządzenia, określa warunki oraz rodzaje i wysokość świadczeń pomocy materialnej.
4.
Studenci i rodziny studenckie mają prawo do ochrony zdrowia, w tym do bezpłatnej opieki lekarskiej.
5. 43
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej oraz naczelnymi organami ogólnokrajowych organizacji studenckich, określa zasady korzystania przez studentów i rodziny studenckie z opieki lekarskiej i ochrony zdrowia.
1.
Organy szkoły mają obowiązek popierania działalności samokształceniowej i działań mających na celu rozwój osobowości i kultury fizycznej studentów.
2.
Organy szkoły stwarzają warunki dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego, w szczególności zapewniają opiekę naukową i określają zasady udziału studentów, zrzeszonych w ruchu naukowym, w pracach badawczych. Organy szkoły, w porozumieniu z organami samorządu studenckiego oraz uczelnianymi organami organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym, określają zasady finansowania studenckiego ruchu naukowego.
3.
Studentom przodującym w nauce przysługują nagrody i wyróżnienia. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień ustala regulamin studiów.

Student może podejmować pracę zarobkową. Praca ta nie może jednak zwalniać studenta od prawidłowego realizowania obowiązków wobec szkoły.

Student w okresie korzystania z urlopu dziekańskiego zachowuje uprawnienia studenckie z wyłączeniem prawa do korzystania z pomocy materialnej. W uzasadnionych wypadkach dziekan, w porozumieniu z organami samorządu studenckiego, może wyrazić zgodę na korzystanie z tego prawa.

W razie powstania w szkole sporu zbiorowego, właściwe organy szkoły oraz samorządu studenckiego lub organizacji studenckich działających w szkole obowiązane są niezwłocznie podjąć rokowania w celu jego rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie sporu w drodze rokowań powinno nastąpić w terminie czternastu dni. Po upływie tego terminu spór rozstrzyga ostatecznie senat szkoły albo Rada Główna.

1.
Obowiązkiem studenta jest pełne wykorzystywanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu szkoła.
2.
Student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów.

Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej oraz naczelnych organów ogólnokrajowych organizacji studenckich, w drodze rozporządzenia, określa zasady odbywania praktyk studenckich robotniczych i zawodowych i wynikające z tego obowiązki studentów, organów szkoły oraz zakładów pracy.

Odpowiedzialność studenta

1.
Za naruszenie przepisów prawa lub obowiązków określonych w art. 103 ust. 2 student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi lub przed sądami koleżeńskimi samorządu studenckiego.
2.
O przekazaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej lub do sądu koleżeńskiego samorządu studenckiego decyduje rektor szkoły w porozumieniu z przewodniczącym sądu koleżeńskiego samorządu studenckiego.
3.
Jeśli przemawiają za tym względy wychowawcze, rektor szkoły może przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego organizacji społecznej, do której należy student.
4.
Za przewinienia mniejszej wagi rektor szkoły lub dziekan wymierza karę upomnienia, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego. Obwiniony może jednak żądać przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania przed sądem koleżeńskim. W takim wypadku komisja dyscyplinarna lub sąd koleżeński mogą wymierzyć jedynie karę upomnienia.

Karami dyscyplinarnymi są:

1)
upomnienie,
2)
nagana,
3)
nagana z ostrzeżeniem,
4)
zawieszenie w korzystaniu, z określonych praw studenta na okres do jednego roku,
5)
wydalenie ze szkoły.

Sądy koleżeńskie nie mogą wymierzać kary wydalenia ze szkoły.

Za ten sam czyn student nie może być ukarany przez komisję dyscyplinarną i przez sąd koleżeński samorządu studenckiego.

W razie wymierzenia studentowi prawomocnym orzeczeniem kary za określony czyn w postępowaniu karnym lub w postępowaniu przed kolegium do spraw wykroczeń, student ponosi także odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi.

1.
W postępowaniu dyscyplinarnym orzekają komisje dyscyplinarne oraz odwoławcze komisje dyscyplinarne, powołane w trybie określonym w statucie szkoły spośród pracowników naukowo-dydaktycznych na okres kadencji organów szkoły oraz spośród studentów na okres kadencji organów samorządu studenckiego.
2.
Kandydatów do komisji dyscyplinarnych spośród studentów przedstawia organ samorządu studenckiego.
3.
Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w orzekaniu.
4.
Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie pięciu osób, w tym dwóch przedstawicieli studentów.
1.
Postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik dyscyplinarny, powołany przez rektora spośród pracowników naukowo-dydaktycznych szkoły.
2.
Rzecznik dyscyplinarny pełni funkcje oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną i jest związany poleceniami rektora.

Obwinionemu studentowi służy prawo do obrony. Obrońcą może być tylko osoba wybrana przez obwinionego spośród studentów lub nauczycieli akademickich.

Do wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

1.
Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej i orzeczenia sądu koleżeńskiego służy odwołanie.
2.
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia do sądu koleżeńskiego wyższej instancji lub do odwoławczej komisji dyscyplinarnej, odpowiednio do przekazania sprawy w trybie określonym w art. 105 ust. 2.
1.
Postępowanie przed sądami koleżeńskimi i komisjami dyscyplinarnymi jest jawne.
2.
Komisja wyłącza jawność całości albo części postępowania, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje lub gdy wymagają tego ważny interes obwinionego, osób trzecich, szkoły albo przepisy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Ogłoszenie orzeczenia jest jawne.
1.
Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu lub trzech lat od dnia jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten pokrywa się z okresem przedawnienia ścigania tego przestępstwa.
2.
Przedawnienie orzekania następuje również po upływie roku od daty opuszczenia szkoły wyższej przez studenta.
1.
Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z urzędu po upływie trzech lat od ogłoszenia orzeczenia o ukaraniu.
2.
Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może po upływie jednego roku, na wniosek ukaranego lub rzecznika dyscyplinarnego, orzec zatarcie albo darowanie kary. W wypadku wymierzenia kary wydalenia ze szkoły zatarcie albo darowanie kary może nastąpić po upływie dwóch lat.
1. 45
Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z naczelnymi organami ogólnokrajowych organizacji studenckich oraz Radą Główną w drodze rozporządzenia, określa zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego.
2.
Zasady i tryb postępowania przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego oraz jego organizację określa regulamin samorządu studenckiego. Regulamin może ustanowić środki wychowawcze nie przewidziane w ustawie.

(skreślony).

Samorząd studencki.

1.
Studenci szkoły są zorganizowani w samorząd studencki i biorą udział w jego działalności niezależnie od przynależności organizacyjnej.
2.
Organy samorządu studenckiego są powołane do reprezentowania i ochrony interesów studentów w zakresie spraw procesu dydaktyczno-wychowawczego i spraw socjalno-bytowych.
3. 47
Minister Edukacji Narodowej ustala:
1)
w drodze rozporządzenia zasady tworzenia i funkcjonowania organów samorządu studenckiego,
2)
ramowy regulamin samorządu studenckiego.

Właściwe organy samorządu studenckiego są organami opiniodawczymi we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia, wychowania, pomocy materialnej oraz nagród za wyniki w nauce i w sprawach rozdziału środków przeznaczonych na cele studenckie.

Organizacje i zgromadzenia studenckie.

1.
Studenci mają prawo zrzeszania się w studenckich organizacjach i stowarzyszeniach o zasięgu ogólnokrajowym, lokalnym i uczelnianym, na zasadach przewidzianych w ustawie. Liczba organizacji studenckich nie jest ograniczona.
2.
Organizacje i stowarzyszenia działające w szkole mają prawo występowania z wnioskami i postulatami do senatu i rektora szkoły w sprawach dotyczących studentów oraz funkcjonowania szkoły.
3.
Do działających w szkole organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym stosuje się przepis art. 121.
1.
Studenci mają prawo zakładania organizacji studenckich o zasięgu ogólnokrajowym.
2.
Studenci mają prawo zakładania na terenie szkoły:
1)
uczelnianych ogniw organizacji studenckich o zasięgu ogólnokrajowym,
2)
uczelnianych (wydziałowych) organizacji lub zrzeszeń studenckich,
3)
kół naukowych, artystycznych i sportowych,
4)
studenckich ogniw organizacji lub stowarzyszeń społecznych o zasięgu ogólnokrajowym lub lokalnym,
5)
uczelnianych ogniw młodzieżowych organizacji politycznych.
3. 48
Członkami stowarzyszeń studenckich o zasięgu ogólnokrajowym mogą być także inne stowarzyszenia studenckie.
1. 49
Organizacje i stowarzyszenia studenckie o zasięgu ogólnokrajowym, lokalnym i uczelnianym oraz ich oddziały (ogniwa) działają na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.
2.
Koła naukowe, artystyczne i sportowe, nie będące statutowymi ogniwami organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym, działają po wyrażeniu zgody na ich utworzenie przez rektora; rektor jest organem rejestrującym i prowadzącym rejestr tych kół.

 

1.
Organem uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością organizacji i stowarzyszeń studenckich o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym jest Minister Edukacji Narodowej.
2.
Organem uprawnionym do sprawozdania nadzoru nad działalnością uczelnianych (wydziałowych) organizacji i stowarzyszeń studenckich oraz nad oddziałami (ogniwami) uczelnianymi organizacji i stowarzyszeń studenckich o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym jest rektor.

(skreślony).

Organizacje i stowarzyszenia studenckie współdziałają z władzami szkoły w realizacji jej celów i zadań.

Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z naczelnymi organami ogólnokrajowych organizacji studenckich, w drodze rozporządzenia, określa zasady tworzenia, tryb rejestrowania, prowadzenia rejestru oraz zasady i tryb likwidacji kół naukowych, artystycznych i sportowych.

Studenci mają prawo do organizowania zgromadzeń i manifestacji na terenie szkoły na zasadach określonych w przepisach o zgromadzeniach. Rektorowi szkoły przysługują odpowiednio, na podstawie tych przepisów, uprawnienia terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego, a w razie bezczynności rektora, uprawnienia te przysługują terenowemu organowi administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw społeczno-administracyjnych stopnia wojewódzkiego.

PRACOWNICY SZKOŁY.

Postanowienia ogólne.

1.
Do wykonania zadań określonych w art. 3 ust. 2 i 3 oraz zadań z nimi związanych szkoła zatrudnia nauczycieli akademickich i innych pracowników.
2.
Nauczycielami akademickimi są:
1)
pracownicy naukowo-dydaktyczni,
2)
pracownicy dydaktyczni,
3)
pracownicy naukowi.
3.
Innymi pracownikami szkoły są:
1)
pracownicy naukowo-techniczni,
2)
pracownicy inżynieryjno-techniczni,
3)
pracownicy biblioteczni i dokumentacji naukowej, z wyłączeniem pracowników wymienionych w art. 131 ust. 3,
4)
pracownicy służby zdrowia,
5)
pracownicy administracyjno-ekonomiczni,
6)
pracownicy obsługi i pozostali pracownicy.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni.

1.
Pracownikami naukowo-dydaktycznymi są osoby zatrudniane w szkole w celu nauczania i prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, a w akademiach medycznych i akademiach wychowania fizycznego - także pracy diagnostyczno-leczniczej.
2.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudniani są na stanowiskach:
1)
profesora,
2)
docenta,
3)
adiunkta,
4)
starszego asystenta,
5)
asystenta,
6)
asystenta-stażysty.
3.
Pracownikami naukowo-dydaktycznymi są również bibliotekarze dyplomowani oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej, zatrudniani na stanowiskach określonych w art. 141 i 142.
1.
Na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego zatrudnia się osobę o wysokim poziomie etycznym, która:
1)
posiada kwalifikacje naukowe albo artystyczne, kwalifikacje dydaktyczne oraz umiejętności wychowawcze i inne, odpowiadające kierunkowi naukowemu i ogólnemu zakresowi działania szkoły,
2) 53
w swojej działalności w pełni przestrzega konstytucyjnych zasad ustrojowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Pierwsze zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego hierarchicznie niższym od stanowiska docenta jest poprzedzone złożeniem ślubowania według następującej roty: "W pełni świadom swoich obowiązków ślubuję uroczyście, że jako nauczyciel akademicki będę aktywnie uczestniczyć w działalności naukowej i dydaktycznej szkoły wyższej oraz przyczyniać się do kształcenia i wychowywania studentów na ideowych i światłych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako państwa socjalistycznego, systematycznie podnosić własne kwalifikacje pedagogiczne i naukowe. W swoim postępowaniu będę kierować się dobrem Państwa i zasadami konstytucyjnymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Obowiązki swoje będę wypełniać sumiennie".
3.
Zatrudnienie na stanowisku docenta jest poprzedzone złożeniem ślubowania według następującej roty: "W pełni świadom swoich obowiązków ślubuję uroczyście:

- kształcić i wychowywać studentów na ideowych i światłych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jako państwa socjalistycznego, zdolnych aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarki i kultury narodowej.

- kształcić i wychowywać młodą kadrę naukową, zdolną do zapewnienia rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej,

- aktywnie uczestniczyć w działalności naukowej szkoły wyższej,

- w całym swoim postępowaniu kierować się dobrem Państwa i zasadami konstytucyjnymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz strzec godności nauczyciela akademickiego i dobrego imienia szkoły".

4.
Przepis ust. 3 stosuje się także do zatrudnienia na stanowisku profesora osoby, która nie była przedtem zatrudniona na stanowisku docenta w szkole.
1. 54
Pracownicy naukowo-dydaktyczni podlegają okresowym ocenom, które obejmują wyniki ich pracy naukowej, dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej. Oceny dokonuje się także przed upływem okresu, na który pracownik naukowo-dydaktyczny został zatrudniony.
2.
Okresowe oceny pracowników naukowo-dydaktycznych przeprowadza rektor, uwzględniając zarazem stopień zapewnienia pracownikom odpowiednich środków do prawidłowej i terminowej realizacji ich obowiązków.
3. 55
Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Radą Główną, określa zasady i tryb dokonywania ocen, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.
Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą także ocen przydatności do zatrudnienia na stanowisku asystenta, starszego asystenta i adiunkta.

Na stanowisku profesora zatrudnia się osobę, która posiada tytuł naukowy profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego.

1.
Na stanowisku docenta zatrudnia się osobę, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie odpowiedniej dziedziny nauki oraz wykazała się osiągnięciami w pracy dydaktycznej.
2. 56
Rada Główna może określać dyscypliny, w których na stanowisku docenta można zatrudnić osobę posiadającą stopień naukowy doktora z odpowiedniej dziedziny nauki oraz wybitne osiągnięcia praktyczne. Tryb postępowania kwalifikacyjnego w takich wypadkach określa Minister Edukacji Narodowej, w uzgodnieniu z Radą Główną i Centralną Komisją Kwalifikacyjną do Spraw Kadr Naukowych.
3.
Na kierunkach artystycznych na stanowisku docenta można też zatrudnić osobę, która w wyniku przewodu kwalifikacyjnego uzyskała pozytywną opinię do zajmowania tego stanowiska.
1.
Na stanowisku adiunkta zatrudnia się osobę, która uzyskała stopień naukowy doktora oraz wykazała się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej.
2.
Na kierunkach artystycznych na stanowisku adiunkta można też zatrudnić osobę odpowiadającą warunkom określonym w art. 135 ust. 2 i 3.

Minister Kultury i Sztuki, w uzgodnieniu z Radą Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, określa tryb postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 135 ust. 3 i art. 136 ust. 2.

1.
Na stanowisku asystenta lub starszego asystenta można zatrudnić osobę, która:
1)
posiada dyplom ukończenia szkoły z tytułem magistra lub innym równorzędnym tytułem,
2)
odbyła roczny staż asystencki oraz inny odpowiedni staż zawodowy,
3)
wykazuje uzdolnienie i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej.
2. 57
Zasady odbywania i zaliczania stażu zawodowego określa Minister Edukacji Narodowej.
1.
Na stanowisku asystenta-stażysty zatrudnia się osobę, która:
1)
posiada dyplom ukończenia szkoły z tytułem magistra lub innym równorzędnym tytułem,
2)
w okresie studiów w szkole wykazała zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania.
2.
W wyjątkowych wypadkach na stanowisku asystenta-stażysty można zatrudnić studenta ostatniego roku studiów.

Właściwi ministrowie, w uzgodnieniu z Radą Główną i w porozumieniu ze związkami zawodowymi, mogą ustalać dodatkowe wymagania niezbędne do zajmowania określonego stanowiska pracownika naukowo-dydaktycznego.

Bibliotekarze dyplomowani zatrudniani są na stanowiskach:

1)
starszego kustosza dyplomowanego,
2)
kustosza dyplomowanego,
3)
adiunkta bibliotecznego,
4)
asystenta bibliotecznego.

Dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej zatrudniani są na stanowiskach:

1)
starszego dokumentalisty dyplomowanego,
2)
dokumentalisty dyplomowanego,
3)
adiunkta dokumentacji naukowej,
4)
asystenta dokumentacji naukowej.
1. 58
Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej oraz w porozumieniu ze związkami zawodowymi, w drodze rozporządzenia, określa warunki, którym powinni odpowiadać kandydaci na dyplomowanych bibliotekarzy oraz na dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej, zasady i tryb składnia państwowych egzaminów bibliotekarskich, państwowych egzaminów z informacji i dokumentacji naukowej oraz zasady awansowania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej.
2.
Na stanowisku dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej w szkole zatrudnia rektor szkoły, na wniosek dyrektora biblioteki głównej, zaopiniowany przez radę biblioteczną.
1.
Do obowiązków pracownika naukowo-dydaktycznego należy współuczestniczenie w wykonywaniu zadań szkoły określonych w art. 1-3, zgodnie z wymogami określonymi w art. 132, a w szczególności:
1)
systematyczne prowadzenie badań naukowych lub rozwijanie twórczości zawodowej i artystycznej oraz podnoszenie swoich kwalifikacji,
2)
nauczanie i wychowywanie studentów oraz kształtowanie ich zainteresowań i samodzielności myślenia,
3)
upowszechnianie osiągnięć nauki i praktyki,
4)
udział w pracach organizacyjnych szkoły, związanych z dydaktyką, badaniami naukowymi, działalnością artystyczną lub leczniczą.
2.
Do obowiązków profesora i docenta należy także kształcenie młodej kadry naukowej.
3.
Do obowiązków pracownika naukowo-dydaktycznego, pełniącego funkcje kierownicze w szkole, należy ponadto dbałość o stwarzanie należytych warunków pracy, rozwoju naukowego i dydaktycznego podległych mu pracowników.
1.
Czas pracy pracowników naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w art. 131 ust. 2, określa zakres ich obowiązków dydaktycznych, wychowawczych, badawczych i organizacyjnych.
2.
Rozkład zajęć, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik jednostki organizacyjnej szkoły.
3.
W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani prowadzić zajęcia dydaktyczne w wymiarze godzin obliczeniowych, określonym przez właściwych ministrów, w uzgodnieniu z Radą Główną i w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
4.
Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych wynosi rocznie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
1)
profesora i docenta - 210 godzin obliczeniowych,
2)
adiunkta, starszego asystenta i asystenta - 270 godzin obliczeniowych.
5.
Asystent-stażysta ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, o których mowa w ust. 3 w wymiarze 120 godzin rocznie.
6.
Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 141, wynosi 36 godzin tygodniowo, a dla pracowników, o których mowa w art. 142 - 40 godzin tygodniowo.
7.
Obowiązkowy wymiar zajęć pracowników naukowo-dydaktycznych, pełniących funkcje kierownicze w szkole, może ulec obniżeniu w zakresie i trybie określonym przez właściwych ministrów, w uzgodnieniu z Radą Główną i w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
8. 59
Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i związkami zawodowymi, w drodze rozporządzenia, określa zakres i zasady skracania czasu pracy, rodzaje prac zaliczanych do zajęć dydaktycznych oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe.
1.
Pracownik naukowo-dydaktyczny, który ukończył 60 lat życia, w uzasadnionych wypadkach może uzyskać obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych do 1/2 pełnego wymiaru tych zajęć.
2.
Profesor i docent, który ukończył 65 lat życia, może uzyskać całkowite zwolnienie od zajęć dydaktycznych i organizacyjnych.
3.
Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje rektor szkoły na wniosek zainteresowanego nauczyciela akademickiego, zgłoszony co najmniej na sześć miesięcy przed rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickim.
4.
Obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zwolnienie od zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powoduje zmniejszenia wynagrodzenia ani ograniczenia innych uprawnień nauczyciela akademickiego.
5.
Pracownik naukowo-dydaktyczny, któremu obniżono obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, nie może podejmować pracy dodatkowej ani też być zatrudniony z tytułu godzin ponadwymiarowych.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Radą Wyższego Szkolnictwa Medycznego i związkami zawodowymi, określa charakter, zakres działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej (usług leczniczo-diagnostycznych, kształcenia podyplomowego, instytucjonalnego nadzoru specjalistycznego), prowadzonej w szkole medycznej dla potrzeb systemu ochrony zdrowia, oraz zasady wynagradzania za tę działalność.

1.
Wynagrodzenie pracownika naukowo-dydaktycznego składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków.
2. 60
Zasady corocznego podwyższania przeciętnego wynagrodzenia pracowników naukowo-dydaktycznych określają przepisy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.
3. 61
(skreślony).
4. 62
Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i związkami zawodowymi, w drodze rozporządzenia, określa wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, zasady zaszeregowania i awansowania pracowników naukowo-dydaktycznych, rodzaje dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz ich wysokość i zasady przyznawania.
5.
Pracownik naukowo-dydaktyczny zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres choroby oraz innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6.
Za każde pierwsze 3 dni niezdolności do pracy z powodu choroby pracownik naukowo-dydaktyczny zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 50%. Przy obliczaniu tego wynagrodzenia przyjmuje się, że wynagrodzenie za jeden dzień oznacza jedną trzydziestą wynagrodzenia miesięcznego.
7.
Przepisów ust. 6 nie stosuje się w wypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 i z 1985 r. Nr 4, poz. 15).
8.
Jeżeli za dni niezdolności do pracy, z powodu choroby, wypłacano wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określona w ust. 6, to różnica podlega odliczeniu z wynagrodzenia przysługującego za następny miesiąc kalendarzowy. Odliczenie to nie stanowi potrącenia w rozumieniu art. 87 Kodeksu pracy.
1.
Pracownikom naukowo-dydaktycznym przysługuje dodatek za nieprzerwaną pracę w szkole, zwany dodatkiem za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Uprawnienie do dodatku za wysługę lat przysługuje pracownikom naukowo-dydaktycznym zatrudnionym powyżej 20 lat pracy nie później niż od dnia 1 stycznia 1983 r., a pozostałym - nie później niż od dnia 1 października 1984 r.
3. 63
Szczególne wypadki zaliczania okresów zatrudnienia, uprawniające do dodatku za wysługę lat, określa Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz związkami zawodowymi.
1.
Pracownik naukowo-dydaktyczny ma prawo do urlopu wypoczynkowego w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w wymiarze sześciu tygodni w ciągu roku.
2.
Pracownik naukowo-dydaktyczny nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego z dniem podjęcia pracy, z tym że w wypadku podjęcia pracy w ciągu roku akademickiego wymiar urlopu ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku akademickim.
3.
Prawo do następnego i dalszych urlopów wypoczynkowych nauczyciel akademicki nabywa z dniem rozpoczęcia zajęć w danym roku akademickim.
4.
W razie niewykorzystania przez pracownika naukowo-dydaktycznego urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopem macierzyńskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego, pracownikowi naukowo-dydaktycznemu przysługuje urlop w ciągu roku akademickiego w wymiarze uzupełniającym do sześciu tygodni.
5.
W razie niewykorzystania przez pracownika naukowo-dydaktycznego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, odbywania długotrwałego szkolenia wojskowego - pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres nie wykorzystanego urlopu, nie dłuższy jednak niż za sześć tygodni, o ile rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło z przyczyn powodujących utratę prawa do urlopu wypoczynkowego.
6.
Przepis ust. 5 stosuje się do pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy przepracowali co najmniej jeden rok.
7.
W razie niewykorzystania przez pracownika naukowo-dydaktycznego przysługującego mu urlopu z przyczyn od niego niezależnych, przysługuje mu urlop w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
1.
Pracownik naukowo-dydaktyczny ma prawo do urlopu płatnego lub bezpłatnego dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.
2.
Pracownik naukowo-dydaktyczny, przygotowujący rozprawę doktorską, o ile jest to uzasadnione stopniem zaawansowania tej rozprawy, ma prawo do zwolnienia z zajęć dydaktycznych i innych zajęć w szkole na jej ukończenie w wymiarze nie przekraczającym sześciu miesięcy; w wypadku przygotowywania pracy habilitacyjnej wymiar tego zwolnienia nie może przekraczać jednego roku.
3.
Profesor i docent mają prawo do korzystania w okresie każdych kolejnych siedmiu lat zatrudnienia z rocznego zwolnienia z zajęć dydaktycznych i innych zajęć w szkole dla celów naukowych lub artystycznych. Pracownicy korzystający z tego zwolnienia nie mogą podejmować w tym czasie pracy zarobkowej.
4. 64
Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu rektor szkoły wyższej udziela płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku, jeżeli organ społecznej służby zdrowia stwierdził, że stan zdrowia pracownika wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, z tym że urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym pracownik naukowo-dydaktyczny przechodzi na emeryturę. Tryb i sposób postępowania przy udzielaniu urlopu dla poratowania zdrowia określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.
5. 65
Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi w drodze rozporządzenia, określa zasady i tryb udzielania urlopów przewidzianych w ust. 1-3, maksymalny wymiar urlopów, o których mowa w ust. 1, zasady obliczania okresów uzasadniających uzyskanie urlopu przewidzianego w ust. 3 oraz organy uprawnione do wydawania decyzji w tych sprawach.
1.
Pracownik naukowo-dydaktyczny, z zastrzeżeniem ust. 2, może podjąć dodatkowe zatrudnienie za zgodą rektora.
2.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa zasady podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia i wykonywania prywatnej praktyki w zawodach medycznych.
1.
Pracownik naukowo-dydaktyczny ma prawo do podyplomowego doskonalenia się oraz innych form kształcenia zawodowego na koszt szkoły.
2. 66
Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, określa zakres i formy pomocy przysługującej pracownikowi, o którym mowa w ust. 1.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni mają prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej w postaci dodatkowej izby. Dotyczy to również pracowników emerytowanych. O ile obowiązujące przepisy przewidują wyższe opłaty z tytułu dodatkowej izby, pracownicy naukowo-dydaktyczni są zwolnieni od płacenia tej zwiększonej opłaty. Zasady przydziału dodatkowej powierzchni mieszkalnej określa Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Administracji i Gospodarki Przestrzennej.

Pracownikom naukowo-dydaktycznym przysługują uprawnienia twórców w zakresie:

1)
ochrony ich praw autorskich,
2)
honorariów za pracę wykonywaną na podstawie umów autorskich.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego, określonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla pracownika naukowo-dydaktycznego, przechodzącego na emeryturę lub rentę inwalidzką, ustala się na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, z tym że do podstawy tej wlicza się również dodatki oraz wszystkie nagrody uzyskane przez pracowników naukowo-dydaktycznych za osiągnięcia zawodowe w okresie, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty.

1.
Pracownikom naukowo-dydaktycznym uprawnionym do emerytury, o ile przepracowali w szkole co najmniej piętnaście lat, lub uprawnionym do renty inwalidzkiej, o ile przepracowali w szkole co najmniej pięć lat, przysługuje dodatek do emerytury lub renty w wysokości:
1)
15% podstawy wymiaru tych świadczeń, jeśli uprawniony wykonywał pracę w szkole wyższej na stanowiskach: profesora, docenta, adiunkta, starszego kustosza dyplomowanego lub kustosza dyplomowanego, starszego asystenta i asystenta,
2)
10% podstawy wymiaru tych świadczeń, jeśli uprawniony wykonywał pracę w szkole wyższej na innych stanowiskach niż wymienione w pkt 1.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje niezależnie od dodatku z tytułu posiadania odznaczeń państwowych.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy przejdą na emeryturę lub rentę po dniu wejścia w życie ustawy, oraz tych, którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed tą datą.
4.
Przyznanie dodatków wymienionych w ust. 1 dla pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed dniem wejścia w życie ustawy, następuje na ich wniosek.
5. 68
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia, określa okresy pracy uprawniające do dodatku, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegółowe zasady przyznawania i obliczania tego dodatku.
1.
Emerytura lub renta pracownika naukowo-dydaktycznego wraz ze wszystkimi dodatkami nie może być ustalona w wysokości wyższej niż 100% podstawy jej wymiaru.
2.
Podstawa wymiaru emerytury, renty inwalidzkiej i renty rodzinnej ulega corocznym podwyżkom stosownie do wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w roku poprzedzającym rok podwyżki - na zasadach i w terminach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
1.
Stosunek pracy z pracownikiem naukowo-dydaktycznym nawiązuje się na podstawie mianowania na stałe, na czas nieokreślony lub na czas określony albo przez zawarcie umowy o pracę.
2.
Pierwsze zatrudnienie w szkole pracownika naukowo-dydaktycznego może nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu konkursu, którego zasady i tryb określa statut szkoły.

Stosunek pracy z profesorem i docentem nawiązuje się na podstawie mianowania na stałe.

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem naukowo-dydaktycznym, dla którego dana szkoła jest dodatkowym miejscem pracy albo który ma być zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, następuje w drodze umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony.

1.
W wyjątkowych wypadkach osoby mające udokumentowany wybitny i twórczy dorobek naukowy, artystyczny lub praktyczny, uzyskany poza szkolnictwem wyższym, a nie posiadające stopni lub tytułów naukowych, na wniosek rady wydziału mogą być zatrudnione na stanowisku docenta kontraktowego lub profesora kontraktowego.
2.
Profesor i docent kontraktowy nie mogą pełnić funkcji rektora, dziekana i dyrektora instytutu. Nie dotyczy to szkół artystycznych.
3.
Stosunek pracy z osobami, o których mowa w ust. 1, nawiązuje się przez zawarcie umowy o pracę na czas określony.
4. 69
Tryb postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, określa Minister Edukacji Narodowej, w uzgodnieniu z Radą Główną i Centralną Komisją Kwalifikacyjną do Spraw Kadr Naukowych.
1.
Mianowania na stanowisko asystenta-stażysty następuje na okres jednego roku.
2.
Mianowanie na stanowisko asystenta następuje na okres dwóch lat.
3.
Mianowanie na stanowisko starszego asystenta następuje na okres trzech lat i może być jednorazowo odnowione na następny okres trzech lat.
4. 70
Łączny okres zatrudnienia na stanowiskach asystenta i starszego asystenta nie może przekraczać ośmiu lat. W dyscyplinach naukowych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej, zatrudnienie starszych asystentów może być przedłużone na dalszy okres trzyletni.
5.
Mianowanie na stanowisko adiunkta następuje na okres trzech lat i może być odnowione dwukrotnie na następne okresy trzyletnie.
6.
Adiunkt, który uzyskał stopień doktora habilitowanego, w uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza ze względu na interes szkoły, dyscypliny naukowej lub wymogi i warunki zespołowej pracy badawczej, może za zgodą właściwego ministra zostać mianowany na czas nieokreślony.
7.
Zatrudnienie adiunkta, w stosunku do którego zapadła uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, ulega przedłużeniu do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną do Spraw Kadr Naukowych, a wypadku zatwierdzenia uchwały - na dalsze sześć miesięcy.
8.
Właściwy minister wskazuje doktorowi habilitowanemu szkołę lub inną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność naukową, w której zostanie zatrudniony na stanowisku docenta lub innym, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
9.
Bieg terminów określonych w ust. 1-5 ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia lub służby wojskowej pracownika oraz urlopu uzyskanego w związku z zatrudnieniem poza uczelnią w celu nabycia umiejętności praktycznych przydatnych do wykonywania obowiązków pracownika naukowo-dydaktycznego.
10.
W wyjątkowych wypadkach okres mianowania asystenta, starszego asystenta lub adiunkta może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania doktorskiego lub habilitacyjnego, jeśli przed upływem okresu mianowania rozprawa doktorska uzyskała pozytywne recenzje, a rozprawa habilitacyjna została przyjęta do druku.
1.
Na stanowisko profesora i docenta mianuje właściwy minister, na wniosek rektora, zaopiniowany przez radę wydziału i senat, lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rektora. Decyzja w sprawie mianowania na stanowisko profesora powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od uzyskania odpowiedniego tytułu naukowego, a decyzja w sprawie mianowania na stanowisko docenta - w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.
2.
Na stanowiska pracowników naukowo-dydaktycznych, określone w art. 131 ust. 2 pkt 3-6, mianuje rektor szkoły, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału, lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii dziekana.

W szkołach niepaństwowych statut szkoły określa organy właściwe do zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych oraz tryb postępowania w tych sprawach.

1.
Pracownika naukowo-dydaktycznego, na jego wniosek lub za jego zgodą, można przenieść do innej szkoły albo, na stanowisko pracownika naukowo-badawczego, do innej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukową w tej samej lub innej miejscowości.
2.
O przeniesieniu decyduje organ właściwy do mianowania na nowe stanowisko, za zgodą organu, który mianował pracownika na dotychczas zajmowane stanowisko.
3. 71
Pracownik naukowo-dydaktyczny może być zobowiązany do pracy dydaktycznej w innej szkole (także w szkole nie będącej szkołą wyższą) w tej samej miejscowości w celu uzupełnienia obowiązującego wymiaru godzin.
4.
Przeniesienie profesora lub docenta może nastąpić po zasięgnięciu opinii senatów obydwu szkół (senatu szkoły, z której następuje przeniesienie, i rady naukowej jednostki, do której następuje przeniesienie), a pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych - po zasięgnięciu opinii rad właściwych wydziałów (rady właściwego wydziału i właściwej rady naukowej).
5.
Jeżeli wymagają tego potrzeby w zakresie kształcenia kadr w danym regionie kraju, właściwy minister może przenieść, na okres do dwóch lat, pracownika naukowo-dydaktycznego bez jego zgody do innej szkoły wyższej, z prawem powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko. Przeniesienie takie może nastąpić tylko jeden raz na danym stanowisku.
6.
Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu przeniesionemu do innej miejscowości przysługuje zasiłek osiedleniowy w wysokości sześciomiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami oraz zwrot kosztów przeniesienia według zasad określonych w odrębnych przepisach dla pracowników państwowych. Szkoła lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność naukową zatrudniająca pracownika powinna zapewnić mu odpowiednie mieszkanie.
7.
Pracownika naukowo-dydaktycznego, zmieniającego miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem, zwalnia się od pełnienia obowiązków służbowych na okres do jednego miesiąca.
1.
W wypadku zniesienia szkoły, przekształcenia jej struktury lub zmiany zakresu jej działalności w sposób uniemożliwiający dalsze zatrudnianie mianowanego pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku zajmowanym w tej szkole, o ile pracownik naukowo-dydaktyczny nie wyraża zgody na przeniesienie na równorzędne stanowisko w tej samej lub innej szkole, instytucie naukowym albo innej placówce naukowej w tej samej lub innej miejscowości - właściwy minister, na wniosek takiego pracownika, ma obowiązek przenieść go w stan nieczynny, który nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, lub rozwiązać z nim stosunek pracy, wypłacając mu odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Pracownik naukowo-dydaktyczny pozostający w stanie nieczynnym zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz do innych świadczeń pracowniczych.
3.
W razie powstania możliwości zatrudnienia pracownika naukowo-dydaktycznego w tej samej szkole na tym samym stanowisku, właściwy minister obowiązany jest zatrudnić w pierwszej kolejności pracownika naukowo-dydaktycznego pozostającego w stanie nieczynnym. W razie odmowy podjęcia pracy przez pracownika stosunek pracy wygasa z dniem odmowy.
1.
Stosunek pracy z pracownikiem naukowo-dydaktycznym ulega rozwiązaniu:
1)
na wniosek pracownika złożony co najmniej na trzy miesiące przed końcem roku akademickiego lub w każdym czasie za zgodą stron,
2)
w razie trwałej niezdolności pracownika do pracy naukowej i dydaktycznej, spowodowanej jego chorobą i stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, z zachowaniem okresu trzymiesięcznego wynagrodzenia,
3)
w razie czasowej niezdolności pracownika do pracy spowodowanej jego chorobą, jeżeli okres tej choroby przekracza jeden rok; w szczególnie uzasadnionych wypadkach, po stwierdzeniu przez komisję lekarską poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy - okres nieobecności w pracy, spowodowanej chorobą, może być przedłużony ponad rok, nie dłużej jednak niż do dwóch lat, licząc łącznie okres choroby i urlopu dla poratowania zdrowia,
4)
z końcem roku akademickiego, w którym pracownik nie będący profesorem, docentem, starszym kustoszem dyplomowanym lub starszym dokumentalistą dyplomowanym osiągnął wiek emerytalny według przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,
5)
z końcem roku akademickiego, w którym pracownik zajmujący stanowisko profesora, docenta, starszego kustosza dyplomowanego lub starszego dokumentalisty dyplomowanego kończy 70 lat życia; profesor, docent, starszy kustosz dyplomowany lub starszy dokumentalista dyplomowany, który ukończył: 65 lat życia - w wypadku mężczyzny oraz 60 lat życia - w wypadku kobiety, może przejść na emeryturę na swój wniosek, według przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,
6)
z końcem roku akademickiego, na wniosek pracownika przechodzącego na emeryturę, który ukończył: 60 lat życia i przepracował 30 lat w szkole - w wypadku mężczyzny oraz ukończył 55 lat życia i przepracował 25 lat w szkole - w wypadku kobiety,
7)
jeżeli działalność dydaktyczna, wychowawcza lub inne formy działalności publicznej pozostają w rażącej sprzeczności z podstawowymi obowiązkami pracownika szkoły, a w szczególności z zasadami działania i zadaniami szkoły określonymi w art. 1-3 oraz wymogami określonymi w art. 132; rozwiązanie z tych przyczyn stosunku pracy z osobą zatrudnioną na stanowisku profesora wymaga zgody Prezesa Rady Ministrów,
8)
w wypadku odmowy złożenia ślubowania.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 7 profesor może, za zgodą właściwego ministra, przejść na emeryturę pomimo niespełnienia wymagań wynikających z przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
3.
W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 7 i 8 decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy wydaje, a w wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 4-6 rozwiązanie stosunku pracy stwierdza organ uprawniony do mianowania na dane stanowisko.
4.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa zasady, tryb i organy właściwe do wydawania orzeczeń lekarskich, stwierdzających istnienie choroby, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
1.
Stosunek pracy pracownika naukowo-dydaktycznego wygasa z mocy prawa w razie:
1)
prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym karą zwolnienia z pracy,
2)
porzucenia pracy,
3)
prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu,
4)
upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,
5)
pozbawienia tytułu naukowego,
6)
upływu okresu, na który pracownik został zatrudniony,
7)
upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym.
2. 72
Stosunek pracy z adiunktem, starszym asystentem nie może być odnowiony, jeżeli pracownik z przyczyn od niego zależnych nie czyni dostatecznych postępów w swoim rozwoju naukowym lub nie uzyskuje zadowalających wyników w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Okoliczności te powinny wynikać z ocen dokonywanych w trybie określonym w art. 133. O wynikach oceny powiadamia się zainteresowanego pracownika.
2a. 73
Pracowników naukowo-dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, zawiadamia się pisemnie o zamiarze nieodnowienia stosunku pracy na sześć miesięcy przed upływem okresu mianowania.
3.
Ustanie stosunku pracy w wypadkach określonych w ust. 1 stwierdza organ uprawniony do mianowania na dane stanowisko.
1.
W wypadku stwierdzenia w trybie określonym w art. 133 rażącego niewywiązywania się mianowanego pracownika naukowo-dydaktycznego z obowiązków dydaktycznych, wychowawczych lub naukowych, z pracownikiem może zostać rozwiązany stosunek pracy po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
2.
Decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy wydaje organ uprawniony do mianowania na dane stanowisko lub właściwy minister.
1.
W sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy, nawiązanego w drodze mianowania, pracownikowi naukowo-dydaktycznemu służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
2.
W innych sprawach o roszczenia ze stosunku pracy pracowników naukowo-dydaktycznych stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Pracownicy dydaktyczni.

Pracownikami dydaktycznymi w szkole są:

1)
nauczyciele przedmiotów kierunkowych,
2)
nauczyciele języków,
3)
nauczyciele wychowania fizycznego,
4)
akompaniatorzy,
5)
nauczyciele przedmiotów obronnych i pomocniczych,
6)
nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Nauczyciele przedmiotów kierunkowych i akompaniatorzy zatrudniani są na stanowiskach:

1)
starszego wykładowcy,
2)
wykładowcy,
3)
młodszego wykładowcy.

Nauczyciele języków zatrudniani są na stanowiskach:

1)
starszego wykładowcy,
2)
wykładowcy,
3)
lektora,
4)
lektora-stażysty.

Nauczyciele wychowania fizycznego zatrudniani są na stanowiskach:

1)
starszego wykładowcy,
2)
wykładowcy,
3)
instruktora,
4)
instruktora-stażysty.
1.
Na stanowisku starszego wykładowcy i wykładowcy można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej dyplom magistra lub inny dyplom równorzędny. Osoby te powinny posiadać kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w szkole.
2. 74
Minister Edukacji Narodowej, w uzgodnieniu z Radą Główną, określa kwalifikacje, jakie powinni posiadać starsi wykładowcy i wykładowcy.
1.
Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na stanowiskach pracowników dydaktycznych, z wyjątkiem wymienionych w art. 177, oraz zasady awansowania tych pracowników określa właściwy minister w uzgodnieniu z Radą Główną i w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
2.
Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych wynosi dla:
1)
starszych wykładowców - 300 godzin rocznie,
2)
wykładowców - 360 godzin rocznie,
3)
pozostałych pracowników dydaktycznych - 540 godzin rocznie.
3.
Wymiar zajęć dydaktycznych oraz zasady wynagradzania pracowników dydaktycznych, o których mowa w art. 173 pkt 6, określają przepisy ustawy - Karta nauczyciela.
1. 75
Na stanowisko pracownika dydaktycznego mianuje rektor szkoły; mianowanie następuje na okres pięciu lat i może być przedłużone na dalsze okresy pięcioletnie lub na czas nieokreślony. Stanowiska, na które może nastąpić mianowanie na czas nieokreślony, ustala Minister Edukacji Narodowej.
2.
Na stanowisko starszego wykładowcy można, w szczególnie uzasadnionych wypadkach - za zgodą właściwego ministra, mianować na czas nieokreślony osobę posiadającą stopień naukowy doktora.
3.
Zatrudnienie na czas inny niż określony w ust. 1 następuje w drodze umowy o pracę.
4.
Wniosek o awansowanie pracownika dydaktycznego albo mianowanie go na stanowisko starszego wykładowcy lub wykładowcy opiniowany jest przez organ kolegialny wskazany w statucie szkoły.

Do mianowanych pracowników dydaktycznych stosuje się odpowiednio przepisy art 132 ust. 1 i 2, art. 133, 144 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 3, art. 145 ust. 1-3 oraz 7 i 8, art. 146 ust. 1 i 3-5, art. 148-150, 151 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 152-157, 158 ust. 1 pkt 1 do starszych wykładowców i wykładowców, pkt 2 - do pozostałych pracowników oraz ust. 2-5, art. 159, 162, 164 ust 9, art. 167, 168, 169 ust. 1 pkt 1-4 i 6-8 oraz ust. 3 i 4, art. 170 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 oraz ust. 2-3, art. 171 i 172.

Rektor może powierzyć, na podstawie umowy zlecenia, prowadzenie wykładów, ćwiczeń i innych zajęć dydaktycznych w szkole. Osobom prowadzącym zajęcia na podstawie takiej umowy nie przysługują uprawnienia nauczycieli akademickich.

Pracownicy naukowi.

1.
Do realizacji zadań badawczych szkoły na stanowiskach odpowiadających stanowiskom pracowników naukowo-dydaktycznych mogą być zatrudniani pracownicy naukowi.
2.
Do osób zatrudnionych w szkole na stanowiskach pracowników naukowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pracowników naukowo-dydaktycznych, z wyjątkiem art. 131 ust. 3, art. 141-143, 145, 146, 151 ust. 2-4 i art. 163.
3.
W zakresie nie uregulowanym w ustawie do pracowników naukowych stosuje się przepisy o instytutach naukowych.

Postanowienia wspólne.

Nauczycielowi akademickiemu może być nadany:

1)
tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej",
2)
"Medal Komisji Edukacji Narodowej".
1.
Tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" nadawany będzie zasłużonym nauczycielom akademickim za szczególnie wybitne osiągnięcia w wieloletniej pracy dydaktycznej i naukowej.
2.
Przepisy art. 50 ust. 2 i 3 ustawy - Karta nauczyciela stosuje się odpowiednio.
1.
"Medal Komisji Edukacji Narodowej" nadawany będzie nauczycielom akademickim i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
2. 77
"Medal Komisji Edukacji Narodowej" nadaje Minister Oświaty i Wychowania , na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.
3.
Przepis art. 51 ust. 3 ustawy - Karta nauczyciela stosuje się odpowiednio.
1.
Profesorom szkół, z tytułu dwudziestoletniej szczególnie wyróżniającej pracy dydaktyczno-wychowawczej, nadawany będzie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
2.
Pozostałym nauczycielom akademickim nadawany będzie:
1)
z tytułu dwudziestoletniej wyróżniającej pracy dydaktyczno-wychowawczej - Złoty Krzyż Zasługi,
2)
z tytułu trzydziestoletniej szczególnie wyróżniającej pracy dydaktyczno-wychowawczej - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do nauczycieli akademickich będących emerytami i rencistami, bez względu na datę ich przejścia na emeryturę lub rentę.

Pracownik szkoły, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę, ma prawo do jednorazowej odprawy w wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres zatrudnienia w szkole wynosi ponad 10 lat.

1.
Począwszy od dnia 1 stycznia 1981 r. w szkole tworzy się zakładowy fundusz nagród, określony w przepisach o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego. Zakładowy fundusz nagród tworzy się w wysokości 4% za 1981 r. i 8,5% za lata następne.
2.
Zachowuje się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli akademickich za ich osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w wysokości 2% planowanego rocznego osobowego funduszu płac.
3.
Zachowuje się specjalny fundusz nagród dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi za osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu płac.
4. 78
Zasady podziału funduszów, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz przyznawania nagród z tych funduszów określa Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
1.
Za wieloletnią pracę pracownicy szkoły otrzymują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2)
za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3)
za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4)
za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5)
za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują nie później niż od dnia 1 stycznia 1983 r.
1.
Dla pracowników szkoły tworzy się fundusz socjalny w wysokości 5% planowanego rocznego osobowego funduszu płac.
2.
Dla nauczycieli akademickich będących emerytami i rencistami tworzy się fundusz socjalny w wysokości 5% funduszu emerytur i rent.
3.
Dla pracowników szkoły tworzy się fundusz mieszkaniowy w wysokości 3% planowanego rocznego osobowego funduszy płac.
4.
Realizacja postanowień, o których mowa w ust. 1-3, nie może nastąpić później niż do dnia 1 stycznia 1984 r.
1.
Nauczyciel akademicki zatrudniony po raz pierwszy bezpośrednio po studiach w szkole wyższej otrzymuje jednorazowo zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego należnego mu wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpi na wniosek pracownika lub z jego winy przed upływem trzech lat pracy. W uzasadnionych wypadkach rektor szkoły, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, może zwolnić pracownika w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku.

Pracownikom szkoły, także po przejściu na emeryturę lub rentę inwalidzką, jak również ich współmałżonkom, przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

1.
W szczególnych wypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczycielom akademickim może być zlecone prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Ilość tych godzin nie może przekraczać 1/3, a za zgodą pracownika - 2/3 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
2.
Kobiety w ciąży oraz wychowującej dziecko do lat czterech nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jej zgody.

Zasady zatrudniania w szkole osób nie będących obywatelami polskimi na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz ich prawa i obowiązki określa Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia.

Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, określa statut szkoły.

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich.

Nauczyciele akademiccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające godności nauczyciela akademickiego, naruszające normy współżycia społecznego, lub za rażące naruszenie swoich obowiązków.

1.
Karami dyscyplinarnymi wymierzanymi przez komisje dyscyplinarne są:
1)
upomnienie,
2)
nagana,
3)
nagana z pozbawieniem na okres jednego roku do pięciu lat prawa pełnienia funkcji kierowniczych w szkole,
4)
nagana z ostrzeżeniem,
5)
zwolnienie z pracy.
2.
Za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi rektor szkoły może ukarać nauczyciela akademickiego upomnieniem na piśmie.
3.
Na wniosek pracownika ukaranego upomnieniem sprawa rozpoznawana jest przez komisję dyscyplinarną w zwykłym trybie. W takim wypadku komisja może podtrzymać karę upomnienia.
1.
W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzekają:
1)
w pierwszej instancji - komisje dyscyplinarne szkół,
2)
w drugiej instancji - komisja dyscyplinarna przy Radzie Głównej.
2.
Komisja dyscyplinarna pochodzi z wyboru. Tryb wyboru określa statut szkoły.
3.
Komisję dyscyplinarną przy Radzie Głównej powołuje Rada na wniosek jej przewodniczącego.

 

1.
Rzeczników dyscyplinarnych powołuje:
1)
dla postępowania w pierwszej instancji - rektor szkoły spośród pracowników szkoły.
2)
dla postępowania w drugiej instancji - Minister Edukacji Narodowej spośród pracowników szkół w porozumieniu z właściwymi ministrami.
2.
Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie rektora szkoły lub Ministra Edukacji Narodowej i informuje ich następnie o dokonanych ustaleniach.
3.
Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje rzecznik dyscyplinarny, a zatwierdza rektor szkoły lub Minister Edukacji Narodowej. W razie odmowy zatwierdzenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego, rektor szkoły lub Minister Edukacji Narodowej może polecić innemu rzecznikowi wniesienie wniosku o ukaranie.
4.
Senat szkoły lub Rada Główna mogą zwrócić się do rektora lub Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zlecenie rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
1.
W toku postępowania wyjaśniającego rektor, po zasięgnięciu opinii rzecznika dyscyplinarnego, może zawiesić pracownika szkoły w pełnieniu obowiązków służbowych, jeżeli przemawia za tym powaga i wiarygodność zarzutów, a dalsze pełnienie przez obwinionego tych obowiązków utrudniałoby wyjaśnienie sprawy.
2.
Po wniesieniu wniosku o ukaranie do komisji dyscyplinarnej komisja ta może zastosować zawieszenie pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych. Uprawnienie to przysługuje również rektorowi.
3.
Zawieszenie pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, chyba że przeciwko obwinionemu toczy się postępowanie karne, w związku z którym postępowanie dyscyplinarne zostało zawieszone. W takim wypadku zawieszenie może trwać aż do prawomocnego zakończenia postępowania karnego.
4.
Od decyzji rektora o zawieszeniu przysługuje obwinionemu odwołanie do właściwego ministra. Od decyzji komisji dyscyplinarnej o zawieszeniu przysługuje obwinionemu odwołanie od komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej.
1.
Komisje dyscyplinarne dla pracowników szkół są niezawisłe w zakresie orzekania.
2.
Wszczęcie postępowania przez inny organ oraz wynik postępowania przeprowadzonego przed innym organem nie stanowią przeszkody do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko pracownikowi szkoły o ten sam czyn.
3.
Komisje dyscyplinarne dla pracowników szkół nie są związane orzeczeniami lub decyzjami innych organów.

Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy wybranego spośród pracowników szkół.

1.
Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia wiadomości przez organy szkoły, wymienione w art. 34 ust. 2, o wykroczeniu dyscyplinarnym, jak też po upływie lat trzech od popełnienia wykroczenia. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego następuje z chwilą złożenia przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie.
2.
Jeżeli wykroczenie dyscyplinarne jest zarazem przestępstwem, okres przedawnienia pokrywa się z okresem przedawnienia ścigania za to przestępstwo.
3.
Ustanie zatrudnienia w szkole po popełnieniu wykroczenia nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.
1.
Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z urzędu:
1)
po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu upomnieniem lub naganą,
2)
po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu naganą z ostrzeżeniem,
3)
po upływie pięciu lat od wykonania kary, o której mowa w art. 197 ust. 1 pkt 3.
2.
Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się orzeczenia, na wniosek ukaranego lub rzecznika dyscyplinarnego, orzec zatarcie kary.
3.
Kara dyscyplinarna zwolnienia z pracy może być zatarta przez komisję dyscyplinarną przy Radzie Głównej, na wniosek ukaranego lub rzecznika dyscyplinarnego, po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej oraz związków zawodowych, w drodze rozporządzenia, określa zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego i wykonania kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcia.

Inni pracownicy szkoły.

Pracowników wymienionych w art. 130 ust. 3 zatrudnia się na podstawie umowy o pracę. Umowy o pracę zawiera rektor szkoły lub upoważniony przez niego organ, na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej szkoły.

1.
Pracownikami naukowo-technicznymi są osoby zatrudnione w szkole przy wykonywaniu zadań specjalistycznych.
2.
Do obowiązków pracowników naukowo-technicznych należy w szczególności:
1)
uczestniczenie w pracach badawczych oraz wykonywanie prac pomocniczych przy badaniach naukowych,
2)
pomoc w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
3)
wykonywanie prac usługowo-badawczych (doświadczalnych, inżynieryjnych, leczniczych i innych).
3.
Do obowiązków pracowników naukowo-technicznych z zakresu ochrony patentowej należy prowadzenie całokształtu prac związanych z ochroną własności intelektualnej i wynalazczości.
1.
Pracownicy naukowo-techniczni są zatrudniani w szkole na stanowiskach:
1)
starszego specjalisty lub rzecznika patentowego,
2)
specjalisty,
3)
młodszego specjalisty.
2.
Na stanowisku starszego specjalisty lub rzecznika patentowego może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom magistra, magistra inżyniera, inżyniera, lekarza lub dyplom równorzędny oraz wykazała się osiągnięciami zawodowymi.
3.
Na stanowisku specjalisty można zatrudnić osobę, która posiada dyplom magistra, magistra inżyniera, inżyniera, lekarza lub dyplom równorzędny oraz odbyła odpowiedni staż zawodowy.
4.
Na stanowisku młodszego specjalisty można zatrudnić osobę, która posiada dyplom magistra, magistra inżyniera, inżyniera, lekarza lub dyplom równorzędny.
5. 82
Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz związkami zawodowymi, określa szczegółowe warunki, którym powinny odpowiadać osoby zatrudniane na stanowiskach wymienionych w ust. 1, jak również czas pracy i zasady wynagradzania pracowników naukowo-technicznych.
1.
Pracownikami inżynieryjno-technicznymi są osoby zatrudniane w szkole przy wykonywaniu zadań pomocniczych w zakresie badań naukowych oraz nauczania.
2.
Do obowiązków pracowników inżynieryjno-technicznych należy w szczególności:
1)
wykonywanie prac usługowo-badawczych (doświadczalnych, inżynieryjnych, leczniczych i innych),
2)
pomoc w przygotowywaniu zajęć dydaktycznych,
3)
wykonywanie prac pomocniczych przy badaniach naukowych.

Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz związkami zawodowymi, określa stanowiska pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnianych w szkołach, szczegółowe warunki, którym powinny odpowiadać osoby zatrudniane na tych stanowiskach, oraz czas pracy i zasady wynagradzania pracowników inżynieryjno-technicznych.

1.
Pracownicy służby bibliotecznej są zatrudniani w szkole na stanowiskach:
1)
kustosza,
2)
starszego bibliotekarza,
3)
bibliotekarza,
4)
młodszego bibliotekarza,
5)
pomocnika bibliotekarza,
6)
starszego magazyniera bibliotecznego,
7)
magazyniera bibliotecznego.
2.
Dokumentaliści służby informacji naukowej są zatrudniani w szkole na stanowiskach:
1)
starszego dokumentalisty,
2)
dokumentalisty,
3)
młodszego dokumentalisty,
4)
starszego technika dokumentalisty,
5)
technika dokumentalisty,
6)
młodszego technika dokumentalisty.
3.
Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk wymienionych w ust. 1 i 2, zasady zatrudniania i wynagradzania osób zatrudnianych na tych stanowiskach określają odrębne przepisy.

Wykaz stanowisk, na których zatrudniani są w szkole pracownicy informatyki, oraz warunki, jakim powinny odpowiadać osoby zatrudnione na tych stanowiskach, czas pracy i zasady ich wynagradzania określa Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz związkami zawodowymi.

1. 85
Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i związkami zawodowymi, ustala tabelę stanowisk określonych w art. 130 ust. 3 pkt 5, kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk, czas pracy oraz szczegółowe zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników.
2.
Tabelę stanowisk dla pracowników określonych w art. 130 ust. 3 pkt 4 i 6, kwalifikacje wymagane do zajmowania poszczególnych stanowisk, szczegółowe zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników oraz ich uprawnienia socjalne określają odrębne przepisy bądź układy zbiorowe pracy.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

1.
Szkoły wyższe podlegające przepisom ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz.191) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy są szkołami wyższymi w rozumieniu tej ustawy.
2.
Wnioski zgłoszone, a nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące tworzenia, łączenia, przekształcenia lub zniesienia szkoły oraz zmiany jej struktury wewnętrznej, podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie.
3.
Samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego, utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów, oraz jednostki organizacyjne szkół, utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów o współpracy szkół wyższych z jednostkami gospodarki uspołecznionej, działają na podstawie nadanych im statutów.

Do spraw dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy, chyba że przepisy niniejszej ustawy są korzystniejsze dla obwinionego.

Osoby, które nie posiadając stopnia naukowego doktora habilitowanego zajmują w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowisko docenta, zachowują to stanowisko.

Pracownicy otrzymujący nagrody jubileuszowe według dotychczasowych przepisów zachowują to prawo do czasu wprowadzenia nagród przewidzianych w art. 189.

Do rent i emerytur, do których prawo zostało stwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepis art. 159 tej ustawy stosuje się od dnia 1 stycznia 1983 r.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy przepisy dotychczasowych aktów wykonawczych, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami tej ustawy.

(skreślony).

Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy w zakresie wynikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania wyższych szkół morskich i wprowadzić w tym zakresie odrębne uregulowania.

1.
Przepisów działu IV niniejszej ustawy nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem, na stanowiskach nauczycieli akademickich w studium wojskowym szkoły albo w innych jednostkach organizacyjnych tej szkoły.
2.
Żołnierzom, o których mowa w ust. 1, może być nadany tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Medal Komisji Edukacji Narodowej".

Ilekroć w ustawie jest mowa o właściwym ministrze, rozumie się przez to ministra (kierownika centralnego organu administracji państwowej) sprawującego nadzór nad działalnością szkoły.

Tracą moc:

1)
ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191),
2)
ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. z 1969 r. Nr 6, poz. 48 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89),
3)
ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114, z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1977 r. Nr 11, poz. 43 i z 1982 r. Nr 3, poz. 19) w zakresie dotyczącym nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych.
1 Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
2 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
3 Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 74 ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.89.29.154) z dniem 23 maja 1989 r.
4 Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
5 Art. 10 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
6 Art. 10 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
7 Art. 10 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
8 Art. 10 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
9 Art. 12 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
10 Art. 18 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
11 Art. 19 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
12 Art. 20 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
13 Art. 20 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
14 Art. 20 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
15 Art. 20 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
16 Art. 20 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
17 Art. 22 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
18 Art. 23 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
19 Art. 25 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
20 Art. 37 ust. 1 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
21 Art. 37 ust. 1 pkt 5b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
22 Art. 37 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
23 Art. 37 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
24 Art. 37 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
25 Art. 37 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
26 Art. 44 ust. 1 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
27 Art. 44 ust. 1 pkt 5b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
28 Art. 44 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
29 Art. 44 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
30 Art. 44 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
31 Art. 58 ust. 2 pkt 11 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
32 Art. 58 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
33 Art. 58 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
34 Art. 79 ust. 2 skreślony przez art. 29 pkt 2 ustawy Prawo dewizowe z dnia 15 lutego 1989 r. (Dz.U.89.6.33) z dniem 15 marca 1989 r.
35 Art. 79 ust. 3 skreślony przez art. 29 pkt 2 ustawy Prawo dewizowe z dnia 15 lutego 1989 r. (Dz.U.89.6.33) z dniem 15 marca 1989 r.
36 Art. 83 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
37 Art. 84 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
38 Art. 84 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
39 Art. 85 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
40 Art. 93 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
41 Art. 94 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
42 Art. 98 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
43 Art. 98 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
44 Art. 109 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
45 Art. 118 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
46 Art. 119 skreślony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
47 Art. 120 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
48 Art. 123 ust. 3 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. (Dz.U.90.14.86) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 marca 1990 r.
49 Art. 124 ust. 1 zmieniony przez art. 50 pkt 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.20.104) z dniem 10 kwietnia 1989 r.
50 Art. 125 zmieniony przez art. 50 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.20.104) z dniem 10 kwietnia 1989 r.
51 Art. 126 skreślony przez art. 50 pkt 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.89.20.104) z dniem 10 kwietnia 1989 r.
52 Art. 128 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
53 Art. 132 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
54 Art. 133 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
55 Art. 133 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
56 Art. 135 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
57 Art. 138 ust. 2 zmieniony przez art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
58 Art. 143 ust. 1 zmieniony przez art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
59 Art. 145 ust. 8 zmieniony przez art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
60 Art. 148 ust. 2 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz.U.89.4.24) z dniem 1 stycznia 1989 r.
61 Art. 148 ust. 3 skreślony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz.U.89.4.24) z dniem 1 stycznia 1989 r.
62 Art. 148 ust. 4 zmieniony przez art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
63 Art. 149 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
64 Art. 151 ust. 4 zmieniony przez art. 53 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
65 Art. 151 ust. 5 zmieniony przez art. 53 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
66 Art. 153 ust. 2 zmieniony przez art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
67 Art. 154 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
68 Art. 158 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
69 Art. 163 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
70 Art. 164 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
71 Art. 167 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
72 Art. 170 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
73 Art. 170 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
74 Art. 177 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
75 Art. 179 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
76 Art. 180 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
77 Art. 185 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
78 Art. 188 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
79 Art. 194 zmieniony przez art. 53 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
80 Art. 199 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.181) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
81 Art. 205 zmieniony przez art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
82 Art. 208 ust. 5 zmieniony przez art. 53 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
83 Art. 210 zmieniony przez art. 53 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
84 Art. 212 zmieniony przez art. 53 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
85 Art. 213 ust. 1 zmieniony przez art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
86 Art. 220 skreślony przez art. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz.U.87.22.128) z dniem 1 października 1987 r.