Ustalenie wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1959.102.550

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW: SZKOLNICTWA WYŻSZEGO , ZDROWIA I OŚWIATY ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ
z dnia 30 listopada 1959 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych do nadawania stopni naukowych. *

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) oraz § 3, § 4 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218) ustala się, co następuje:
Wydziały szkół wyższych wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia uprawnione są do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora z określonych w wykazie głównych kierunków naukowych, pod warunkiem, że temat rozprawy doktorskiej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przynajmniej przez jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć samodzielnego pracownika nauki.
Wydziały szkół wyższych wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, uprawnione są do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i nadawania stopnia naukowego docenta z zakresu dyscypliny naukowej lub specjalności naukowej wchodzącej w skład głównych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem, że temat rozprawy habilitacyjnej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przynajmniej przez jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć profesora.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ WYDZIAŁÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

1. Uniwersytety.

Uniwersytet Jagielloński:

Wydział Filologiczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Filozoficzno-Historyczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Prawa - doktora nauk prawnych,

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - doktora nauk przyrodniczych.

Uniwersytet Łódzki:

Wydział Filologiczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Filozoficzno-Historyczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Prawa - doktora nauk prawnych,

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - doktora nauk przyrodniczych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Wydział Humanistyczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Prawa - doktora nauk prawnych,

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - doktora nauk przyrodniczych.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Wydział Filologiczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Filozoficzno-Historyczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Prawa - doktora nauk prawnych,

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - doktora nauk przyrodniczych.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Wydział Humanistyczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Prawa - doktora nauk prawnych,

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - doktora nauk matematyczno-fizycznych

lub doktora nauk przyrodniczych,

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - doktora nauk przyrodniczych.

Uniwersytet Warszawski:

Wydział Filologiczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Pedagogiczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Filozoficzny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Historyczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Prawa - doktora nauk prawnych,

Wydział Ekonomii Politycznej - doktora nauk ekonomicznych,

Wydział Matematyki i Fizyki - doktora nauk matematyczno-fizycznych,

Wydział Chemii - doktora nauk przyrodniczych

lub doktora nauk matematyczno-

przyrodniczych,

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - doktora nauk przyrodniczych,

Wydział Geologiczny - doktora nauk przyrodniczych.

Uniwersytet im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu:

Wydział Filologiczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Filozoficzno-Historyczny - doktora nauk humanistycznych,

Wydział Prawa - doktora nauk prawnych,

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - doktora nauk matematyczno-fizycznych lub doktora nauk przyrodniczych,

Wydział Nauk Przyrodniczych - doktora nauk przyrodniczych.

2. Politechniki i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Politechnika Gdańska:
Wydział Architektury-doktoranauktechnicznych,
Wydział Budownictwa Lądowego-""
Wydział Budownictwa Wodnego-""
Wydział Budowy Okrętów-""
Wydział Chemiczny-""
Wydział Elektryczny-""
Wydział Maszynowy-""
Politechnika Krakowska:
Wydział Architektury-""
Wydział Budownictwa Lądowego-""
Wydział Mechaniczny-""
Politechnika Łódzka:
Wydział Chemiczny-""
Wydział Chemii Spożywczej-""
Wydział Elektryczny-""
Wydział Mechaniczny-""
Wydział Włókienniczy-""
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach:
Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego-""
Wydział Chemiczny-""
Wydział Elektryczny-""
Wydział Górniczy-""
Wydział Mechaniczny-""
Wydział Mechaniczno-Energetyczny-""
Politechnika Warszawska:
Wydział Architektury-""
Wydział Budownictwa Lądowego-""
Wydział Budownictwa Przemysłowego-""
Wydział Budownictwa Wodnego-""
Wydział Chemiczny-""
Wydział Elektryczny-""
Wydział Geodezji i Kartografii-""
Wydział Inżynierii Sanitarnej-""
Wydział Komunikacji-""
Wydział Lotniczy-""
Wydział Łączności-""
Wydział Mechaniczny - Konstrukcyjny-""
Wydział Mechaniczny - Technologiczny-""
Wydział Samochodów i Ciągników-""
Wydział Sprzętu Mechanicznego-""
Politechnika Wrocławska:
Wydział Architektury-""
Wydział Budownictwa Lądowego-""
Wydział Chemiczny-""
Wydział Elektryczny-""
Wydział Łączności-""
Wydział Mechaniczny-""
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
Wydział Ceramiczny-""
Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej-""
Wydział Geodezji Górniczej-""
Wydział Geologii Poszukiwawczej-""
Wydział Górniczy-""
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych-""
Wydział Metalurgiczny-""
Wydział Odlewnictwa-""

3. Wyższe szkoły rolnicze.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Wydział Rolniczy - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Zootechniczny - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Melioracji Wodnych - doktora nauk technicznych,

Wydział Ogrodniczy - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Leśny - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Weterynaryjny - doktora weterynarii.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie:

Wydział Rolniczy - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Zootechniczny - doktora nauk rolno-leśnych.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie:

Wydział Rolniczy - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Weterynaryjny - doktora weterynarii.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie:

Wydział Rolniczy - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Rybacki - doktora nauk rolno-leśnych

lub doktora nauk

przyrodniczych.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu:

Wydział Rolniczy - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Zootechniczny - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Leśny - doktora nauk rolno-leśnych.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie:

Wydział Rolniczy - doktora nauk rolno-leśnych.

Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu:

Wydział Rolniczy - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Zootechniczny - doktora nauk rolno-leśnych,

Wydział Melioracji Wodnych - doktora nauk technicznych,

Wydział Weterynaryjny - doktora weterynarii.

4. Wyższe szkoły ekonomiczne.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie:
Wydział Finansów i Statystyki-doktoranaukekonomicznych,
Wydział Ekonomiki Produkcji-"""
Wydział Handlu-"""
Wydział Handlu Zagranicznego-"""
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie:
Wydział Ogólno-Ekonomiczny-"""
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu:
Wydział Ogólno-Ekonomiczny-"""
Wyższa Szkoła ekonomiczna w Katowicach:
Wydział Ekonomiki Przemysłu-"""
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie:
Wydział Morski-"""

5. Akademie medyczne.

Akademia Medyczna w Białymstoku:

Wydział Lekarski - doktora medycyny.

Akademia Medyczna w Gdańsku:

Wydział Lekarski - doktora medycyny

lub doktora medycyny stomatologicznej,

Wydział Farmaceutyczny - doktora farmacji.

Akademia Medyczna w Krakowie:

Wydział Lekarski - doktora medycyny

lub doktora medycyny stomatologicznej,

Wydział Farmaceutyczny - doktora farmacji.

Akademia Medyczna w Lublinie:

Wydział Lekarski - doktora medycyny.

Akademia Medyczna w Łodzi:

Wydział Lekarski - doktora medycyny

lub doktora medycyny stomatologicznej,

Wydział Farmaceutyczny - doktora farmacji.

Akademia Medyczna w Poznaniu:

Wydział Lekarski - doktora medycyny

lub doktora medycyny stomatologicznej,

Wydział Farmaceutyczny - doktora farmacji.

Akademia Medyczna w Warszawie:

Wydział Lekarski - doktora medycyny

lub doktora medycyny stomatologicznej,

Wydział Farmaceutyczny - doktora farmacji.

Akademia Medyczna we Wrocławiu:

Wydział Lekarski - doktora medycyny

lub doktora medycyny stomatologicznej,

Wydział Farmaceutyczny - doktora farmacji.

Pomorska Akademia Medyczna im. Generała Świerczewskiego w Szczecinie:

Wydział Lekarski - doktora medycyny

lub doktora medycyny stomatologicznej.

Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego:

Wydział Lekarski - doktora medycyny

lub doktora medycyny stomatologicznej.

6. Akademia Wychowania Fizycznego - doktora wychowania fizycznego.

w Warszawie

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ WYDZIAŁÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOCENTA

1. Uniwersytety.

Uniwersytet Jagielloński:

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Wydział Prawa

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytet Łódzki:

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Wydział Prawa

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Wydział Humanistyczny

Wydział Prawa

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Wydział Prawa

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytet Warszawski:

Wydział Filologiczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Filozoficzny

Wydział Historyczny

Wydział Prawa

Wydział Ekonomii Politycznej

Wydział Matematyki i Fizyki

Wydział Chemii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Wydział Geologiczny

Uniwersytet im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu:

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Wydział Prawa

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wydział Nauk Przyrodniczych

2. Politechniki i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Politechnika Gdańska:

Wydział Architektury

Wydział Chemiczny

Politechnika Krakowska:

Wydział Architektury

Wydział Budownictwa Lądowego

Wydział Mechaniczny

Politechnika Łódzka:

Wydział Chemiczny

Wydział Elektryczny

Wydział Mechaniczny

Wydział Włókienniczy

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach:

Wydział Chemiczny

Wydział Elektryczny

Wydział Górniczy

Wydział Mechaniczny

Politechnika Warszawska:

Wydział Architektury

Wydział Budownictwa Lądowego

Wydział Budownictwa Przemysłowego

Wydział Chemiczny

Wydział Elektryczny

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Inżynierii Sanitarnej

Wydział Komunikacji

Wydział Lotniczy

Wydział Łączności

Wydział Mechaniczny - Konstrukcyjny

Wydział Mechaniczny - Technologiczny

Politechnika Wrocławska:

Wydział Architektury

Wydział Chemiczny

Wydział Łączności

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:

Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej

Wydział Geologii Poszukiwawczej

Wydzieli Górniczy

Wydział Metalurgiczny

3. Wyższe szkoły rolnicze.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Wydział Rolniczy

Wydział Weterynaryjny

Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie:

Wydział Rolniczy

Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie:

Wydział Rolniczy

Wydział Weterynaryjny

Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie:

Wydział Rolniczy

Wydział Rybacki

Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu:

Wydział Rolniczy

Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu:

Wydział Rolniczy

Wydział Weterynaryjny

4. Wyższe szkoły ekonomiczne.

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie:

Wydział Finansów i Statystyki

5. Akademie medyczne.

Akademia Medyczna w Białymstoku:

Wydział Lekarski

Akademia Medyczna w Gdańsku:

Wydział Lekarski

Akademia Medyczna w Krakowie:

Wydział Lekarski

Akademia Medyczna w Lublinie:

Wydział Lekarski

Akademia Medyczna w Łodzi:

Wydział Lekarski

Akademia Medyczna w Poznaniu:

Wydział Lekarski

Akademia Medyczna w Warszawie:

Wydział Lekarski

Akademia Medyczna we Wrocławiu:

Wydział Lekarski

Pomorska Akademia Medycyna im. Generała Karola Świerczewskiego w Szczecinie:

Wydział Lekarski

Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego:

Wydział Lekarski

* Z dniem 12 czerwca 1962 r. nin. zarządzenie traci moc w zakresie wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z § 3 zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 1962 r. (M.P.62.47.223).