Uchwalanie i rozpatrywanie budżetów terenowych. - M.P.1952.A-41.579 - OpenLEX

Uchwalanie i rozpatrywanie budżetów terenowych.

Monitor Polski

M.P.1952.A-41.579

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA I RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 1952 r.
w sprawie uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 41 ust. 1 ustawy 1 dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) Rada Państwa i Rada Ministrów uchwalają, co następuje:

Uchwalanie budżetów terenowych.

§  1.
Rady narodowe uchwalają budżety terenowe w oparciu o wytyczne narodowego planu gospodarczego oraz w ramach budżetu Państwa.
§  2.
Wojewódzkie rady narodowe uchwalają:
1)
zbiorcze budżety województw wraz ze zbiorczymi zestawieniami planów pokrycia finansowego inwestycji województw;
2)
plany regulowania budżetów województw;
3)
jednostkowe budżety wojewódzkie wraz ze zbiorczymi zestawieniami wojewódzkimi środków specjalnych i zbiorczymi zestawieniami wojewódzkimi planów pokrycia finansowego inwestycji.
§  3.
1.
Zbiorczy budżet województwa ustala wysokość dochodów i wydatków jednostkowego budżetu wojewódzkiego, zbiorczych budżetów powiatów oraz budżetów miast stanowiących powiaty.
2.
Limity określone w ustawie budżetowej dla zbiorczego budżetu województwa (budżetu m. st. Warszawy i m. Łodzi) stanowią dolną granicę dochodów własnych oraz górną granicę wydatków dla tego budżetu.
§  4.
1.
Plan regulowania budżetu województwa ustala wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego oraz dotacji wyrównawczych, przeznaczonych na zrównoważenie jednostkowego budżetu wojewódzkiego, zbiorczych budżetów powiatów oraz budżetów miast stanowiących powiaty.
2.
Ogólna wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego oraz dotacji wyrównawczych w planie regulowania budżetu województwa powinna mieścić się w granicach kwot, określonych w ustawie budżetowej.
§  5.
1.
Budżet jednostkowy wojewódzki ustala dochody i wydatki wojewódzkiej rady narodowej w klasyfikacji szczegółowej do paragrafów włącznie.
2.
Wojewódzka rada narodowa uchwala jednostkowy budżet wojewódzki równocześnie ze zbiorczym budżetem województwa.
§  6.
Przepisy niniejszej uchwały dotyczące budżetów województw stosuje się odpowiednio do budżetów m. st. Warszawy i m. Łodzi.
§  7.
Powiatowe rady narodowe uchwalają:
1)
zbiorcze budżety powiatów wraz ze zbiorczymi zestawieniami planów pokrycia finansowego inwestycji powiatów;
2)
plany regulowania budżetów powiatów;
3)
jednostkowe budżety powiatowe wraz ze zbiorczymi zestawieniami powiatowymi środków specjalnych i zbiorczymi zestawieniami powiatowymi planów pokrycia finansowego inwestycji.
§  8.
1.
Zbiorczy budżet powiatu ustala wysokość dochodów i wydatków jednostkowego budżetu powiatowego, budżetów gmin oraz miast nie stanowiących powiatów.
2.
Limity określone w zbiorczym budżecie województwa stanowią dolną granicę dochodów własnych oraz górną granicę wydatków dla zbiorczego budżetu powiatu.
§  9.
1.
Plan regulowania budżetu powiatu ustala - w ramach planu regulowania budżetu województwa - wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego oraz dotacji wyrównawczych na zrównoważenie jednostkowego budżetu powiatowego oraz budżetów gmin i miast nie stanowiących powiatów.
2.
Ogólna wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego oraz dotacji wyrównawczych w planie regulowania budżetu powiatu powinna mieścić się w granicach kwot ustalonych w planie regulowania budżetu województwa.
§  10.
1.
Jednostkowy budżet powiatowy ustala dochody i wydatki powiatowej rady narodowej w klasyfikacji szczegółowej do paragrafów włącznie.
2.
Powiatowa rada narodowa uchwala jednostkowy budżet powiatowy równocześnie ze zbiorczym budżetem powiatu.
§  11.
1.
Rady narodowe miast stanowiących powiaty uchwalają swe budżety w klasyfikacji szczegółowej do paragrafów włącznie wraz ze zbiorczym zestawieniem środków specjalnych i zbiorczym zestawieniem planów pokrycia finansowego inwestycji.
2.
Limity określone w zbiorczym budżecie województwa stanowią dolną granicę dochodów własnych oraz górną granicę wydatków dla budżetów miast stanowiących powiaty.
§  12.
1.
Rady narodowe miast nie stanowiących powiatów oraz gminne rady narodowe uchwalają swe budżety w klasyfikacji szczegółowej do paragrafów włącznie wraz ze zbiorczym zestawieniem środków specjalnych, a miejskie rady narodowe - również z zestawieniem planów pokrycia finansowego inwestycji.
2.
Limity określone w zbiorczym budżecie powiatu stanowią dolną granicę dochodów własnych oraz górną granicę wydatków dla budżetów gmin i miast nie stanowiących powiatów.
§  13.
1.
Minister Finansów określa układ budżetów terenowych wraz ze szczegółową klasyfikacją, wzory uchwał budżetowych i planów regulowania budżetów.
2.
Prezydium Rządu na wniosek Ministra Finansów ustala okresy, w ciągu których prezydia rad narodowych powinny zwołać sesje budżetowe rad narodowych.
§  14.
Poza limitami budżetowymi ustalonymi w ustawie budżetowej i w zbiorczych budżetach województw oraz powiatów:
1)
wojewódzkie i powiatowe rady narodowe wstawią do swych budżetów jednostkowych po stronie wydatków i dochodów kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych budżetom rad narodowych niższego stopnia;
2)
wszystkie rady narodowe wstawią do swych budżetów jednostkowych nadwyżki budżetowe według zasad ustalonych przez Ministra Finansów.
§  15.
1.
Rady narodowe mogą wprowadzić do budżetów jednostkowych dochody i wydatki z tytułu rozliczeń przedsiębiorstw działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego w kwotach odmiennych od limitów budżetowych, z tym że wynik rozliczeń (saldo) w ramach działu budżetu nie ulegnie pogorszeniu.
2.
Wprowadzone do budżetu jednostkowego wydatki i dochody z tytułu rozliczeń z przedsiębiorstwami powinny być zgodne z zatwierdzonymi bilansami dochodów i wydatków.

Rozpatrywanie budżetów terenowych.

§  16.
1.
Budżety, uchwalone przez rady narodowe, powinny być do 7 dni przedstawiona prezydiom rad narodowych bezpośrednio wyższego stopnia do rozpatrzenia.
2.
Budżety, uchwalone przez wojewódzkie rady narodowe, przedkłada się za pośrednictwem Ministra Finansów, który wnosi je na Prezydium Rządu wraz ze swą opinią.
§  17.
Prezydia rad narodowych rozpatrują budżety terenowe pod względem ich zgodności:
1)
z przepisami prawa;
2)
z wytycznymi polityki Państwa;
3)
z założeniami narodowego planu gospodarczego (terenowego planu gospodarczego);
4)
z limitami dochodów i wydatków odpowiedniego zbiorczego budżetu terenowego;
5)
z właściwymi planami regulowania budżetów.
§  18.
1.
Budżety rad narodowych niższego stopnia powinny być rozpatrzone w terminie dni 30 od dnia przedłożenia budżetu do rozpatrzenia,
2.
Prezydia rad narodowych powinny wystąpić do swych rad o uchylenie uchwał budżetowych rad narodowych niższego stopnia, jeżeli stwierdzą przy rozpatrywaniu budżetów rad narodowych niższego stopnia niezgodności z zasadami ustalonymi w § 17.
3.
Rada narodowa po uchyleniu jej uchwały powinna powziąć w terminie 14 dni nową uchwałę budżetową, przy czym obowiązana jest zastosować się do wskazówek, zawartych w uchwale o uchyleniu.
§  19.
Prezydia rad narodowych, uprawnione do rozpatrywania budżetu, obowiązane są zawiesić wykonanie uchwał budżetowych rad narodowych niższego stopnia w całości lub w części, jeżeli wykonanie budżetu spowodowałoby poważne szkody dla gospodarki narodowej.
§  20.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.