Uchwalanie budżetów terenowych. - Rozdział 1 - Uchwalanie i rozpatrywanie budżetów terenowych. - M.P.1952.A-41.579 - OpenLEX

Rozdział 1 - Uchwalanie budżetów terenowych. - Uchwalanie i rozpatrywanie budżetów terenowych.

Monitor Polski

M.P.1952.A-41.579

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

I.

Uchwalanie budżetów terenowych.

§  1.
Rady narodowe uchwalają budżety terenowe w oparciu o wytyczne narodowego planu gospodarczego oraz w ramach budżetu Państwa.
§  2.
Wojewódzkie rady narodowe uchwalają:
1)
zbiorcze budżety województw wraz ze zbiorczymi zestawieniami planów pokrycia finansowego inwestycji województw;
2)
plany regulowania budżetów województw;
3)
jednostkowe budżety wojewódzkie wraz ze zbiorczymi zestawieniami wojewódzkimi środków specjalnych i zbiorczymi zestawieniami wojewódzkimi planów pokrycia finansowego inwestycji.
§  3.
1.
Zbiorczy budżet województwa ustala wysokość dochodów i wydatków jednostkowego budżetu wojewódzkiego, zbiorczych budżetów powiatów oraz budżetów miast stanowiących powiaty.
2.
Limity określone w ustawie budżetowej dla zbiorczego budżetu województwa (budżetu m. st. Warszawy i m. Łodzi) stanowią dolną granicę dochodów własnych oraz górną granicę wydatków dla tego budżetu.
§  4.
1.
Plan regulowania budżetu województwa ustala wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego oraz dotacji wyrównawczych, przeznaczonych na zrównoważenie jednostkowego budżetu wojewódzkiego, zbiorczych budżetów powiatów oraz budżetów miast stanowiących powiaty.
2.
Ogólna wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego oraz dotacji wyrównawczych w planie regulowania budżetu województwa powinna mieścić się w granicach kwot, określonych w ustawie budżetowej.
§  5.
1.
Budżet jednostkowy wojewódzki ustala dochody i wydatki wojewódzkiej rady narodowej w klasyfikacji szczegółowej do paragrafów włącznie.
2.
Wojewódzka rada narodowa uchwala jednostkowy budżet wojewódzki równocześnie ze zbiorczym budżetem województwa.
§  6.
Przepisy niniejszej uchwały dotyczące budżetów województw stosuje się odpowiednio do budżetów m. st. Warszawy i m. Łodzi.
§  7.
Powiatowe rady narodowe uchwalają:
1)
zbiorcze budżety powiatów wraz ze zbiorczymi zestawieniami planów pokrycia finansowego inwestycji powiatów;
2)
plany regulowania budżetów powiatów;
3)
jednostkowe budżety powiatowe wraz ze zbiorczymi zestawieniami powiatowymi środków specjalnych i zbiorczymi zestawieniami powiatowymi planów pokrycia finansowego inwestycji.
§  8.
1.
Zbiorczy budżet powiatu ustala wysokość dochodów i wydatków jednostkowego budżetu powiatowego, budżetów gmin oraz miast nie stanowiących powiatów.
2.
Limity określone w zbiorczym budżecie województwa stanowią dolną granicę dochodów własnych oraz górną granicę wydatków dla zbiorczego budżetu powiatu.
§  9.
1.
Plan regulowania budżetu powiatu ustala - w ramach planu regulowania budżetu województwa - wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego oraz dotacji wyrównawczych na zrównoważenie jednostkowego budżetu powiatowego oraz budżetów gmin i miast nie stanowiących powiatów.
2.
Ogólna wysokość udziałów w dochodach budżetu centralnego oraz dotacji wyrównawczych w planie regulowania budżetu powiatu powinna mieścić się w granicach kwot ustalonych w planie regulowania budżetu województwa.
§  10.
1.
Jednostkowy budżet powiatowy ustala dochody i wydatki powiatowej rady narodowej w klasyfikacji szczegółowej do paragrafów włącznie.
2.
Powiatowa rada narodowa uchwala jednostkowy budżet powiatowy równocześnie ze zbiorczym budżetem powiatu.
§  11.
1.
Rady narodowe miast stanowiących powiaty uchwalają swe budżety w klasyfikacji szczegółowej do paragrafów włącznie wraz ze zbiorczym zestawieniem środków specjalnych i zbiorczym zestawieniem planów pokrycia finansowego inwestycji.
2.
Limity określone w zbiorczym budżecie województwa stanowią dolną granicę dochodów własnych oraz górną granicę wydatków dla budżetów miast stanowiących powiaty.
§  12.
1.
Rady narodowe miast nie stanowiących powiatów oraz gminne rady narodowe uchwalają swe budżety w klasyfikacji szczegółowej do paragrafów włącznie wraz ze zbiorczym zestawieniem środków specjalnych, a miejskie rady narodowe - również z zestawieniem planów pokrycia finansowego inwestycji.
2.
Limity określone w zbiorczym budżecie powiatu stanowią dolną granicę dochodów własnych oraz górną granicę wydatków dla budżetów gmin i miast nie stanowiących powiatów.
§  13.
1.
Minister Finansów określa układ budżetów terenowych wraz ze szczegółową klasyfikacją, wzory uchwał budżetowych i planów regulowania budżetów.
2.
Prezydium Rządu na wniosek Ministra Finansów ustala okresy, w ciągu których prezydia rad narodowych powinny zwołać sesje budżetowe rad narodowych.
§  14.
Poza limitami budżetowymi ustalonymi w ustawie budżetowej i w zbiorczych budżetach województw oraz powiatów:
1)
wojewódzkie i powiatowe rady narodowe wstawią do swych budżetów jednostkowych po stronie wydatków i dochodów kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych budżetom rad narodowych niższego stopnia;
2)
wszystkie rady narodowe wstawią do swych budżetów jednostkowych nadwyżki budżetowe według zasad ustalonych przez Ministra Finansów.
§  15.
1.
Rady narodowe mogą wprowadzić do budżetów jednostkowych dochody i wydatki z tytułu rozliczeń przedsiębiorstw działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego w kwotach odmiennych od limitów budżetowych, z tym że wynik rozliczeń (saldo) w ramach działu budżetu nie ulegnie pogorszeniu.
2.
Wprowadzone do budżetu jednostkowego wydatki i dochody z tytułu rozliczeń z przedsiębiorstwami powinny być zgodne z zatwierdzonymi bilansami dochodów i wydatków.