Wzory uchwał budżetowych rad narodowych. - M.P.1952.A-47.646 - OpenLEX

Wzory uchwał budżetowych rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1952.A-47.646

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 kwietnia 1952 r.
w sprawie wzorów uchwał budżetowych rad narodowych.

Na podstawie § 13 uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowych (Monitor Polski Nr A-41, poz. 579) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzory uchwał budżetowych rad narodowych, a mianowicie:
1)
dla budżetu zbiorczego województwa (załącznik Nr 1),
2)
dla budżetów m. st. Warszawy i m. Łodzi (załącznik Nr 2),
3)
dla budżetu zbiorczego powiatu (załącznik Nr 3),
4)
dla budżetów miast stanowiących powiaty (załącznik Nr 4),
5)
dla budżetów gmin i miast nie stanowiących powiatów (załącznik Nr 5).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

WZÓR UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ

Uchwała Nr .....

Na podstawie:

a)
art. 6 pkt 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130),
b)
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowych (Monitor Polski Nr A-41, poz. 579),
c)
art. .... ustawy budżetowej na rok .......... z dnia .........., 195.. r. (Dz. U. R. P. Nr ..., poz. ....)

Wojewódzka Rada Narodowa, na wniosek Prezydium i po wysłuchaniu opinii Komisji Finansów, Budżetu i Planu, uchwala, co następuje:

1.
Ustala się dochody i wydatki budżetu zbiorczego województwa .......... na rok 195.. w wysokości:
a)
dochody zł ..........

w tym: dochody własne zł ..........

udziały w dochodach budżetu centralnego zł ..........

dotacja wyrównawcza zł ..........

b)
wydatki zł ..........

w tym: wydatki inwestycyjne zł ..........

- zgodnie z załączonym budżetem zbiorczym województwa.

2.
Z ogólnej sumy dochodów własnych budżetu zbiorczego województwa w kwocie zł .......... przypada na następujące działy:
DziałDochody własneZłotych
1Dochody z przemysłu
2Dochody z budownictwa
3Dochody z rolnictwa i leśnictwa
4Dochody z komunikacji
5Dochody z obrotu towarowego
6Dochody z gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
7Podatki i opłaty
8Inne dochody
Razem
3.
Z ogólnej sumy wydatków budżetu zbiorczego województwa w kwocie zł .......... przypada na następujące działy:
DziałWydatkiZłotych
bieżąceinwestycyjnerazem
1Gospodarka narodowa
2Oświata i wychowanie
3Szkolnictwo zawodowe
5Kultura i sztuka
6Zdrowie i kultura fizyczna
7Pomoc społeczna
10Administracja
Razem
4.
Ustala się sumy zbiorczego zestawienia planów pokrycia finansowego inwestycji województwa, określające pokrycie zapotrzebowania środków na inwestycja w kwocie zł .........., w tym dotację z budżetu zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór A).
5.
W ramach budżetu zbiorczego województwa (pkt 1) oraz uwzględniając nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego ustala się sumy budżetu jednostkowego wojewódzkiego w wysokości:
a)
dochody zł ..........

w tym: dochody własne zł ..........

nadwyżka budżetu z roku ubiegłego zł ..........

udziały w dochodach budżetu centralnego zł ..........

dotacja wyrównawcza zł ..........

b)
wydatki zł ..........

w tym: wydatki inwestycyjne zł ..........

c)
nadwyżka dochodów nad wydatkami zł ..........

– zgodnie z załączonym budżetem jednostkowym wojewódzkim.

6.
Ustala się dochody i wydatki zbiorczego zestawienia środków specjalnych budżetu jednostkowego wojewódzkiego w kwocie zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór B).
7.
W ramach kwot, określonych w pkt 4, ustala się sumy zbiorczego zestawienia planów pokrycia finansowego inwestycji budżetu jednostkowego wojewódzkiego, przewidujące pokrycie zapotrzebowania środków na inwestycje w kwocie zł .........., w tym dotacje z budżetu zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór A).
8.
W ramach budżetu zbiorczego województwa (pkt 1) ustala się limity dla budżetów zbiorczych powiatów oraz budżetów miast stanowiących powiaty w wysokości:
BudżetLimity
dochodów własnychwydatków
bieżącychinwestycyjnych
1) powiatu ..........

2) " ..........

3) " ..........

itd.

Razem budżety powiatów

x) miasta ..........

y) miasta ..........

itd.

Razem budżety miast
Ogółem:
9.
Ustala się dla budżetu jednostkowego wojewódzkiego, budżetów zbiorczych powiatów oraz budżetów miast stanowiących powiaty udziały w dochodach budżetu centralnego oraz dotację wyrównawczą w łącznej kwocie zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór C).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

WZÓR UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY NARODOWEJ M. ST. WARSZAWY I M. ŁODZI

Uchwała Nr .....

Na podstawie:

a)
art. 6 pkt 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130),
b)
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowych (Monitor Polski Nr A-41, poz. 579),
c)
art. ... ustawy budżetowej na rok .......... z dnia .......... 195.. r. (Dz. U. R. P. Nr ..., poz. ....)

Rada Narodowa m. st. Warszawy - m. Łodzi, na wniosek Prezydium i po wysłuchaniu opinii Komisji Finansów, Budżetu i Planu, uchwala, co następuje:

1.
Ustala się dochody i wydatki budżetu miasta na rok 195.. w wysokości:
a)
dochody zł ..........

w tym: dochody własne zł ..........

nadwyżka budżetu z roku ubiegłego zł ..........

udziały w dochodach budżetu centralnego zł ..........

dotacja wyrównawcza. zł ..........

b)
wydatki zł ..........

w tym: wydatki inwestycyjne zł ..........

c)
nadwyżka dochodów nad wydatkami zł ..........

– zgodnie z załączonym budżetem oraz zestawieniem udziałów w dochodach budżetu centralnego i dotacji wyrównawczej (wzór C).

2.
Z ogólnej sumy dochodów własnych budżetu miasta w kwocie zł .......... przypada na następujące działy:
DziałDochody własneZłotych
1Dochody z przemysłu
2Dochody z budownictwa
3Dochody z rolnictwa i leśnictwa
4Dochody z komunikacji
5Dochody z obrotu towarowego
6Dochody z gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
7Podatki i opłaty
8Inne dochody
Razem
3.
Z ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta w kwocie złotych .......... przypada na następujące działy:
DziałWydatkiZłotych
bieżąceinwestycyjnerazem
1Gospodarka narodowa
2Oświata i wychowanie
3Szkolnictwo zawodowe
5Kultura i sztuka
6Zdrowie i kultura fizyczna
7Pomoc społeczna
10Administracja
Razem
4.
Ustala się dochody i wydatki zbiorczego zestawienia środków specjalnych budżetu miasta w kwocie zł .......... zgodnie z załącznikiem (wzór B).
5.
Ustala się sumy zbiorczego zestawienia planów pokrycia finansowego inwestycji miasta, określające pokrycie zapotrzebowania środków na inwestycja w kwocie zł .........., w tym dotację z budżetu zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór A).

ZAŁĄCZNIK  Nr 3.

WZÓR UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ

Uchwała Nr .....

Na podstawie:

a)
art. 6 pkt 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130),
b)
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowych (Monitor Polski Nr A-41, poz. 579)

oraz zgodnie z limitami, ustalonymi uchwałą Nr ..... Wojewódzkiej Rady Narodowej w .......... z dnia .......... 195.. r. Powiatowa Rada Narodowa, na wniosek Prezydium i po wysłuchaniu opinii Komisji Finansów, Budżetu i Planu, uchwala, co następuje:

1.
Ustala się dochody i wydatki budżetu zbiorczego powiatu .......... na rok 195.. w wysokości:
a)
dochody zł ..........

w tym: dochody własne zł ..........

udziały w dochodach budżetu centralnego zł ..........

dotacja wyrównawcza ..........

b)
wydatki zł ..........

w tym: wydatki inwestycyjne zł ..........

- zgodnie z załączonym budżetem zbiorczym powiatu.

2.
Z ogólnej sumy dochodów własnych budżetu zbiorczego powiatu w kwocie zł .......... przypada na następujące działy:
DziałDochody własneZłotych
1Dochody z przemysłu
2Dochody z budownictwa
3Dochody z rolnictwa i leśnictwa
4Dochody z komunikacji
5Dochody z obrotu towarowego
6Dochody z gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
7Podatki i opłaty
8Inne dochody
Razem
3.
Z ogólnej sumy wydatków budżetu zbiorczego powiatu w kwocie zł .......... przypada na następujące działy:
DziałWydatkiZłotych
bieżąceinwestycyjnerazem
1Gospodarka narodowa
2Oświata i wychowanie
3Szkolnictwo zawodowe
5Kultura i sztuka
6Zdrowie i kultura fizyczna
7Pomoc społeczna
10Administracja
Razem
4.
Ustala się sumy zbiorczego zestawienia planów pokrycia finansowego inwestycji powiatu, określające pokrycie zapotrzebowania środków na inwestycje w kwocie zł .........., w tym dotacje z budżetu zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór A).
5.
W ramach budżetu zbiorczego powiatu (pkt 1) oraz uwzględniając nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego, ustala się sumy budżetu jednostkowego powiatowego w wysokości:
a)
dochody zł ..........,

w tym: dochody własne zł ..........

nadwyżka budżetu z roku ubiegłego zł ..........

udziały w dochodach budżetu centralnego zł ..........

dotacja wyrównawcza zł ..........

b)
wydatki zł ..........

w tym: wydatki inwestycyjne zł ..........

c)
nadwyżka dochodów nad wydatkami zł ..........

– zgodnie z załączonym budżetem jednostkowym powiatowym.

6.
Ustala się dochody i wydatki zbiorczego zestawienia środków specjalnych budżetu jednostkowego powiatowego w kwocie zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór B).
7.
W ramach kwot, określonych w pkt 4, ustala się sumy zbiorczego zestawienia planów pokrycia finansowego inwestycji budżetu jednostkowego powiatowego, przewidujące pokrycie zapotrzebowania środków na inwestycje w kwocie zł .........., w tym dotację wyrównawczą zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór A).
8.
W ramach budżetu zbiorczego powiatu (pkt 1) ustala się limity dla budżetów gmin i budżetów miast nie stanowiących powiatów w wysokości:
BudżetLimity
dochodów własnychwydatków
bieżącychinwestycyjnych
1) gminy ..........

2) " ..........

3) " ..........

itd.

Razem budżety powiatów

x) miasta ..........

y) miasta ..........

itd.

Razem budżety gmin
Ogółem:
9.
Ustala się dla budżetu jednostkowego powiatowego, budżetów gmin i budżetów miast nie stanowiących powiatów udziały w dochodach budżetu centralnego oraz dotacje wyrównawcze w łącznej kwocie zł .......... zgodnie z załącznikiem (wzór C).

ZAŁĄCZNIK  Nr 4.

WZÓR UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

(w miastach stanowiących powiaty)

Uchwała Nr .....

Na podstawie:

a)
art. 6 pkt 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130),
b)
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowych (Monitor Polski Nr A-41, poz. 579),

oraz zgodnie z limitami, ustalonymi uchwałą Nr ..... Wojewódzkiej Rady Narodowej w .......... z dnia .......... 195.. r. - Miejska Rada Narodowa w .........., na wniosek Prezydium i po wysłuchaniu opinii Komisji Finansów, Budżetu i Planu, uchwala, co następuje:

1.
Ustala się dochody i wydatki budżetu miasta na rok .......... w wysokości:
a)
dochody zł ..........

w tym: dochody własne zł ..........

nadwyżka budżetu z roku ubiegłego zł ..........

udziały w dochodach budżetu centralnego zł ..........

dotacja wyrównawcza zł ..........

b)
wydatki zł ..........

w tym wydatki inwestycyjne zł ..........

c)
nadwyżka dochodów nad wydatkami zł ..........

– zgodnie z załączonym budżetem oraz zestawieniem udziałów w dochodach budżetu centralnego i dotacji wyrównawczej (wzór C).

2.
Z ogólnej sumy dochodów własnych budżetu miasta w kwocie zł .......... przypada na następujące działy:
DziałDochody własneZłotych
1Dochody z przemysłu
2Dochody z budownictwa
3Dochody z rolnictwa i leśnictwa
4Dochody z komunikacji
5Dochody z obrotu towarowego
6Dochody z gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
7Podatki i opłaty
8Inne dochody
Razem
3.
Z ogólnej sumy wydatków budżetu miasta w kwocie zł .......... przypada na następujące działy:
DziałWydatkiZłotych
bieżąceinwestycyjnerazem
1Gospodarka narodowa
2Oświata i wychowanie
3Szkolnictwo zawodowe
5Kultura i sztuka
6Zdrowie i kultura fizyczna
7Pomoc społeczna
10Administracja
Razem
4.
Ustala się dochody i wydatki zbiorczego zestawienia środków specjalnych budżetu miasta w kwocie zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór B).
5.
Ustała się sumy zbiorczego zestawienia planów pokrycia finansowego inwestycji miasta, określające pokrycie zapotrzebowania środków na inwestycja w kwocie zł .........., w tym dotacją z budżetu zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór A).

ZAŁĄCZNIK  Nr 5.

WZÓR UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINNEJ - MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

(dla miast nie stanowiących powiatów)

Uchwała Nr .....

Na podstawie:

a)
art. 6 pkt 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130),
b)
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie uchwalania i rozpatrywania budżetów terenowych (Monitor Polski Nr A-41, poz. 579)

oraz zgodnie z limitami, ustalonymi uchwałą Nr ..... Powiatowej Rady Narodowej w .......... z dnia .......... 195.. r. - Gminna - Miejska Rada Narodowa w .......... na wniosek Prezydium i po wysłuchaniu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:

1.
Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy - miasta na rok .......... w wysokości:
a)
dochody zł ..........

w tym: dochody własne zł ..........

nadwyżka budżetu z roku ubiegłego zł ..........

udziały w dochodach budżetu centralnego zł ..........

dotacja wyrównawcza zł ..........

b)
wydatki zł ..........

w tym wydatki inwestycyjne * zł ..........

c)
nadwyżka dochodów nad wydatkami zł ..........

– zgodnie z załączonym budżetem oraz zestawieniem udziałów w dochodach budżetu centralnego i dotacji wyrównawczej (wzór C).

2.
Z ogólnej sumy dochodów własnych budżetu w kwocie zł .......... przypada na następujące działy:
DziałDochody własneZłotych
1Dochody z przemysłu
2Dochody z budownictwa
3Dochody z rolnictwa i leśnictwa
4Dochody z komunikacji
5Dochody z obrotu towarowego
6Dochody z gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
7Podatki i opłaty
8Inne dochody
Razem
3.
Z ogólnej sumy wydatków budżetu w kwocie zł .......... przypada na następujące działy:
DziałWydatkiZłotych
bieżąceinwestycyjnerazem
1Gospodarka narodowa
2Oświata i wychowanie
5Kultura i sztuka
6Zdrowie i kultura fizyczna
7Pomoc społeczna
10Administracja
Razem
4.
Ustala się dochody i wydatki zbiorczego zestawienia środków specjalnych budżetu w kwocie zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór B).
5.
Ustala się sumy zbiorczego zestawienia planów pokrycia finansowego inwestycji miasta, określające pokrycie zapotrzebowania środków na inwestycje w kwocie zł .........., w tym dotację z budżetu zł .........., zgodnie z załącznikiem (wzór A).

Wzór A

..........

(nazwa budżetu)

Zbiorcze zestawienie planów pokrycia finansowego inwestycji na rok 195..

CzęśćDziałRozdziałNazwaI. Zapotrzebowanie środkówII. Pokrycie zapotrzebowaniaAmortyzacja do odprowadzenia na rachunek amortyzacji scentralizowanej lub na dochód budżetu wojewódzkiego
A. Czynniki podstawoweB. Czynniki zwiększająceC. Czynniki zmniejszająceogółem zapotrzebowanie (7 + 10 - 13)różne środki własneamortyzacjakredyt budżetowyrazem (15+16+17)
limity inwestycyjne 195.. r. nettowartość netto poślizgu rzeczowego z 195.. r.razem (5+6)zobowiązania z 195.. r.zwiększenie środków obrotowych budowyrazem (8+9)zmniejszenie środków obrotowych budowyzobowiązania z 195.. r. na 195.. r.razem (11+12)
12345678910111213141516171819

Wzór B

Budżet jednostkowy

..........

..........

na rok 195..

Zbiorcze zestawienie środków specjalnych oraz gospodarstw pomocniczych, prowadzonych na zasadach przewidzianych dla środków specjalnych.

CzęśćDziałRozdziałTyp środkówDochodyWydatki
ogółemw tymogółemw tym
saldo na początek rokudotacje z budżetuwpłata do budżetusaldo na rok następny
12345678910

Uwaga: Kolumna 7 odnosi się tylko do gospodarstw pomocniczych, prowadzonych na zasadach przewidzianych dla środków specjalnych.

Wzór C

..........

(nazwa budżetu)

na rok 195..

Zestawienie udziałów w dochodach budżetu centralnego

I.

Dotacji wyrównawczej.

Nazwa budżetu* * )Udziału w dochodach budżetu centralnego
Podatek obrotowy od przedsiębiorstw spółdzielczychPodatek od operacji nietowarowych od przedsiębiorstw spółdzielczychPodatek dochodowy od przedsiębiorstw spółdzielczychPodatek obrotowy z gospodarki nie uspołecznionejPodatek dochodowy z gospodarki nie uspołecznionejPodatek od wzbogacenia wojennegoPodatek gruntowy z gospodarki nie uspołecznionejDochody Państwowego Funduszu ZiemiPodatek od wynagrodzeńRazemDotacja wyrównawczaOgółem
%%%%%%%%%złotychzłotychzłotych
12345678910111213141516171819202122
*) Odnosi się do uchwał rad narodowych miast nie stanowiących powiatów.
*)Uwaga: 1. W zestawieniu budżetu zbiorczego województwa kolumnę 1 należy wypełnić nazwami budżetów: jednostkowego wojewódzkiego, poszczególnych budżetów zbiorczych powiatów oraz budżetów miast stanowiących powiaty.

2. W zestawieniu budżetu zbiorczego powiatu kolumnę 1 wypełnić należy nazwami budżetów: jednostkowego budżetu powiatowego, budżetów poszczególnych gmin i miast nie stanowiących powiatów.

3. Zestawienie budżetów jednostkowych sporządza się bez kolumny 1.