Rozpatrywanie budżetów terenowych. - Rozdział 2 - Uchwalanie i rozpatrywanie budżetów terenowych. - M.P.1952.A-41.579 - OpenLEX

Rozdział 2 - Rozpatrywanie budżetów terenowych. - Uchwalanie i rozpatrywanie budżetów terenowych.

Monitor Polski

M.P.1952.A-41.579

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

II.

Rozpatrywanie budżetów terenowych.

§  16.
1.
Budżety, uchwalone przez rady narodowe, powinny być do 7 dni przedstawiona prezydiom rad narodowych bezpośrednio wyższego stopnia do rozpatrzenia.
2.
Budżety, uchwalone przez wojewódzkie rady narodowe, przedkłada się za pośrednictwem Ministra Finansów, który wnosi je na Prezydium Rządu wraz ze swą opinią.
§  17.
Prezydia rad narodowych rozpatrują budżety terenowe pod względem ich zgodności:
1)
z przepisami prawa;
2)
z wytycznymi polityki Państwa;
3)
z założeniami narodowego planu gospodarczego (terenowego planu gospodarczego);
4)
z limitami dochodów i wydatków odpowiedniego zbiorczego budżetu terenowego;
5)
z właściwymi planami regulowania budżetów.
§  18.
1.
Budżety rad narodowych niższego stopnia powinny być rozpatrzone w terminie dni 30 od dnia przedłożenia budżetu do rozpatrzenia,
2.
Prezydia rad narodowych powinny wystąpić do swych rad o uchylenie uchwał budżetowych rad narodowych niższego stopnia, jeżeli stwierdzą przy rozpatrywaniu budżetów rad narodowych niższego stopnia niezgodności z zasadami ustalonymi w § 17.
3.
Rada narodowa po uchyleniu jej uchwały powinna powziąć w terminie 14 dni nową uchwałę budżetową, przy czym obowiązana jest zastosować się do wskazówek, zawartych w uchwale o uchyleniu.
§  19.
Prezydia rad narodowych, uprawnione do rozpatrywania budżetu, obowiązane są zawiesić wykonanie uchwał budżetowych rad narodowych niższego stopnia w całości lub w części, jeżeli wykonanie budżetu spowodowałoby poważne szkody dla gospodarki narodowej.
§  20.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.