Świadczenie pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów.

Monitor Polski

M.P.1984.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1984 r.

UCHWAŁA Nr 7
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1984 r.
w sprawie świadczenia pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Osobom pobierającym w dniu 31 stycznia 1984 r. emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne na podstawie przepisów:
1)
ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267),
2)
ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32),
3)
ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99),
4)
ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145),
5)
dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135),
6)
ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 146),
7)
ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 147),
8)
ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144),
9)
ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139),
10)
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210)

wypłaca się jednorazowo kwotę 3.600 zł, jeżeli wysokość ustalonych świadczeń nie przekracza 7.000 zł miesięcznie.

Jeżeli wysokość ustalonych świadczeń, o których mowa w § 1, przekracza miesięcznie 7.000 zł, lecz nie przekracza 7.200 zł, wypłaca się jednorazowo kwotę:
1)
2.400 zł, gdy kwota emerytury lub renty przekracza 7.000 zł, lecz nie przekracza 7.100 zł,
2)
1.200 zł, gdy kwota emerytury lub renty przekracza 7.100 zł, lecz nie przekracza 7.200 zł.
1.
Przy ustalaniu uprawnień do jednorazowej wypłaty określonej w § 1 lub § 2 uwzględnia się kwotę emerytury lub renty ustaloną na styczeń 1984 r., z uwzględnieniem ostatniej raty podwyżki emerytury lub renty wynikającej z rewaloryzacji wprowadzonej stosownie do przepisów, o których mowa w § 1, a także przepisów art. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 5, poz. 33).
2.
Przy ustalaniu uprawnień do jednorazowej wypłaty uwzględnia się kwotę emerytury lub renty wraz ze wszystkimi wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych, rekompensat dla członków rodziny i dodatków pielęgnacyjnych.
3.
Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba, jednorazowa wypłata przysługuje każdej z tych osób, na którą przypada część świadczenia nie przekraczająca kwot określonych w § 1 lub § 2, z wyłączeniem jednak osób, na które przysługuje dodatek rodzinny.
4.
W razie pobierania na podstawie przepisów wymienionych w § 1 lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym albo o ubezpieczeniu społecznym jednocześnie więcej niż jednego świadczenia, jednorazowa wypłata przysługuje, jeżeli łączna wysokość świadczeń nie przekracza kwot określonych w § 1 lub § 2.
Wypłaty jednorazowych kwot, o których mowa w § 1 i 2, dokonają organy rentowe wypłacające emerytury i renty - w terminie do dnia 30 czerwca 1984 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1984 r.