§ 3. - Świadczenie pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów.

Monitor Polski

M.P.1984.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1984 r.
§  3.
1.
Przy ustalaniu uprawnień do jednorazowej wypłaty określonej w § 1 lub § 2 uwzględnia się kwotę emerytury lub renty ustaloną na styczeń 1984 r., z uwzględnieniem ostatniej raty podwyżki emerytury lub renty wynikającej z rewaloryzacji wprowadzonej stosownie do przepisów, o których mowa w § 1, a także przepisów art. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 5, poz. 33).
2.
Przy ustalaniu uprawnień do jednorazowej wypłaty uwzględnia się kwotę emerytury lub renty wraz ze wszystkimi wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych, rekompensat dla członków rodziny i dodatków pielęgnacyjnych.
3.
Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba, jednorazowa wypłata przysługuje każdej z tych osób, na którą przypada część świadczenia nie przekraczająca kwot określonych w § 1 lub § 2, z wyłączeniem jednak osób, na które przysługuje dodatek rodzinny.
4.
W razie pobierania na podstawie przepisów wymienionych w § 1 lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym albo o ubezpieczeniu społecznym jednocześnie więcej niż jednego świadczenia, jednorazowa wypłata przysługuje, jeżeli łączna wysokość świadczeń nie przekracza kwot określonych w § 1 lub § 2.