Uznanie niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.

Monitor Polski

M.P.1986.31.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1986 r.

UCHWAŁA Nr 157
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 października 1986 r.
w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Monitorze Polskim za nie obowiązujące.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uznaje się, że nie obowiązują uchwały Rady Ministrów oraz Prezydium Rządu wymienione w załączniku do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UCHWAŁ RADY MINISTRÓW ORAZ PREZYDIUM RZĄDU OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIE OBOWIĄZUJĄCE

Lp.Nr uchwały Rady Ministrów (RM) lub Prezydium Rządu (PRz)DataTytułOgłoszona (nr i poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
1 2 3 4 5
1223 RM17 marca 1951 r.w sprawie terminu zniesienia okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnychNr A-28, poz. 358
2458 RM4 czerwca 1952 r.w sprawie szczegółowego rozgraniczenia umów i płatności w obrocie z zagranicą ze względu na właściwość władz do zatwierdzania umów i udzielania zezwoleń dewizowych na płatnościNr A-67, poz. 1019
3392 RM30 maja 1953 r.w sprawie poddania kontroli dewizowej przesyłek pocztowychNr A-59, poz. 740; zm.: z 1956 r. Nr 75, poz. 877
4549 RM14 lipca 1953 r.ustalająca wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejamiNr A-72, poz. 864; zm.: z 1955 r. Nr 123 poz. 1602, z 1957 r. Nr 32, poz. 216, z 1960 r. Nr 74, poz. 341 i z 1982 r. Nr 29, poz. 251
5823a RM7 grudnia 1954 r.o zakresie działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz jej organów terenowychz 1955 r. Nr 8, poz. 83
693 PRz22 lutego 1956 r.w sprawie zasad przydziału odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników cywilnych zatrudnionych w wojskuNr 17, poz.245; zm.: z 1957 r. Nr 6, poz. 35, z 1958 r. Nr 11, poz. 66 i z 1963 r. Nr 68, poz. 337
7206 RM18 czerwca 1957 r.w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPRNr 51, poz. 319
8243 RM13 lipca 1957 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychNr 59, poz. 363
9269 RM29 lipca 1957 r.w sprawie usprawnienia gospodarki kruszywem naturalnymNr 68, poz. 412; zm.: z 1974 r. Nr 40, poz. 233
1097 RM2 kwietnia 1958 r.w sprawie zasad podziału większych miast na dzielniceNr 55, poz. 317
11131 RM5 maja 1958 r.w sprawie ustanowienia odznak sprawności fizycznejNr 37, poz. 210
1223 RM5 stycznia 1959 r.w sprawie powołania Zjednoczenia Państwowej Komunikacji SamochodowejNr 13, poz. 43; zm.: z 1971 r. Nr 60, poz. 402 i z 1975 r. Nr 12, poz. 65
13201 RM22 maja 1959 r.w sprawie wprowadzenia opłaty komorniczejNr 51, poz. 232
14360 RM13 września 1961 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi KomunikacjiNr 74, poz. 313; zm.: z 1967 r. Nr 64, poz. 308 i z 1973 r. Nr 7, poz. 45
15446 RM17 listopada 1961 r.w sprawie dowozu przesyłek drobnych do stacji kolejowychNr 92, poz. 393
16508 RM25 listopada 1961 r.w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarcząNr 91, poz. 384
1750 RM29 stycznia 1963 r.w sprawie przestrzegania dyscypliny ładunkowej przy przewozie towarów kolejąNr 7, poz. 35; zm. z 1969 r. Nr 36, poz. 271, z 1972 r. Nr 35, poz. 191 i z 1976 r. Nr 43, poz. 211
1884 RM21 lutego 1963 r.w sprawie udziału zakładów w kosztach budowy i utrzymania dróg zakładowychNr 20, poz. 107
19257 RM19 lipca 1963 r.w sprawie udziału uspołecznionych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji i utrzymania dróg lokalnych oraz udziału dokonujących przewozu w kosztach wzmocnienia i naprawy mostów i wiaduktów drogowych na drogach publicznychNr 68, poz. 335
20316 RM3 października 1963 r.w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie gospodarowania niektórymi surowcami miejscowymiNr 75, poz. 371; zm.: z 1967 r. Nr 31, poz. 145 i z 1968 r. Nr 26 poz. 168
21330 RM8 października 1963 r.w sprawie ogólnych warunków tworzenia, zasad organizacji i działania instytutów naukowo-badawczych oraz wykonywania nad nimi nadzoruNr 81, poz. 395; zm.: z 1969 r. Nr 10, poz. 94 i Nr 19, poz. 156
22126 RM26 kwietnia 1964 r.w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe"Nr. 34, poz. 147; zm.: z 1968 r. Nr 28, poz. 187
23RM i CRZZ7 października 1964 r.w sprawie społecznej kontroli handlu, gastronomii i niektórych usługNr 70, poz. 324
24260 RM1 sierpnia 1966 r.w sprawie zasad zatrudniania instruktorów amatorskich zespołów artystycznychNr 52, poz. 253
2596 RM5 maja 1967 r.w sprawie koordynacji inwestycji realizowanych dla potrzeb obsługi rolnictwa i obsługi ludności wiejskich jednostek osadniczychNr 31, poz. 144; zm.: z 1969 r. Nr 36, poz. 271
26108 RM19 maja 1967 r.w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw ziemniaków wczesnychNr 31, poz. 145
2754 RM14 marca 1969 r.w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracjiNr 10, poz. 94
2883 RM8 maja 1969 r. w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu niektórych uchwał i innych aktówNr 19, poz. 156; zm.: z 1971 r. Nr 9, poz. 59
29118 RM4 lipca 1969 r.w sprawie terenowej koordynacji inwestycji oraz realizacji inwestycji towarzyszących i wspólnychNr 31, poz. 227; zm.: z 1971 r. Nr 31, poz. 198 i z 1974 r. Nr 31, poz. 185
30130 RM23 lipca 1969 r.w sprawie regulaminu Rady Wyższego Szkolnictwa ArtystycznegoNr 34, poz. 249
31136 RM1 sierpnia 1969 r.w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie MinistrówNr. 36, poz. 271
32150 RM17 września 1970 r.w sprawie wprowadzenia systemu prognoz jako podstawy do opracowywania planów 5-letnich i planów perspektywicznychNr 34, poz. 266
33191 RM24 listopada 1970 r.w sprawie tworzenia i zasad działania ośrodków badawczo-rozwojowychNr 43, poz. 340
34211 RM7 października 1971 r.w sprawie przyznania Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej prawa nadawania tytułów określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz stopni naukowychNr 50, poz. 319
3521 RM27 stycznia 1972 r.w sprawie gospodarki finansowej jednostek badawczychNr 9, poz. 59; zm.: z 1974 r. Nr 2, poz. 9
368929 marca 1972 r.w sprawie zniesienia Komisji Organizacji ZarządzaniaNr 22, poz. 128
37165 RM17 czerwca 1972 r.w sprawie jednolitych norm pracy oraz cen jednostkowych na roboty załadunkowe i wyładunkowe towarów masowychNr 35, poz. 191
38314 RM11 grudnia 1972 r.w sprawie zmiany podporządkowania przedsiębiorstw zaopatrzenia szkół "Cezas"Nr 56, poz. 298
39324 RM22 grudnia 1972 r.w sprawie wynagradzania pracowników państwowych komisji arbitrażowych za protokołowanie w godzinach nadliczbowychNr 57, poz. 304
40328 RM22 grudnia 1972 r.w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracjiz 1973 r. Nr 1, poz. 1; zm.: z 1973 r. Nr 56, poz. 316, z 1975 r. Nr 23, poz. 145 i z 1976 r. Nr 7, poz. 36
4161 RM22 marca 1973 r.w sprawie corocznego konkursu małych miast pod nazwą "Mistrz Gospodarności"Nr 14, poz. 87
42133 RM11 czerwca 1973 r.w sprawie zadań prezydiów rad narodowych oraz naczelników miast i gmin w dziedzinie rozwoju i działalności samorządu mieszkańców w miastachNr 26, poz. 158
43285 RM19 grudnia 1973 r.w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach budżetowych oraz w organizacjach społecznych dotowanych z budżetuNr 55, poz. 307
4424 RM26 stycznia 1974 r.w sprawie funduszu nagród pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych organizujących pracę nakładcząNr 5, poz. 30; zm.: z 1982 r. Nr 3, poz. 10
45117 RM27 czerwca 1975 r.w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz zasad opodatkowania tego Banku i zrzeszonych w nim banków spółdzielczychNr 23, poz. 144
46142 RM18 lipca 1975 r.w sprawie zaostrzenia dyscypliny w zakresie rozpoczynania inwestycji w 1975 r.Nr 26, poz. 160
47101 RM21 maja 1976 r.w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste terenów w miastachNr 23, poz. 103: zm.: z 1976 r. Nr 31, poz. 133 i z 1981 r. Nr 19, poz. 171
48148 RM9 lipca 1976 r.w sprawie zasad i trybu sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoNr 31, poz. 135
49185 RM20 sierpnia 1976 r.w sprawie trybu przyjmowania pracowników do pracy w uspołecznionych zakładach pracyNr 36, poz. 160; zm.: z 1981 r. Nr 21, poz. 195
501 RM11 stycznia 1980 r.w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowychNr 1, poz. 2; zm.: z 1983 r. Nr 3, poz. 19 i z 1985 r. Nr 8, poz. 68
5180 RM6 września 1980 r.w sprawie podwyższenia zasiłków rodzinnychNr 24, poz. 132
5284 RM15 września 1980 r.w sprawie badań i analiz kosztów utrzymaniaNr 23, poz. 106
5331 RM20 lutego 1981 r.w sprawie zapewnienia warunków rozwoju i działalności samorządnych związków i zrzeszeń branżowych hodowców i producentów rolnychNr 8, poz. 63
5432 RM6 lutego 1981 r.w sprawie dodatków do cen skupu żywca wołowego i baraniego oraz mleka w rejonach górskich i podgórskichNr 6, poz. 47; zm.: z 1981 r. Nr 21, poz. 194
5540 RM20 lutego 1981 r.w sprawie gospodarki gruntami rolnymiNr 6, poz. 50
5683 RM27 kwietnia 1981 r.w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej do Spraw Umacniania Praworządności i Przestrzegania Porządku PublicznegoNr 12, poz. 90
57113 RM17 czerwca 1981 r.w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycieliNr 17, poz. 147
58188 RM28 sierpnia 1981 r.w sprawie wynagradzania osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów oraz zajmujących kierownicze stanowiska w Polskiej Akademii NaukNr 21, poz. 198
59202 RM14 września 1981 r.w sprawie Funduszu Rozwoju RolnictwaNr 25, poz. 220
6018 RM20 stycznia 1982 r.w sprawie funduszu aktywizacji zawodowejNr 3, poz. 14
6138 RM11 lutego 1982 r.w sprawie cen skupu produktów rolnych oraz cen niektórych środków produkcji i usług dla rolnictwaNr 7, poz. 39
62127 RM4 czerwca 1982 r.w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowaneNr 17, poz. 136; zm.: z 1982 r. Nr 20, poz. 173 i z 1983 r. Nr 1, poz. 8
63185 RM19 sierpnia 1982 r.w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek spółdzielczych prowadzących działalność w zakresie handlu zagranicznegoNr 20, poz. 174
64189 RM30 sierpnia 1982 r.w sprawie zapewnienia ładu i porządku społecznego w szkołach wyższychNr 21, poz. 183
65282 RM30 grudnia 1982 r.w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczychz 1983 r. Nr 4, poz. 25; zm.: z 1983 r. Nr 43, poz. 252
6630 RM14 marca 1983 r.w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego na niektóre przedsiębiorstwa państwoweNr 13, poz. 77
6754 RM2 maja 1983 r.w sprawie podwyższenia stawek kar umownych za przetrzymanie wagonów węglarekNr 18, poz. 101
6863 RM6 czerwca 1983 r.w sprawie zasad udzielania dotacji przedmiotowychNr 21, poz. 117
69142 RM24 października 1983 r.w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985Nr 37, poz. 206; zm.: z 1984 r. Nr 10, poz. 67 i z 1985 r. Nr 2, poz. 14
707 RM16 stycznia 1984 r.w sprawie świadczenia pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistówNr 2, poz. 9
7140 RM19 marca 1984 r.w sprawie dotacji budżetowych dla spółdzielni rolniczych na finansowanie produkcji wyrobów i świadczenia usług dla rolnictwaNr 9, poz. 60
7249 RM30 marca 1984 r.w sprawie zakazu podwyższania cen umownych przemysłowych artykułów rynkowych i przeciwdziałania nieuzasadnionemu ich wzrostowiNr 9, poz. 61
7357 RM13 kwietnia 1984 r.w sprawie podwyższenia stawek kar umownych za przetrzymywanie wagonów węglarekNr 12, poz. 84
74102 RM30 lipca 1984 r.w sprawie zakazu podwyższania cen umownych artykułów rynkowych i przeciwdziałania nieuzasadnionemu ich wzrostowiNr 18, poz. 130
75161 RM14 grudnia 1984 r.w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowychNr 28, poz. 184
7654 RM1 kwietnia 1985 r.w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wakacyjnych wypoczynku dzieci i młodzieży w 1985 r.Nr 8, poz. 63