Przydziały, rozdzielniki i uzgodnienia dostaw oraz branżowe warunki dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1960.22.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 6 lutego 1960 r.
w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz branżowych warunków dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244), art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz § 3 ust. 2 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 37, poz. 167) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o artykułach hutniczych, należy przez to rozumieć wyroby hutnicze, odlewy staliwne i wyroby kute wymienione w załączniku, o którym mowa w § 2 pkt 3.
Wprowadza się:
1)
szczegółowe przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw artykułów hutniczych, zawarte w załączniku nr 1,
2)
branżowe warunki dostaw artykułów hutniczych w obrocie krajowym, zawarte w załączniku nr 2,
3)
wykaz artykułów hutniczych, stanowiący załącznik nr 3,
4)
terminarz składania zamówień na artykuły hutnicze, stanowiący załącznik nr 4,
5)
wykaz rejonowych placówek sprzedaży artykułów hutniczych, stanowiący załącznik nr 5.
Zarządzenie odnosi się również do odlewów staliwnych i wyrobów kutych wytwarzanych w zakładach innych resortów, jeśli artykuły te przeznaczone są dla odbiorców spoza resortu producenta.
Do artykułów hutniczych stosuje się przepisy zawarte w załącznikach do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień oraz ogólnych warunków dostaw pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 37, poz. 167) w takim zakresie, w jakim sprawy nie zostały uregulowane w przepisach szczegółowych oraz w branżowych warunkach dostawy zawartych w niniejszym zarządzeniu.
Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych (Monitor Polski Nr 72, poz. 436 i Nr 91, poz. 540).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY O PRZYDZIAŁACH, ROZDZIELNIKACH I UZGODNIENIACH DOSTAW ARTYKUŁÓW HUTNICZYCH

Spis rozdziałów:

Rozdział 1 - Rozdzielnictwo artykułów hutniczych (§§ 1-7).

Rozdział 2 - Zakupy artykułów hutniczych nie rozdzielanych oraz zakupy artykułów hutniczych w drobnych ilościach (§§ 8-9).

Rozdział  1.

Rozdzielnictwo artykułów hutniczych.

Przepisy wstępne.

§  1.
Ilekroć w niniejszych przepisach jest mowa o:
1)
zarządzeniu - należy przez to rozumieć zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lutego 1960 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz branżowych warunków dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych (Monitor Polski Nr 22, poz. 106),
2)
zarządzeniu podstawowym - należy przez to rozumieć zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 37, poz. 167).
§  2.
Podział artykułów hutniczych na rozdzielane i nie rozdzielane uwidoczniony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  3.
1.
Przydziały artykułów hutniczych rozdzielanych odrębnie na dostawy:
1)
z produkcji krajowej,
2)
z zapasów u dostawców krajowych,
3)
z importu

przyznawane są tylko jednostkom wymienionym w planach rozdziału.

2.
Plany rozdziału sporządzają właściwe jednostki zbytu wymienione w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  4.
Organ sporządzający plan rozdziału dzieli przydział roczny na kwartały.
§  5.
1.
Zawiadomienie jednostek wymienionych w planie rozdziału o wysokości przydziału powinno nastąpić na 40 dni przed końcowymi terminami składania zamówień, ustalonymi w załączniku nr 4.
2.
W ramach ogólnej ilości artykułów objętej przydziałem rocznym właściwe jednostki zbytu i jednostki wymienione w planie rozdziału mogą wspólnie ustalić dostawy tych artykułów w poszczególnych kwartałach lub półroczach odmiennie, niż określono w planie rozdziału.

Rozdzielniki.

§  6.
1.
Organ, który sporządził rozdzielnik, jest obowiązany w terminach ustalonych w § 9 ust. 1-5 załącznika nr 1 do zarządzenia podstawowego przesłać odpis rozdzielnika właściwej jednostce zbytu. Niezależnie od tego w odniesieniu do artykułów hutniczych, dla których w załączniku nr 3 do zarządzenia, wskazany jest rejonowy oddział Centrali Zbytu Stali "Centrostal", jako jednostka właściwa do przyjmowania zamówień, organ, który sporządził rozdzielnik ustalający przydziały dla podległych odbiorców, zobowiązany jest przesłać odpis rozdzielnika do rejonowo właściwego oddziału.
2.
Organ, który sporządził rozdzielnik, jest uprawniony do jego zmiany. Zmiana rozdzielnika powinna być jednak dokonana w takim czasie, aby zamówienia mogły być złożone w terminach określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia.
3.
Na część przydziału nie objętą rozdzielnikiem (§ 9 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia podstawowego) należy rozdzielnik sporządzić i doręczyć w takim terminie, aby zamówienia mogły być złożone w terminach określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia.
4.
Jednostka, która dokonała rozdziału asygnat, nie ma obowiązku zawiadamiania właściwej jednostki zbytu o tym, komu asygnaty zostały wydane, ani przesyłania odpisu rozdzielnika właściwej jednostce zbytu i rejonowemu oddziałowi Centrali Zbytu Stali "Centrostal".
5.
Odbiorca, który w terminach określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia nie złoży zamówienia na te hutnicze artykuły rozdzielane, dla których jako jednostka właściwa do przyjmowania zamówień wskazany jest w załączniku nr 3 rejonowy oddział Centrali Zbytu Stali "Centrostal" - uprawniony jest w tym terminie złożyć w rejonowo właściwym oddziale pisemne oświadczenie, zastrzegając w nim prawo do późniejszego złożenia zamówienia w granicach nie wykorzystanego przydziału oraz dołączając asygnaty, o ile przez właściwą jednostkę zbytu zostały wydane. W tym przypadku zamówienie złożone później niż do końca listopada roku, którego dotyczy przydział, będzie przejęte do wykonania tylko na te artykuły hutnicze, którego wolnymi zapasami ten oddział będzie dysponował.

Dostawy artykułów hutniczych w razie awarii.

§  7.
1.
Przez awarię należy rozumieć nie planowaną przerwę w produkcji, eksploatacji lub innej zasadniczej działalności odbiorcy, spowodowaną zniszczeniem, zepsuciem, uszkodzeniem lub wydarzeniem losowym, które ograniczyło produkcję, eksploatację lub inną zasadniczą działalność odbiorcy.
2.
Jeżeli dla zapewnienia wykonania w pierwszej kolejności zamówień złożonych w razie awarii zachodzi konieczność przesunięcia wykonania innych zamówień na późniejszy termin, przesunięcie to zarządza właściwa jednostka zbytu w porozumieniu z jednostkami, których zamówienia miałyby być zrealizowane w późniejszym terminie, lub z ich jednostkami nadrzędnymi. Jeżeli do uzgodnienia nie dojdzie, przesunięcie to zarządza jednostka zbytu. Niedotrzymanie terminu dostawy na skutek jego przesunięcia nie powoduje obowiązku uiszczenia odszkodowań umownych i innych skutków niedotrzymania umowy.

Rozdział  2.

Zakupy artykułów hutniczych nie rozdzielanych oraz zakupy artykułów hutniczych w drobnych ilościach.

§  8.
Artykuły hutnicze nie rozdzielane zakupuje się na podstawie umowy zawartej zgodnie z branżowymi warunkami dostaw ustalonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  9.
Do artykułów hutniczych rozdzielanych nie ma zastosowania przepis § 31 ust. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia podstawowego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAW ARTYKUŁÓW HUTNICZYCH W OBROCIE KRAJOWYM

Spis rozdziałów:

Rozdział 1. - Tryb zawierania umów (§§ 1-18).

Rozdział 2. - Sposób i źródła wykonania dostaw (§§ 19-21).

Rozdział 3. - Termin dostawy (§ 22).

Rozdział 4. - Atest hutniczy. Jakość przedmiotu dostawy. Odpowiedzialność za wady i braki (§§ 23-24).

Rozdział 5. - Wydanie przedmiotu dostawy (§§ 25-27).

Rozdział 6. - Cena (§ 28).

Rozdział 7. - Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie (§§ 29-30).

Rozdział 8. - Odszkodowanie (§ 31).

Rozdział  1.

Tryb zawierania umów.

§  1.
Ilekroć w niniejszych branżowych warunkach dostaw jest mowa o:
1)
zarządzeniu - należy przez to rozumieć zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lutego 1960 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz branżowych warunków dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych (Monitor Polski Nr 22, poz. 106),
2)
zarządzeniu podstawowym - należy przez to rozumieć zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 37, poz. 167).
§  2.
1.
Odbiorcy:
1)
wchodzący w skład resortów:
a)
przemysłu ciężkiego,
b)
górnictwa i energetyki,
c)
budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych,
d)
komunikacji,
e)
przemysłu chemicznego,
f)
gospodarki komunalnej,
g)
żeglugi i gospodarki wodnej,
h)
sił zbrojnych;
2)
nadzorowani przez:
a)
Zarząd Budownictwa Terenowego,
b)
Centralny Urząd Geologii,
c)
Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska";
3)
korzystający z przydziałów przyznanych na konstrukcję Przedsiębiorstwu Projektowo-Produkcyjnemu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" w Zabrzu

składają zamówienia jednostkom wymienionym w rubrykach 7-10 załącznika nr 3 do zarządzenia.

2.
Odbiorcy nie objęci ust. 1 składają wszystkie zamówienia w rejonowych oddziałach Centrali Zbytu Stali "Centrostal", zwanych dalej "rejonowymi oddziałami", wskazanych w załączniku nr 3 do zarządzenia.
3.
Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do zamówień na odlewy staliwne, pręty i odkuwki swobodnie kute, odkuwki matrycowane, obręcze, koła bose, pierścienie kuto-walcowane, kule, cylpepsy i osie; na te wyroby wszyscy odbiorcy podlegający jednostkom wymienionym w planach rozdziału składają zamówienia w placówkach sprzedaży wskazanych w rubryce 7 załącznika nr 3 do zarządzenia, natomiast odbiorcy podlegający jednostkom nie wymienionym w planach rozdziału składają wszystkie zamówienia na:
1)
odlewy staliwne (lp. 67-73 załącznika nr 3) - w Biurze Zbytu Odkuwek i Odlewów Centrali Zbytu Stali "Centrostal", określanym dalej skrótem "BO",
2)
pręty i odkuwki swobodnie kute (lp. 74-79 załącznika nr 3) ze stali jakościowej - w rejonowych oddziałach (określanym dalej skrótem "RBS") wskazanych w załączniku nr 3, a ze stali węgłowej zwykłej - w BO,
3)
odkuwki matrycowane (lp. 80 załącznika nr 3) bez względu na rodzaje stali bądź w hutach wskazanych w zawiadomieniu o przydziale, bądź też - w razie braku takiego wskazania - w BO,
4)
obręcze, pierścienie kuto-walcowane i koła bose (lp. 20 załącznika nr 3) - w BO,
5)
wyroby wymienione pod lp. 81-88 załącznika nr 3 - w jednostkach wymienionych w rubryce 7 tego załącznika,
6)
kule do młynów, cylpepsy i osie (lp. 89-91 załącznika nr 3) - w BO.
§  3.
Jeżeli nie uzgodniono innych okresów dostaw, umowy zawiera się na dostawy, które powinny być wykonane w okresach kwartałów kalendarzowych, z wyjątkiem zestawów kołowych, elektrod, ciągadeł, magnesów, resorów i sprężyn, jako też nietypowych wierteł oraz nietypowych płytek i kształtek ze spiekanych węglików, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do zarządzenia pod lp. 81 i 92-121, które powinny być wykonane w okresach półroczy kalendarzowych.
§  4.
1.
Zamówienia na dostawy artykułów hutniczych składa się najpóźniej w terminach ustalonych w załączniku nr 4 do zarządzenia.
2.
Zakłady przemysłowe wykonujące seryjną, potokową produkcję mogą po uzgodnieniu z jednostką właściwą do przyjmowania zamówień składać swe oddzielne kwartalne zamówienia obejmujące ilości artykułów przewidzianych do dostawy z produkcji 2-4 kwartałów w jednym terminie obowiązującym dla zamówień odnoszących się do pierwszego z tych kwartałów.
3.
W razie niezłożenia w terminie określonym w ust. 1 zamówienia na artykuły hutnicze nie objęte rozdzielnikiem lub asygnatą jednostka właściwa do przyjmowania zamówień mimo to zamówienie przyjmie, jeżeli istnieje możliwość jego wykonania.
4.
Skutki niezłożenia w terminie zamówienia w ramach rozdzielników, uzgodnień dostaw lub na podstawie asygnat określa § 11 załącznika nr 1 do zarządzenia podstawowego.
§  5.
Jeśli zawiadomienie o wysokości przydziału artykułów rozdzielanych (§ 5 załącznika nr 1 do zarządzenia) zostało przesłane w takim terminie, że zamówienie odbiorcy nie może być złożone w terminie określonym w § 4, termin do składania zamówień ulega przesunięciu o tyle dni, o ile opóźnione zostało przez jednostkę zbytu przesłanie zawiadomienia o wysokości przydziału.
§  6.
Jeżeli w uzgodnieniach dostaw nie przewidziano inaczej, zamówienie powinno być złożone oddzielnie:
1)
na każdy okres przydziałowy (kwartał lub półrocze) ustalony dla artykułów rozdzielanych,
2)
na każdą grupę przydziałową artykułów rozdzielanych lub na każdą bilansową grupę artykułów nie rozdzielanych, z tym że przy zamówieniu ilości nie mniejszych od minimalnych można według wyboru odbiorcy albo łączyć w jednym zamówieniu profile, wymiary i gatunki mieszczące się w obrębie grup asortymentowych, jakie ustali Centrala Zbytu Stali "Centrostal", nazywana dalej w skrócie "Centrostal", albo też umieszczać w zamówieniach tylko po jednym profilu, wymiarze i gatunku.
§  7.
Oprócz danych wyszczególnionych w § 11 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego zamówienie powinno zawierać:
1)
w zakresie wyrobów ze stali jakościowej - ich szczegółowe przeznaczenie,
2)
numery i pozycje rysunków dołączanych w 3 egzemplarzach do zamówień na odlewy staliwne i wyroby kute, zamówione ilości sztuk z każdej pozycji, ciężary sztuk surowych odlewów staliwnych i surowych wyrobów kutych oraz dyspozycje dotyczące modeli dla odlewów staliwnych i matryc dla wyrobów kutych matrycowanych (czy modele lub matryce należy wykonać lub gdzie się one znajdują i kiedy zostaną dostarczone),
3)
w zamówieniach na blachy grube - minimalny format (szerokość i długość) prostokąta odpowiadającego wycinanemu wykrojowi użytkowemu.
§  8.
Jeżeli w zamówieniu zamieszczono zastrzeżenie, że odbiór lub wysyłka mają być poprzedzone badaniem technicznym, należy podać także przeznaczenie zamówionego przedmiotu oraz numer i datę zamówienia tego kontrahenta jednostki zamawiającej, na którego zlecenie ma być przeprowadzone badanie techniczne.
§  9.
Do zamówienia należy dołączyć:
1)
jeżeli obejmuje artykuły hutnicze rozdzielane:
a)
asygnaty, jeżeli zostały wydane,
b)
jeżeli nie wydano asygnat - zestawienia zamówień złożonych na podstawie przydziałów, sporządzone na formularzach według jednolitego wzoru zgodnie z instrukcją, jaką wyda "Centrostal",

o ile jednostka zbytu nie ustaliła innej formy legitymacji uprawnień przydziałowych;

2)
protokół awarii podpisany przez kierownika i głównego (starszego) księgowego, jeżeli dostawa ma być wykonana w związku z awarią.
§  10.
1.
Zamówienia na:
1)
szyny normalnotorowe wchodzące w skład grupy przydziałowej 102 (lp. 7 załącznika nr 3 do zarządzenia) oraz rozjazdy normalnotorowe objęte grupą przydziałową 703 (lp. 63 załącznika nr 3 do zarządzenia) powinny być w formie bądź adnotacji na zamówieniu, bądź odrębnego pisma załączonego do zamówienia zatwierdzone przez Centralny Zarząd Utrzymania Kolei Ministerstwa Komunikacji, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4,
2)
grodzice (pale wodoszczelne) wchodzące w skład grupy przydziałowej 104 (lp. 9 załącznika nr 3 do zarządzenia) powinny być w formie bądź adnotacji na zamówieniu, bądź odrębnego pisma załączonego do zamówienia zatwierdzone przez Zarząd Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, Warszawa, ul. Wspólna 3/5/7.
2.
Zatwierdzenie nie jest wymagane w zakresie wyrobów wymienionych w ust. 1 pkt 1 dla zamówień składanych przez jednostki wchodzące w skład resortu komunikacji i resortu przemysłu ciężkiego z przeznaczeniem do produkcji rozjazdów oraz resortu gospodarki komunalnej.
§  11.
Brak w zamówieniu określenia gatunku stali, długości wyrobów walcowni bruzdowych i rur oraz formatów (szerokości i długości) blach uważa się za żądanie dostawy w gatunku X, w długościach fabrykacyjnych oraz w formatach handlowych.
§  12.
Do artykułów hutniczych nie ma zastosowania przepis § 13 ust. 5 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego.
§  13.
1.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że odbiorca może w czasie późniejszym w dodatkowych dyspozycjach określić ściślej przedmiot dostawy, terminy lub miejsca dostaw, dyspozycję dotyczącą przedmiotu dostawy lub terminu należy przesłać - jeżeli w umowie inaczej nie zastrzeżono - na 60 dni przed początkiem miesiąca, w którym dostawa ma być wykonana. Dodatkowe dyspozycje dotyczące wyłącznie miejsca dostawy składać należy nie później niż na 15 dni przed terminem dostawy.
2.
Dostawca, który nie otrzymał dodatkowej dyspozycji w terminie, może odstąpić od umowy albo określić przedmiot, terminy i miejsca dostawy zawiadamiając o tym odbiorcę.
3.
W przypadku określonym w ust. 1 i 2 strona, która nie akceptuje treści dodatkowej dyspozycji drugiej strony, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania dyspozycji przesłać protokół rozbieżności. Niewysłanie protokołu rozbieżności w powyższym terminie uważa się za przyjęcie dodatkowej dyspozycji.
§  14.
Zamówienia sporządza się na formularzach ujednoliconych według wzoru ustalonego przez "Centrostal".
§  15.
1.
Jednostka, która otrzymała zamówienie, prześle odbiorcy w ciągu 40 dni od ustalonego w załączniku nr 4 do zarządzenia końcowego terminu składania zamówień, a w razie złożenia i przyjęcia zamówienia po tym terminie - w ciągu 40 dni od daty jego otrzymania - oświadczenie o akceptacji zamówienia bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami zawartymi bądź w samym oświadczeniu, bądź w załączniku do niego. Zastrzeżenia te stanowią protokół rozbieżności.
2.
Termin do akceptacji zamówienia złożonego w rejonowym oddziale upływa piątego dnia przed początkiem okresu, w którym dostawa ma być wykonana.
§  16.
1.
W razie gdy jednostka, która otrzymała zamówienie, sama umowy nie zawiera, obowiązana jest przesłać zamówienie bezpośredniemu dostawcy przed upływem 40 dni liczonych od terminów podanych w § 15 ust. 1, zawiadamiając o tym zamawiającego.
2.
Dostawca, któremu przesłano zamówienie do wykonania (ust. 1), dokona czynności określonych w § 15 ust. 1 w terminie 40 dni od dnia otrzymania zamówienia.
§  17.
Jednostka, która otrzymała zamówienie, bądź bezpośredni dostawca uprawnieni są do odmówienia przyjęcia zamówienia do wykonania w następujących przypadkach:
1)
jeżeli przedmiotem zamówienia są artykuły hutnicze nie odpowiadające normom państwowym (PN), normom hutniczym resortowym (RN), warunkom określonym w normach GOST, OST lub API, warunkom ustalonym w obowiązujących programach produkcji, katalogach lub wykazach gatunków - o ile nie uzyskano zezwolenia w trybie ustalonym oddzielnymi przepisami,
2)
jeżeli zamówienia artykułów hutniczych nie zalecanych, tzn. nie wymienionych w "Wykazie asortymentów zalecanych", stanowiącym załącznik do okólnika Centralnego Zarządu Zbytu Stali nr 32/26/58 z dnia 13 października 1958 r., zawierają żądanie dostarczenia atestu hutniczego lub świadectwa odbioru technicznego przez pozahutniczy organ odbiorczy, a łącznie z zamówieniami innych odbiorców obejmują małe ilości; w tym przypadku jednostka odmawiająca przyjęcia zamówienia powinna zaproponować asortyment zastępczy.
§  18.
Niezgłoszenie zastrzeżeń przez drugą stronę w terminach przewidzianych w §§ 15 i 16 uważa się za przyjęcie zamówienia.

Rozdział  2.

Sposób i źródła wykonania dostaw.

§  19.
Dostawca jest uprawniony:
1)
do wykonania zamówienia z innego źródła dostawy niż wymienione w zawiadomieniu o przydziale,
2)
do dostarczenia - za zgodą jednostki zbytu - prętów kutych zamiast zamówionych prętów walcowanych i zaliczenia cen obowiązujących za pręty dostarczone.
§  20.
Odbiorcy powinni w zamówieniach artykułów hutniczych nie zalecanych, obejmujących małe ilości (tzn. mniejsze od minimalnych ilości produkcyjnych ustalonych w rubryce 5 załącznika nr 3 do zarządzenia), podawać wysokość swego rocznego zapotrzebowania. Wykonawcom zamówień przysługuje prawo dostarczenia w kwartale ilości podanego rocznego zapotrzebowania. Nadwyżkę ponad zamówioną ilość rozliczy się w ciężar przydziału następnych kwartałów.
§  21.
1.
W zależności od zapasów i warunków lokalnych rejonowe oddziały albo przyjmują zamówienia do wykonania dostawy ze swoich magazynów, albo przekazują je zakładom produkcyjnym do wykonania w drodze organizowanych przez siebie tranzytowych dostaw z zakładów produkcyjnych bezpośrednio do odbiorców.
2.
Rejonowe oddziały są obowiązane organizować tranzytowe dostawy, jeżeli zamówienia opiewają na pełne ładunki wagonowe złożone z ilości nie mniejszych od minimalnych asortymentów nie wymagających podziału na kilka zakładów produkcyjnych, a biura sprzedaży nie posiadają tych artykułów hutniczych w całości lub częściowo w swoich zapasach.
3.
W razie gdy ilość artykułów hutniczych wyprodukowanych przez zakład produkcyjny dla odbiorców nie stanowi przesyłki pełnowagonowej, zakład produkcyjny za zgodą właściwej jednostki zbytu może przesłać przeznaczone dla określonych odbiorców artykuły hutnicze do właściwego rejonowego oddziału łącznie z innymi artykułami przeznaczonymi dla tej placówki, zawiadamiając o tym odbiorcę i właściwy rejonowy oddział.
4.
W przypadku określonym w ust. 3 umowa zawarta z odbiorcą ulega odpowiedniej zmianie.

Rozdział  3.

Termin dostawy.

§  22.
1.
Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy dostawy zostało wykonane w terminie ustalonym w umowie:
1)
jeżeli przedmiot dostawy miał być odebrany ze składu dostawcy - gdy dostawca przygotował artykuł hutniczy do odbioru w tym terminie i wysłał odbiorcy listem poleconym zawiadomienie na 7 dni wcześniej w dniu i miejscu odbioru;
2)
jeżeli dostawa miała nastąpić przez wysyłkę - gdy przedmiot dostawy został w terminie określonym w umowie oddany przez dostawcę do przewozu przedsiębiorstwu, do którego zakresu działania należy przewóz towarów.
2.
Jeżeli dostawa została wykonana o więcej niż jeden miesiąc przed terminem ustalonym w umowie, odbiorca może zażądać od dostawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z przedterminową dostawą.

Rozdział  4.

Atest hutniczy. Jakość przedmiotu dostawy. Odpowiedzialność za wady i braki.

§  23.
1.
Przez atest hutniczy rozumie się świadectwo odbioru technicznego wystawione - bądź na żądanie nabywcy, bądź na podstawie obowiązującej normy przewidującej dla dostawcy tego rodzaju obowiązek niezależnie od żądania nabywcy - przez organ kontroli technicznej huty, który przeprowadził odbiór techniczny, tj. próby badania według warunków technicznych ustalonych w umowie o dostawę.
2.
Przez wady przedmiotu dostawy rozumie się odstępstwa niedopuszczalne w myśl obowiązujących norm bądź warunków technicznych ustalonych w umowie.
3.
Przez wady jawne artykułu hutniczego rozumie się wady, które można stwierdzić za pomocą oględzin zewnętrznych, pomiarów lub prób przewidzianych dla danego artykułu w normach lub w warunkach technicznych ustalonych w umowie.
4.
Przez wady ukryte artykułu hutniczego rozumie się wady, których występowanie stwierdzono dopiero w czasie przerobu artykułu u odbiorcy, a których nie można było wykryć w badaniach przeprowadzonych przez dostawcę.
5.
W razie ujawnienia fizycznych wad ukrytych w dostarczonym artykule hutniczym przepis § 41 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego nie ma zastosowania, a dostawca poza obowiązkami wynikającymi z przepisów §§ 31, 32 i 33 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego nie odpowiada za żadne inne szkody, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 6.
6.
W przypadkach szczególnych, kiedy przy dostawach danego artykułu hutniczego występuje nagminnie nadmierna ilość wybraków ujawnianych jako wady ukryte, huty są obowiązane na żądanie odbiorców do zawierania z nimi umów, w których określony zostanie pułap dopuszczalnego procentu tych wybraków. W razie przekroczenia tego pułapu dostawca obowiązany jest do zapłacenia odszkodowania przewidzianego w § 83 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego za dostawy wadliwe przekraczające pułap dopuszczalnego procentu wybraków.
§  24.
Ustalony w § 34 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego termin 14 dni na zawiadomienie dostawcy o stwierdzeniu wad lub braków przedłuża się w odniesieniu do wad ujawnionych w artykułach hutniczych do 21 dni.

Rozdział  5.

Wydanie przedmiotu dostawy.

§  25.
Badanie techniczne, o którym mowa w § 45 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego, odbywa się w zakładzie dostawcy, o ile umowa nie zawiera odmiennych postanowień.
§  26.
Do przesyłki lub listu przewozowego należy w każdym przypadku załączyć specyfikację wysłanych przedmiotów dostawy, określającą je w sposób podany w § 11 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego.
§  27.
Oprócz uprawnień przysługujących dostawcy zgodnie z § 51 ust. 3 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego - w razie zwłoki odbiorcy w odbiorze przedmiotu sprzedanego, dostawca może wyznaczyć do odbioru dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu wyśle przedmiot dostawy pod adresem odbiorcy albo odstąpi od umowy.

Rozdział  6.

Cena.

§  28.
1.
Średnie koszty transportu koleją, o których mowa w § 69 ust. 6 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego, oblicza się według stawki taryfy kolejowej dla ładunków wagonowych.
2.
Odbiorcy przysługuje zwrot średnich kosztów transportu obliczonych zgodnie z ust. 1 w przypadkach określonych w § 70 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego.

Rozdział  7.

Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie.

§  29.
W zakresie artykułów hutniczych rozdzielanych odbiorcy służy prawo odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie dostawy było dłuższe niż 30 dni, a także przed upływem tego terminu, jeżeli przedmiot dostawy stał się dla odbiorcy zbędny.
§  30.
Umowy dotyczące artykułów hutniczych rozdzielanych, nie wykonane do dnia 31 grudnia, podlegają wykonaniu w pierwszym kwartale roku następnego pod warunkiem rozwiązania na wniosek odbiorcy w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego umów zawartych na dostawę w pierwszym kwartale następnego roku artykułów hutniczych tej samej grupy przydziałowej w tej samej ilości Dostawca, który nie wykonał umowy w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązany jest do zapłaty odszkodowania umownego za okres od dnia, w którym dostawa miała być wykonana, do dnia jej wykonania.

Rozdział  8.

Odszkodowanie.

§  31.
1.
Przez odszkodowanie, o którym mowa w § 23 ust. 6, rozumie się pokrycie szkody poniesionej przez odbiorcę bezpośrednio przy obróbce dostarczonego materiału do momentu ujawnienia wady ukrytej.
2.
Od obowiązku zapłaty odszkodowania można się zwolnić w przypadkach przewidzianych w §§ 84 i 85 załącznika nr 2 do zarządzenia podstawowego albo w wyniku przesunięcia terminu dostawy zarządzonego przez jednostkę zbytu na podstawie § 7 ust. 2 załącznika nr 1 do zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WYKAZ ARTYKUŁÓW HUTNICZYCH

Lp.Grupa przydziałowa bądź bilansowaAsortymentMinimalna ilość produkcyjnaNr kategorii w terminarzu składania zamówieńJednostka właściwa do przyjmowania zamówieńJednostka zbytu
symbol nowysymbol dotychczasowybez względu na ilośćna ilości z każdego sortymentu:mniejsze niż wymienione w rubrykach poprzednich
od 10 t wzwyżod 16 t wzwyż
symbol jednostkiilość egzemplarzy zamówieńsymbol jednostkiilość egzemplarzy zamówieńsymbol jednostkiilość egzemplarzy zamówieńsymbol jednostkiilość egzemplarzy zamówień
12345677a88a99a1010a11
I. Stal surowa
1011 nr011 nrSurówka przeróbcza17,5 t1BZ5RBZ5/2C
2012 nr012 nrSurówka odlewnicza i specjalna17,5 t1BZ5RBZ5/2C
3013 nr013 nrSurówka zwierciadlista i żelazomangan wielkopiecowy17,5 t1BZ5RBZ5/2C
II. Wyroby walcowane ze stali zwykłej
41010Wyroby walcowni bruzdowych - razemC
5100100Półwyroby i pręty grube na rury bez szwu17,5 t1BZ5C
6101101Półwyroby (z wyjątkiem wymienionych pod lp. 5) 17,5 t1BZ5RBZ5/2C
7102102Szyny normalnotorowe i tramwajowe21 t1BZ5c
8103103Szyny wąskotorowe i 115 mm17,5 t1BZ5RBZ5/2c
9104104Kształtowniki A, B, C, z wyjątkiem dwuteowników i ceowników o wysokości 80 mm5 t1BZ5RBZ5/2c
10105105Pręty grube i średnie oraz dwuteowniki i ceowniki o wysokości 80 mm5 t1BZ5RBZ5/2c
11106106Pręty cienkie5 t1BZ5RBZ5/2c
12107107Pręty najcieńsze5 t1BZ5RBZ5/2c
13108108Bednarka czarna i ocynkowana oraz wstęgi na rury5 t1BZ5RBZ5/2C
14109109Walcówka17,5 t1BZ5RBZ5/2c
151212Blachy grube i uniwersalne - razemc
16121121Blacha uniwersalna2 t1BB5RBZ5/2c
17123122, 123Blacha kotłowa, paleniskowa, okrętowa, ostojnicowa i inne blachy odbiorowe5 t1BB5RBZ5/2c
18124124Blacha gruba nieodbiorowa i żeberkowa5 t1BB5RBZ5/2C
191313, 131, 132Blachy cienkie czarne płaskie i faliste - razem1BB5RBZ5/2c
o grubości:
a) poniżej 5 do 1,5 mm3 t
b) poniżej 1,5 mm2 t
20141141Obręcze, pierścienie kuto-walcowane i koła bose1BO2c
21151151Taśma walcowana na zimno3BZ5RBS5/2c
a) 1 mm i powyżej1,5 t
b) 0,99 - 0,40 mm0,5 t
c) 0,39 i poniżej0,3 t
22152152, 153Pręty ciągnione i łuszczone3BZ5RBS5/2c
a) pręty ciągnione 14 mm i powyżej1 t
b) pręty ciągnione 13,9 mm i poniżej0,4 t
c) pręty łuszczone0,5 t
III. Rury stalowe
231616Rury w stali zwykłej i jakościowej - razem
24161161Rury wiertnicze1BR5RBZ5/2C
a) Ř 521 - 267,1 mm100 m
b) Ř 267 - 165,1 mm200 m
c) Ø 165 mm i poniżej500 m
25162162Rury bez szwu Ř 521 - 165,1 mm odbiorowe i nieodbiorowe1*)BR5RBZ5/2C
a) Ř 521 - 267,1 mm odbiorowe i nieodbiorowe ze stali węglowej i konstrukcyjnej niestopowej oraz kotłowe I, II i III stopnia wymagań ze stali konstrukcyjnej niestopowej100 m
b) Ø 267 - 165,1 mm odbiorowe i nieodbiorowe ze stali węglowej i konstrukcyjnej niestopowej oraz kotłowe I, II i III stopnia wymagań ze stali konstrukcyjnej niestopowej200 m
c) Ø 521 - 165,1 mm odbiorowe oraz kot3owe III stopnia wymagań ze stali konstrukcyjnej stopowej bez niklu50 m
26163163Rury bez szwu Ř 165 - 51,1 mm odbiorowe i nieodbiorowe1*)BR5RBZ5/2C
a) Ø 165 - 51,1 mm odbiorowe i nieodbiorowe ze stali węglowej i konstrukcyjnej niestopowej, kot3owe I, II i III stopnia wymagań ze stali konstrukcyjnej niestopowej oraz instalacyjne Ø 6" - 2" ze stali węglowej300 m
b) Ø 165 - 51,1 mm odbiorowe oraz kot3owe III stopnia wymagań ze stali konstrukcyjnej stopowej bez niklu50 m
27164164Rury bez szwu Ř 51 - 24 mm odbiorowe i nieodbiorowe1*)BR5RBZ5/2C
a) Ř 51 - 24 mm odbiorowe i nieodbiorowe ze stali węglowej i konstrukcyjnej niestopowej, kot3owe I, II i III stopnia wymagań ze stali konstrukcyjnej niestopowej oraz instalacyjne Ø 11/2" - 1/2" ze stali węglowej500 m
b) Ř 51 - 24 mm odbiorowe oraz kotłowe III stopnia wymagań ze stali konstrukcyjnej stopowej bez niklu100 m
28165165Rury bez szwu precyzyjne3BR5RBZ5/2C
a) Ř 4 - 51 mm ze stali konstrukcyjnej niestopowej i stopowej bez niklu oraz instalacyjne Ř 3/8" - 1/8" ze stali węglowej200 m
b) Ř 51,1 - 120 mm ze stali konstrukcyjnej niestopowej i stopowej bez niklu100 m
29166166Rury bez szwu Ø 521 - 4 mm ze stali odpornej na korozję, żaroodpornej oraz chromowej na łożyskado uzgodnienia z dostawcą3BR5RBS Katowice5/2C
30167167Rury ze szwem przewodowe Ř 400 - 2200 mm50 m3BR5C
31168168Rury ze szwem instalacyjne Ř 2" - 1/4" oraz rury zgrzewane elektrycznie Ø 50 mm i poniżej3BR5RBZ5/2C
a) zgrzewane elektrycznie, przeciągane500 m
b) zgrzewane elektrycznie, nie przeciągane1000 m
c) instalacyjne2000 m
IV. Wyroby walcowane ze stali jakościowej
322020Stal konstrukcyjna niestopowa i Armcoc
33201201Półwyroby i pręty grube2 t2BS5RBS5/2c
34202202Pręty średnie, drobne i bednarka1 t2BS5RBS5/2c
35203203Blacha gruba2 t2BS5RBS5/2c
36204204Blacha cienka1 t2BS5RBS5/2c
37205205Blacha uniwersalna2 t2BS5RBS5/2c
38206206Walcówka1 t2BS5RBS5/2c
39210210Blacha magnetyczna krzemowa (prądnicowa i transformatorowa) 5 t1BB5RBZ5/2c
402222, 23Stal konstrukcyjna stopowa z niklem i bez niklu oraz stal łożyskowa
41221221, 231Półwyroby i pręty grube1,5 t2BS5RBS5/2c
42222223, 232Pręty średnie, drobne, bednarka i walcówka0,5 t2BS5RBS5/2c
43223223, 233Blacha gruba2 t2BS5RBS5/2c
44224224, 234Blacha cienka0,5 t2BS5RBS5/2c
453030Stal narzędziowa i szybkotnącac
46301301Półwyroby i pręty grube1,5 t2BS5RBS5/2c
47302302Pręty średnie, drobne, bednarka i walcówka0,5 t2BS5RBS5/2c
48303303Blacha gruba1 t2BS5RBS5/2C
49304304Blacha cienka0,5 t2BS5RBS5/2C
504040Stal odporna na korozję i specjalna
51401401Półwyroby i pręty grube1 t2BS5RBS5/2c
52402402Pręty średnie, drobne, bednarka i walcówka0,3 t2BS5RBS5/2c
53403403Blacha gruba1 t2BS5RBS5/2c
54404404Blacha cienka0,3 t2BS5RBS5/2c
555050Stal nietypowac
56501501Pręty4 t2BS5RBS5/2c
57503503Blacha gruba i cienka2BS5RBS5/2c
a) blacha gruba2 t
b) blacha cienka0,5 t
58505505Blacha uniwersalna2 t2BS5RBS5/2c
59551551Półwyroby i pręty na rury4 t2BS5c
60610610Taśma walcowana na zimno3BS5RBS5/2c
a) ze stali konstrukcyjnej0,3 t
b) ze stali narzędziowej i specjalnej0,1 t
61620620, 630Pręty i druty ciągnione oraz pręty łuszczone3BS5RBS5/2C
a) pręty ciągnione ze stali konstrukcyjnej0,4 t
b) pręty ciągnione ze stali narzędziowej, kwasoodpornej i specjalnej0,2 t
c) pręty ciągnione i szlifowane ze stali konstrukcyjnej0,1 t
d) pręty ciągnione i szlifowane ze stali narzędziowej, kwasoodpornej i specjalnej0,05 t
e) drut ciągniony poniżej Ø 12 mm0,3 t
f) pręty łuszczone0,5 t
V. Wyroby warsztatów przetwórczych
62701 nr701Akcesoria kolejowe17,5 t1BZ5RBZ5/2C
63703703Rozjazdy normalnotorowe1 szt.3H-352H-35
64705 nr705 nrŁuki kopalniane TH17,5 t1BZ5C
65721721Blacha ocynkowana płaska i falista5 t1BB5RBZ5/2c
66722722Blacha ocynowana (biała) 17,5 t1H-212H-21
VI. Odlewy staliwne
678080Odlewy ze staliwa zwykłego i jakościowego niestopowe (nie obrobione) C
68801801Odlewy o ciężarze sztuki do 5 kg3J2C
69802802powyżej 5 - 25 kg3J2C
70803803powyżej 25 - 100 kg3J2C
71804804powyżej 100 - 500 kg3J2C
72805805powyżej 500 kg3J2C
738282, 821-825Odlewy ze staliwa jakościowego stopowego i specjalnego (nie obrobione) 3J2C
VII. Wyroby kute
748585Pręty i odkuwki swobodnie kute (nie obrobione) C
75851853Pręty kute okrągłe, kwadratowe i płaskie 150 mm i poniżej3J2/5c
76852851, 852Półwyroby oraz pręty kute okrągłe, kwadratowe i płaskie powyżej 150 mm3J2/5c
77853858Odkuwki swobodnie kute o ciężarze sztuki poniżej 100 kg3J2/5c
78854856, 857Odkuwki swobodnie kute o ciężarze sztuki 100 - 2000 kg3J2/5c
79855854, 855Odkuwki swobodnie kute o ciężarze sztuki powyżej 2000 kg3J2/5c
8087871, 875Odkuwki matrycowane (nie obrobione) 3J2c
VIII. Różne inne wyroby
81881 nr881 nrZestawy kołowe normalnotorowe i szerokotorowe2H-322H-32
82882 nr882 nrStojaki do obudowy górniczej1H-352H-35
83883 nr883 nrRynny potrząsalne1H-352H-35
84884 nr884 nrDrzwi wagonowe prasowane1H-352H-35
85885 nr885 nrKoła samochodowe1H-042C
86886 nr886 nrWyroby z blachy (kuzienne i inne) 3BO4C
87887 nr887 nrPiasek staliwny1H-352H-35
88888 nr888 nrŻużel (łącznie z tłuczniem żużlowym) 1BO4C
89891 nr891 nrKule do młynów2J2C
90892 nr892 nrCylpepsy2J2C
91893 nr893 nrOsie parowozowe, wagonowe, tendrowe i wąskotorowe2J2c
Elektrody do spawania i napawania
92901 nr901 nrElektrody zanurzane EP-41-10 do spawania połączeniowego stali i żeliwa3H-222RBS2H-22
93902 nr902 nrElektrody prasowane EP do spawania połączeniowego stali i żeliwa3H-222RBS2H-22
94903 nr903 nrElektrody EN do napawania stall3H-222RBS2H-22
95904 nr904 nrElektrody specjalne ES do spawania stali odpornej na korozję i żaroodpornej3H-222RBS2H-22
96905 nr905 nrElektrody EN18W do napawania stali szybkotnącej3H-222RBS2H-22
97906 nr906 nrElektrody EZO do spawania żeliwa na zimno3H-222RBS2H-22
98907 nr907 nrElektrody monelowe EŻM do spawania żeliwa na zimno3H-222RBS2H-22
99908 nr908 nrPałeczki PNT do napawania węglika wolframu (twardego metalu) 3H-222RBS2H-22
100909 nr909 nrElektrody stellitopodobne PNS do napawania utwardzającego3H-222RBS2H-22
101910 nr910 nrElektrody wolframowe do spawania arcatomowego3H-222RBS2H-22
102942 nr942 nrCiągadła z oczkami z węglików spiekanych do Ø 6,99 mm3RBS2H-22
103943 nr943 nrCiągadła z oczkami z węglików spiekanych Ø 7-40 mm3RBS2H-22
104944 nr944 nrCiągadła z oczkami z węglików spiekanych profilowe (kwadratowe, 6-kątne, 8-kątne i według rysunków) 3RBS2H-22
Magnesy
105931 nr931 nrMagnesy dynamiczne3RBS2H-22
106932 nr932 nrMagnesy inne o wadze sztuki do 0,030 kg3RBS2H-22
107933 nr933 nrMagnesy inne o wadze sztuki od 0,031 do 0,100 kg3RBS2H-22
108934 nr934 nrMagnesy inne o wadze od 0,101 do 0,500 kg3RBS2H-22
109935 nr935 nrMagnesy inne o wadze sztuki od 0,501 do 1,000 kg3RBS2H-22
Resory i sprężyny (produkcji Huty im. Nowotki)
110961 nr961 nrResory kolejowe2H-042H-04
111962 nr962 nrResory samochodowe2H-042H-04
112963 nr963 nrSprężyny kolejowe2H-042H-04
Wiertła kręte oraz płytki i kształtki ze spiekanych węglików
113921 nr921 nrWiertła cylindryczne krótkie ze stali narzędziowej3RBW2ZN
114922 nr922 nrWiertła cylindryczne krótkie ze stali szybkotnącej3RBW2ZN
115923 nr923 nrWiertła cylindryczne długie ze stali narzędziowej3RBW2ZN
116924 nr924 nrWiertła cylindryczne długie ze stali szybkotnącej3RBW2ZN
117925 nr925 nrWiertła z uchwytem stożkowym ze stali narzędziowej3RBW2ZN
118926 nr926 nrWiertła z uchwytem stożkowym ze stali szybkotnącej3RBW2ZN
119927 nr927 nrWiertła anormalne ze stali narzędziowej i szybkotnącej3RBW2ZN
120928 nr928 nrWiertła z płytkami ze spiekanych węglików3RBW2ZN
121941 nr941 nrPłytki i kształtki ze spiekanych węglików3RBW2ZN
______

*) Rury ze stali stopowych oraz rury odbiorowe III stopnia zalicza się do kategorii nr 3 w terminarzu składania zamówień.

Objaśnienia

1. W rubrykach 2 i 3 podano symbole cyfrowe grup przydziałowych (artykułów hutniczych rozdzielanych) bądź grup bilansowych (artykułów hutniczych nie rozdzielanych), a mianowicie w rubryce 2 symbole nowe obowiązujące od 1 stycznia 1960 r., w rubryce 3 zaś symbole dotychczasowe.

2. Litery "nr" umieszczone w rubryce 2 przy niektórych symbolach cyfrowych oznaczają artykuły hutnicze nie rozdzielane, wszystkie pozostałe artykuły hutnicze są rozdzielane.

3. Zasadniczo nie przydziela się zakładom produkcyjnym do wykonania zamówień na artykuły hutnicze w ilościach mniejszych z poszczególnych asortymentów od minimalnych ilości produkcyjnych ustalonych w rubryce 5. "Centrostal" uprawniona jest w uzasadnionych przypadkach zezwalać na odstępstwa od tej zasady.

4. W rubryce 6 podano numery kategorii, do których zaliczono poszczególne grupy artykułów hutniczych w terminarzu składania zamówień stanowiącym załącznik nr 4.

5. Rubryki 7-10 zawierają symbole literowe jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na dostawy ze źródeł krajowych, a rubryki 7a, 8a, 9a oraz 10a wskazują ilości egzemplarzy, w jakich należy przesyłać zamówienia poszczególnym jednostkom. Liczby ułamkowe 2/5 w rubryce 7a oznaczają, że zamówienia należy przesyłać zakładom produkcyjnym w 2 egzemplarzach, a innym jednostkom wskazanym jako właściwe do przyjmowania zamówień w 5 egzemplarzach. Liczby ułamkowe 5/2 w rubryce 10a oznaczają, że zamówienia na artykuły hutnicze w ilościach nie mniejszych od minimalnych ilości produkcyjnych ustalonych w rubryce 5 należy składać w 5 egzemplarzach, a w ilościach mniejszych w 2 egzemplarzach. Podane w rubrykach 8, 8a, 9 i 9a ilości "od 10 t wzwyż" i "od 16 t wzwyż" zamówione do dostawy w jednym terminie i na jeden adres odnoszą się do każdego poszczególnego sortymentu z wyjątkiem elektrod, na które Huta Baildon (H-22) przyjmuje zamówienia w ilościach od 16 t wzwyż łącznie z różnych sortymentów.

6. Zamówienia na dostawy artykułów hutniczych znajdujących się w zapasach przesyła się zawsze do rejonowo właściwego oddziału.

7. Jeżeli w rubrykach 7-10 jako jednostkę właściwą do przyjmowania zamówień podano symbol "RBZ" lub "RBS", oznaczający rejonowe oddziały sprzedaży stali zwykłej lub stali jakościowej, bez wskazania miejscowości, właściwy jest ten spośród rejonowych oddziałów wyszczególnionych w załączniku nr 5, w którego terytorialnym zasięgu znajduje się siedziba odbiorcy. "Centrostal" może jednak wyznaczyć określony rejonowy oddział jako właściwy dla wskazanych odbiorców bez względu na ich siedzibę lub do przyjmowania zamówień na określone artykuły hutnicze. Podany w rubryce 7 symbol "RBW" oznacza rejonowy oddział lub hurtownię właściwą do sprzedaży wierteł oraz płytek i kształtek ze spiekanych węglików jako jednostkę właściwą do przyjmowania zamówień na te artykuły typowe. Jeżeli w jednym rejonie działają dwie placówki sprzedaży (patrz załącznik nr 5), to każda z nich jest właściwa do przyjmowania zamówień na te artykuły.

8. Rubryka 11 podaje symbole właściwych jednostek zbytu, które sporządzają bilanse materiałowe, a w zakresie artykułów hutniczych rozdzielanych - także plany rozdziału. Jednostki te są także w granicach posiadanych upoważnień dysponentami ewentualnych rezerw i załatwiają lub opiniują wnioski o dodatkowe przydziały.

9. Symbole literowe oznaczają:

C - "Centrostal" Centrala Zbytu Stali, Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

BZ - Biuro Zbytu Stali Zwykłej "Centrostali", Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

BS - Biuro Zbytu Stali Jakościowej "Centrostali", Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

BB - Biuro Zbytu Blach "Centrostali", Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

BR - Biuro Zbytu Rur "Centrostali", Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

BO - Biuro Zbytu Odlewów i Odkuwek "Centrostali", Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

ZN - Zjednoczenie Przemysłu Narzędziowego, Warszawa, ul. Nowogrodzka 50,

RBZ - rejonowy oddział właściwy do sprzedaży stali zwykłej,

RBS - rejonowy oddział właściwy do sprzedaży stali jakościowej,

RBW - rejonowy oddział właściwy do sprzedaży wierteł oraz płytek i kształtek ze spiekanych węglików,

H-04 - Huta im. Nowotki, Ostrowiec Świętokrzyski,

H-21 - Huta Batory, Chorzów - Batory,

H-22 - Huta Baildon, Katowice,

H-32 - Huta im. 1 Maja, Gliwice,

H-35 - Huta im. Gen. Świerczewskiego, Zawadzkie,

J - jednostka, którą jako właściwą do przyjmowania zamówień wskaże właściwe branżowe biuro zbytu w zawiadomieniu o przydziale.

10. Okresy dostaw zestawów kołowych, elektrod, ciągadeł, magnesów, leserów i sprężyn, jako też nietypowych wierteł oraz płytek i kształtek ze spiekanych węglików (lp. 81 oraz 92-121) są półroczne (§ 2 załącznika nr 2). Dla zamówień odnoszących się do okresu dostaw pierwszego półrocza obowiązują terminy ustalone dla pierwszego kwartału, a dla zamówień odnoszących się do okresu dostaw drugiego półrocza terminy ustalone dla trzeciego kwartału.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

TERMINARZ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA ARTYKUŁY HUTNICZE

Zamówienia na dostawy ze źródeł krajowych
Lp.Odbiorcy nadzorowani przezDo wykonania z produkcji kwartałuKońcowy termin kalendarzowy składania zamówień Kategoria nr:
123
1Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal", Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".I30.X.rp.10.X.rp.30.IX.rp.
II30.I.10.I.30.XII.rp.
III30.IV.10.IV.30.III.
IV30.VII.10.VII.30.VI.
2Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo KomunikacjiI28.X.rp.8.X.rp.29.IX.rp.
II28.I.8.I.29.XII.rp.
III28.IV.8.IV.29.III.
IV28.VII.8.VII.29.VI.
3Ministerstwo Przemysłu Chemicznego, Ministerstwo Przemysłu Lekkiego, Ministerstwo Rolnictwa oraz wojewódzkie rady narodoweI26.X.rp.6.X.rp.28.IX.rp.
II26.I.6.I.28.XII.rp.
III26.IV.6.IV.28.III.
IV26.VII.6.VII.28.VI.
4Pozostałe ministerstwa nie wymienione pod lp. 1, 2 i 3I25.X.rp.5.X.rp.27.IX.rp.
II25.I.5.I.27.XII.rp.
III25.IV.5.IV.27.III.
IV26.VII.5.VII.27.VI.

Objaśnienia:

1. Terminy składania zamówień oznaczone symbolem "rp" odnoszą się do roku poprzedzającego kwartał produkcji.

2. Gdy termin składania zamówień przypada na dzień wolny od pracy, przesuwa się go na dzień następny.

3. Podział artykułów hutniczych na kategorie nr 1, 2 i 3 uwidoczniony jest w załączniku nr 3.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

WYKAZ REJONOWYCH PLACÓWEK SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW HUTNICZYCH

A.

Rejonowe oddziały "Centrostali" właściwe do sprzedaży stali zwykłej.

Lp.Nazwa biuraTerytorialny zasięg działania
1."Centrostal" Rejonowy Oddział w Będzinie, ul. Kościuszki 74miastoBędzin,
"Czeladź,
"Dąbrowa Górnicza,
"Sosnowiec,
powiat będziński.
2."Centrostal" Rejonowy Oddział w Białymstoku, ul. B. Wesołowskiego 31województwo białostockie.
3."Centrostal" Rejonowy Oddział w Bielsku-Białej, ul. Pstrowskiego 10miastoBielsko-Biała,
"Cieszyn,
powiaty bielski i cieszyński.
4."Centrostal" Rejonowy Oddział w Bydgoszczy, ul. K. Szymanowskiego 12województwo bydgoskie.
5."Centrostal" Rejonowy Oddział w Częstochowie, ul. Handlowa 7/9miastoCzęstochowa,
"Zawiercie,
powiaty: częstochowski, zawierciański, lubliniecki, kłobucki i myszkowski.
6."Centrostal" Rejonowy Oddział w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Grunwaldzka 229/237województwo gdańskie.
7."Centrostal" Rejonowy Oddział w Gliwicach, ul. Dworcowa 28miastoGliwice,
"Ruda Śląska,
"Rybnik,
"Zabrze,
powiaty: gliwicki, rybnicki i wodzisławski,
województwo opolskie.
8."Centrostal" Rejonowy Oddział Stali Zwykłej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7amiastoBytom,
"Chorzów,
"Katowice,
"Mysłowice,
"Siemianowice Śląskie,
"Świętochłowice,
"Tychy,
powiaty: pszczyński, tarnogórski i tyski.
9."Centrostal" Rejonowy Oddział w Kielcach, ul. Karczówkowska 12województwo kieleckie
10."Centrostal" Rejonowy Oddział w Krakowie, ul. Kopernika 6miasto Kraków,
województwo krakowskie.
11."Centrostal" Rejonowy Oddział w Lublinie, ul. Garbarska 2województwo lubelskie.
12."Centrostal" Rejonowy Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 102miasto Łódź,
województwo łódzkie.
13."Centrostal" Rejonowy Oddział w Olsztynie, ul. Lubelskawojewództwo olsztyńskie.
14."Centrostal" Rejonowy Oddział w Poznaniu, ul. Gwardii Ludowej 3miasto Poznań,
województwopoznańskie,
"zielonogórskie.
15."Centrostal" Rejonowy Oddział w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17województwo rzeszowskie.
16."Centrostal" Rejonowy Oddział w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 5województwoszczecińskie,
"koszalińskie.
17."Centrostal" Rejonowy Oddział w Warszawie, ul. Fredry 8m.st. Warszawa,
województwo warszawskie.
18."Centrostal" Rejonowy Oddział we Wrocławiu, ul Grabiszyńska 153/161miasto Wrocław,
województwo wrocławskie.

B.

Rejonowe oddziały "Centrostali" właściwe do sprzedaży stali jakościowej.

Lp.Nazwa biuraTerytorialny zasięg działania
1."Centrostal" Rejonowy Oddział Stali Jakościowej w Katowicach, ul. Wieczorka 6województwokatowickie,
"opolskie.
2."Centrostal" Rejonowy Oddział w Krakowie, ul. Kopernika 6miasto Kraków,
województwo krakowskie i rzeszowskie oraz część województwa kieleckiego obejmująca powiaty: kielecki, opatowski, sandomierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski, buski, chmielnicki, kazimierski, przysuski i staszowski oraz miasta: Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski.
3."Centrostal" Rejonowy Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 102miasto Łódź,
województwo łódzkie.
4."Centrostal" Rejonowy Oddział w Poznaniu, ul. Gwardii Ludowej 3miasto Poznań,
województwopoznańskie,
"zielonogórskie,
"szczecińskie,
"koszalińskie,
"gdańskie,
"bydgoskie.
5."Centrostal" Rejonowy Oddział w Warszawie, ul. Fredry 8m.st. Warszawa,
województwowarszawskie,
"olsztyńskie,
"białostockie,
"lubelskie,
część województwa kieleckiego obejmująca powiaty: radomski, kozienicki, iłżecki, opoczyński, konecki, białobrzeski, lipski, szydłowiecki, zwoleński i miasta: Radom, Starachowice, Skarżysko-Kamienna.
6."Centrostal" Rejonowy Oddział we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 153/161miasto Wrocław,
województwo wrocławskie.

C.

Rejonowe oddziały "Centrostali" oraz inne hurtownie właściwe do sprzedaży wierteł oraz płytek i kształtek ze spiekanych węglików.

Lp.Nazwa biura oraz jednostki nadrzędnejTerytorialny zasięg działania
I."Centrostal" Centrala Zbytu Stali w Katowicach
1."Centrostal" Rejonowy Oddział w Warszawie, ul. Fredry 8m.st. Warszawa,
województwobiałostockie,
"lubelskie,
"warszawskie.
2."Centrostal" Rejonowy Oddział Stali Jakościowej w Katowicach, ul. Wieczorka 6województwokatowickie,
"opolskie.
3."Centrostal" Rejonowy Oddział w Krakowie, ul. Kopernika 6miasto Kraków,
województwokrakowskie,
"rzeszowskie.
4."Centrostal" Rejonowy Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 102miasto Łódź,
województwo łódzkie.
5."Centrostal" Rejonowy Oddział w Poznaniu, ul. Gwardii Ludowej 3miasto Poznań,
województwopoznańskie,
"zielonogórskie.
6."Centrostal" Rejonowy Oddział we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 153/161miasto Wrocław,
województwo wrocławskie.
II.Zjednoczenie Przemysłu Narzędziowego
Branżowa Hurtownia Narzędzi w Warszawie, ul. Kolejowa 11/13m.st. Warszawa,
województwobiałostockie,
"lubelskie,
"warszawskie.
III.Centrala Handlowa Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych "ELMET" Warszawa
1.Hurtownia Artykułów Metalowych w Toruniu, ul. 22 Lipca 33/35województwo bydgoskie.
2.Hurtownia Artykułów Metalowych w Gdańsku, ul. Długi Targ 33/34województwogdańskie,
"olsztyńskie.
3.Hurtownia Artykułów Metalowych w Radomiu, ul. Szewska 17województwo kieleckie.
4.Hurtownia Artykułów Metalowych w Szczecinie, ul. Kaszubska 5województwokoszalińskie,
"szczecińskie.